Tasavallan presidentin esittely 24.8.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto
24.8.2018
Tiedote 380/2018

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 24.8.2018 seuraavat lait:

Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta, laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta, laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 11 §:n muuttamisesta, laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 23 §:n muuttamisesta, laki tuloverolain muuttamisesta ja laki riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 66/2018 vp). Laeissa säädetään Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin ja Finpro Oy:n tehtävistä ja toimivallasta. Toimijoiden laeissa esiintyvät nimet muutetaan Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandiksi ja Finpro Oy:stä Business Finland Oy:ksi. Muutokset liittyvät Innovaatiorahoituskeskus Tekesin nimenmuutokseen Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandiksi ja Finpro Oy:n nimenmuutokseen Business Finland Oy:ksi ja näiden toimijoiden tehtävien yhdistämiseen ja uudelleenjärjestämiseen Business Finland-kokonaisuuden alle. Lait tulevat voimaan 1.9.2018. (TEM teollisuusneuvos Mikko Huuskonen 0295 063 732)

Laki kemikaalilain muuttamisesta, laki jätelain muuttamisesta, laki ympäristönsuojelulain 221 ja 225 §:n muuttamisesta, laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 §:n muuttamisesta, laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta ja laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 78/2018 vp). Lakeja muutetaan siten, että niissä säädetään elohopeasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen täytäntöönpanon edellyttämistä toimista, kuten valvontaviranomaisista, toimivaltaisista viranomaisista ja asetuksen velvoitteiden rikkomisesta aiheutuvista seuraamuksista. Kemikaalilakiin ja jätelakiin tehdään myös teknisluonteisia tarkistuksia. Lait tulevat voimaan 1.9.2018. Viimeksi mainittu laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella. (YM ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio 0295 250 218)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 24.8.2018 seuraavat kansainväliset asiat:

Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 73. istuntoon. Valtuuskunnan varapuheenjohtajat ovat ulkoministeri Timo Soini, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen, sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila, suurlähettiläs Kai Sauer Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa ja kabinettipäällikkö Jukka Siukosaari tasavallan presidentin kansliasta ja jäsenet ovat alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen ulkoministeriöstä, alivaltiosihteeri Elina Kalkku ulkoministeriöstä, kabinettipäällikkö Raili Lahnalampi ulkoministeriöstä, osastopäällikkö Jukka Salovaara ulkoministeriöstä ja erityisavustaja Juha Kirstilä ulkoministeriöstä. Valtuuskunnan puheenjohtaja on tasavallan presidentti Sauli Niinistö. (UM lähetystöneuvos Sari Annika Rautio 0295 351 534)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 24.8.2018 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti nimitti arvonimilautakunnan jäseneksi aluekoordinaattori Anne Huotarin jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.9.2018-30.4.2024. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1) Hallituksen esitys eduskunnalle kumppanuudesta ja kehityksestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 80/2018 vp) ja 2) Luonnos valtioneuvoston asetukseksi kansainvälisestä tieliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen ja sen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki Ahvenanmaan liikennerikoslain 12 ja 17 § muuttamisesta, maakuntalaki kansanopistoista annetun maakuntalain tilapäisestä muuttamisesta, maakuntalaki luonnonsuojelusta annetun lain muuttamisesta, maakuntalaki biopolttoaineista ja nestemäisestä biopolttoaineesta sekä eräistä polttoaineista tulevien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä annetun valtakunnan lainsäädännön soveltamisesta Ahvenanmaalla ja maakuntalaki Ålands energimyndighet-nimisestä viranomaisesta annetun maakuntalain 1 § muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Tasavallan presidentti ratkaisi 17 armonanomusasiaa. (OM hallitussihteeri Johanna Nyberg 0295 150 068)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 24.8.2018 seuraavat nimitysasiat:

Lusakan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Timo Olkkosen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2018 ja Pariisissa Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä (OECD) olevan pysyvän edustuston päällikön, ulkoasiainneuvos Pekka Puustisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.12.2018. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Abujan suurlähetystön päälliköksi 1.9.2018 lukien määrätyn, suurlähettiläs Jyrki Pulkkisen sivuakkreditointi Beniniin, Maputon suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Laura Torvisen sivuakkreditointi eSwatiniin sekä Beirutin suurlähetystön päälliköksi 1.9.2018 lukien määrätyn, suurlähettiläs Tarja Fernándezin sivuakkreditointi Jordaniaan. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351 449)