Tasavallan presidentin esittely 23.1.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 33/2015
23.1.2015

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 23.1.2015 seuraavat lait:

Laki vankeuslain muuttamisesta (HE 110/2014 vp). Vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvät tehtävät keskitetään Rikosseuraamuslaitokselle. Samalla täytäntöönpanon lykkäämistä koskevia säännöksiä täsmennetään ja päätösvaltaa siirretään Rikosseuraamuslaitokselle. Laki tulee voimaan 1.5.2015. Vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa ja sen valmistelua koskevissa asioissa sovelletaan päätöstä tai muuta täytäntöönpanotoimenpidettä tehtäessä voimassa olevia säännöksiä. Tämän lain säännöksiä sovelletaan kuitenkin, jos asia tulee edellytysten muuttumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi uudelleen käsiteltäväksi tämän lain tultua voimaan. Ennen lain voimaantuloa vireille tulleeseen täytäntöönpanon lykkäämistä koskevaan asiaan sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. (OM hallitussihteeri Matti Vartia 050 591 1897)

Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta (HE 168/2014 vp). Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettua lakia muutetaan siten, että poliisilla on oikeus saada tietoja yhteisöiltä ja yhtymiltä matkustajaa ja kulkuneuvon henkilökuntaa koskevista rekistereistä terrorismin ja rikollisuuden torjuntaa varten. Tietojen toimittamisvelvollisuutta voidaan tehostaa asettamalla uhkasakko. Laki tulee voimaan 27.1.2015. (SM neuvotteleva virkamies Jouko Huhtamäki 0295 488 556)

Laki aluehallintovirastoista annetun lain muuttamisesta ja laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta (HE 209/2014 vp). Aluehallintovirastoista annetun lain sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain viranomaisten ohjausta koskevia säännöksiä muutetaan. Tavoitteena on muuttaa viranomaisten ohjausjärjestelmät nykyistä selkeämmiksi ja yksinkertaisemmiksi. Nykyinen kolmiportainen ohjausjärjestelmä muutetaan kaksiportaiseksi. Aluehallintovirastoille ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille laaditaan yhteinen strategia-asiakirja sekä lisäksi kullekin aluehallintovirastolle ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle yksi tulossopimus. Aluehallintovirastojen työsuojelun tehtäviä hoitavat vastuualueet tekevät kuitenkin edelleen omat tulossopimuksensa vain sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston kanssa ja strategia-asiakirjassa on oma osuus työsuojelun tehtävien suunnittelua ja ohjausta varten. Lait tulevat voimaan 1.3.2015. (VM lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 0295 530 129)

Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki, laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain ja kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun lain kumoamisesta sekä laki kestävän metsätalouden rahoituslain kumoamisesta (HE 138/2014 vp). Lait, lukuun ottamatta kestävän metsätalouden määräaikaista rahoituslakia, tulevat voimaan 1.2.2015. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että tuki Pohjois-Suomen vajaatuottoisten ja vajaapuustoisten metsien uudistamiselle otetaan erillisen valmistelun jälkeen mahdollisimman pikaisesti käyttöön ja että samassa yhteydessä luodaan eri viranomaiset kattava vähämerkityksisen tuen myöntämistä koskeva rekisteri. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 0295 162 447)

Laki lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 238/2014 vp). Lentoliikenteen päästökaupasta annettua lakia muutetaan sen yhdenmukaistamiseksi Euroopan unionin lainsäädännön kanssa. Nykymuodossaan laki koskee Euroopan unionin jäsenvaltiosta lähteviä tai sinne jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta saapuvia lentoja. Lain voimaantulon jälkeen lentoliikenteen päästökauppaan ovat liittyneet Euroopan talousalueeseen kuuluvat Islanti, Liechtenstein ja Norja. Lain soveltamisala muutetaan siten, että laki koskee Euroopan talousalueen jäsenvaltiosta lähteviä tai sinne jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta saapuvia lentoja. Euroopan parlamentin ja neuvoston huhtikuussa 2014 voimaan tullut asetus muutti lentoliikenteen päästökaupan soveltamisalaa väliaikaisesti siten, että vuoden 2016 loppuun saakka Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden väliset lennot poistettiin päästökaupan piiristä. Vuoden 2016 loppuun saakka päästökauppa koskee siten ainoastaan Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden välisiä lentoja. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella lykättiin myös vuonna 2013 aiheutuneiden päästöjen raportointia ja päästöoikeuksien palauttamista koskevia velvoitteita. Näitä velvoitteita koskevat lain säännökset muutetaan linjaan asetuksen kanssa. Lakia muutetaan sen valitusmenettelyä koskevien säännösten osalta. Lakiin tehdään myös teknisiä muutoksia. Laki tulee voimaan 1.3.2015. (LVM hallitusneuvos Anne Sotaniemi 0295 342 491)

Laki tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymisestä (HE 282/2014 vp). Lailla pannaan kansallisesti täytäntöön uusituvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin säännöksiä. Laissa säädetään Energiaviraston tehtäväksi hyväksyä hakemuksesta asentajille lisäkoulutusta järjestävä kouluttaja. Tässä yhteydessä asentajilla tarkoitetaan biomassa-, lämpöpumppu-, aurinkosähkö- ja aurinkolämpöjärjestelmien sekä matalalta geotermistä lämpöä ottavien järjestelmien asentajia. Koulutus on luonteeltaan vapaaehtoista ammatillista lisäkoulutusta. Laki tulee voimaan 1.10.2015. (YM hallitussihteeri Erja Werdi 040 173 2831)

Tasavallan presidentti hyväksyi kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen sekä vahvisti lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 68/2014 vp). Vietnamin sosialistisen tasavallan kanssa tehty puitesopimus on luonteeltaan sekasopimus, joka sisältää sekä jäsenvaltioiden että Euroopan unionin toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. Sopimus on ensimmäinen Vietnamin kanssa tehtävä kahdenvälinen sopimus, jolla korvataan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kaakkois-Aasian maiden välinen yhteistyösopimus vuodelta 1980, joka laajennettiin koskemaan Vietnamia vuonna 1999. Sopimus on laaja-alainen yhteistyösopimus, joka sisältää määräykset poliittisen, taloudellisen ja sektorikohtaisen yhteistyön sekä vuoropuhelun muodoista. Sopimuksessa sovitaan yhteistyöstä muun muassa ympäristön ja ilmastonmuutoksen, energian, tieteen ja teknologian sekä meri- ja lentoliikenteen aloilla. Sopimus sisältää Euroopan unionin ulkopolitiikan kannalta keskeisiä sitovia oikeudellisia velvoitteita, muun muassa määräyksiä ihmisoikeuksista, asesulusta, terrorismin torjunnasta, kansainvälisestä rikostuomioistuimesta, muuttoliikkeestä ja verotuksesta. Sopimus sisältää kehitysyhteistyöosion, sekä kaupallista yhteistyötä koskevan osion. (UM lähetystöneuvos Sami Leino 0295 351 764)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan vastauksen hallituksen esitykseen laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 217/2014 vp) merkittäväksi pöytäkirjaan. Eduskunta on perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla hyväksynyt eduskunnan vastaukseen sisältyvän lakiehdotuksen jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin. (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Tasavallan presidentti hyväksyi ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-2, VI ja VII lukuun tehdyt muutokset ja mainittuun yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan sekä vahvisti lain ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltamisesta. Säännöstön tarkoituksena on taata kiinteiden irtolastien turvallinen käsittely ja kuljetus aluksilla (HE 273/2014 vp). SOLAS-yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten ja IMSBC-säännöstön muiden määräysten voimaansaattamisesta ja lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (LVM hallitussihteeri Veera Kojo 0295 342 382)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 23.1.2015 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta. Beirutissa, Libanonissa sijaitseva yhteystoimisto muutetaan suurlähetystöksi 1.3.2015 lukien. Asetus tulee voimaan 1.3.2015. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 0295 350 679)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 23.1.2015 seuraavat kansainväliset asiat:

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen ja vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan liittyvän vuoden 2008 IS-säännöstön pakottavan osan, ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1 ja II-2 lukuun tehtyjen muutosten sekä vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten hyväksyminen. (LVM hallitussihteeri Veera Kojo 0295 342 382)

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän IMSBC-säännöstön pakottavaan osaan tehtyjen muutosten hyväksyminen. (LVM hallitussihteeri Veera Kojo 0295 342 382)