Tasavallan presidentin esittely 27.1.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto  

27.1.2017
TIEDOTE 39/2017

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 27.1.2017 seuraavat lait:

Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta (HE 121/2016 vp). Ylimmän poliisijohdon virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja virkoihin nimittämisestä säädetään lakitasolla. Poliisihallituksen poliisiylijohtajan, suojelupoliisin päällikön, keskusrikospoliisin päällikön ja paikallispoliisin päällikön virkojen kelpoisuusvaatimuksia muutetaan vastaamaan paremmin valtionhallinnon ylimmän johdon virkojen säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia ottaen huomioon kuitenkin poliisihallinnon erityispiirteet. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin poliisin organisaatiosta ja sen tehtävistä.  Laki tulee voimaan 1.4.2017. (SM hallitusneuvos Riitta Aulanko 0295 488 569)
Tiedote 12.1.

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 133/2016 vp). Laki sisältää säännökset asumisvelvollisuutta ja lapsen asumisvelvollisuutta koskevista uusista turvaamistoimista. Lailla säädetään kansainvälistä suojelua hakeviin kohdistettavista turvaamistoimista turvapaikkamenettelyn sujuvuuden ja kielteisen päätöksen saaneiden maasta poistamisen varmistamiseksi sekä säilöön ottamisen vähentämiseksi. Turvapaikkamenettelyn sujuvuutta edesauttavilla lain muutoksilla varaudutaan myös mahdolliseen turvapaikanhakijoiden määrän äkilliseen kasvuun. Laki tulee voimaan 1.2.2017. (SM ylitarkastaja Mirkka Mykkänen 0295 488 618)
Tiedote 19.1.

Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain muuttamisesta, laki veronkantolain muuttamisesta, laki ennakkoperintälain muuttamisesta, laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 12 ja 13 §:n muuttamisesta, laki eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta, laki tonnistoverolain muuttamisesta, laki verontilityslain 3 §:n muuttamisesta, laki rakennusverolain 14 ja 18 §:n muuttamisesta, laki Verohallinnosta annetun lain muuttamisesta, laki tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 7 §:n muuttamisesta, laki katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 11 ja 18 §:n muuttamisesta ja laki perintö- ja lahjaverolain 52 a §:n kumoamisesta (HE 237/2016 vp). Ennakonkannossa maksettavan veron määräämistä ja muuttamista koskevat menettelyt ja määräajat yhdenmukaistetaan. Verohallinto voi määrätä, muuttaa ja poistaa ennakoita verovelvollisen aloitteesta verotuksen päättymiseen saakka. Verohallinnon aloitteesta ennakoita voidaan määrätä ja korottaa verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden loppuun saakka sekä alentaa ja poistaa verotuksen päättymiseen saakka. Ennakot luetaan verotuksessa hyväksi sen mukaisena kuin ne on määrätty. Yhteisön ja yhteisetuuden on pääsääntöisesti tehtävä ennakkoa koskeva vaatimus ja annettava tuloveroilmoitus sähköisesti. Myös tilinumero tulee ilmoittaa jatkossa sähköisesti. Tuloverotuksessa laskettavia korkoja koskevat säännökset yhdenmukaistetaan. Ennakkoperinnän ja lopullisen verotuksen vastaavuuden parantamiseksi jäännösverolle lasketaan korkoa verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden alusta. Huojennettua viivästyskorkoa lasketaan verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä tai tämän jälkeen erääntyvälle ennakolle, jäännösverolle ja verotuksen muutoksen johdosta maksettavalle verolle. Korko on samansuuruinen kaikille verovelvollisryhmille. Myös veronpalautukselle lasketaan korkoa samasta ajankohdasta. Yhteisöjen jäännösverolle ja veronpalautukselle lasketaan korkoa verovuosikohtaisesti myös silloin, kun verovuosi koostuu kahdesta tai useammasta tilikaudesta. Veronkantolakiin tehdään pääosin teknisiä muutoksia. Lait tulevat voimaan 1.11.2017. Veronkantolain 28 §:n 4 momentti ja 36 §:n 3 momentti tulevat voimaan 1.2.2017. (VM ylitarkastaja Henna Ritari 0295 530 591)

Laki jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta, laki kauppakamarilain 3 ja 10 §:n muuttamisesta, laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain 21 §:n muuttamisesta, laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 10 §:n muuttamisesta, laki merimiesten vuosilomalain muuttamisesta, laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, laki työsopimuslain 11 a luvun 7 §:n muuttamisesta, laki työntekijöiden lähettämisestä annetun lain 38 §:n muuttamisesta, laki vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja laki haja-asutusalueiden vähittäiskaupan rahoitustuesta annetun lain kumoamisesta (HE 168/2016 vp). Lakeihin lisätään hallintoasioiden muutoksenhakusäännökset oikaisuvaatimuksen laajemmasta käytöstä. Valituslupasääntelyn soveltamisala laajenee uusiin asiaryhmiin muutoksenhaussa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhausta uhkasakon asettamiseen ja maksettavaksi tuomitsemiseen säädetään uhkasakkolaissa. Lait tulevat voimaan 1.4.2017. (TEM neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen 0295 048 938)

Tasavallan presidentti hyväksyi keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Argentiinan tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Argentiinan tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta (HE 222/2016 vp). Sopimuksen päätarkoitus on antaa toiselle osapuolelle tietoja tullirikollisuuden torjumiseksi ja tutkimiseksi. Sopimus vastaa pitkälti muita viime vuosina Suomen ja kolmansien maiden välillä tehtyjä kansainvälisiä tulliyhteistyösopimuksia. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Jere Lumme 0295 530 041)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 27.1.2017 seuraavat kansainväliset asiat:

Ulkoasiainministeri Timo Soinin tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs, pysyvä edustaja Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuven valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan yhteistyösopimus kumppanuudesta ja kehityksestä. (UM lähetystöneuvos Leena Viljanen 0295 351 880)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 27.1.2017 seuraavat asiat:

Ratkaisupäällikkö, varatuomari Arja Pohjolan määrääminen työtuomioistuimen työsuhteisiin perehtyneeksi, työntekijäetuja edustavaksi varajäseneksi 31.12.2018 päättyväksi toimikaudeksi. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki lastensuojelulain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki sisäasioiden rahastoista annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa, maakuntalaki kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden esineiden suojelusta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki maakunnan varainhoidosta annetun lain 19 §:n muuttamisesta ja maakuntalaki maakunnan kiinteistölaitoksesta annetun maakuntalain 12 §:n muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 27.1.2017 seuraavat nimitysasiat:

Canberran suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Lars Backströmin sivuakkreditointi Papua-Uuteen-Guineaan, Salomonsaarille ja Tongaan. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, ulkoasiainneuvos Seija Toron valtuutus toimia myös Norsunluurannikolla, ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, ulkoasiainneuvos Jukka Pietikäisen valtuutus toimia myös Kuubassa 28.1.2017 lukien sekä Mexicon suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Roy Erikssonin sivuakkreditoinnin päättäminen Kuubaan. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Kairon suurlähetystön päälliköksi 1.2.2017 lukien määrätyn, ulkoasiainneuvos Laura Kansikas-Debraisen valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Arabiliitossa 1.2.2017 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)