Tasavallan presidentin esittely 23.10.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 562/2015
23.10.2015

Tasavallan presidentti päätti Suomen osallistumisen UNMIL-rauhanturvaoperaatiossa Liberiassa lakkaavaksi vuoden 2015 loppuun mennessä.

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET
Tasavallan presidentti vahvisti 23.10.2015 seuraavat lait:

Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain muuttamisesta (HE 11/2015 vp). Muutokset koskevat luopumista listayhtiön neljännesvuosikatsauksen ja johdon osavuotisen selvityksen julkistamisvaatimuksesta, liputusvelvollisuuden laajentamista käteisselvitettäviin johdannaisrahoitusvälineisiin sekä listayhtiön velvollisuutta julkistaa vuosittain maakohtaisesti maksut sellaisten valtioiden hallituksille, joissa ne toimivat. Rike- ja seuraamusmaksun käyttöalaa laajennetaan. Seuraamuksen kohteena voi olla myös oikeushenkilön edustaja. Lainsäädäntöön lisätään säännökset seuraamusten rahallisista enimmäismääristä. Lisäksi muutetaan luottolaitostoiminnasta annetun lakia siten, että luottolaitoksen tai vastaavasti konsolidointiryhmän emoyrityksen hallitus on toimivaltainen hyväksymään elvytyssuunnitelman. Rahoitusvakausviranomaisesta annettuun lakiin tehdään viraston virkamiehen ilmoitusvelvollisuutta ja sisäpiirirekisterin pitoa koskeva tekninen muutos. Lait tulevat voimaan 26.11.2015. (VM erityisasiantuntija Marianna Uotinen 0295 530 204)

Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta (HE 15/2015 vp). Tuulivoimalan hyväksyminen syöttötariffijärjestelmään edellyttää voimassa olevaa kiintiöpäätöstä. Merituulivoimalan kokeiluhanke, jonka investointia varten on myönnetty valtiontukea, hyväksytään kuitenkin syöttötariffijärjestelmään ilman kiintiöpäätöstä. Kiintiöpäätöstä koskevat hakemukset hylätään, kun syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä koskevien päätösten ja tehtyjen kiintiöpäätösten sekä kyseisen merituulivoimalan kokeiluhankkeen perusteella tuulivoimaloiden generaattoreiden yhteenlaskettu nimellisteho on ensimmäisen kerran ylittänyt syöttötariffijärjestelmään hyväksyttävän tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetin. Lisäksi sähkön tuottajalle säädetty velvollisuus tehdä ennakkoilmoitus päätöksestä rakentaa syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen edellytykset täyttävä tuulivoimala, biokaasuvoimala tai puupolttoainevoimala kumotaan. Laki tulee voimaan 26.10.2015. (TEM hallitusneuvos Anja Liukko 0295 062 078)

KANSAINVÄLISET ASIAT
Tasavallan presidentti päätti 23.10.2015 seuraavat kansainväliset asiat:

Alivaltiosihteeri Pirkko Hämäläisen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Ilkka-Pekka Similän valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen puolesta Suomen tasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen sopimus diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä järjestöissä toimivien pysyvien edustustojen jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä. Perhe- ja puolisosopimuksilla sallitaan diplomaattisen edustuston ja konsuliedustuston henkilöstön perheenjäsenen työskentely vastaanottajavaltiossa ilman, että henkilö menettää diplomaattistatuksensa ja vapautuksen vastaanottajavaltion lainkäyttövallasta diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen (SopS 4/1970) asettamissa rajoissa. Perhe- ja puolisosopimusten tekeminen on tehokas tapa edistää puolisoiden työllistymismahdollisuuksia asemamaassa ja tukea heidän työuraansa. Perhe- ja puolisosopimuksilla ei vaikuteta esim. yleisiin ammattiin mahdollisesti liittyviin pätevyysvaatimuksiin. Vietnamin kanssa tehty sopimus noudattaa pääpiirteissään aiempia Suomen tekemiä kahdenvälisiä perhe- ja puolisosopimuksia. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, joten sen hyväksyminen tulee edellyttämään eduskunnan suostumusta. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Tasavallan presidentti päätti Suomen osallistumisen UNMIL-rauhanturvaoperaatiossa Liberiassa lakkaavaksi vuoden 2015 loppuun mennessä. Suomi on osallistunut vuodesta 2003 alkaen YK:n UNMIL-rauhanturvaoperaatioon Liberiassa kahdella esikuntaupseerilla. Suomen pysyvät tehtävät UNMIL:ssa ovat olleet ampumatarviketeknikon tehtävä ja osastoesiupseerin tehtävä tiedustelu- ja analyysiosastolla. Tällä hetkellä operaatioon osallistuu enää yksi suomalainen rauhanturvaaja. YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi 17.9.2015 UNMIL-operaation mandaatin pidennyksen 30.9.2016 asti. Liberian turvallisuusvastuun on määrä siirtyä UNMIL:lta Liberian hallitukselle 30.6.2016 mennessä. UNMIL-operaation vahvuus oli 30.6.2015 5900 henkilöä, mutta sen vahvuus on määrä supistaa kesäkuun 2016 loppuun mennessä noin 1800 henkilöön. (UM lähetystöneuvos Theresa Zitting 0295 351 330)

Suurlähettiläs Anne-Marie Nyroosin tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Kirsti Pohjankukan valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopimuksen muuttamisesta. Muutossopimuksella Pohjoismaiden välistä sopimusta jatketaan vuoden 2018 loppuun saakka. Muutossopimus on tarkoitus allekirjoittaa Kööpenhaminassa 2.11.2015. (OKM ylijohtaja Tapio Kosunen 0295 330 440)

MUUTA
Tasavallan presidentti päätti 23.10.2015 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti ratkaisi 12 armonanomusasiaa. (OM neuvotteleva virkamies Eva Tams 0295 150 556)

NIMITYSASIAT
Tasavallan presidentti päätti 23.10.2015 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Katri Viinikka Haagissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.12.2015 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Nairobin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Tarja Fernándezin sivuakkreditointi Seychelleille ja Somaliaan. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Käräjätuomari Juha Einari Nieminen Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.2.2016 lukien, valtionsyyttäjä Jarmo Sakari Hirvonen Tuusulan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.3.2016 lukien, käräjätuomari Juha Heikki Kolu Päijät-Hämeen käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.11.2015 lukien ja käräjätuomari Risto Erkki Antero Hiltunen Päijät-Hämeen käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.11.2015 lukien. Käräjätuomari Virpi Kaarina Kartasalo Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2016 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä Kirsi Marjaana Kännö Pirkanmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.11.2015 lukien, määräaikainen käräjätuomari Oskar Mikael Kulmala Pirkanmaan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.11.2015 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Risto Juhani Paiho Pirkanmaan käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.1.2016 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Määräaikainen käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä Erik Joachim Holmström Vantaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2016 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Jyri Antero Vesanto Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.11.2015 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Tommi Ilmari Toijonen Helsingin hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.11.2015 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Terttu Hannele Kujala Helsingin hallinto-oikeuden kolmanneksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.11.2015 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Klaus Markus Järvinen Helsingin hallinto-oikeuden neljänneksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.11.2015 lukien ja määräaikainen oikeussihteeri, hallinto-oikeussihteeri Paula Johanna Makkonen Helsingin hallinto-oikeuden viidenneksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.11.2015 lukien. Määräaikainen käräjätuomari, viskaali Anna-Maria Susanna Lindström Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2016 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)