Tasavallan presidentin esittely 21.4.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 21.4.2017
Tiedote

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 21.4.2017 seuraavat lait:

Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta (HE 79/2016 vp). Laeilla pannaan täytäntöön vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevista avaintietoasiakirjoista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus. Finanssivalvonnasta annettuun lakiin lisätään säännös Finanssivalvonnan toimimisesta asetuksessa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena. Finanssivalvonta valvoo Suomessa tai Suomesta käsin markkinoitavien, tarjottavien tai myytävien vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden markkinoita. Finanssivalvonnalle annetaan valtuus käyttää asetuksessa määriteltyjä väliintulotoimia, jotka koskevat kyseisten toimintojen harjoittamista. Lakiin lisätään myös säännökset hallinnollisen seuraamusmaksun soveltamisalasta ja enimmäismäärä sekä toimijoita koskeva velvollisuus toimittaa avaintietoasiakirja tiedoksi viranomaiselle viimeistään kun tarjoaminen aloitetaan Suomessa. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetusta laista kumotaan avaintietoesitteen laatimista koskeva poikkeusmahdollisuus. Lait tulevat voimaan 1.1.2018. (VM lainsäädäntöneuvos Paula Kirppu 0295 530 552)

Laki kilpailulain 25 §:n muuttamisesta (HE 256/2016 vp). Kilpailulakia muutetaan siten, että yrityskauppavalvontaa koskevista säännöksistä poistetaan sähkömarkkinoilla tapahtuvien yrityskauppojen kieltämistä koskeva erityissäännös. Laki tulee voimaan 1.5.2017. (TEM hallitusneuvos Tuomo Knuuti 0295 063 537)

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 251/2016 vp). Yleiskaavan käyttöä rakennusluvan perusteena lisätään, rakennusluvan erityisiä edellytyksiä suunnittelutarvealueella koskevia säännöksiä täsmennetään ja maa- ja metsätalouteen liittyvää rakentamista joustavoitetaan sekä mahdollistetaan suunnittelutarveratkaisujen tekeminen myös alueellisena. Asemakaavoitusta helpotetaan ja joustavoitetaan mahdollistamalla asemakaavamuutoksen laatiminen myös vaiheittain sekä mahdollistamalla asemakaavan laatiminen tai muuttaminen perustellusta syystä ilman yleiskaavan ohjausvaikutusta alueilla, joilla yleiskaava on ilmeisen vanhentunut. Kunnan mahdollisuuksia päättää rakennusjärjestyksessä vapaa-ajanasuntojen käyttötarkoitusten muutosmahdollisuuksista lisätään. Maisematyöluvan soveltamisalaa rajataan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kuntien alueidenkäytön suunnittelua ja rakennustoimen järjestämistä koskeva ohjaustehtävä poistetaan ja valitusoikeus rajataan vaikutuksiltaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviin asioihin. Lisäksi vähittäiskaupan sääntelyä kevennetään. Laki tulee voimaan 1.5.2017. (YM hallitussihteeri Mirkka Saarela 0295 250 365)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 21.4.2017 seuraavat kansainväliset asiat:

Abu Dhabissa olevan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Riitta Swanin valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana International Renewable Energy Agency (IRENA) -järjestössä. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoasiainneuvos Anu Laamasen tai hänen estyneenä ollessaan lakimies Johanna Erkkilän valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan hallituksen ja Unkarin hallituksen välillä. Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa sellaisen turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen, jota vaihdetaan tai tuotetaan osapuolten välisessä yhteistyössä erityisesti ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi- tai tiede-, elinkeino- ja teknologia-asioissa. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351 449)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 21.4.2017 seuraavat asiat:

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2015 verohyvitystä koskevan päätöksen vahvistaminen. Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen mukaan Ahvenanmaan maakunnalle kuuluva vuoden 2015 verohyvitys on 23 945 287 euroa. (VM valtiosihteeri Martti Hetemäki 0295 530 292)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 21.4.2017 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Jarmo Kuuttila Bogotassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2017 lukien, suurlähettiläs Mika Koskisen sivuakkreditoinnin Kolumbiaan peruminen sekä ulkoasiainsihteeri Tommi Vuorinen São Paulossa olevan konsulaatin päällikön tehtävään 1.9.2017 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)
Käräjätuomari Elise Johanna Salpaoja Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Mika Tapani Moisio Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan sekä käräjätuomari Sanna Johanna Sallinen Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2017 lukien, ympäristöneuvos Kirsti Eliina Poikonen Vaasan hallinto-oikeuden tekniikan tai luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.8.2017 lukien, määräaikainen käräjätuomari Ville Ilmari Aaltonen Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2017 lukien ja määräaikainen oikeussihteeri, hovioikeuden esittelijä Paula Johanna Jutila Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2017 lukien. (OM apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Hovioikeudenneuvos Ari Juhani Siltama Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen ensiksi täytettävään virkaan, hovioikeudenneuvos Terhi Outi Onerva Mattila Helsingin hovioikeuden toiseksi täytettävään virkaan sekä hovioikeudenneuvos Jukka Ilmari Lindstedt Helsingin hovioikeuden kolmanneksi täytettävään virkaan 1.5.2017 lukien ja hovioikeudenneuvos Arja Anita Mäki Helsingin hovioikeuden neljänneksi täytettävään virkaan 1.7.2017 lukien sekä hovioikeudenneuvos Soile Eeva Hannele Satopää Turun hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan ja käräjätuomari Matti Olavi Kolehmainen Turun hovioikeuden toiseksi täytettävään virkaan 1.6.2017 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)
Prikaatikenraali Mauri Koskela apulaiskomentajaksi (Deputy Force Commander) UNDOF-operaatiossa (UNDOF/HQ) 5.6.2017 lukien. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)