Tasavallan presidentin esittely 25.8.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto  
25.8.2016 12.45 
TIEDOTE 340/2016

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

MUUTOS VALTIONEUVOSTOSSA

Tasavallan presidentti vapautti pyynnöstä 25.8.2016 perushoitaja, kansanedustaja Hanna Katariina Mäntylän valtioneuvoston jäsenyydestä ja sosiaali- ja terveysministerin tehtävästä. Tasavallan presidentti nimitti ja määräsi sairaanhoitaja (AMK), filosofian maisteri, kansanedustaja Pirkko Anneli Mattilan valtioneuvoston jäseneksi ja sosiaali- ja terveysministeriksi. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 25.8.2016 seuraavat lait:

Tuomioistuinlaki, laki tuomioistuinharjoittelusta, laki käräjäoikeuden lautamiehistä, laki ehdokkaiden nimeämisestä kansainvälisten tuomioistuinten ja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomarin ja jäsenen tehtäviin, laki oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa, laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta, laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta, laki korkeimmasta oikeudesta annetun lain muuttamisesta, laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain muuttamisesta, laki Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta, laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta, laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta, laki valtion virkamieslain muuttamisesta, laki tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä annetun lain muuttamisesta, laki tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä annetun lain voimaanpanosta, laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta, laki kielilain 16 a ja 26 §:n muuttamisesta, laki haastemieslain muuttamisesta, laki kiinteistönmuodostamislain 243 §:n muuttamisesta, laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta, laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain 17 §:n muuttamisesta, laki avioliittolain 17 a §:n muuttamisesta, laki työtapaturma- ja ammattitautilain 237 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 40 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta, laki julkisten alojen eläkelain 139 §:n muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain 128 §:n muuttamisesta, laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 57 §:n muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain 124 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain 103 §:n muuttamisesta, laki merimieseläkelain 125 §:n muuttamisesta, laki kansaneläkelain 77 §:n muuttamisesta, laki vammaisetuuksista annetun lain 36 §:n muuttamisesta, laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 35 §:n muuttamisesta, laki työttömyysturvalain 12 a luvun 2 §:n muuttamisesta, laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki kuvaohjelmalain 32 §:n muuttamisesta, laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki tekijänoikeuslain 61 b §:n muuttamisesta, laki tavaramerkkilain 43 b §:n muuttamisesta, laki patenttilain 66 c §:n muuttamisesta, laki mallioikeuslain 43 c §:n muuttamisesta, laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 11 a §:n muuttamisesta, laki toiminimilain 29 b §:n muuttamisesta, laki yhteismerkkilain 6 d §:n muuttamisesta, laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 43 b §:n muuttamisesta, laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 44 b §:n muuttamisesta, laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain 47 b §:n muuttamisesta, laki puutavaran mittauksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, laki maaseutuelinkeinoasioiden muutoksenhaku-uudistuksen voimaanpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki eräiden tuomarin ja valtuutetun esteellisyyttä koskevain säännösten soveltamisesta naiseen annetun lain kumoamisesta ja laki sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain kumoamisesta (HE 7/2016 vp). Kaikkia tuomioistuimia koskeva yhteinen tuomioistuinlaki sisältää yleiset säännökset tuomioistuimista ja tuomareista. Lakiin on koottu säännökset tuomioistuinten tehtävistä, organisaatiosta ja hallinnosta sekä niiden jäsenistä ja muusta henkilöstöstä. Korkeimmasta oikeudesta ja korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetut lait kuitenkin säilytetään. Tuomioistuinlakiin sisällytetään myös tuomareiden nimittämisestä annetun lain ja asetuksen säännökset. Niin ikään valtion virkamieslain tuomarin virkamiesoikeudellista erityisasemaa koskeva sääntely sijoitetaan tuomioistuinlakiin. Asetuksen tasoisesta sääntelystä pääsääntöisesti luovutaan. Tarkemmat määräykset tuomioistuinten toiminnan järjestämisestä annetaan kunkin tuomioistuimen työjärjestyksessä. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. Laki haastemieslain muuttamisesta ja laki oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 6 § tulevat voimaan kuitenkin 1.10.2016. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa tuomareiden koulutusta koskevan uudistuksen toimivuutta ja vaikutuksia kiinnittäen erityistä huomiota muun muassa uudistuksen aiheuttamiin kustannuksiin, tuomarinkoulutuslautakunnan voimavaroihin, asessorien haku- ja nimitysmenettelyyn ja uudistuksen vaikutuksiin tuomarin uran avoimuuteen ja antaa lakivaliokunnalle asiasta selvityksen sekä vuoden 2020 että vuoden 2023 loppuun mennessä. (OM ylitarkastaja Jennimari Huovinen 0295 150 394)

Henkilökorttilaki, laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta, laki konkurssilain 4 luvun 8 ja 10 §:n muuttamisesta, laki pakkokeinolain 5 luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta ja laki kansalaisuuslain 34 §:n muuttamisesta (HE 41/2016 vp). Henkilökorttilaissa säädetään muun muassa henkilökortin hakemisesta, myöntämisestä ja peruuttamisesta. Lakiin lisätään säännökset henkilökorttihakemuksen sähköisestä vireillepanosta, kevennetystä sähköisestä hakemusmenettelystä ja valmiiden korttien suoratoimituksesta. Henkilökorttia voi hakea poliisilaitoksen lisäksi myös Suomen ulkomaan edustustosta. Henkilökorttilaissa säädetään tarkemmin hakijan tunnistamisesta ja henkilöllisyyden todentamisesta henkilökorttia haettaessa. Lisäksi ulkomaalaisen henkilökorttia koskevia säännöksiä tarkennetaan. Lakiin sisältyy säännökset myös tietyissä rikosepäilyyn, suorittamattomaan rangaistukseen ja asevelvollisuuteen liittyvissä tilanteissa myönnettävästä matkustusasiakirjaksi kelpaamattomasta Suomen kansalaisen henkilökortista. Henkilökorttilaissa ei säädetä sairausvakuutustietojen merkitsemisestä henkilökortille. Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettuun lakiin tehdään henkilökorttimenettelyn edellyttämät muutokset. Lisäksi pakkokeinolakiin, konkurssilakiin ja kansalaisuuslakiin tehdään tarvittavat muutokset. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (SM neuvotteleva virkamies Elina Rydman 0295 488 586)

Laki kotikuntalain muuttamisesta, laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta sekä laki verotusmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 78/2016 vp). Kotikuntalain mukaiset muuttoilmoitukset voidaan tehdä joko kirjallisesti, sähköisesti tai henkilökohtaisen asioinnin yhteydessä. Kotikuntalakiin lisätään lisäksi säännös merkintöjen tekemisestä väestötietojärjestelmään tilanteissa, joissa henkilön olinpaikasta ei ole saatu tietoa kahden kalenterivuoden aikana. Lisäksi kotikuntalain mukaisesta ilmoitusrikemaksusta luovutaan. Verotusmenettelystä annettuun lakiin lisätään säännös siitä, miten henkilön kotikunta määräytyy verotuksessa silloin, kun henkilö on merkitty väestötietojärjestelmässä vailla kotikuntaa olevaksi. Lisäksi tehdään teknisiä korjauksia viittaussäännösten ja terminologian osalta. Lait tulevat voimaan 1.10.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Assi Salminen 0295 530 560)

Joukkorahoituslaki, laki sijoituspalvelulain muuttamisesta, laki rahankeräyslain 2 §:n muuttamisesta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta, laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta, laki sijoitusrahastolain 3 a §:n muuttamisesta, laki panttilainauslaitoksista annetun lain 24 §:n muuttamisesta, laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 46/2016 vp). Joukkorahoituksella tarkoitetaan suurelle yleisölle esitettäviä avoimia pyyntöjä kerätä varoja tiettyyn hankkeeseen. Joukkorahoitus on tapa kerätä rahoitusta henkilöiden ja organisaatioiden hankkeille sekä yritysten toimintaan. Joukkorahoituslailla parannetaan sijoittajansuojaa, lisätään yritysten rahoitusvaihtoehtoja sekä monipuolistetaan rahoitusmarkkinoita. Lain soveltamisalaan kuuluvat ainoastaan elinkeinotoiminnan rahoituksessa hyödynnetyt laina- ja sijoitusmuotoinen joukkorahoitus. Muut joukkorahoituksen toimintamuodot on rajattu lain soveltamisalan ulkopuolelle. Lain mukaan vain erityiseen rekisteriin merkitty toimija saa tarjota tai välittää joukkorahoitusta. Rekisteri- ja valvontaviranomaisena toimii Finanssivalvonta. Rekisteröinnin edellytykset määritellään laissa ja vaatimuksena on muun muassa, että ilmoituksen tekijä on luotettava ja että tällä on riittävä rahoitusmarkkinoiden tuntemus. Lisäksi laissa on säännökset muun ohessa rekisteriin merkittävistä tiedoista, asiakkaan suojasta, viranomaisvalvonnasta ja seuraamuksista. Lait tulevat voimaan 1.9.2016. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy välittömästi vaadittavien lainsäädännön muutosten valmisteluun, jotta sijoittajien korvausrahastoa koskeva sääntely vastaisi muuttuneen toimintaympäristön tarpeita sijoittajien suojan turvaavalla tavalla, huomioiden erityisesti palvelun tarjoajan oikeudellinen rakenne, toiminnan laatu, laajuus ja riskit. (VM neuvotteleva virkamies Aki Kallio 0295 530 477)

Laki korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueesta (HE 61/2016 vp). Lailla säädetään korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella perunan kaupan pitämisestä ja tuotannosta, kasvinterveyden turvaamisesta, valvontaviranomaisesta, tarkastusoikeudesta sekä pakkokeinoista ja seuraamuksista. Laki tulee voimaan 1.9.2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen 0295 162 197)

Alkolukkolaki ja laki ajokorttilain muuttamisesta (HE 68/2016 vp). Alkolukkolaissa säädetään alkolukon hyväksynnästä, asentamisesta, huoltamisesta ja kalibroinnista sekä alkolukon markkinoille saattamiseen liittyvästä toimintailmoituksesta. Liikenteen turvallisuusvirasto toimii alkolukkojen markkinoille pääsyn ja asennus- ja huoltotoiminnan valvojana. Laissa säädetään myös ajoneuvon varustamisesta alkolukolla ehdollisen ajokiellon valvomiseksi ja ajokorttiluvan terveysvaatimusten täyttämiseksi sekä alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa. Ajokorttilakia täydennetään samassa yhteydessä niin, että alkolukolla valvottua ajo-oikeutta koskevat säännökset siirtyvät ajokorttilakiin. Lait tulevat voimaan 30.12.2016. (LVM liikenneneuvos Kimmo Kiiski 0295 342 304)

Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016 vp). Kansaneläkelaitoksen toimihenkilöiden eläkkeiden eläkevastuun katteena olevien varojen vähimmäistasoa muutetaan 41 prosentista 30 prosenttiin vuoteen 2038 mennessä. Lisäksi lakiin tehdään joitakin täsmennyksiä. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (STM neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen 0295 163 183)

Laki kemikaalilain muuttamisesta (HE 75/2016 vp). Kemikaalilakia muutetaan siten, ettei maanviljelijän, joka on suorittanut kasvisuojeluainelaissa edellytetyn kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevan tutkinnon, tarvitse hankkia lisäksi ammattimaisen tuholaistorjujan pätevyyttä. Lailla täsmennetään myös tuholaistorjujan ja tuholaistorjuntaan tarkoitettuja biosidivalmisteita koskevan erityistutkinnon suorittaneen henkilön rekisteröinnin peruuttamisen edellytyksiä sekä yleiseen kulutukseen luovutettavien biosidivalmisteiden rajoittamisen edellytyksiä. Lisäksi säädetään rangaistavaksi kemikaalien käyttäminen Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön mukaisen luvan ehtojen vastaisesti. Eräitä tarpeettomaksi tulleita kansallisia asetuksia kumotaan. Laki tulee voimaan 19.9.2016. (YM neuvotteleva virkamies Eeva Nurmi 0295 250 209)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 25.8.2016 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus ax-maakuntatunnukseen päättyvistä verkkotunnuksista ylläpidettävän rekisterin hallinnasta. Verkkotunnushallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun tasavallan presidentin asetuksessa (188/2006) säädetään, että verkkotunnuslain (228/2003) 5 §:n 2 momentin mukaan ax-maakuntatunnuksen myöntää Ahvenanmaan maakunnan hallitus. Maakunnan hallitus käsittelee myös muut ax-maakuntatunnukseen liittyvät verkkotunnuslaissa tarkoitetut hallintotehtävät. Verkkotunnuslakia sovelletaan 4.9.2016 asti, jonka jälkeen verkkotunnuksista säädetään 5.9.2016 alkaen tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 21 luvussa. Lisäksi tietoyhteiskuntakaaren luvussa 1 määritellään verkkotunnus, luvussa 36 säädetään verkkotunnusmaksusta, luvussa 39 tiedoksiannosta, luvussa 43 muutoksenhausta ja luvussa 45 säädetään voimaantulosta. Maakunnan hallitus hallinnoi tietoyhteiskuntakaaren säännösten mukaisesti ax-maakuntatunnukseen liittyviä kysymyksiä. Tämän johdosta nykyinen sopimusasetus kumotaan ja annetaan uusi sopimusasetus. Asetus tulee voimaan 5.9.2016. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusarvoista sekä puolustusvoimien tunnuskuvasta annetun tasavallan presidentin asetuksen 16 §:n muuttamisesta. Asetukseen lisätään Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtajalle oikeus antaa ylennys samoin edellytyksin kuin tällä hetkellä on maavoimien, ilmavoimien tai merivoimien komentajalla. Muutokset perustuvat puolustusvoimauudistukseen, jonka yhteydessä perustettiin Puolustusvoimien logistiikkalaitos vuonna 2015. Asetus tulee voimaan 1.9.2016. (PLM hallitussihteeri Kosti Honkanen 0295 140 607)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 25.8.2016 seuraavat kansainväliset asiat:

Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istuntokaudelle 13.9.2016–11.9.2017 ja ulkoasiainministeriön oikeuttaminen määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.  Valtuuskunnan varapuheenjohtajia ovat ulkoasiainministeri Timo Soini, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen, sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila, suurlähettiläs Kai Sauer Suomen pysyvästä edustustosta Yhdistyneissä kansakunnissa ja alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen ulkoasiainministeriöstä.  Valtuuskunnan jäseniä ovat kansliapäällikkö Teemu Tanner tasavallan presidentin kansliasta, alivaltiosihteeri Elina Kalkku ulkoasiainministeriöstä, kabinettipäällikkö Raili Lahnalampi ulkoasiainministeriöstä, erityisavustaja Pasi Rajala ulkoasiainministeriöstä sekä osastopäällikkö Jukka Salovaara. (UM apulaisosastopäällikkö Timo Kantola 0295 351 477)

Kuuban tasavallan velan uudelleenjärjestämisestä Suomen tasavallan hallituksen ja Kuuban tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen hyväksyminen. (UM ulkoasiainneuvos Ari Mäki 0295 350 595)

Tasavallan presidentti hyväksyi Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivisessa kokouksessa 1.6.2016 hyväksytyt toimenpiteet. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 25.8.2016 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti ratkaisi 14 armonanomusasiaa. (OM neuvotteleva virkamies Eva Tams 0295 150 556)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 25.8.2016 seuraavat nimitysasiat:

Kairon suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Tuula Yrjölän edustuston päällikön tehtävän päättyminen 30.9.2016, Los Angelesin pääkonsulaatin päällikön, ulkoasiainneuvos Juha Markkasen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.10.2016 sekä Tukholman suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Jarmo Viinasen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 19.9.2016. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 0295 350 679)

New Yorkin pääkonsulaatin päällikkö, ulkoasiainneuvos Jukka Pietikäinen ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään 1.9.2016 lukien toimialueenaan Bahama sekä Maputon suurlähetystön päällikkö, ulkoasiainneuvos Seija Toro ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään 1.9.2016 lukien toimialueenaan Niger. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351 449)

Buenos Airesin suurlähetystön päälliköksi 1.9.2016 lukien määrätyn, ulkoasiainneuvos Teemu Turusen sivuakkreditointi Uruguayhin sekä ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään 1.9.2016 lukien määrätyn, ulkoasiainneuvos Arja Makkosen valtuutus toimia myös Azerbaidžanissa ja Georgiassa. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351 449)

Hovioikeudenneuvos Harri Raine Antero Hyvärinen Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.9.2016 lukien, hallinto-oikeustuomari Eija-Riitta Kaarila Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.11.2016 lukien, käräjätuomari Sari Kristiina Nielsen Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2016 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Marjo Päivikki Leppänen Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.11.2016 lukien ja määräaikainen käräjätuomari Peik Christian Spolander Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2016 lukien. (OM kehittämispäällikkö Tuula Kivari 0295 150 546)

Työtuomioistuimen työsuhteisiin perehtyneeksi, työnantajaetuja edustavaksi sivutoimiseksi jäseneksi varatuomari, varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto ja työsuhteisiin perehtyneeksi, työnantajaetuja edustavaksi sivutoimiseksi varajäseneksi varatuomari, lakimies Juha Teerimäki, molemmat 1.9.2016 alkaen 31.12.2018 päättyvän toimikauden loppuun saakka. (OM kehittämispäällikkö Tuula Kivari 0295 150 546)

Everstiluutnantti Heikki Olavi Brucen määrääminen puolustusasiamieheksi Ukrainaan 26.8.2016 lukien asemapaikkana Varsova. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

Puolustusvoimien ylilääkärin, lääkintäprikaatikenraali Simo Lauri Siitosen nimittäminen puolustusvoimien ylilääkärin virkaan 1.11.2016-31.10.2021. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)