Tasavallan presidentin esittely 21.8.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 424/2015
21.8.2015

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 21.8.2015 seuraavat lait:

Laki Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 217/2014 vp). Ahvenanmaan itsehallintolakia muutetaan niin, että tehtävistä, jotka ihmisten ja kotieläinten tarttuvien tautien torjuntaa koskevan lainsäädännön mukaan kuuluvat kunnille, huolehtii Ahvenanmaalla maakunnan hallitus tai muu maakuntalaissa määrätty viranomainen. Laki tulee voimaan 1.9.2015. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista, laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain muuttamisesta, laki rikoslain 17 luvun 6 §:n ja 6 a §:n muuttamisesta, laki alkoholilain 60 §:n muuttamisesta, laki järjestyksenvalvojista annetun lain kumoamisesta, laki kokoontumislain 18 §:n ja 23 §:n muuttamisesta, laki ulkoilulain 22 §:n 1 momentin kumoamisesta, laki merityösopimuslain 13 luvun 18 §:n 3 momentin kumoamisesta, laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 5 §:n 2 momentin kumoamisesta, laki järjestyslain muuttamisesta, laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta, laki poliisin hallinnosta annetun lain 15 b §:n muuttamisesta, laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki palvelujen tarjoamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja laki turvallisuusselvityslain 21 §:n muuttamisesta (HE 22/2014 vp). Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista käsittää vartijoita, järjestyksenvalvojia sekä turvasuojaajia koskevat säännökset. Laki sisältää myös säännökset turvallisuusalan elinkeinoluvasta. Lupa on yhteinen kaikille luvanvaraisiksi säädetyille yksityisen turvallisuusalan elinkeinoille. Vartijoiden ja järjestyksenvalvojien toimivaltuuksia täsmennetään. Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annettua lakia muutetaan siten, että poliisilaitokset voivat antaa toimeksiannon laissa tarkoitettujen vartijan tehtävien suorittamisesta myös turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalle erityisten tarkoin rajattujen edellytysten täyttyessä. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (SM lainsäädäntöneuvos Timo Kerttula 0295 488 589)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 21.8.2015 seuraavat kansainväliset asiat:

Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 70. istuntokaudelle 15.9.2015-12.9.2016 ja ulkoasiainministeriön oikeuttaminen määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Valtuuskunnan varapuheenjohtajia ovat ulkoasiainministeri Timo Soini, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, suurlähettiläs Kai Sauer Suomen pysyvästä edustustosta Yhdistyneissä kansakunnissa ja alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen ulkoasiainministeriöstä. Valtuuskunnan jäseniä ovat kansliapäällikkö Teemu Tanner tasavallan presidentin kansliasta, alivaltiosihteeri Elina Kalkku ulkoasiainministeriöstä, kabinettipäällikkö Raili Lahnalampi ulkoasiainministeriöstä sekä osastopäällikkö Jukka Salovaara ja yksikönpäällikkö Katri Viinikka ulkoasiainministeriöstä. (UM lähetystöneuvos Emmi Oikari 0295 351 735)

Tasavallan presidentti teki päätöksen helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen liitteen 1 lisäyksen 2 kohtaan 3.2.6 ehdotetun muutoksen vastustamisesta sekä muiden sopimukseen ehdotettujen muutosten hyväksymisestä. YK:n Euroopan taloudellisen komission maaliikennekomitean työryhmä 11 on hyväksynyt joukon muutosehdotuksia jotka on lähetetty YK:n pääsihteerin notifikaatiolla lausuntokierrokselle sopimusmaihin. Vastustamalla sopimuksen liitteen 1 lisäyksen 2 kohtaan 3.2.6 ehdotettua muutosta, kuormatilan ilmavirtausta koskeva vaatimus ei tule Suomea sitovaksi. (MMM vanhempi hallitussihteeri Hannu Miettinen 0295 162 478)

Tasavallan presidentti hyväksyi Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivisessa kokouksessa 10.6.2015 hyväksytyt Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan V liitteen alaiset toimenpiteet. Suomi on Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivinen osapuoli, mistä syystä sopimuksen konsultatiivisessa kokouksessa hyväksytyt toimenpiteet edellyttävät Suomessa kansallista hyväksymistä. Toimenpiteet ovat luonteeltaan teknisiä ja niiden hyväksyminen ei sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä eikä muitakaan määräyksiä, jotka edellyttäisivät eduskunnan suostumusta. Toimenpiteet tulee hyväksyä 8.9.2015 mennessä ja ne on tarkoitus saattaa voimaan valtioneuvoston asetuksella. (YM kansainvälisten asiain neuvos Ismo Tiainen 040 504 7494)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 21.8.2015 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki kotihoidontuesta, maakuntalaki työllisyyden edistämistä koskevasta koulutuksesta, maakuntalaki työvoimapoliittisesta toiminnasta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki lukio-opetuksesta annetun maakuntalain 1 §:n muuttamisesta, maakuntalaki työttömien toimeentuloturvasta annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki kotouttamisen edistämisestä annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet -nimisestä viranomaisesta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki opintotuesta annetun maakuntalain 22 §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan lasten päivähoidosta annetun maakuntalain 23 §:n muuttamisesta, maakuntalaki toimeentulotuesta annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 2 §:n muuttamisesta, Ahvenanmaan maakuntapäivien lagtingsordningen för Åland-nimisen työjärjestyksen muuttamisesta sekä maakuntalaki maakuntapäivien ja maakunnan hallituksen jäsenten eläketurvasta annetun maakuntalain muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Tasavallan presidentti ratkaisi yhdeksän armonanomusasiaa. (OM neuvotteleva virkamies Eva Tams 0295 150 556)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 21.8.2015 seuraavat nimitysasiat:

Abujan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Pirjo Suomela-Chowdhuryn sivuakkreditointi Liberiaan, Budapestin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Pasi Tuomisen sivuakkreditointi Sloveniaan 31.12.2015 asti sekä Mexicon suurlähetystön päälliköksi 1.9.2015 lukien määrätyn, suurlähettiläs Roy Erikssonin sivuakkreditointi Belizeen. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)