Tasavallan presidentin esittely 25.4.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 169/2014
25.4.2014

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 25.4.2014 seuraavat lait:

Laki oikeudenkäymiskaaren 2 luvun muuttamisesta ja laki käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta (HE 4/2014 vp). Käräjäoikeus on päätösvaltainen lautamieskokoonpanossa, johon kuuluu puheenjohtaja ja kaksi lautamiestä. Erikseen säädetyin edellytyksin kokoonpanoon voi kuulua kolmas lautamies. Jos lautamiehelle tulee este pääkäsittelyn aloittamisen jälkeen, käräjäoikeus on päätösvaltainen, kun lautamiehiä on vähintään yksi. Lisäksi lautamiesten valintakelpoisuuden yläikärajaa korotetaan siten, että 65 vuotta täyttänyttä ei voida valita lautamieheksi. Lait tulevat voimaan 1.5.2014. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Laki teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta (HE 217/2013 vp). Lakiin lisätään säännös, jonka mukaan myös sirkustoiminta oikeuttaa lain mukaiseen valtionosuuteen. Laissa olevat viittaukset opetusministeriöön korvataan viittauksilla opetus- ja kulttuuriministeriöön. Laki tulee voimaan 5.5.2014. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ehdotuksen teatteri- ja orkesterilain muuttamiseksi niin, että lain nimike vastaa kokonaisuudessaan säännösten sisältöä ja tekee lakiin muutoksen edellyttämät teknisluonteiset muutokset. (OKM hallitussihteeri Sini Lahdenperä 0295 330 392)

Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 2/2014 vp). Valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä muutetaan siten, että 1.1.2013 maksamatta olevien televisiomaksujen perimisestä voidaan luopua 1.1.2015. Vastaavasti ne televisiomaksut, joita ei vuoden 2014 loppuun mennessä ole saatu palautettua, tuloutetaan valtion televisio- ja radiorahastoon 1.1.2015. Samalla vastaavat televisiomaksusaatavat ja -velat poistetaan kirjanpidon tileistä. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (LVM viestintäneuvos Elina Normo 0295 342 463)

Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 210/2013 vp). Lakia muutetaan siten, että kauppakeskuksessa tai vastaavassa myymäläkeskittymässä sijaitsevalla vähittäiskauppa sekä parturi- ja kampaamoliikkeellä on oikeus pitää liikkeensä suljettuna kerran kalenteriviikossa yhtenä valitsemanaan viikonpäivänä. Säännöstä sovelletaan elinkeinonharjoittajaan, jonka yhdessä tai useammassa liikkeessä työskentelee säännöllisesti yhteensä enintään viisi henkilöä. Laki tulee voimaan 30.4.2014. (TEM kaupallinen neuvos Tomi Lounema 0295 062 697)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 25.4.2014 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Pirkko-Liisa Kyöstilän määrääminen Ramallahissa olevan yhteystoimiston päällikön tehtävään 1.9.2014 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Esittelijäneuvos osastopäällikkönä Risto Hiekkataipaleen nimittäminen apulaisoikeuskanslerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.6.2014-31.5.2016. (OM hallintojohtaja Olli Muttilainen 0295 150 258)