Tasavallan presidentin esittely 24.4.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 216/2015
24.4.2015

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 24.4.2015 seuraavat lait:

Laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain muuttamisesta, Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta, laki rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta, laki ulkomaalaislain 36 §:n muuttamisesta, laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta, laki tullilain 14 §:n muuttamisesta, laki rajavartiolain muuttamisesta ja laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta (HE 288/2014 vp). Lakiin eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä lisätään säännös, jonka mukaan ulosottomiehen tulee ulkoasiainministeriön hakemuksesta ulosottokaaren mukaisessa menettelyssä etsiä ja jäädyttää sellaisia Suomessa sijaitsevia varoja, jotka tulee Euroopan unionin neuvoston asetuksen nojalla jäädyttää. Lisäksi muutetaan finanssivalvonnasta annettua lakia, rikoslakia, ulkomaalaislakia, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä annettua lakia, tullilakia, rajavartiolakia ja alusliikennepalvelulakia. Muutoksilla tehostetaan kansainvälisten pakotteiden täytäntöönpanoa Suomessa sekä tähän liittyen selkeytetään viranomaisten toimivaltuuksia ja parannetaan viranomaisten välistä tiedonkulkua. Lait tulevat voimaan 1.6.2015. (UM lähetystöneuvos Satu Suikkari-Kleven 0295 351 241)

Säätiölaki, laki säätiölain voimaanpanosta, laki perintökaaren 19 luvun 1 §:n muuttamisesta, laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki tilintarkastuslain 9 §:n muuttamisesta, laki yrityskiinnityslain 11 ja 27 §:n muuttamisesta, laki säästöpankkilain 92 §:n muuttamisesta, laki säätiön valvontamaksusta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta, laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 26 b §:n muuttamisesta, laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki ammattikorkeakoululain 43 §:n muuttamisesta, laki yliopistolain 1 §:n muuttamisesta, laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta ja laki harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 166/2014 vp). Säätiölailla selvennetään säätiön tarkoitusta, toimintaa, hallintoa ja valvontaa koskevaa sääntelyä ja lisätään läpinäkyvyyttä, mikä parantaa säätiölaitoksen tunnettuisuutta ja edistää pelisääntöjen noudattamista. Lailla saatetaan säätiöiden säätiölainsäädäntöön perustuvat toimintaedellytykset nykyaikaisen säätiötoiminnan vaatimusten mukaisiksi. Samalla tehdään laista johtuvia muutoksia useisiin muihin lakeihin. Lait tulevat voimaan 1.12.2015. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ja arvioi uuden säätiölain toimivuutta ja toimeenpanoa sekä antaa lakivaliokunnalle asiasta selvityksen vuoden 2018 loppuun mennessä. (OM lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen 0295 150 220)

Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta (HE 348/2014 vp). Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lakiin lisätään viittaukset tutkintavankeuslakiin tehtäviin säännöksiin. Lakiviittaukset kohdistuvat säännöksiin, joissa säädetään tutkintavankeuden päättymisestä, tutkintavangin sijoittamisesta ja lyhytaikaisesta siirtämisestä, tutkintavangin kirjeenvaihdosta, puheluista sekä tutkintavangin tapaamisista ja yhteydenpidosta vankilan ulkopuolelle. Laki tulee voimaan 11.5.2015. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee kiireellisesti poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain kokonaisuudistuksen. (SM ylitarkastaja Marko Meriniemi 0295 488 561)

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta (HE 349/2014 vp). Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muutokset koskevat pienimuotoista sähkön tuotantoa. Sähköverotuksen ulkopuolelle kokonaan jäävien voimalaitosten määritelmää muutetaan niin, että se koskee enintään 100 kilovolttiampeerin nimellistehoisia voimalaitoksia. Samassa yhteydessä puretaan sääntely, jossa yli 50 mutta enintään 2 000 kilovolttiampeerin nimellistehoisen voimalaitoksen verokohtelu riippuu siitä, siirretäänkö sähköä sähköverkkoon kalenterikuukauden aikana vai ei. Tilalle otetaan sääntely, jossa myös yli 100 kilovolttiampeerin nimellistehoinen voimalaitos säilyy verotuksen ulkopuolella, jos sen kalenterivuodessa tuottaman sähkön määrä ei ylitä 800 000 kilowattituntia. Sähkön pientuotannon sääntely koskee niin fossiilista kuin uusiutuvaa energiaa käyttäviä voimalaitoksia. Laki tulee voimaan 1.5.2015. (VM lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen 0295 530 372)

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 359/2014 vp). Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitettä muutetaan siten, että polttoturpeen verotasoa alennetaan 1,50 eurolla megawattitunnilta. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen 0295 530 372)

Laki laiksi perintö- ja lahjaverolain 56 §:n muuttamisesta (HE 364/2014 vp). Maatilan ja muun yrityksen sukupolvenvaihdoshuojennukseen liittyvää veron maksuajan pidentämistä koskevaa säännöstä muutetaan siten, että vero, jonka maksamiseen on myönnetty pidennystä, voidaan kantaa enintään seitsemän vuoden aikana. Laki tulee voimaan 1.6.2015. Lakia sovelletaan, kun verovelvollisuus on alkanut 1.1.2015 tai sen jälkeen. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295 530 239)

Laki arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta ja laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 363/2014 vp). Arvonlisäverolakia muutetaan siten, että tilikauden liikevaihdon perustella laskettava verovelvollisuuden alaraja nostetaan 10 000 euroon. Lisäksi verovelvollisuuden euromääräiseen alarajaan liittyvän veronhuojennuksen yläraja nostetaan 30 000 euroon. Kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annettua lakia muutetaan vastaavasti siten, että lakia sovelletaan vain sellaiseen liike- ja ammattitoimintaan, jonka tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. Lakeja sovelletaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen alkavaan tilikauteen. (VM ylitarkastaja Marja Hokkanen 0295 530 692)

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 ja 56 §:n muuttamisesta, laki maatilatalouden tuloverolain 10 f §:n muuttamisesta ja laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta (HE 365/2014 vp). Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja maatilatalouden tuloverolain muutoksella ammattikorkeakoulut saatetaan koulutusvähennyksen ja koulutuskorvauksen osalta samaan asemaan kuin yliopistot. Ammattikorkeakouluosakeyhtiöillä on jatkossa mahdollisuus saada koulutusvähennystä taloudelliselta arvoltaan vastaavaa koulutuskorvausta työntekijöidensä koulutuksen osalta. Ammattikorkeakouluosakeyhtiöiltä poistetaan vastaavasti mahdollisuus elinkeinotulon ja maatalouden tulon verotuksessa tehtävään koulutusvähennykseen. Elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia muutetaan myös siten, että elokuvatuottajille valtion tai Suomen elokuvasäätiön varoista myönnetyn tuotantotuen verovapaus laajennetaan koskemaan kotimaisten elokuvatuottajien lisäksi Euroopan talousalueella asuvia elokuvatuottajia. Rajoitetusti verovelvollisen saaman pääomatulon veroprogressiota muutetaan siten, että se vastaa yleisesti verovelvollisen saaman pääomatulon veroprogressiota. Pääomatulosta suoritettavan korkeamman verokannan soveltamisen rajaa alennetaan 30 000 euroon ja ylempi verokanta korotetaan 33 prosenttiin. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 ja 56 §:n muuttamisesta ja laki maatilatalouden tuloverolain 10 f §:n muuttamisesta tulevat voimaan 1.5.2015. Lakeja sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2016. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2016 toimitettavassa verotuksessa. (VM erityisasiantuntija Tarja Järvinen 0295 530 089)

Laki eläimistä saatavista sivutuotteista, laki rikoslain 44 luvun 4 a §:n muuttamisesta, laki eläinlääkintähuoltolain 2 §:n muuttamisesta, laki lannoitevalmistelain muuttamisesta ja laki kumotun eläintautilain voimaan jätettyjen säännösten kumoamisesta (HE 235/2014 vp). Laki eläimistä saatavista sivutuotteista sisältää Euroopan unionin sivutuotteita koskevan asetuksen kansalliseen toimeenpanoon liittyvät säännökset. Laki sisältää asetuksen mahdollistamat kansalliset poikkeukset ja helpotukset sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden käyttöön ja hävittämiseen. Lisäksi laki sisältää toimijoiden ja laitosten rekisteröintiä ja hyväksymistä sekä valvonnan järjestämistä koskevat säännökset. Vastaavat säännökset ovat sisältyneet kumotun eläintautilain nojalla annettuihin vielä voimassa oleviin alemmanasteisiin säännöksiin. Lailla säädetään myös eläintautien leviämisen estämiseksi tarvittavista toimenpiteistä sekä toimenpiteistä elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi. Rikoslakia muutetaan siten, että rangaistavaa on lain vastainen eläintaudin leviämisvaaran aiheuttaminen. Lisäksi eläinlääkintähuoltolakiin ja lannoitevalmistelakiin tehdään teknisluonteisia muutoksia. Eläintautilailla voimaan jätetyt kumotun eläintautilain sivutuotteita koskevat säännökset kumotaan. Lait tulevat voimaan 1.7.2015. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että aluehallintoa ja ympäristöterveydenhuoltoa koskevat rakenteelliset uudistukset tulee valtiovarainministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön toimesta toteuttaa välittömästi siihen sisällyttäen myös järjestelmä, jolla kunnaneläinlääkärin tekemästä työstä aiheutuvat valvontakustannukset korvataan valtion varoista kunnille yksinkertaista ja selkeää menettelyä käyttäen. (MMM lainsäädäntöneuvos Pirjo Tomperi 0295 162 234)

Laki valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta (HE 318/2014 vp). Valtion vientitakuista annettua lakia muutetaan siten, että vientitakuu on mahdollista myöntää ulkomaiselle ostajalle myönnetyn vientiluoton jälleenrahoituksen järjestämiseksi. Lisäksi vientitakuu voidaan myöntää vientitakuulain mukaisten kotimaahan suuntautuvien vientiä edistävien investointien jälleenrahoituksen järjestämiseksi. Laki tulee voimaan 1.5.2015. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 0295 064 938)

Työtapaturma- ja ammattitautilaki, laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta, laki valtion eläkelain 26 §:n muuttamisesta, laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta, laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 13 §:n muuttamisesta, laki vammaisetuuksista annetun lain 9 ja 12 §:n muuttamisesta, laki takuueläkkeestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta, laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta, laki meripelastuslain 23 §:n muuttamisesta, laki pelastuslain 103 §:n muuttamisesta, laki poliisilain 8 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta, laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 84 §:n muuttamisesta, laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 30 §:n muuttamisesta, laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 11 §:n ja 14 luvun 3 §:n muuttamisesta, laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain muuttamisesta, laki virkatehtävässä apuna olleelle henkilölle eräissä tapauksissa suoritettavasta tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki taisteluvälineiden siviilihenkilöille aiheuttamien tapaturmien korvaamisesta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta, laki käräjäoikeuslain muuttamisesta, laki tuotevastuulain 13 a §:n muuttamisesta, laki edustajanpalkkiosta annetun lain 5 a §:n 1 momentin kumoamisesta, laki vuorotteluvapaalain 19 §:n muuttamisesta, laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta, laki rikoslain 29 luvun muuttamisesta, laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta ja laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta (HE 277/2014 vp). Työtapaturma- ja ammattitautilailla uudistetaan tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön rakenne kokonaisuudessaan. Lain sisältö saatetaan vastaamaan työelämän muuttuneita olosuhteita ja perustuslain nykylainsäädännölle asettamia vaatimuksia. Muuhun etuuslainsäädäntöön tehdään lukuisia teknisiä muutoksia. Rikoslakiin lisätään säännös tapaturmavakuutusmaksupetoksesta. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta tulee kuitenkin voimaan 1.5.2015. (STM hallitusneuvos Mika Mänttäri 0295 163 125)

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä, laki huumausainelain 4 §:n muuttamisesta ja laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 339/2014 vp). Lailla ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä säädetään yleisellä tasolla päihdehaittojen seurannasta, toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Julkinen valta huolehtii alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja muiden päihtymiseen käytettävien aineiden sekä rahapelaamisen aiheuttamien haittojen ehkäisystä yhteistyössä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Vastuu laaja-alaisen ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä on kunnilla. Kunnat saavat ohjausta ja tukea aluehallintovirastoilta. Lain valtakunnallinen ohjaus kuuluu Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja johto sosiaali- ja terveysministeriölle. Huumausainelain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain viittaukset muutetaan koskemaan lakia ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Lait tulevat voimaan 1.12.2015. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 0295 163 341)

Tasavallan presidentti hyväksyi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen, Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen assosiaatiosopimuksen ja Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen sekä vahvisti liitteenä olevat lain Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lain Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 355/2014 vp). Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen poliittiset osuudet allekirjoitettiin Brysselissä maaliskuussa 2014 ja jäljelle jääneet oikeus- ja sisäasioita, vapaakauppaa sekä talous- ja rahoitusyhteistyötä koskevat osuudet allekirjoitettiin Brysselissä kesäkuussa 2014. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä toisaalta Moldovan ja toisaalta Georgian välillä tehdyt assosiaatiosopimukset allekirjoitettiin Brysselissä kesäkuussa 2014. Assosiaatiosopimukset Ukrainan, Moldovan ja Georgian kanssa syventävät maiden poliittista ja taloudellista yhteistyötä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden kanssa. Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM apulaisosastopäällikkö Vesa Vasara 0295 351 723)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 24.4.2015 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Suomen Slovakian suurlähetystö Bratislavassa, Suomen Slovenian suurlähetystö Ljubljanassa ja Suomen Luxemburgin suurlähetystö Luxemburgissa lakkautetaan 1.9.2015. Muutokset vähentävät edustustoverkon vuotuisia kokonaiskustannuksia noin 1,9 miljoonalla eurolla. Asetus tulee voimaan 1.9.2015. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 0295 350 679)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 24.4.2015 seuraavat kansainväliset asiat:

Tasavallan presidentti hyväksyi Maailman postiliiton yleisohjesäännön ja päättöpöytäkirjan. Maailman postiliiton yleisohjesääntö sisältää määräykset postiliiton toiminnasta ja perussopimuksen soveltamisesta. Maailman postiliiton sopimuksiin tehty päättöpöytäkirja sisältää sopimuksiin tehdyt varaumat. Päättöpöytäkirjan III artiklan 5 kohta sisältää Suomen tekemän varauman yleissopimuksen 7 artiklaan. Eduskunta on hyväksynyt kyseisen varauman yleissopimuksen hallituksen esityksen käsittelyn yhteydessä (EV 48/2014) ja tasavallan presidentti on päättänyt sen tekemisestä 8.8.2014. Kun yleisohjesääntö ja päättöpöytäkirja on hyväksytty, liittyy Suomi samanaikaisesti Maailman postiliiton yleissopimukseen, yleisohjesääntöön sekä päättöpöytäkirjaan. (LVM neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm 0295 342 021)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 24.4.2015 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän (EK 61/2014 vp) eduskunnan työn lopettamisesta, rauenneista asioista ja eduskunnan kokoontumisesta merkittäväksi pöytäkirjaan. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavan maakuntalain osalta: Maakuntalaki yleisestä asumistuesta annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaalla. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Tasavallan presidentti ratkaisi 13 armonanomusasiaa. (OM neuvotteleva virkamies Eva Tams 0295 150 556)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 24.4.2015 seuraavat nimitysasiat:

Brysselissä Pohjois-Atlantin liitossa (NATO) olevan erityisedustuston päällikön, ulkoasiainneuvos Pia Rantala-Engbergin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2015 sekä Ljubljanan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Pekka Metson edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2015. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Ulkoasiainneuvos Piritta Asunmaa Brysselissä Pohjois-Atlantin liitossa (NATO) olevan erityisedustuston päällikön tehtävään 1.9.2015 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin, kontra-amiraali Veijo Yrjö Ilmari Taipaluksen määrääminen merivoimien komentajaksi 1.1.2016 lukien, Pääesikunnan johtamisjärjestelmäpäällikön, prikaatikenraali Ilkka Juhani Korkiamäen määrääminen Maanpuolustuskorkeakoulun rehtoriksi 1.1.2016 lukien, Pääesikunnan logistiikkapäällikön, kenraalimajuri Kyösti Juhani Halosen määrääminen puolustusvoimien sotatalouspäälliköksi 1.1.2016 lukien, Pääesikunnan suunnittelupäällikön, prikaatikenraali Eero Tapio Pyötsiän määrääminen puolustusvoimien operaatiopäälliköksi 1.1.2016 lukien sekä Kainuun prikaatin komentajan, prikaatikenraali Jukka Tapio Sonnisen määrääminen pääesikunnan koulutuspäälliköksi 1.11.2015 lukien. (PLM hallintojohtaja Hannu Antikainen 0295 140 500)

Yleisesikuntaupseeri, everstiluutnantti Mika Peltoniemi puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.9.2015 – 30.6.2017 väliseksi ajaksi. (PLM erityisasiantuntija Ulla Kaleva 0295 140 437)

Yleisesikuntaupseeri, eversti Juha Pekkola puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.6.2015 – 31.12.2017 väliseksi ajaksi. (PLM erityisasiantuntija Ulla Kaleva 0295 140 437)