Tasavallan presidentin esittely 22.8.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 327/2014
22.8.2014

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 22.8.2014 seuraavat lait:

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta, laki oikeudenkäymiskaaren 2 luvun muuttamisesta, laki esitutkintalain muuttamisesta, laki rikoslain muuttamisesta, laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja laki valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 58/2013 vp). Esitutkintalakiin ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettuun lakiin otetaan niin kutsuttua syyteneuvottelua koskevat säännökset. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että oikeusministeriö seuraa ja arvioi syyteneuvottelua koskevan lainsäädännön soveltamista ja toimeenpanoa edellä todettujen periaatteellisten ongelmien ja järjestelmän uutuuden vuoksi ja antaa lakivaliokunnalle selvityksen lainsäädännön toimivuudesta vuoden 2017 loppuun mennessä. (OM lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio 0295 150 500)

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 38/2014 vp). Valtionosuusjärjestelmästä poistetaan erilliset yleisen osan, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä esi- ja perusopetuksen määräytymisperusteet. Määräytymisperusteiden lukumäärää vähennetään noin 50:stä noin kolmannekseen sekä poistetaan päällekkäisyyksiä ja porrastuksia, joista on aiheutunut ongelmia kuntien yhdistämiselle. Valtionosuuden laskennalliset kustannukset perustuvat keskeisesti ikäryhmittäisiin kustannuksiin ja sairastavuuteen. Sairastavuuden paino valtionosuusperusteena kasvaa ja ikärakenteen paino pienenee. Uuden sairastavuuskertoimen osatekijöitä ovat terveyden-, vanhusten- ja sosiaalihuolto. Terveydenhuollossa kustannustekijöinä otetaan huomioon keskeiset erityiskorvattavat sairaudet, joille määritetään niiden yleisyyden ja hoitokustannusten perusteella erilliset painokertoimet. Lisäksi terveydenhuollon kustannustekijänä käytetään alle 55-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkeläisten painokerrointa. Vanhustenhuollon kustannustekijöinä otetaan huomioon ikäryhmälle tyypilliset erityiskorvattavat sairaudet, joille määritetään niiden yleisyyden ja hoitokustannusten perusteella erilliset painokertoimet. Sosiaalihuollon kustannustekijänä otetaan huomioon pelkästään alle 55-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkeläisten painokerroin. Muita laskennallisia perusteita ovat työttömyys-, vieraskielisyys-, asukastiheys- ja koulutustaustakertoimet sekä kaksikielisyys ja saaristoisuus. Lisäksi säädetään erillisiä lisäosia syrjäisyydelle, työpaikkaomavaraisuudelle ja saamelaisten kotiseutualueen kunnille. Laista johtuville kuntakohtaisille valtionosuusmuutoksille säädetään viiden vuoden siirtymäaika ja kotikuntakorvauksille erillinen siirtymäjärjestely. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (VM lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki 0295 530 414)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta ja laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 218/2013 vp). Vesihuoltolain keskeisiä muutoksia ovat säännökset häiriötilanteisiin varautumisesta, vesihuollon eriyttämisestä kirjanpidossa, vesihuoltolaitoksen toimintakertomuksesta ja vesihuollon tietojärjestelmästä. Kiinteistön liittämisvelvollisuutta laitoksen verkostoon lievennetään taajamien ulkopuolella. Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään hulevesien kokonaishallinnasta. Kunnan tulee suunnitella hulevesien hallinta ja järjestää se asemakaava-alueilla. Se voi periä hallinnasta maksuja. Hulevesien viemäröinnistä säädetään vesihuoltolaissa. Lait tulevat voimaan 1.9.2014. (MMM lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen 0295 162 456)

Laki valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta (HE 72/2014 vp). Valtion vientitakuista annettua lakia muutetaan siten, että valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj voi myöntää takuita sellaisille kotimaahan suuntautuville investoinneille, joiden tarkoituksena on edistää vientiä. Laki tulee voimaan 1.9.2014. (TEM hallitusneuvos Matti Hietanen 0295 060 100)

Laki Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä, laki sähkömarkkinalain 14 ja 17 §:n muuttamisesta, laki maakaasumarkkinalain 6 luvun 5 §:n muuttamisesta, laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain muuttamisesta, laki vesilain 11 luvun 1 §:n muuttamisesta, laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja laki Energiavirastosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta (HE 75/2014 vp). Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen tarkoittama kansallinen toimivaltaiseksi viranomaiseksi nimetään Energiavirasto ja saatetaan voimaan asetuksen mukaisten lupamenettelyjen edellyttämät lainsäädännön muutokset. Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelyyn sovelletaan asetuksen mukaista yhteistyöhön perustuvaa mallia. Lait tulevat voimaan 1.9.2014. (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

Laki valtion eläkelain muuttamisesta (HE 80/2014 vp). Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palveluksessa olevien sotilashenkilöiden eläkkeen määräytymistä koskevia säännöksiä muutetaan. Muutoksella yksinkertaistetaan eläkelaskentaa. Eläkkeiden taso säilyy entisellään. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (STM hallitusneuvos Erik Strömberg 0295 163 190)

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta (HE 63/2014 vp). Laeissa säädetään tapaturmavakuuslain 57 §:n ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 §:n mukaiseen työajan vakuutukseen perustuvan ansionmenetyskorvauksen yhteensovittamisesta sairauspäivärahan kanssa. Muut muutokset koskevat vanhemman oikeutta erityishoitorahaan lapsen kouluopetukseen tai päivähoitoon palaamisen ajalta vaikeaa sairauden hoidon ollessa yhä kesken, vanhempainpäivärahajakson vähimmäispituutta, isän oikeutta vanhempainrahaan hänen työskennellessään vanhempainrahakauden aikana, vanhempainrahaoikeutta huostaanottotilanteissa ja vanhempainpäivärahan määräytymisen perustetta tilanteessa, jolloin päivärahan suuruus voi määräytyä useamman vaihtoehtoisen perusteen mukaan. Lisäksi säädetään, että päätoiminen opiskelija voi sairauspäivärahakauden aikana opiskella vähäisessä määrässä sekä että vakuutettu voi eräin edellytyksin esittää päivärahan perusteena käytettäväksi työtulon, joka on ansaittu toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai valtiossa, jossa sovelletaan Euroopan unionin lainsäädäntöä. Lakeihin sisältyy joukko vanhentuneita viittaussäännöksiä, muuttuneita viranomaisten nimiä ja eräässä tapauksessa myös vanhentunut etuuden nimi sekä käsitteitä, jotka tarkistetaan. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (STM neuvotteleva virkamies Pekka Humalto 0295 163 193)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 22.8.2014 seuraavat kansainväliset asiat:

Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 69. istuntokaudelle ja ulkoasiainministeriön oikeuttaminen määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Valtuuskunnan varapuheenjohtajia ovat ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, kehitysministeri Pekka Haavisto, ympäristöministeri Ville Niinistö, suurlähettiläs Kai Sauer Suomen pysyvästä edustustosta Yhdistyneissä kansakunnissa ja alivaltiosihteeri Jaakko Laajava ulkoasiainministeriöstä. Valtuuskunnan jäseniä ovat kansliapäällikkö Teemu Tanner tasavallan presidentin kansliasta, alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen ja osastopäällikkö Kirsti Kauppi ulkoasiainministeriöstä sekä erityisavustaja Tarja Kantola ja erityisavustaja Johanna Sumuvuori ulkoasiainministeriöstä. (UM lähetystöneuvos Katri Viinikka 0295 351 244)

Suurlähettiläs Kirsti Westphalenin tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Saara Alhopuron valtuuttaminen allekirjoittamaan kartoitus- ja paikkatietojärjestelmän kehittämisen yhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Laosin demokraattisen kansantasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen ja sanotun sopimuksen hyväksyminen. Sopimuksessa sovitaan Suomen ja Laosin tehtävistä ja vastuista hankkeen toteuttamisessa sekä asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksen ja sen henkilöstön asemasta Laosissa. Sopimus ei sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia tai muita määräyksiä, jotka edellyttävät eduskunnan suostumusta. Sopimusneuvottelut on käyty ulkoasiainministeriön Amerikan ja Aasian osaston ja Laosin sisäministeriön välillä. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa Helsingissä. Sopimus tulee sen XV artiklan mukaan voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun se on allekirjoitettu. Sopimus on tarkoitus saattaa voimaan valtioneuvoston asetuksella. (UM lähetystöneuvos Sami Leino 0295 351 764)

Valtuuskunnan asettaminen Walesissa järjestettävään Naton huippukokoukseen 4.-5.9.2014 ja ulkoasiainministeriön oikeuttaminen määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan varapuheenjohtajina toimivat ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja ja puolustusministeri Carl Haglund sekä jäseninä puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg, kansliapäällikkö Teemu Tanner tasavallan presidentin kansliasta, suurlähettiläs Pia Rantala-Engberg Suomen erityisedustustosta Natossa, suurlähettiläs Pekka Huhtaniemi Suomen suurlähetystöstä Lontoosta, kansliapäällikkö Arto Räty puolustusministeriöstä, alivaltiosihteeri Jaakko Laajava ulkoasiainministeriöstä, tasavallan presidentin 1. adjutantti Kaarle Wikström, osastopäällikkö Kirsti Kauppi ulkoasiainministeriöstä, neuvonantaja Mikko Hautala tasavallan presidentin kansliasta, lehdistöpäällikkö Katri Makkonen tasavallan presidentin kansliasta, kabinettipäällikkö Tarja Kangaskorte ulkoasiainministeriöstä, yksikön päällikkö Mikko Kinnunen ulkoasiainministeriöstä, yksikön johtaja Helena Partanen puolustusministeriöstä, puolustusvoimain komentajan adjutantti Teemu Nurmela ja puolustusministerin adjutantti Sami Jaakkola. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. (UM lähetystöneuvos Laura Kamras 0295 351 192)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 22.8.2014 seuraavat asiat:

Eduskunnan kirjelmän Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toiminnasta vuonna 2012 antaman kertomuksen johdosta ja siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön määrääminen merkittäväksi pöytäkirjaan. (UM lähetystöneuvos Vesa Vasara 0295 351 723)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 22.8.2014 seuraavat nimitysasiat:

Ateenan suurlähetystön päälliköksi 1.9.2014 lukien määrätyn, suurlähettiläs Pauli Mäkelän sivuakkreditointi Albaniaan ja Bernin suurlähetystön päälliköksi 1.9.2014 lukien määrätyn, suurlähettiläs Jari Luodon sivuakkreditointi Liechtensteiniin. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Hovioikeudenneuvos Risto Heikki Jalanko Helsingin hovioikeuden hovioikeudenlaamannin virkaan 1.9.2014 lukien, hovioikeudenneuvos Jarmo Paavo Kalevi Kilpelä Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.9.2014 lukien, käräjätuomari Kimmo Tapio Vanne Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2015 lukien, käräjätuomari Senja Kyllikki Vasama Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2014 lukien, käräjätuomari Pekka Tapani Sippo Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2014 lukien, käräjätuomari Tiina Helinä Veranen Espoon käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2014 lukien ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Ilkka Juha Kalevi Lahtinen Espoon käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2014 lukien. (OM osastopäällikkö Kari Kiesiläinen 0295 150 138)

Hallinto-oikeustuomari Marja-Liisa Tuominen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.9.2014 lukien, hallinto-oikeustuomari Eija Anneli Mäkelä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.9.2014 lukien, hallinto-oikeustuomari Hannu Juhani Raahensalo Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.9.2014 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Johanna Maria Virmavirta Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.9.2014 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Tom Erik Almenoksa Turun hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.9.2014 lukien ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Kari Juhani Hartzell Turun hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.9.2014 lukien. (OM osastopäällikkö Kari Kiesiläinen 0295 150 138)

Porin prikaatin komentaja, prikaatikenraali Juha Eino Pyykönen kenraalin virkaan 1.9.2014-31.12.2015 ja hänen määrääminen erityistehtävään Pääesikuntaan 1.9.2014 lukien. (PLM vanhempi hallitussihteeri Sinikka Vahvaselkä 0295 140 431)