Tasavallan presidentin esittely 27.6.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 271/2014
27.6.2014

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 27.6.2014 seuraavat lait:

Laki rikoslain 20 luvun muuttamisesta (HE 216/2013 vp). Lain säännös pakottamisesta sukupuoliyhteyteen kumotaan ja teoista, joita on pidettävä raiskauksen perustekomuotoa lievempinä, rangaistaan raiskausta koskevan pykälän mukaisesti. Tekoa ei enää voida pitää perustekomuotoa lievempänä, jos siinä on käytetty väkivaltaa. Lisäksi rangaistusasteikko on ankarampi kuin pakottamista sukupuoliyhteyteen koskevan pykälän rangaistusasteikko. Vähemmän törkeästä raiskauksesta tuomitaan vankeutta neljästä kuukaudesta neljään vuoteen. Perustekomuodon mukaisen raiskauksen rangaistusasteikko on edelleen vankeutta yhdestä vuodesta kuuteen vuoteen. Törkeänä raiskauksena rangaistaan jatkossa myös teot, joissa kohteena on kahdeksaatoista vuotta nuorempi lapsi. Lukuun lisätään rangaistussäännös seksuaalisesta ahdistelusta. Lisäksi tehdään eräitä muita muutoksia. Laki tulee voimaan 1.9.2014. (OM lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt 0295 150 492)

Laki valtion korvauksesta eräille internoiduille siviilihenkilöille (HE 69/2014 vp). Lailla säädetään valtion korvauksesta eräille jatkosodan jälkeen välirauhansopimuksen perusteella Saksan tai Unkarin kansalaisina internoiduille siviilihenkilöille. Korvaus maksetaan kertakorvauksena. Korvaukseen oikeutetuilla on mahdollisuus hakea 3 000 euron kertakorvausta. Jos internointi on kestänyt alle 30 vuorokautta, korvaus on 1 500 euroa. Laki tulee voimaan 1.9.2014. (OM lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt 0295 150 492)

Laki tullilain muuttamisesta (HE 24/2014 vp). Tullilakiin lisätään säännös, jolla saatetaan Tullin henkilörekisterien käyttöön liittyvä rekisteröidyn tarkastusoikeutta ja sen rajoittamista koskeva sääntely vastaamaan poliisin henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä.  Laki tulee voimaan 1.7.2014. (VM neuvotteleva virkamies Jere Lumme 0295 530 041)

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta ja laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta (HE 56/2014 vp). Arvonlisäverolainsäädäntöön tehdään palvelujen verotuspaikkaa koskevan Euroopan unionin direktiivin edellyttämät muutokset radio- ja televisiolähetyspalvelujen, sähköisten palvelujen ja telepalvelujen osalta. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (VM neuvotteleva virkamies Risto Sakki 0295 530 294)

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta (HE 31/2014 vp). Arvonlisäverolakia muutetaan siten, että romualalla otetaan käyttöön käännetty arvonlisäverovelvollisuus. Käännettyä verovelvollisuutta sovellettaessa verovelvollinen on myyjän sijasta ostaja. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (VM neuvotteleva virkamies Risto Sakki 0295 530 294)

Laki valmisteverotuslain muuttamisesta (HE 30/2014 vp). Lakia muutetaan siten, että veroilmoitus annetaan pääsääntöisesti sähköisesti. Se voidaan antaa eräissä tapauksissa kuitenkin edelleen paperilomakkeella. Alkoholin verottoman matkustajatuonnin valvonnan selkeyttämiseksi ja helpottamiseksi otetaan käyttöön näyttöä varten määrälliset ohjetasot. Valmisteverotuslakiin lisätään myös kuittausta koskevat säännökset ja vakuuksia koskevia säännöksiä selkeytetään. Lisäksi tehdään eräitä teknisiä muutoksia. Laki tulee voimaan 1.7.2014. (VM neuvotteleva virkamies Krista Sinisalo 0295 530 248)

Laki Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta (HE 25/2014 vp). Suomen Akatemian hallintovirastoa, hallitusta, hallituksen tehtäviä ja akateemikon arvonimeä koskevia pykäliä muutetaan. Lakiin lisätään säännökset Suomen Akatemian yhteyteen perustettavasta strategisen tutkimuksen neuvostosta ja tutkimusinfrastruktuurikomiteasta. Laki tulee voimaan 1.7.2014. (OKM lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi 0295 530 234)

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 45 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 62/2014 vp). Lakia muutetaan väliaikaisesti siten, että aikuisten osaamisperustan vahvistamiseen osoitettuja määrärahoja voidaan myöntää valtionavustuksena oppilaitosmuotoiseen näyttötutkintoon valmistavaan ammatilliseen peruskoulutukseen, ammattitutkintoon valmistavaan ja erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen sekä tutkintotilaisuuksiin. Valtionavustuksella voidaan rahoittaa nuorten aikuisten osaamisohjelman kohderyhmän lisäksi myös niiden koulutuksen alkamisvuonna 30-50 -vuotiaiden opiskelijoiden opintoja, joilla ei ole suoritettuna perusopetuksen oppimäärää tai perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa. Laki tulee voimaan 1.7.2014 ja se on voimassa 31.12.2015 saakka. (OKM hallitusneuvos Virpi Korhonen 0295 330 391)

Laki Luonnonvarakeskuksesta, laki ruoka- ja luonnonvaratilastoista, laki tilastolain 2 §:n muuttamisesta, laki kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta, laki rehulain 15 §:n muuttamisesta, laki puutavaran mittauksesta annetun lain muuttamisesta, laki metsälain 12 §:n muuttamisesta, laki kolttalain 11 §:n muuttamisesta, laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta, laki geenitekniikkalain 6 §:n muuttamisesta, laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki maastoliikennelain muuttamisesta, laki riistahallintolain 3 ja 4 §:n muuttamisesta, laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmistä annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta, laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 7 c §:n muuttamisesta, laki metsätuhojen torjunnasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 24 §:n muuttamisesta, laki porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta ja laki ympäristönsuojelulain 26 §:n muuttamisesta (HE 33/2014 vp). Laki Luonnonvarakeskuksesta sisältää perussäännökset keskuksen toimialasta, tehtävistä, organisaatiosta, asioiden ratkaisemisesta sekä pääjohtajan tehtävistä ja nimittämisestä. Lailla toteutetaan Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT), Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) yhdistäminen Luonnonvarakeskukseksi. Mainittuja tutkimuslaitoksia koskevat organisaatiolait kumotaan. Lisäksi toteutetaan Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) tilastotehtävien ja maataloustuotteiden hintaseurantatehtävien siirtäminen Luonnonvarakeskukseen. Samassa yhteydessä säädetään laki ruoka- ja luonnonvaratilastoista, johon sisältyvät säännökset Luonnonvarakeskuksen tilastoviranomaisena ylläpitämistä tilastoista sekä niihin liittyvistä tiedonkeruuvaltuuksista. Maaseutuelinkeinotilastoista annettu laki kumotaan. Muilla laeilla toteutetaan yhdistyvien tutkimuslaitosten tehtävien sekä Tiken tilastotehtävien ja maataloustuotteen hintaseurantaan liittyvien tehtävien ja toimivallan siirtäminen Luonnonvarakeskukselle. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. Laki porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta tulee kuitenkin voimaan samana päivänä kuin porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annettu laki. (MMM lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola 0295 162 448)

Laki Maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta, laki maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain sekä Geodeettisesta laitoksesta annetun lain kumoamisesta, laki mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain 14 §:n muuttamisesta, laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 42 ja 49 §:n muuttamisesta ja laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain 12 §:n muuttamisesta (HE 34/2014 vp). Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) sekä Geodeettisen laitoksen toiminnot siirretään Maanmittauslaitokseen ja mainittuja laitoksia koskevat organisaatiolait kumotaan. Samassa yhteydessä tehdään muutokset lakeihin, joissa säädetään Maanmittauslaitokselle siirtyvistä tehtävistä tai toimivallasta. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (MMM lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola 0295 162 448)

Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 27/2014 vp). Maatilojen neuvontaa koskevat säännökset muutetaan vastaamaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 sisältyvää, vuoden 2015 alusta käyttöön otettavaa maatilojen neuvontajärjestelmää. Tuolloin korvaus maatilojen neuvontapalveluihin myönnetään ja maksetaan Euroopan unionin osarahoitteisena tukena. Maatilojen neuvontaa annetaan muun muassa täydentävistä ehdoista, viherryttämistuen vaatimuksista, ilmastonmuutoksen hillitsemisestä, luonnon monimuotoisuudesta, vesien ja maaperän suojelusta, ympäristökorvauksista, luonnonmukaisesta tuotannosta, kasvinsuojelusta, tuotantoeläinten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä ympäristötehokkuuteen liittyvistä seikoista. Maatilojen neuvontajärjestelmän mukainen korvaus maksetaan neuvojalle tai tämän työnantajalle. Neuvojat valitaan noudattaen julkisista hankinnoista annettua lakia. Lakia muutetaan lisäksi siten, että kunnan tekemä päätös voidaan antaa tiedoksi tavallisena tiedoksiantona. Laki tulee voimaan 1.7.2014. Lain 9 luvun suomenkielisen otsikon sanamuoto sekä 44-47, 49 ja 50 § tulevat voimaan kuitenkin 1.1.2015. (MMM lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka 0295 162 235)

Laki rehulain muuttamisesta (HE 35/2014 vp). Lain soveltamisala muutetaan kattamaan tieteellisiin tarkoituksiin tehtävissä tuotantoeläinten ruokintakokeissa käytettävät aineet, joita ei ole hyväksytty kyseiseen käyttötarkoitukseen lisäaineina. Rehualan toimijoiden tulee tutkituttaa lainsäädännön edellyttämät salmonellan varalta otetut omavalvontanäytteet virallisessa laboratoriossa, Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymässä omavalvontalaboratoriossa tai nimeämässä laboratoriossa. Lisäksi lakiin tehdään Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön muutoksista johtuvat muutokset. Laki tulee voimaan 1.7.2014. (MMM neuvotteleva virkamies Marita Aalto 0295 162 445)

Laki elintarvikelain muuttamisesta (HE 40/2014 vp). Lakiin lisätään säännökset valvottujen pito-olosuhteiden virallisesta tunnustamisesta. Myös muita lihantarkastusta ja siihen liittyvää valvontaa koskevia säännöksiä tarkennetaan. Elintarviketurvallisuutta koskevien täydentävien ehtojen valvonnan varmistamiseksi kasvintuotantotiloilla säädetään valvontaviranomaisesta. Valvonnan toteutuksesta vastaavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Laista kumotaan tarpeettomana eräs alkutuotantoon liittyvä asetuksenantovaltuus. Laki tulee voimaan 1.7.2014. (MMM vanhempi hallitussihteeri Hannu Miettinen 0295 162 478)

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 41/2014 vp). Sopimus vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä allekirjoitettiin 25.6.2013. Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa vaarallisten aineiden turvalliset kuljetukset Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 0295 342 367)

Laki rautatielain muuttamisesta (HE 48/2014 vp). Lailla muutetaan eräitä rautatielain säännöksiä komission Suomelle rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä annetun direktiivin täytäntöönpanosta antaman virallisen huomautuksen johdosta. Muutokset ovat lähinnä teknisluonteisia täsmennyksiä. Lisäksi rautatieliikenteen viestintää ja tallenteita koskevaa pykälää täsmennetään ja pykälään lisätään säännökset Liikenneviraston, rautatieliikenteen harjoittajan, yksityisraiteen haltijan ja rautatieliikenteen ohjauspalveluja tarjoavan yhtiön oikeudesta saada käyttöönsä rautatieliikenteen tallenteita. Laki tulee voimaan 1.8.2014. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 0295 342 367)

Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta (HE 49/2014 vp). Lain ylituoton palauttamista koskevia säännöksiä kevennetään siten, että julkisen tuen avulla rakennettujen laajakaistahankkeiden ylituottoa voidaan määrätä palautettavaksi vain, jos kyseessä on ollut yli 10 miljoonan euron hanke. Lakia muutetaan myös siten, että tuen hakija on velvollinen luovuttamaan käyttöoikeuden tuen avulla rakennettuun viestintäverkkoon seitsemän vuoden ajaksi. Käyttöoikeuden luovutusvelvollisuus tuen avulla rakennettuihin mastoihin ja kaapelikanaviin ei ole ajallisesti rajoitettu. Viestintävirasto voi myös tietyin edellytyksin päättää laajakaistahankkeelle myönnetyn tuen maksamisesta, vaikka maksua koskeva hakemus on viivästynyt. Lisäksi lakia muutetaan siten, että tuen hakijan on sisällytettävä tukihakemukseen hanketta koskeva riskianalyysi sekä suunnitelma riskien hallitsemiseksi. Laki tulee voimaan 30.6.2014. (LVM viestintäneuvos Kari Ojala 0295 342 725)

Laki julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain muuttamisesta, laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n muuttamisesta ja laki valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 58/2014 vp). Suomen Vientiluotto Oy:n vienti- ja alusluottojen enimmäisvaltuutta korotetaan seitsemään miljardiin euroon ja korontasausvaltuutta seitsemään miljardiin euroon. Lisäksi muutetaan enimmäispääomamäärän laskemistapaa. Valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettua lakia siten, että yhtiöllä saa olla valtion takaamien lainojen pääomaa takaisin maksamatta ja lainaohjelmia euromääräiseltä vasta-arvoltaan enintään yhdeksän miljardia euroa. Lisäksi muutetaan valtion vientitakuista annettua lakia siten, että Finnvera Oyj:n myöntämien vientitakuiden ja suojautumisjärjestelyiden yhteenlaskettu vastuu on 17 miljardia euroa. Lait tulevat voimaan 1.7.2014. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 0295 064 938)

Laki ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta (HE 73/2014 vp). Yritysoston määritelmää, asian käsittelyn siirtämistä valtioneuvoston yleisistunnolle ja etukäteen tehtävää ilmoitusta työ- ja elinkeinoministeriölle muissa kuin puolustussektorin yritysostoissa koskevia säännöksiä muutetaan. Laki tulee voimaan 1.7.2014. (TEM kaupallinen neuvos Marjaana Aarnikka 0295 062 122)

Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta (HE 43/2014 vp). Lakia muutetaan siten, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen virkamies voidaan määrätä tekemään enintään kolmen vuoden määräajaksi toisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtäviä. Lisäksi lakiin päivitetään muutokset, jotka vastaavat Suomen metsäkeskuksesta annettua lakia sekä alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annettua lakia. Laki tulee voimaan 1.7.2014. (TEM neuvotteleva virkamies Elina Isoksela 0295 063 719)

Laki standardisoimislain ja teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 59/2014 vp). Standardisoimislaki ja teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annettu laki kumotaan. Toisen maailmansodan ajalta peräisin oleva standardisoimislaki on vanhentunut. Euroopan unionin standardointiasetuksessa säädetään standardien ilmoittamismenettelystä, mistä johtuen teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetulle laille ei ole enää tarvetta. Laki tulee voimaan 1.7.2014. (TEM vanhempi hallitussihteeri Sari Rapinoja 0295 060 120)

Laki kaivoslain 169 §:n muuttamisesta (HE 60/2014 vp). Kaivoslakia muutetaan siten, että kullanhuuhdontaluvan voimassaolon jatkamista koskeva päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Päätös edellyttää lakisääteisen kullanhuuhdontakorvauksen suorittamista siitä huolimatta, että päätös ei ole lainvoimainen. Laki tulee voimaan 1.7.2014. (TEM kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen 0295 064 216)

Laki eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta ja laki sosiaalihuoltolain 2 a §:n kumoamisesta (HE 61/2014 vp). Lailla jatketaan yhteistoimintavelvoitteiden soveltamista siihen saakka, kunnes säädettävän järjestämislain mukaiset uudet sosiaali- ja terveysalueet aloittavat toimintansa vuoden 2017 alusta. Muutoksella estetään yhteistoiminta-alueiden purkaminen ennen sosiaali- ja terveysalueiden toiminnan käynnistymistä. Sosiaalihuoltolain 2 a § kumotaan. Lait tulevat voimaan 1.7.2014. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 0295 163 367)

Laki apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta (HE 64/2014 vp). Vähennyksiä koskevaa sääntelyä muutetaan siten, että määritettäessä muiden tuotteiden kuin lääkkeiden myynnin suurimman mahdollisen vähennyksen suuruutta sekä sivuapteekkivähennyksen suuruutta liikevaihdosta vähennetään nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden myynnin arvo, kuten muutkin apteekkimaksusta vapaat erät vähennetään. Laki tulee voimaan 1.7.2014. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2013 liikevaihdon perusteella. (STM neuvotteleva virkamies Ulla Närhi 0295 163 391)

Ympäristönsuojelulaki, laki jätelain muuttamisesta, laki pysäköinninvalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki kaivoslain 3 §:n muuttamisesta, laki vesilain muuttamisesta, laki pelastuslain 48 §:n muuttamisesta, laki päästökauppalain muuttamisesta, laki jäteverolain 3 §:n muuttamisesta, laki merenkulun ympäristönsuojelulain 1 luvun 7 § muuttamisesta, laki ilmailulain 87 §:n muuttamisesta, laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki patoturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta, laki huumausainelain 28 §:n muuttamisesta, laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 14 §:n muuttamisesta, laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta, laki korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki lannoitevalmistelain 3 §:n muuttamisesta, laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta, laki hautaustoimilain 17 §:n muuttamisesta, laki hallinto-oikeuslain 5 §:n muuttamisesta, laki maankäyttö- ja rakennuslain 134 §:n muuttamisesta, laki luonnonsuojelulain 53 ja 57 §:n muuttamisesta, laki vesiliikennelain 21 §:n muuttamisesta, laki maastoliikennelain 30 §:n muuttamisesta, laki geenitekniikkalain 23 §:n muuttamisesta, laki merensuojelulain 2 §:n muuttamisesta, laki terveydensuojelulain muuttamisesta, laki kemikaalilain 5 §:n muuttamisesta, laki maa-aineslain 5 a §:n muuttamisesta, laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain 18 ja 19 §:n muuttamisesta, laki rikoslain 48 luvun 1 ja 3 §:n muuttamisesta, laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun lain muuttamisesta, laki elintarvikelain 71 §:n muuttamisesta ja laki kuluttajaturvallisuuslain 32 §:n muuttamisesta (HE 214/2013 vp). Ympäristönsuojelulain soveltamisala sekä keskeiset periaatteet ja velvollisuudet säilyvät pääosin ennallaan mutta täsmennettyinä. Laissa olevia asetuksenantovaltuuksia täydennetään ja täsmennetään. Luvanvaraisuus pysyy pääsääntöisesti ennallaan ja luvanvaraisia toimintoja koskevat laitosluettelot ovat lain liitteessä. Lupaharkintaa koskevia ympäristönsuojelulain säännöksiä muutetaan ja täsmennetään. Toiminnan lopettamista ja tarkkailua koskevia säännöksiä täydennetään. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa ympäristölupien joutuisaan käsittelyyn riittävät voimavarat sekä saattaa kiireellisesti valmiiksi uudistuksen, jolla ympäristölupamenettelyjä tehostetaan, kevennetään ja nopeutetaan sekä ympäristönsuojelulain muutoksenhakujärjestelmää uudistetaan selvittämällä valitusluvan käyttöönoton mahdollisuus. 2) Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii valvontamaksuista kertyvien maksutulojen ohjaamisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa tosiasiallisesti valvonnan käyttöön vähentämättä muuta valvonnan rahoitusta. 3) Eduskunta edellyttää, että hallitus saattaa mahdollisimman pian voimaan asetuksen, jolla säädetään tarkemmin ympäristönsuojelulain 13 §:ssä tarkoitetusta merkittävästä luonnontilan muutoksesta siten, että se vastaa valtioneuvoston 30.8.2012 hyväksymän soidensuojelua koskevan periaatepäätöksen liitteenä olevan luonnontilaisuusasteikon 0-2 luokan soita. Lait tulevat voimaan 1.9.2014. (YM hallitusneuvos Oili Rahnasto 050 356 0723)

Laki vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta annetun lain 8 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 78/2014 vp). Lain takausmaksua koskevaa pykälää muutetaan väliaikaisesti vuoden 2015 loppuun asti siten, että lainansaajalta ei peritä takausmaksua, jos samaan kohteeseen myönnetään myös käynnistysavustusta vuokra-asuntojen rakentamista varten pääkaupunkiseudulle. Laki tulee voimaan 1.7.2014. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 0400 143 870)

Tasavallan presidentti hyväksyi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välillä tehdyn kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja vahvisti lain Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välillä tehdyn kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 215/2013 vp). Euroopan unionin ja Irakin välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus allekirjoitettiin Brysselissä 11.5.2012. Kumppanuus- ja yhteistyösopimus on luonteeltaan sekasopimus, jonka määräykset kuuluvat osittain jäsenvaltion ja osittain Euroopan unionin toimivaltaan. Sopimuksella on tarkoitus kehittää maiden välistä yhteistyötä ja poliittista vuoropuhelua sekä edistää kauppaa ja sijoituksia. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM ulkoasiainneuvos Helena Tuuri 0295 351 581)

Tasavallan presidentti hyväksyi yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 57/2014 vp). Sopimus on allekirjoitettu Tukholmassa 19.2.2014. Sopimuksella mahdollistetaan suomalaisten ja ruotsalaisten lasten osallistuminen toisen sopimusvaltion ylläpitämään opetukseen ulkomailla ja määrätään tästä aiheutuva kustannusten jako. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.  (OKM hallitusneuvos Anne-Marie Brisson 0295 330 079)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 27.6.2014 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus eräiden rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla. Asetuksessa säädetään, että Kansaneläkelaitos myös Ahvenanmaalla tiedottaa oikeudesta hoitopalveluiden hakemiseen ulkomailla ja maakunnassa tarjottavista hoitopalveluista. Ahvenanmaan maakunnan hallitus korvaa Kansaneläkelaitoksen siirretyistä hallintotehtävistä johtuvat kustannukset. Lisäksi asetukseen otetaan säännös Ålands hälso- ja sjukvård -nimisen viranomaisen velvollisuudesta laskun perusteella korvata Kansaneläkelaitokselle se rahamäärä, jonka Kansaneläkelaitos on maksanut maakunnassa asuvalle potilaalle luvan mukaisesta hoidosta. Asetus tulee voimaan 1.7.2014. (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 27.6.2014 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen osallistumisen jatkaminen Syyrian kemiallisen aseen hävittämiseksi perustetun Kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) ja YK:n yhteismission tukena toimivassa Tanskan ja Norjan merikuljetusoperaatiossa enintään 10 sotilaalla siihen asti, kun tehtävä Välimerellä on suoritettu loppuun. (UM lähetystöneuvos Minna Laajava 0295 351 194)

Ministerineuvos Pekka Kososen tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Hanna Lepistön valtuuttaminen allekirjoittamaan pöytäkirja Venäjän federaation hallituksen liittymisestä yleissopimukseen eurooppalaisen synkrotronisäteilykeskuksen rakentamisesta ja käytöstä ja sanotun pöytäkirjan hyväksyminen. Venäjän liittyisi yleissopimukseen ja ottaa vastatakseen 6 prosentin osuuden keskuksen käyttökustannuksista sekä maksaa 10 miljoonan euron kertamaksun korvauksena keskuksen rakennuskustannuksista. Samassa yhteydessä muutetaan sopimuspuolten osuuksia keskuksen käyttökustannuksista vastaamaan nykyistä paremmin sopimuspuolten tieteellistä käyttöä. Suomi on mukana synkrotronisäteilykeskuksen toiminnassa osana pohjoismaista Nordsync-konsortiota, jonka muut jäsenet ovat Norja, Ruotsi ja Tanska. (OKM ylijohtaja Riitta Kaivosoja 0295 330 129)

Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivisessa kokouksessa 7 päivänä toukokuuta 2014 hyväksyttyjen toimenpiteiden hyväksyminen. Suomi on Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivinen osapuoli, mistä syystä sopimuksen konsultatiivisessa kokouksessa hyväksytyt toimenpiteet edellyttävät Suomessa kansallista hyväksymistä. Toimenpiteet tulee hyväksyä 5.8.2014 mennessä. Toimenpiteet ovat luonteeltaan teknisiä. (YM neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen 050 379 0429)

Vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen VII liitteen muutosten hyväksyminen. Muutokset ovat luonteeltaan osin tarkennuksia aiempiin sanamuotoihin, osin teknisiä muokkauksia ja osin suositusluontoisia määräyksiä. Muutokset tulevat kansainvälisesti voimaan 1.7.2014. (YM neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen 050 379 0429)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 27.6.2014 seuraavat asiat:

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: hallituksen esitys eduskunnalle kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 68/2014 vp), hallituksen esitys eduskunnalle alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 86/2014 vp) ja luonnos valtioneuvoston asetukseksi Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan alaisen korjaamisvastuuta koskevan Nagoya – Kuala Lumpurin lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta. (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Tasavallan presidentti ratkaisi kahdeksan armonanomusasiaa. (OM neuvotteleva virkamies Eva Tams 0295 150 556)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 27.6.2014 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Jari Vilénin edustuston päällikön tehtävän määrääminen päättymään 31.8.2014. (UM lähetystöneuvos Kirsi Vanamo-Santacruz 0295 351 734)

Käräjätuomari Tatu Aki Tapani Leppänen Hyvinkään käräjäoikeuden laamannin virkaan ja käräjätuomari Tuula Sinikka Lehto Kanta-Hämeen käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.8.2014 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)