Tasavallan presidentin esittely 27.6.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto  
27.6.2018
Tiedote 335/2018

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 27.6.2018 seuraavat lait:

Laki eläinjalostustoiminnasta annetun lain muuttamisesta (HE 20/2018 vp). Laki vastaa Euroopan unionissa voimaan tullutta ja marraskuun 2018 alusta lukien jäsenvaltioissa sovellettavaksi tulevaa uutta Euroopan unionin eläinjalostusta koskevaa, suoraan jäsenvaltioissa sovellettavaa lainsäädäntöä siltä osin kuin sen täytäntöönpano edellyttää kansallista sääntelyä. Eläinjalostustoiminnasta annettuun lakiin sisältyy edelleenkin säännökset muun muassa kantakirjaa tai jalostusrekisteriä pitävän yhteisön sekä jalostusohjelman hyväksymisestä, jalostusohjelmasta, kantakirjan ja jalostusrekisterin pitämisestä sekä eläimen merkitsemisestä niihin, jalostustodistuksesta ja jalostuseläinten sekä niiden sukusolujen ja alkioiden tuonnista kolmansista maista. Mainittujen säännösten tarkempi aineellinen sisältö määräytyy kuitenkin edellä mainitun Euroopan unionin eläinjalostusta koskevan lainsäädännön perusteella. Uudessa Euroopan unionin eläinjalostusta koskevassa lainsäädännössä tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on Elintarviketurvallisuusvirasto, joka on nykyisinkin toimivaltainen viranomainen eläinjalostustoiminasta annetussa laissa tarkoitettujen viranomaistehtävien hoitamisessa. Laki tulee voimaan 1.11.2018. (MMM lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka 0295 162 235)

Kaasulaitelaki, laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta ja laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 50/2018 vp). Uudella kaasulaitelailla annetaan kansallisesti täydentävää sääntelyä niistä asioista, jotka aiheutuvat kaasulaitteita koskevasta Euroopan unionin asetuksesta, joka korvaa nykyisen kaasulaitteita koskevan direktiivin. Lakeihin tehdyt muutokset ovat vähäisiä ja luonteeltaan teknisiä. Lait tulevat voimaan 1.7.2018. (TEM johtava asiantuntija Harri Roudasmaa 0295 047 114)

Laki Koulutusrahastosta annetun lain kumoamisesta, laki aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta, laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 53/2018 vp). Koulutusrahasto yhdistyy työttömyysvakuutusrahastoon. Tämän johdosta Koulutusrahaston tehtävät siirtyvät työttömyysvakuutusrahastolle ja rahaston nimi muuttuu Työllisyysrahastoksi. Työllisyysrahastosta säädetään työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa. Rahastojen tehtävien eikä etuuksien tai rahoitusvastuiden sisältö ei muutu. Ammattitutkintostipendiä koskevat säännökset siirretään Koulutusrahastosta annetusta laista aikuiskoulutustuesta annettuun lakiin. Aikuiskoulutustuesta annetun lain nimi muutetaan laiksi aikuiskoulutusetuuksista. Lait tulevat voimaan 1.1.2019. Viimeksi mainittu laki on voimassa vuoden 2019 loppuun. (STM hallitussihteeri Pekka Paaermaa 0295 163 180)
Tiedote

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 27.6.2018 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus eräiden rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla. Asetuksella annetaan uusi sopimusasetus. Sopimusasetuksella säädetään Poliisihallitukselle ja aluehallintovirastolle kuuluvien eräiden rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa (444/2017), säädettyjen valvontatehtävien sekä seuraamusten määräämistä koskevien tehtävien hoidosta Ahvenanmaalla. Asetus tulee voimaan 1.7.2018. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Tasavallan presidentin asetus Ahvenanmaalla annettavan merenkulkuopetuksen arvioinnista ja hyväksymisestä. Asetuksella kumotaan Ahvenanmaan maakunnan merenkulkuopetuksen arvioinnista annettu tasavallan presidentin asetus (802/2005, jäljempänä sopimusasetus) ja annettaan uusi sopimusasetus johtuen asetuksessa tarkoitettujen tehtävien siirtymisestä lakkautetulta Merenkulkuhallitukselta Liikenteen turvallisuusvirastolle sekä kansainvälisessä merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevassa vuoden 1978 yleissopimuksessa (SopS 22/1984) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/106/EY merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta edellytetystä merenkulun koulutuksen järjestäjien ja koulutuksen hyväksymisjärjestelmästä. Lailla liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (301/2018) otetaan Suomessa käyttöön 1.7.2018 alkaen yleissopimuksessa ja direktiivissä edellytetty merenkulun koulutuksen järjestäjien ja koulutuksen hyväksymisjärjestelmä. Lisäksi useissa yleissopimuksessa määritellyissä koulutusvaatimuksissa edellytetään, että merenkulkijoille annettu koulutus on hallinnon hyväksymä. Merenkulun koulutuksen järjestäjien ja koulutuksen hyväksymisen käyttöön oton myötä sopimusasetusta on tarpeen täydentää siten, että se kattaa myös koulutuksen järjestäjien ja koulutuksen hyväksymisen Ahvenanmaalla. Asetus tulee voimaan 1.7.2018. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 27.6.2018 seuraavat kansainväliset asiat:

Abujan suurlähetystön päälliköksi 1.9.2018 lukien määrätyn, suurlähettiläs Jyrki Pulkkisen valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Länsi-Afrikan maiden talousyhteisössä (The Economic Community of West African States, ECOWAS) Nigeriassa, Haagin suurlähetystön päälliköksi 1.10.2018 lukien määrätyn, suurlähettiläs Päivi Kaukorannan valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Yhdistyneiden kansakuntien kemiallisten aseiden kieltojärjestössä (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) Haagissa, Jakartan suurlähetystön päälliköksi 1.9.2018 lukien määrätyn, suurlähettiläs Jari Sinkarin valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Kaakkois-Aasian maiden järjestössä (The Association of Southeast Asian Nations, ASEAN) Indonesiassa ja Nairobin suurlähetystön päälliköksi 1.9.2018 lukien määrätyn, suurlähettiläs Erik Lundbergin valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelmassa (United Nations Environment Programme, UNEP) sekä Yhdistyneiden kansakuntien asuinyhdyskuntakomissiossa (United Nations Human Settlements Programme, HABITAT) Nairobissa. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Suomen osallistumisen vahvistaminen Naton Resolute Support -operaatiossa Afganistanissa noin 60 sotilaaseen 1.1.2019 alkaen. Operaatioon asetetaan lisää neuvonantajia, kouluttajia ja omasuojajoukkoja. (UM lähetystöneuvos Sari Annika Rautio 0295 351 534)

Valtuuskunnan asettaminen Brysselissä järjestettävään Naton huippukokoukseen 11. ja 12.7.2018. Valtuuskunnan jäsenet ovat kansliapäällikkö Jukka Siukosaari tasavallan presidentin kansliasta, suurlähettiläs Piritta Asunmaa Suomen erityisedustustosta Natossa, neuvonantaja Petri Hakkarainen tasavallan presidentin kansliasta, osastopäällikkö Jukka Salovaara ulkoministeriöstä, ylijohtaja Janne Kuusela puolustusministeriöstä, viestintäpäällikkö Katri Makkonen tasavallan presidentin kansliasta, tasavallan presidentin 2. adjutantti Jan Brunberg ja yksikön päällikkö Sari Rautio ulkoministeriöstä. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Ulkoministeriö oikeutetaan määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. (UM lähetystöneuvos Outi Hyvärinen 0295 350 035)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 27.6.2018 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti myönsi 93 arvonimeä. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 6001)
Arvonimet

Eduskunnan kirjelmän Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toiminnasta vuonna 2017 antaman kertomuksen johdosta sekä siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön määrääminen merkittäväksi pöytäkirjaan. (UM lähetystöneuvos Kalle Kankaanpää 0295 351 816)

Eduskunnan kirjelmän Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2017 antaman kertomuksen johdosta sekä siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön määrääminen merkittäväksi pöytäkirjaan. (UM lähetystöneuvos Nina Nordström 0295 350 104)

Eduskunnan kirjelmän Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2017 antaman kertomuksen johdosta sekä siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön määrääminen merkittäväksi pöytäkirjaan. (UM lähetystöneuvos Sari Annika Rautio 0295 351 534)

Tasavallan presidentti määräsi maakuntalain lomituspalvelusta annetun maakuntalain muuttamisesta ja maakuntalain Ahvenanmaan maakunnan kiinteistöverolain väliaikaisesta muuttamisesta raukeamaan kokonaisuudessaan ja maakuntalain ympäristövaikutusten arvioinnista ja ympäristöarvioinnista raukeamaan 6 §:n 2 momentin osalta sekä muilta osin päättää olla käyttämättä veto-oikeuttaan maakuntalain Ahvenanmaan maakunnan kaavoitus- ja rakennuslain 3 ja 5 §:n muuttamisesta, maakuntalain Ahvenanmaan maakunnan tieliikennelain muuttamisesta, maakuntalain ajoneuvolain soveltamisesta annetun maakuntalain 3 §:n muuttamisesta sekä maakuntalain Ahvenanmaan poliisilain muuttamisesta osalta. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuravan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 67/2018 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Tasavallan presidentti määräsi valtion virka-ansiomerkkitoimikunnan jäseniksi henkilöstö- ja hallintojohtaja Marja-Riitta Salokanteleen ja puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö kenraalimajuri Ilkka Korkiamäen sekä varajäseneksi kansliapäällikkö Toni Kaarresalon. (VM lainsäädäntöneuvos Riitta Bäck 0295 560 116)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 27.6.2018 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Niklas Lindqvistin ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävän (Keski-Aasia) päättyminen 31.8.2018. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoasiainneuvos Marja Liivala ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään 1.9.2018 lukien toimialueenaan Tadžikistan ja Turkmenistan. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)