Tasavallan presidentin esittely 28.11.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 534/2014
28.11.2014

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 28.11.2014 seuraavat lait:

Laki turvatoimista valtioneuvostossa (HE 7/2013 vp). Lailla selkiytetään valtioneuvostossa, sen ministeriöissä ja oikeuskanslerinvirastossa suoritettavien turvatoimien oikeudellista perustaa. Lain nojalla suojataan valtioneuvoston jäseniä, oikeuskansleria, apulaisoikeuskansleria sekä ministeriöissä ja oikeuskanslerinvirastossa työskenteleviä henkilöitä erilaisilta vaaratekijöiltä, turvataan työskentelyolosuhteita sekä suojataan valtion omaisuutta. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)

Laki konsulipalvelulain muuttamisesta, laki kansalaisuuslain muuttamisesta, laki ulkomaalaislain muuttamisesta, laki passilain muuttamisesta ja laki asevelvollisuuslain 126 §:n muuttamisesta (HE 102/2014 vp). Konsulipalvelulain muutoksen tavoitteena on mahdollistaa konsulipalveluiden järjestäminen Suomen edustustoverkossa ulkomailla joustavammin tarpeen ja kysynnän mukaan. Myös ulkoasiainministeriö voi antaa sellaisia konsulipalveluja, jotka soveltuvat annettavaksi ulkoasiainministeriössä ja jotka eivät edellytä konsuliasian hoitamista asianomaisessa valtiossa. Palvelut hädänalaisessa asemassa oleville suomalaisille hoidetaan kuitenkin siinä edustustossa, mitä tapauksen vakavuus ja kiireellisyys edellyttävät. Muihin lakeihin lisätään asianmukaiset viittaussäännökset konsulipalvelulakiin ja sen nojalla annettavaan asetukseen. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että ulkoasiainministeriö seuraa ja arvioi konsulipalvelulain muutoksen toimeenpanoa ja palvelujen saantia edellä todettujen vaikuttavuusarviointiin liittyvien epävarmuuksien vuoksi ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin palvelujen varmistamiseksi. Lainsäädännön toimivuudesta ja vaikutuksista tulee antaa ulkoasiainvaliokunnalle selvitys vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta. (UM lähetystöneuvos Teemu Turunen 0295 351 063)

Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta (HE 97/2014 vp). Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettuun lakiin lisätään yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon siirtoa koskevat säännökset. Lisäksi lain kuulemista ja muutoksenhakua koskevaa säännöstä täsmennetään. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (OM hallitusneuvos Ulla Mohell 0295 150 576)

Laki passilain muuttamisesta ja laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 ja 19 §:n muuttamisesta (HE 85/2014 vp). Passilaissa säädetään uutta passia koskevasta kevennetystä hakemusmenettelystä, jossa hakijalle voidaan myöntää uusi passi ilman henkilökohtaista asiointia viranomaisessa. Passilakiin tehdään lisäksi eräitä tarkennuksia liittyen passin peruuttamiseen ja passin ottamiseen viranomaisen haltuun. Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin tehdään kevennetyn hakemusmenettelyn edellyttämät muutokset. Lisäksi lakiin lisätään säännös passin hakemista ja myöntämistä koskevan tiedon luovuttamisesta tietojoukkona tai teknisen käyttöyhteyden välityksellä maistraatille. Lait tulevat voimaan 1.12.2014. (SM ylitarkastaja Elina Rydman 0295 488 586)

Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta (HE 157/2014 vp). Rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettua lakia muutetaan siten, että kotimaista eläkelaitosta vastaavan ulkomaisen yhteisön Suomesta saaman osinkotulon kokonaismäärästä vähennetään osuus elinkeinoverolain mukaisesta menosta, jonka kotimaiset eläkelaitokset voivat vähentää muun muassa eläkesitoumustensa takia. Ulkomainen yhteisö voi vähentää menosta osuuden, joka vastaa Suomesta saadun osingon osuutta osingon saajan liikevaihdosta. Vähennysoikeutta sovelletaan vain sijoitusomaisuuteen kuuluvista osakkeista saatuun osinkoon. Vakuutuslaitokset voivat elinkeinotulon verottamisesta annetun lain nojalla vähentää lakisääteiset siirrot korvaus- ja vakuutusmaksuvastuuseen sekä eläkesäätiöt ja niihin rinnastettavat eläkelaitokset niiden eläkesitoumuksista ja muista sellaisista sitoumuksista johtuvan vastuun peittämiseen tarvittavat vakuutusteknisten perusteiden mukaan lasketut määrät. Vähennyksen saaminen edellyttää, että osingonsaajana olevalla yhteisöllä on kotipaikka Euroopan talousalueella. Mikäli tämä edellytys ei täyty, vähennyksen saaminen edellyttää, että osingon saaja omistaa osinkoa maksavan yhteisön osakepääomasta välittömästi alle kymmenen prosenttia, Suomen ja osingon saajan kotivaltion välillä on sopimus tietojenvaihdosta veroasioissa ja osingon saajan kotivaltiosta saadaan riittävät tiedot verotuksen toimittamiseksi. Lisäksi osingon saajan on esitettävä Verohallinnolle selvitys vähennyksen määrästä ja perusteista. Laki tulee voimaan 1.1.2015. Lakia sovelletaan tuloon, joka saadaan 1.1.2015 tai sen jälkeen. (VM lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén 0295 530 163)

Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta (HE 173/2014 vp). Verotusmenettelystä annettua lakia muutetaan siten, että Verohallinto on toimivaltainen viranomainen Suomen ja vieraan valtion välillä tehdyssä verotusta koskevassa sopimuksessa silloin, kun toimivalta sopimuksen mukaan voidaan siirtää valtiovarainministeriöltä. Asian ollessa periaatteellisesti tärkeä, valtiovarainministeriö voi kuitenkin ratkaista asian. Toimivaltainen viranomainen ratkaisee muun muassa sopimuksessa tarkoitettua tietojenvaihtoa, muuta virka-apua sekä keskinäistä sopimusmenettelyä koskevat asiat. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (VM neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi 0295 530 105)

Laki tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 127/2014 vp). Savukkeiden, sikarien ja pikkusikarien, piippu- ja savuketupakan sekä savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan veroa korotetaan keskimäärin yhdeksän prosenttia. Korotukset kohdistuvat pääosin tupakkatuotteiden yksikköveroon. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (VM neuvotteleva virkamies Tanja Nurmi 0295 530 335)

Laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta, laki syyttäjälaitoksesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta, laki taisteluvälineiden siviilihenkilöille aiheuttamien tapaturmien korvaamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta, laki rajavartiolain 80 d §:n muuttamisesta ja laki poliisilain 8 luvun 7 §:n muuttamisesta (HE 159/2014 vp). Laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta säädetään. Muissa laeissa säädetään vahingonkorvausasioiden käsittelystä. Valtaosa valtioon kohdistuvista vahingonkorvausvaatimuksista keskitetään Valtiokonttorin käsiteltäväksi. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (VM työmarkkinalakimies Miia Kannisto 0295 530 297)

Laki menettelyistä muodostettaessa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio osakeyhtiöksi (HE 139/2014 vp). Laissa säädetään niistä menettelyistä, joiden kautta Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio muodostetaan osakeyhtiöksi. Osakeyhtiö kuuluu toiminnan aloittaessaan markkinaehtoisesti toimivana yhtiönä valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston alaisuuteen. Perustettavan osakeyhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa valtiolle asiantuntija- ja muita vastaavia palveluja bio- ja metsätalousalalla. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (MMM lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen 0295 162 153)

Laki lästimaksusta annetun lain kumoamisesta (HE 143/2014 vp). Lästimaksusta annettu laki kumotaan. Aluksilta perittävät lästimaksut on käytetty merimiesten hyväksi tapahtuvaa huoltotoimintaa varten sekä meripelastustoiminnan edistämiseksi. Lästimaksujärjestelmä on vanhentunut, eikä lästimaksusta annettu laki täytä perustuslain vaatimuksia. Samalla siirrytään valtion talousarviorahoitukseen niiden tahojen osalta, joiden toiminnan turvaamisen kannalta rahoitus on tarpeen, kun lästimaksuilla katettava avustus poistuu. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (LVM kansainvälisten asioiden neuvos Laura Eiro 0295 342 668)

Laki Matkailun edistämiskeskuksen toiminnan siirtämisestä Finpro ry:n ylläpidettäväksi (HE 147/2014 vp). Lailla valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan Matkailun edistämiskeskuksen hallinnassa oleva omaisuus ja toiminta Finpro ry:lle. Samalla kumotaan Matkailun edistämiskeskuksesta annettu laki ja sen toiminta valtion virastona lakkaa 31.12.2014. Matkailun edistämiskeskuksen henkilöstö siirtyy Finpro ry:n palvelukseen niin sanottuina vanhoina työntekijöinä 1.1.2015 alkaen. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (TEM teollisuusneuvos Severi Keinälä 0295 064 006)

Laki kuluttajatutkimuskeskuksen toiminnan siirtämisestä Helsingin yliopistolle ja kuluttajatutkimuskeskuksen lakkauttamisesta (HE 148/2014 vp). Kuluttajatutkimuskeskuksen henkilöstö siirtyy Helsingin yliopiston palvelukseen. Samalla kumotaan kuluttajatutkimuskeskuksesta annettu laki. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (TEM neuvotteleva virkamies Sari Alho 0295 049 007)

Laki laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain muuttamisesta (HE 199/2014 vp). Laivaväen lääkärintarkastuksista annettua lakia muutetaan siten, että suomalaisella aluksella työskentelevän laivaväkeen kuuluvan henkilön lääkärintarkastus voidaan tehdä myös ulkomailla. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (STM hallitusneuvos Liisa Katajamäki 0295 163 329)

Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta (HE 150/2014 vp). Lakia muutetaan, jotta EU-lainsäädäntöä soveltavien valtioiden välisessä sairaanhoidon kustannusten korvaamisessa voidaan siirtyä todellisten kustannusten korvaamiseen. Lisäksi säädetään, että Kansaneläkelaitoksella on mahdollisuus selvittää toisessa jäsenvaltiossa saatua sairaanhoitoa vastaavan hoidon kustannukset ja asiakasmaksut potilaan kotikunnan mukaiselta kuntayhtymältä, kun potilas hakee korvauksia ulkomailla saamastaan hoidosta. Laki tulee voimaan 1.5.2015. Lain 12 §:n 2 momentti tulee voimaan 1.1.2015. (STM hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta 0295 163 170)

Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain muuttamisesta (HE 90/2014 vp). Laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta annettua lakia muutetaan siten, että aluksella tehtävien määräaikaistarkastusten piiriin otetaan myös alukset, joita käytetään kansainvälisessä liikenteessä ja joiden bruttovetoisuus on alle 200. Lailla pannaan täytäntöön lippuvaltion suorittamaa valvontaa koskevan direktiivin asiaa koskeva säännös. Lisäksi lakia muutetaan siten, että väliaikaisen merityösertifikaatin myöntämisen edellyttämä työsuojeluviranomaisen lausunto voidaan antaa ilman aluksella tehtävää tarkastusta tilanteessa, jossa tarkastus arvioidaan tarpeettomaksi. Lakiin sisältyy myös joitakin selkeyttäviä ja täsmentäviä muutoksia. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (STM hallitussihteeri Tuula Andersin 0295 163 506)

Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta (LA 46/2014 vp). Sotilasvammalakia muutetaan siten, että kunnan tai kuntayhtymän järjestämistä sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluista aiheutuvat kustannukset voidaan korvata niille vuosien 1939-1945 sotien johdosta vahingoittuneille tai sairastuneille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 15 prosenttia. Laki tulee voimaan 1.7.2015. (STM hallitussihteeri Annika Parsons 0295 163 596)

Tasavallan presidentti hyväksyi Suomen ja Uuden-Seelannin välisen työlomajärjestelmää koskevan järjestelyn muutosten hyväksymisestä ja vahvisti lain Suomen ja Uuden-Seelannin välisen työlomajärjestelmää koskevan järjestelyn lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 84/2014 vp). Suomen hallituksen ja Uuden-Seelannin hallituksen välistä vuonna 2004 voimaan tullutta työlomajärjestelmää koskevaa järjestelyä muutettiin noottienvaihdolla 10.1.2014. Muutosten hyväksymisen yhteydessä saatetaan kansallisesti voimaan työlomajärjestely kokonaisuudessaan sellaisena kuin se on muutettuna. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (SM ylitarkastaja Mirkka Mykkänen 0295 488 618)

Tasavallan presidentti hyväksyi alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset sekä vahvisti lain alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lain merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 86/2014). Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistettu ilmansuojelua koskeva VI liite hyväksyttiin Lontoossa 10.10.2008 Kansainvälisen merenkulkujärjestön merellisen ympäristön suojelukomitean päätöksellä. Liitteen kokonaisuudistuksen keskeisin muutos koskee alusten typen ja rikin oksidipäästöjen rajoittamista aiempaa tiukemmin. Kokonaisuudistuksen jälkeen liitteeseen on muun muassa lisätty uusien alusten energiatehokkuutta koskevat vaatimukset. Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (LVM hallitusneuvos Lolan Eriksson 0295 342 493)

Tasavallan presidentti ratifioi kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen ja vahvisti lain kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain kumoamisesta, lain työaikalain 26 §:n muuttamisesta, lain työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 7 §:n muuttamisesta sekä lain ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 93/2014 vp). Laki kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella. Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain kumoamisesta, laki työaikalain 26 §:n muuttamisesta, laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 7 §:n muuttamisesta ja laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta tulevat voimaan 1.1.2015. (TEM hallitusneuvos Liisa Heinonen 0295 064 131)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 28.11.2014 seuraavat kansainväliset asiat:

Kehitysministeri Sirpa Paateron tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuven valtuuttaminen allekirjoittamaan Länsi-Afrikan valtioiden, ECOWAS:n ja UEMOA:n sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimus. (UM lähetystöneuvos Sari Lehtiranta 0295 352 139)

Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpon tai hänen estyneenä ollessaan osastopäällikkö Pentti Lähteenojan valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välinen sopimus poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle. (MMM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 162 419)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 28.11.2014 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: Maakuntalaki maakuntapäivien vaaleista ja kuntavaaleista annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki jätehuollosta annetun maakuntalain muuttamisesta ja maakuntalaki maatalousyrittäjien lomitustuesta. (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: Laki Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Laki 657/2014; HE 29/2014 vp), asetus öljyvahinkojen torjuntavalmiutta, torjumista ja torjuntayhteistyötä koskevan vuoden 1990 kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta (SopS 32/1995) ja hallituksen esitys eduskunnalle vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiutta, torjumista ja torjuntayhteistyötä koskevan vuoden 2000 pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja öljyvahinkojen torjuntalain muuttamisesta (HE 205/2014 vp). (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Tasavallan presidentti päätti myöntää valtion virka-ansiomerkin 1 097 virkamiehelle sekä hylätä 120 esitystä riittämättömän palvelusajan perusteella. (VM hallitusneuvos Kirsi Äijälä 0295 530 172)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 28.11.2014 seuraavat nimitysasiat: 

Komentajakapteeni Iiro Penttilä puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.2.2015 lukien kolmen vuoden määräajaksi. (PLM erityisasiantuntija Ulla Kaleva 0295 140 437)

Everstiluutnantti Jukka Kotilehto puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.2.2015 lukien kolmen vuoden määräajaksi. (PLM erityisasiantuntija Ulla Kaleva 0295 140 437)

Kommodori Erkki Mikkola puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.1.2015 lukien kolmen vuoden määräajaksi. (PLM erityisasiantuntija Ulla Kaleva 0295 140 437)