Tasavallan presidentin esittely 24.5.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 24.5.2017
Tiedote

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 24.5.2017 seuraavat lait:

Laki valtioneuvoston tilannekeskuksesta (HE 261/2016 vp). Laki sisältää säännökset valtioneuvoston tilannekeskuksesta, sen keskeisistä tehtävistä ja tiedonsaantioikeuksista. Lain tavoitteena on turvata tasavallan presidentin ja valtioneuvoston tiedonsaanti turvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä lisätä viranomaisten tiedonvaihtoa ja parantaa luotettavan tilannekuvan muodostamista. Laki tulee voimaan 1.7.2017. (VNK lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi 0295 160 030)

Laki eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta, laki eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä annetun lain muuttamisesta ja laki tuomioistuinmaksulain 2 §:n muuttamisesta (HE 24/2017 vp). Eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä annettuihin lakeihin sisällytetään säännös tuomion uudelleen tutkimisesta poikkeustapauksissa. Maksamismääräysmenettelystä annettua lakia muutetaan siten, että siinä huomioidaan mahdollisuus jatkaa maksamismääräysmenettelyssä vireille laitetun asian käsittelyä vastineen johdosta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä. Tuomioistuinmaksulakiin tehdään täsmennys asetuksissa säädetyissä menettelyissä perittävistä oikeudenkäyntimaksuista.  Lait tulevat voimaan 14.7.2017. (OM lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen 0295 150 276)

Laki Kevasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 27/2017 vp). Lakiin lisätään säännös, jonka mukaan Kevan jäsenyhteisönä nykyisin olevilla ammattikorkeakouluosakeyhtiöillä on oikeus pysyä Kevan jäsenyhteisöinä vuoden 2025 loppuun riippumatta niiden omistussuhteissa tapahtuvista muutoksista. Laki tulee voimaan 26.5.2017. (OKM hallitusneuvos Immo Aakkula 0295 330 354)

Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 17 §:n muuttamisesta (HE 32/2017 vp). Ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettua lakia muutetaan siten, että myös Deutsche Internationale Abitur -tutkinto tuottaa samat oikeudet kuin ylioppilastutkinnon suorittaminen. Deutsche Internationale Abitur -tutkinto on uusi Saksan ulkomaankouluissa järjestettävä tutkinto, joka korvaa Reifeprüfung-tutkinnon keväästä 2019 lukien. Tutkintoa järjestetään Suomessa Helsingin Saksalaisessa koulussa. Laki tulee voimaan 1.6.2017. (OKM hallitussihteeri Matti Sillanmäki 0295 330 193)

Laki liikenteen palveluista, laki ajoneuvolain 25 ja 27 a §:n muuttamisesta, laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta, laki rautatielain muuttamisesta, laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta ja laki tieliikennelain muuttamisesta (HE 161/2016 vp). Laeilla luodaan edellytykset uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöönotolle liikennesektorilla. Tätä kautta voidaan saavuttaa entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin vastaavia liikennepalveluita ja mahdollistaa uutta liiketoimintaa sektorilla. Lait tulevat voimaan 1.7.2018. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää valtioneuvoston huolehtivan siitä, että luvanvaraista liikennettä koskevan sääntelyn noudattamisen viranomaisvalvonta säilyy tehokkaana ja lupasääntelyn keventämisen myötä ei synny harmaaseen talouteen tai markkinahäiriöihin liittyviä ilmiöitä. 2) Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto arvioi tiellä tapahtuvan ammattimaisen kuljettamisen määritelmää erityisesti harmaan talouden torjunnan osalta ja tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin liikennemarkkinoiden terveen ja tasapuolisen toimintaympäristön turvaamiseksi. 3) Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa tiiviisti nyt säädettävän lakikokonaisuuden vaikutuksia ja ryhtyy tarvittaessa viipymättä toimiin sääntelyn muuttamiseksi. Valtioneuvoston tulee antaa liikenne- ja viestintävaliokunnalle kirjallinen selvitys lain vaikutuksista ja mahdollisista muutostarpeista viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä. Pidemmän aikavälin seurantaa ja vaikutuksia koskeva selvitys tulee antaa valiokunnalle viimeistään vuoden 2022 loppuun mennessä. (LVM osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala 0295 342 585)

Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä, laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta ja laki Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta (HE 18/2017 vp). Lailla yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä säädetään työ- ja elinkeinoministeriön yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä, siihen kuuluvista yrityspalvelujen asiakastietovarannosta ja asiakkuudenhallintajärjestelmästä sekä asiakastietojen ja henkilötietojen käsittelystä yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmässä. Lailla lisätään yrityspalveluissa tarvittavien tietojen yhteiskäyttöisyyttä. Uuden teknisen toteutustavan mukaisesti asiakastietoja ei enää välitetä kyselyjärjestelmän kautta yksittäisten kyselyjen perusteella, vaan asiakastietoja talletetaan yhteiseen asiakastietojärjestelmään, jossa ne ovat yhteisen asiakastiedon käyttäjien saatavilla teknisen käyttöyhteyden avulla. Yhteisen asiakastiedon tuottajien ja käyttäjien joukko laajenee. Lisäksi tehdään tarpeelliset muutokset valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettuun lakiin ja Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annettuun lakiin. Lait tulevat voimaan 1.6.2017. (TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen 0295 063 523)

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 19/2017 vp). Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia muutetaan väliaikaisesti siten, että vuonna 2017 työvoimakoulutuksena voidaan hankkia korkeakoulututkintoon johtavia opintoja uuden korkeakoulututkinnon suorittamiseksi henkilöasiakkaalle, joka on jo aiemmin suorittanut korkeakoulututkinnon. Laki tulee voimaan 1.6.2017. (TEM hallitusneuvos Olli Sorainen 0295 048 022)

Laki kaupparekisterilain muuttamisesta (HE 14/2017 vp). Lain mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen on poistettava rekisteristä ulkomaisten elinkeinonharjoittajien Suomeen rekisteröityjä sivuliikkeitä, kun yhtiö on purettu tai poistettu rekisteristä sen rekisteröintivaltiossa. Lisäksi lailla velvoitetaan Patentti- ja rekisterihallitus osallistumaan direktiivin mukaiseen tiedonvaihtoon. Laki tulee voimaan 1.6.2017. (TEM hallitussihteeri Mika Kotala 0295 047 033)

Laki kaivoslain muuttamisesta (HE 10/2017 vp). Lakia muutetaan eräiden malminetsintää ja kaivostoimintaa koskevien säännösten osalta. Laki tulee voimaan 1.6.2017. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy pikaisesti valmistelemaan kaivoslainsäädäntöön muutoksia, joilla siirretään voimassa olevan kaivoslain 34 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaiset lupahakemuksen liitteet 32 §:n sääntelyn piiristä siten, että etuoikeus malminetsintälupaan, kullanhuuhdontalupaan tai kaivoslupaan syntyisi ilmankin, että lupahakemus sisältäisi edellä mainittuja liitteitä. (TEM kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen 0295 064 216)

Laki Hossan kansallispuistosta (HE 260/2016 vp). Hossan kansallispuistoon kuuluu noin 11 094 hehtaaria valtion omistamia alueita Suomussalmen, Kuusamon ja Taivalkosken kunnissa. Valtaosa alueesta on nykyisin valtion retkeilyaluetta ja lähes koko alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Kansallispuiston perustamisella edesautetaan alueen kehittymistä nykyistä luonnonmukaisemmaksi ja erämaiseksi, ja se lisää myös alueen vetovoimaa luonto- ja kulttuurimatkailukohteena. Hossan kansallispuisto on Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kansallispuisto. Laki tulee voimaan 17.6.2017. (YM hallitussihteeri Johanna Korpi 0295 250 278)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 24.5.2017 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus eräiden Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan sääntöihin kohdistuviin rikkomuksiin liittyvien tehtävien hoidosta Ahvenanmaalla ja tasavallan presidentin asetus Rajavartiolaitoksen tehtävistä Ahvenanmaan maakunnassa. Ensimmäinen asetus sisältää säännökset, jonka mukaan tietyt Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle kuuluvat hallintotehtävät siirretään Maaseutuvirastolle ja Oikeusrekisterikeskukselle. Asetuksen mukaan Maaseutuvirasto toimii myös Ahvenanmaan osalta toimivaltaisena viranomaisena yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetussa laissa (1188/2014) tarkoitettujen rikkomusmaksujen ja seuraamusmaksujen sekä pisteiden määräämiseen liittyvissä asioissa. Maaseutuvirasto toimii toimivaltaisena viranomaisena myös kalastuslisenssin peruuttamista sekä aluksen päällikkönä toimimisen kieltämistä koskevissa päätöksissä. Virasto pitää lisäksi rikkomusrekisteriä maakunnan puolesta. Oikeusrekisterikeskus huolehtii puolestaan rikkomusmaksujen ja seuraamusmaksujen täytäntöönpanosta Ahvenanmaalla sekä käyttää näiden täytäntöönpanoon liittyvissä asioissa maakunnan puhevaltaa vastaavalla tavalla kuin valtakunnassa. Toinen asetus ajantasaistetaan ja samalla sitä täydennetään siten, että Rajavartiolaitoksen tehtäviin lisätään yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 6 §:ssä tarkoitetut tehtävät. Näin ollen Rajavartiolaitos toimii jatkossa kalastuksenseurantakeskuksena myös maakunnassa. Asetukset tulevat voimaan 1.6.2017. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Grooop-Bondestam 0295 150 334)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 24.5.2017 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Mikko Hautalan tai hänen estyneenä ollessaan ministeri Antti Helanterän valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Pietarissa sijaitsevien tilojen myynnistä Suomen tasavallan hallitukselle Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä. Sopimus koskee Pietarissa sijaitsevien Suomi-talon tilojen myymistä. Sopimuksen mukaan venäläinen osapuoli myy suomalaiselle osapuolelle tilat, joiden kokonaispinta-ala on 4 515,3 m2. Kaupan kokonaishinta on 508 100 000 ruplaa, mikä on arvioitu markkina-arvon mukaiseksi hinnaksi. Rupla-euro -vaihtokurssin mukainen eurohinta on noin kahdeksan miljoonaa euroa. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)

Pääjohtaja Arvo Kokkosen tai hänen estyneenä ollessaan kenraalimajuri Pasi Kostamovaaran valtuuttaminen allekirjoittamaan pöytäkirja Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan kulun kuvauksesta Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän Federaation hallituksen välillä. Pöytäkirja on tarkoitus allekirjoittaa Imatralla 19.6.2017. Rajankuvaus on pöytäkirjan liitteenä ja on sen erottamattomana osa. Pöytäkirjan on tarkoitus korvata aiemmat sopimukset valtakunnanrajan kulusta. Pöytäkirja edellyttää voimaantullakseen eduskunnan hyväksyntää. Pöytäkirjassa määrätään myös, että osapuolet käyvät 25 vuoden kuluttua pöytäkirjan voimaantulosta diplomaattiset neuvottelut rajankäynnin määräaikaisen suorituksen tarpeesta, ajoituksesta ja edellytyksistä. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä tehtyyn sopimukseen tehdyn liitesopimuksen yhteishankinnoista hyväksyminen. Liitesopimus yhteishankinnoista allekirjoitettiin Helsingissä 9.5.2016. Liitesopimus itsessään ei velvoita hankintayhteistyöhön, mutta liitesopimus määrittää puitteet ja menettelyt yhteishankinnoille ja näin tarkoituksena on edistää sopimusosapuolten hankintayhteistyötä. (PLM hallitussihteeri Tuomas Venho 0295 140 414)

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs, Suomen pysyvä edustaja OECD:ssä Pekka Puustisen valtuuttaminen allekirjoittamaan OECD:n yhteydessä valmisteltu monenkeskinen yleissopimus, jolla toteutetaan verosopimuksiin liittyvät toimenpiteet veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi ja antaa odotettavissa olevia varaumia ja ilmoituksia koskeva väliaikainen luettelo. Yleissopimuksella on mahdollista muuttaa voimassa olevien kahdenvälisten verosopimusten määräyksiä, jotka liittyvät verotuksellisiin hybridi-yksiköihin, verosopimusten säännöksiin yhteisöjen kaksoisasumistilanteista, kaksinkertaisen verotuksen poistamismenetelmiin, sopimusten väärinkäytösten estämiseen, osinkoverotukseen, myyntivoittojen verotukseen, liiketulon verotusoikeuden luovan kiinteän toimipaikan syntymiseen, keskinäiseen sopimusmenettelyyn, siirtohinnoittelun vastaoikaisuun ja välimiesmenettelyyn. (VM hallitusneuvos Antero Toivainen 0295 530 098)

Suurlähettiläs, Suomen pysyvä edustaja Euroopan neuvostossa Satu Mattila-Budichin tai hänen estyneenä ollessaan pysyvän edustajan sijaisen Henna Kososen valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä. Yleissopimuksella vahvistetaan olemassa olevia, yksittäisiin kulttuuriperinnön osa-alueisiin liittyviä Euroopan neuvoston sopimuksia, suosituksia ja toimenpiteitä. Voimassaolevaan lainsäädäntöön ei ole tarpeen tehdä muutoksia yleissopimuksen voimaansaattamisen johdosta vaan sen toimeenpano tapahtuu kansallisia käytäntöjä ja menettelytapoja kehittämällä. Suomen lainsäädännössä on tunnistettu kulttuuriperintöön liittyvät oikeudet ja vastuut yleissopimuksen tarkoittamalla tavalla. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

Suurlähettiläs Erik Lundbergin tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Sirpa Nybergin valtuuttaminen tekemään noottienvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen muuttamisesta. Muutokset ovat sisällöltään Tenojoen kalastussopimuksen liitteenä olevan kalastussäännön eräiden määräysten soveltamista kalastuskaudella 2017 koskevia siirtymäsäännöksiä. (MMM lainsäädäntöneuvos Heidi Aliranta 0295 162 410)

Elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen hyväksyminen. Yleissopimuksessa otetaan huomioon elohopean koko elinkaari tavoitteena suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Yleissopimuksessa asetetaan rajoituksia uuden elohopean tuotannolle ja kansainväliselle kaupalle, kielletään monien erilaisten lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden valmistus, tuonti ja vienti, määrätään kielloista tai toimintaolosuhteista monia sellaisia valmistusprosesseja varten, joissa käytetään elohopeaa, ja kehotetaan välttämään elohopean uusia käyttötapoja tuotteissa ja valmistusprosesseissa. Yleissopimus on luonteeltaan niin kutsuttu sekasopimus, joka sisältää sekä Euroopan unionin että sen jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. Näin ollen sekä EU että jäsenvaltiot sitoutuvat siihen omien menettelyjensä mukaisesti. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 24.5.2017 seuraavat asiat:

TkT Olli Pekka Dahlin määrääminen 1.8.2017-31.7.2022, pohjavesiasiantuntija, PhD Anna-Liisa Kivimäen määrääminen 1.8.2017-31.7.2022, ryhmäpäällikkö, FT Kirsi Maria Kostamon määrääminen 1.8.2017-31.7.2022 ja TkT Rauno Johannes Pääkkösen määrääminen 1.8.2017-31.10.2019 korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksiksi. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)

Professori, dekaani, FT, TkT Jyri Kalervo Hämäläisen määrääminen 1.8.2017-31.7.2022, professori, laitosjohtaja, DI, TkL, TkT Jukka Veli Seppälän määrääminen 1.8.2017-31.7.2022 ja professori, DI, TkL, TkT Kari Martti Juhani Tammen määrääminen 1.8.2017-31.7.2022 korkeimman hallinto-oikeuden yli-insinöörineuvoksiksi. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki toimeentulotuesta annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 2 ja 7 §:n muuttamisesta, maakuntalaki lastensuojelulain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 1 §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta, maakuntalaki yleisen asumistukilain soveltamisesta Ahvenanmaalla annetun maakuntalain 3 §:n muuttamisesta ja maakuntalaki postipalveluista annetun maakuntalain muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Tasavallan presidentti antoi 13 hengenpelastusmitalia ja hylkäsi 81 ehdotusta. Hengenpelastusmitali annetaan tunnustukseksi erittäin rohkeasta tai neuvokkaasta taikka oman hengenvaaran uhalla suoritetusta teosta, jolla toisen ihmisen henki on pelastettu uhkaavasta vaarasta. (SM pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki 0295 488 419)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 24.5.2017 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston apulaisosastopäällikkö, ulkoasiainneuvos Riikka Laatu Yangonissa (Myanmar) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2017 lukien ja Bangkokin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Satu Suikkari-Klevenin sivuakkreditoinnin Myanmariin päättäminen. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, ulkoasiainneuvos Jukka Pietikäisen valtuutus toimia myös Antigua ja Barbudassa. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Oikeustieteen tohtori, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti valtioneuvoston oikeuskanslerin virkaan 1.1.2018 lukien. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)

Komentaja Mika Mäkilevo puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.6.2017-31.5.2020. (PLM erityisasiantuntija Petri Laurila 0295 140 437)