Tasavallan presidentin esittely 24.2.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto
24.2.2017 
Tiedote 85/2017 

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 24.2.2017 seuraavat lait:

Laki elintarvikelain 30 §:n muuttamisesta (HE 1/2017 vp). Elintarvikelakiin lisätään uusi torjunta-aineen jäämän kansallista väliaikaista enimmäismäärää koskeva kohta. Elintarviketurvallisuusvirasto asettaa torjunta-ainejäämien enimmäismääriä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan 4 kohdan mukaisen kansallisen väliaikaisen enimmäismäärän. Enimmäismäärän asettaminen mahdollistaa väliaikaisen luvan hakemisen kasvinsuojeluaineelle, jolloin kasvukauden aikainen kasvinviljely voidaan turvata. Laki tulee voimaan 1.3.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Hannu Miettinen 0295 162 478)

Laki päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta (HE 147/2016 vp). Laissa säädetään tuesta, jolla kompensoidaan päästökaupasta johtuvaa sähkön hinnan nousua sellaisille toimialoille, jotka ovat alttiita merkittävälle hiilivuodon riskille. Laissa määritellyt toimialat voivat saada valtiolta tukea, jonka suuruus riippuu muun muassa päästöoikeuden hinnasta sekä tuen saajan sähkönkulutuksesta tai tuotannon määrästä. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (TEM vanhempi hallitussihteeri Karoliina Anttonen 0295 064 114)

Tasavallan presidentti hyväksyi sopimuksen Suomen tasavallan ja Belgian kuningaskunnan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vahvisti lain turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Belgian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 186/2016 vp). Sopimuksella varmistetaan sellaisen turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen, jota vaihdetaan tai tuotetaan osapuolten välisessä yhteistyössä erityisesti ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi- tai tiede-, elinkeino- ja teknologia-asioiden alalla. Kysymys on arkaluonteisista tietoaineistoista, jotka lähettävässä sopimusvaltiossa on erikseen luokiteltu korkean tietoturvallisuuden tason toteuttamista edellyttäviksi. Sopimus ei velvoita turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamiseen. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Tasavallan presidentti hyväksyi tehostetusta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan välillä tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain tehostetusta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 118/2016 vp). Tehostetulla kumppanuus- ja yhteistyösopimuksella edistetään osapuolten välistä poliittista vuoropuhelua sekä kehitetään poliittisen, taloudellisen ja sektorikohtaisen yhteistyön mahdollisuuksia. Sopimuksessa osapuolet myös sitoutuvat yhteisiin demokratiaa ja ihmisoikeuksia edistäviin periaatteisiin sekä Euroopan unionin ulkopolitiikan kannalta keskeisiin velvoitteisiin, kuten joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseen ja terrorismin torjuntaan. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM lähetystöneuvos Päivi Peltokoski 0295 351 523)

Tasavallan presidentti hyväksyi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä tehdyn puolustusmateriaalialan yhteistyöstä tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan yhteistyöstä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lain Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 253/2016 vp). Uudistettu sopimus luo poliittiset ja oikeudelliset puitteet osapuolten puolustusmateriaalialan yhteistyön laajentamiselle ja syventämiselle normaaliolojen sekä mahdollisten kriisien aikana. Sopimuksen 4 artiklan mukaisesti sen erottamattomaksi osaksi tehdään alasopimuksia, jotka vahvistavat pohjoismaisen puolustus- ja turvallisuusalojen teollisuuden toimintaedellytyksiä sekä parantaa puolustushallinnon viranomaisten puolustusmateriaaliin liittyvää yhteistyötä puolustusmateriaalin koko elinkaaren ajan. Ensiksi mainitun lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Toiseksi mainittu laki tulee voimaan 30.3.2017. (PLM hallitussihteeri Tuomas Venho 0295 140 414)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 24.2.2017 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta. Yangonissa Myanmarissa sijaitseva ja Bogotassa Kolumbiassa sijaitseva yhteystoimisto muutetaan suurlähetystöksi sekä perustetaan konsulaatti São Pauloon Brasiliaan. Asetus tulee voimaan 1.9.2017. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 0295 350 679)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 24.2.2017 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti ratkaisi 26 armonanomusasiaa. (OM neuvotteleva virkamies Eva Tams 0295 150 556)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 24.2.2017 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Juha Pyykkö Ateenassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.4.2017 lukien. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351 449)

New Delhin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Nina Vaskunlahden sivuakkreditointi Bangladeshiin. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351 449)

Määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Timo Jaakko Saranpää Vaasan hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, asianajaja Mika Pekka Kinnunen Vaasan hovioikeuden toiseksi täytettävään virkaan 1.3.2017 lukien sekä käräjätuomari Anne Maria Moilanen Vaasan hovioikeuden kolmanneksi täytettävään virkaan 1.8.2017 lukien, käräjätuomari Tapani Kalervo Ojala Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan ja määräaikainen käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä Mikko Juhani Koli Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.3.2017 lukien. (OM apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Määräaikainen esittelijäneuvos, markkinaoikeustuomari Pasi Jaakko Yli-Ikkelä markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin virkaan, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Linda Michaela Strömman Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan ja vanhempi insinööri Anu Susanna Airiola Vaasan hallinto-oikeuden tekniikan tai luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.4.2017 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)