Tasavallan presid?entin esittely 26.6.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto  26.6.2015
Tiedote 344/2015 

Tasavallan presidentti vahvisti lain toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja lain kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta. Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyy Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi. Tuki säilyy hakemuksen perusteella myönnettävänä tarveharkintaisena etuutena.

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET
Tasavallan presidentti vahvisti 26.6.2015 seuraavat lait:

Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta, laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 13 §:n muuttamisesta, laki hallintolain 40 §:n muuttamisesta, laki ympäristönsuojelulain 207 §:n muuttamisesta, laki vesilain 11 luvun 15 §:n muuttamisesta, laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, laki työttömyysturvalain 12 a luvun 5 §:n muuttamisesta, laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta ja laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 245/2014 vp). Hallintolainkäytön todistelusäännöksiä tarkistetaan niin, että ne ovat yhteensopivat oikeudenkäymiskaaren todistelusäännösten kanssa. Lisäksi tehdään hallintolainkäyttölain todistelusäännösten muuttamisesta johtuvia muutoksia kymmeneen muuhun lakiin. Hallintolainkäyttölaissa on säännökset esimerkiksi todistajan esteellisyydestä, todistajan vaitiolo-oikeudesta ja vaitiolovelvollisuudesta, muussa laissa säädetyn vaitiolovelvollisuuden vaikutuksesta todisteluun sekä vajaavaltaisen kuulemisesta. Myös keskeiset säännökset asiantuntijan kuulemisesta, muusta henkilökohtaisesta kuulemisesta, katselmuksesta, asiakirjan ja esineen esittämisestä tuomioistuimelle sekä todistelukustannusten korvaamisesta ovat hallintolainkäyttölaissa. Laissa on myös viittauksia oikeudenkäymiskaaren todistelusäännöksiin. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus saattaa ripeästi loppuun pitkään jatkuneen hallintolainkäyttölain kokonaisuudistuksen ja antaa asiasta esityksen eduskunnalle. (OM lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen 0295 150 318)

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta ja laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta (HE 172/2014 vp). Ulkomaalaislakia muutetaan siten, että siinä kielletään ilman huoltajaa maassa olevien turvapaikanhakijalasten säilöönotto ja täsmennetään muutoin lapsen säilöön ottamista koskevaa sääntelyä. Säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettuun lakiin tehdään muutoksia, joilla toisaalta pyritään parantamaan vastaanottodirektiivin edellyttämin tavoin haavoittuvassa asemassa olevien säilöön otettujen ulkomaalaisten asemaa ja oloja, ja toisaalta parantamaan kansallisista tarpeista johtuen säilöönottoyksikön sekä sen asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuutta. Lait tulevat voimaan 1.7.2015.  (SM neuvotteleva virkamies Harri Sivula 0295 488 623)

Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 8 luvun muuttamisesta, laki sijoituspalvelulain 6 luvun 2 §:n muuttamisesta ja laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta (HE 1/2015 vp). Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annettuun lakiin lisätään säännös alentamiskelpoisten velkojen arvonalentamisen ja muuntamisen tunnustamisesta sopimuksissa. Sijoituspalvelulakia muutetaan siten, että vain sellaisten sijoituspalveluyritysten, jotka kuuluvat luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain soveltamisalaan, on laadittava luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu elvytyssuunnitelma. Rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain säännöksiä maksusitoumuksen käytöstä ja talletussuojamaksujen määräytymisestä täsmennetään. Lait tulevat voimaan 1.7.2015. (VM lainsäädäntöneuvos Armi Taipale 0295 530 399)

Laki lukiolain 19 ja 28 §:n muuttamisesta (HE 3/2015 vp). Lukiolain 19 §:n 2 momentin säännös, jonka mukaan hakumenettelystä laissa tarkoitettuun koulutukseen säädetään erikseen, muutetaan valtuudeksi säätää asiasta valtioneuvoston asetuksella. Lukiolain 28 §:n 1 momenttiin tehdään tekninen korjaus. Laki tulee voimaan 1.7.2015. (OKM hallitusneuvos Janne Öberg 0295 330 348)

Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta (HE 4/2015 vp). Määräaikaisena voimassa olevaa puhelinliittymän markkinoinnin kieltoa jatketaan kolmella vuodella. Lisäksi Viestintävirastolle annetaan oikeus antaa määräyksiä televisiovastaanottimien ja suojauksen purkujärjestelmien teknisistä ominaisuuksista. Laki tulee voimaan 2.7.2015. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Thorström 0295 342 397)

Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 358/2014 vp).  Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyy Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi. Tuki säilyy hakemuksen perusteella myönnettävänä tarveharkintaisena etuutena. Kunnat osallistuvat perustoimeentulotuen rahoitukseen siten, että kuntien rahoitusosuus kustannuksista on 50 prosenttia. Kuntien osuus otetaan huomioon vähentämällä se kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki jäävät edelleen kuntien hoidettaviksi. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että uudistuksen vaikutuksia toimeentulotukea saavien määrään, toimeentulotukijaksojen kestoon ja toimeentulotuen kustannuksiin seurataan ja arvioidaan myös sitä, tukeeko uudistus tuen luonnetta väliaikaisena, itsenäistä suoriutumista edistävänä ja syrjäytymistä ehkäisevänä taloudellisena etuutena. 2) Eduskunta edellyttää, että toimeentulotukilaki kokonaisuudessaan uudistetaan. Uudistuksessa tulee pyrkiä vahvistamaan toimeentulotuen luonnetta viimesijaisena ja väliaikaisena etuutena. Tavoitteena toimeentulotuessa tulee olla moniammatillinen yhteistyö Kelan ja kuntien välillä sekä sellaiset toimintakäytännöt, jotka tukevat toimeentulotukea saavan itsenäistä suoriutumista ja ehkäisevät syrjäytymistä. (STM johtaja Kari Ilmonen 0295 163 299)

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä ja laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta (HE 354/2014 vp). Laissa säädetään sosiaalihuollon keskeisten ammattiryhmien ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisestä, ammatinharjoittamisoikeuden rekisteröinnistä, sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ohjauksesta ja valvonnasta sekä valvontaviranomaisten tehtävistä ja työnjaosta. Laissa säädetään myös oikeudesta käyttää sosiaalihuollon ammattihenkilön ammattinimikettä. Nimikesuojatun ammattihenkilön ammattinimikkeistä ja vaadittavasta koulutuksesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Lupa- ja valvontavirasto ryhtyy ylläpitämään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä vastaavalla tavalla kuin terveydenhuollon ammattihenkilöiden osalta. Laki sisältää myös säännökset sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkittävistä tiedoista. Lait tulevat voimaan 1.3.2016. (STM hallitussihteeri Eila Mustonen 0295 163 460)

Tasavallan presidentti hyväksyi ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutokset ja ratifioi sopimuksen Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella sekä vahvisti lain ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lain Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 366/2014 vp). Ilmastonmuutosta koskeva Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan Dohassa, Qatarissa, pidetty kahdeksas osapuolikokous hyväksyi päätöksen Kioton pöytäkirjan muutoksista. Dohan muutoksella Kioton pöytäkirjaan lisätään toinen velvoitekausi, joka kattaa vuodet 2013-2020. Päätöksen hyväksymisen yhteydessä EU, sen jäsenvaltiot ja Islanti antoivat lausuman, jonka mukaan ne täyttävät Dohan muutoksen mukaiset päästövähennysvelvoitteensa yhteisesti ja tallettavat hyväksymiskirjansa yhtäaikaisesti. Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (YM neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen 050 379 0429)

KANSAINVÄLISET ASIAT
Tasavallan presidentti päätti 26.6.2015 seuraavat kansainväliset asiat:

Dar es Salaamin suurlähetystön päälliköksi 1.9.2015 lukien määrätyn ulkoasiainneuvos Pekka Hukan valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Itä-Afrikan yhteisössä, Nairobin suurlähetystön päälliköksi 1.9.2015 lukien määrätyn, ulkoasiainneuvos Tarja Fernándezin valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelmassa (UNEP) ja asuinyhdyskuntakomissiossa (HABITAT) Keniassa ja lähetystöneuvos Anna Gebremedhinin (Rooma 1.8.2015 lukien) valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Italiassa Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestössä. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Tasavallan presidentti hyväksyi ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteiden II-1 ja II-2 lukuun ja yleissopimukseen liittyviin teknisiin säännöstöihin sekä alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyviin teknisiin säännöstöihin tehdyt muutokset MSC.365(93), MSC.367(93), MSC.368(93), MSC.369(93), MSC.370(93), MSC.371(93), MSC.372(93), MEPC.249(66) ja MEPC.250(66). Muutokset ovat teknisiä ja yleiseltä merkitykseltään vähäisiä, eivätkä ne kuulu Suomessa lainsäädännön alaan ja siten eivät vaadi eduskunnan suostumusta. Tasavallan presidentin hyväksynnän jälkeen, valtioneuvosto antaa asetuksen niiden voimaansaattamisesta. (LVM neuvotteleva virkamies Jenni Rantio 0295 342 003)

MUUTA
Tasavallan presidentti päätti 26.6.2015 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja tämän seurannasta annetun valtakunnan lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa, maakuntalaki yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta Euroopan unionissa, maakuntalaki lastensuojelulain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 1 §:n muuttamisesta, maakuntalaki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki sosiaalihuollosta annettujen valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki toimeentulotuesta annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki yksityisestä sosiaalipalvelusta annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 1 §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan vesilain muuttamisesta, Ahvenanmaan ajokorttilaki, liikennekouluista annettu maakuntalaki, maakuntalaki Ahvenanmaan poliisilain 2 §:n muuttamisesta, maakuntalaki ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä annetun maakuntalain 43 §:n muuttamisesta, maakuntalaki kuorma- ja linja-autojen kuljettajien ammattipätevyydestä annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan tieliikennelain muuttamisesta ja maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan liikennerikoslain 19 §:n otsikon muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Tasavallan presidentti ratkaisi 15 armonanomusasiaa. (OM neuvotteleva virkamies Eva Tams 0295 150 556)

NIMITYSASIAT
Tasavallan presidentti päätti 26.6.2015 seuraavat nimitysasiat:

Budapestin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Pasi Tuomisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.12.2015. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Hovioikeudenneuvos Tuomo Antero Antila korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan 1.9.2015 lukien. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 0295 150 168)

Hovioikeudenneuvos Anna-Liisa Hyvärinen Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.7.2015 lukien, hovioikeudenneuvos Taina Sinikka Tuohino Helsingin hovioikeuden toiseksi täytettävään virkaan 1.7.2015 lukien, käräjätuomari Ville Joonas Parkkari markkinaoikeuden ensiksi täytettävään markkinaoikeustuomarin virkaan 1.9.2015 lukien, markkinaoikeustuomari Jaakko Reino Mikael Ritvala markkinaoikeuden toiseksi täytettävään virkaan 1.9.2015 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, ylitarkastaja Juha Pertti Henrik Väisänen Vaasan hallinto-oikeuden tekniikan tai luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.11.2015 lukien, käräjätuomari Leena Anneli Kinnunen Pirkanmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.7.2015 lukien, käräjätuomari Pia Hannele Vuojolainen Pirkanmaan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään virkaan 1.7.2015 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Ulla-Maj Leppäkorpi Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.8.2015 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Anna Nora Maria Viikari Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.7.2015 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Pääesikunnan suunnittelupäällikkö, prikaatikenraali Eero Tapio Pyötsiä erityistehtävään pääesikunnassa 1.8.-31.12.2015. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 0295 140 432)

Everstiluutnantti Simo Erik Pesulle puolustusasiamiehen tehtävään Uzbekistanissa annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2015 lukien asemapaikkana Moskova. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 0295 140 432)