Tasavallan presidentin esittely 28.3.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
28.3.2014

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 28.3.2014 seuraavat lait:

Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa, laki rikoslain muuttamisesta, laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta, laki turvallisuusselvityksistä annetun lain muuttamisesta, laki tieliikennelain 25 ja 48 §:n muuttamisesta, laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 10 §:n muuttamisesta, laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta, laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 28 §:n muuttamisesta, laki nimikirjalain 4 §:n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 16 ja 17 §:n muuttamisesta ja laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta (HE 30/2013 vp). Puolustusvoimien rikostorjunta käsittää rikosten ennalta estämisen, paljastamisen ja rikosten selvittämisen. Laeissa säädetään myös menettelystä sotilaskurinpitoasiassa, siinä määrättävistä seuraamuksista sekä sotilasoikeudenkäyntimenettelyn aloittamisesta. Puolustusvoimien rikostorjuntaa hoitavien toimivaltuuksista säädetään täsmällisemmin ja kattavammin. Rikosten ennalta estäminen ja paljastaminen erotetaan selkeämmin rikosten selvittämisestä. Lait tulevat voimaan 1.5.2014. (PLM hallitusneuvos lainsäädäntöjohtajana Hanna Nordström 0295 140 600)

Laki valtion virkamieslain muuttamisesta ja laki korkolain 1 §:n muuttamisesta (HE 209/2013 vp). Valtion virkamieslakiin lisätään säännös, jonka perusteella valtion virkasuhteeseen perustuvan saatavan suorituksen viivästyessä sovelletaan korkolain viivästyskorkoa koskevia säännöksiä. Myös korkolain soveltamisalaa koskevaa säännöstä muutetaan. Lait tulevat voimaan 1.9.2014. (VM hallitusneuvos Kirsi Äijälä 0295 530 172)

Laki rahankeräyslain 7 §:n muuttamisesta (HE 5/2014 vp). Rahankeräyslain 7 §:n 1 momentin 1 kohtaan lisätään yksinomaan-sana. Laki tulee voimaan 1.4.2014. (OKM hallitusneuvos Merja Leinonen 0295 330 191)

Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 §:n muuttamisesta ja laki tieliikennelain muuttamisesta (HE 205/2013 vp). Laeilla pannaan osittain täytäntöön liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamista koskevan direktiivin (CBE-direktiivin) velvoitteet. Ajoneuvoliikennerekisteristä annettuun lakiin lisätään henkilötietojen käsittelyä tehostava maininta siitä, että myös CBE-direktiivin mukaisessa tietojenkäsittelyssä syntyvät lokitiedot ja valvontatiedot säilytetään ja poistetaan ajoneuvoliikennerekisteristä noudattaen rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehtyä Euroopan unionin neuvoston päätöstä (Prümin päätöstä). Tieliikennelakiin lisätään CBE-direktiivin mukainen säännös ilmoituksesta, jonka poliisi voi tehdä liikennerikoksesta epäillyn, ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon omistajalle haltijalle tai muuten tunnistetulle henkilölle. Ilmoituksen lähettämisen edellytyksenä on, että valvontaviranomainen päättää ryhtymisestä jatkomenettelyyn epäillyn liikennerikoksen johdosta. Tieliikennelaissa säädetään myös CBE-direktiivin edellyttämistä ilmoitukseen sisältyvistä tiedoista. Lait tulevat voimaan 14.4.2014. (LVM liikenneneuvos Kimmo Kiiski 0295 342 304)
Tiedote

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta ja laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta (HE 219/2013 vp). Tietyille tietojärjestelmille säädetään vaatimukset, joiden tulee täyttyä ennen kuin niitä saa ottaa käyttöön. Samoin kaikilta tietojärjestelmiä käyttäviltä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioilta edellytetään tietojärjestelmien käyttöön liittyvää omavalvontasuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on varmistaa salassa pidettävien tietojen ja asiakirjojen tietosuoja. Lakia muutetaan niin, että kansaneläkelaitos hoitaa valtakunnallisena tietojärjestelmäpalveluna arkistointipalvelun lisäksi myös muita terveydenhuollon asiakirjoja, luovutuslokirekisterien säilytyksen, kansalaisen käyttöliittymän sekä palvelun, jonka avulla valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja voi käyttää Internetin välityksellä sekä tietoliikenneverkkoja käyttävillä liikutettavilla laitteilla. Sähköisestä lääkemääräyksestä annettua lakia muutetaan niin, että lääkemääräys on pääsääntöisesti laadittava sähköisesti. Kirjallisessa ja puhelinlääkemääräyksessä on perusteltava se, miksi sitä ei ole annettu sähköisesti. Laissa säädetään rajat ylittävästä sähköisestä lääkemääräyksestä. Kansaneläkelaitos toimii Suomessa kansallisena yhteyspisteenä reseptikeskuksen, apteekkien ja ulkomaan kansallisen yhteyspisteen välillä. Lait tulevat voimaan 1.4.2014.  (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 0295 163 367)

Tasavallan presidentti hyväksyi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen, päätti sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta sekä vahvisti lain Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lain Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten väliaikaisesta soveltamisesta (HE 78/2013 vp). Kauppasopimuksen tavoitteena on vapauttaa asteittain kauppa, palvelut, investoinnit sekä julkiset hankinnat, edistää Andien yhteisöön kuuluvien maiden alueellista integraatiota, yksinkertaistaa kauppamenettelyjä, luoda oikeudellista varmuutta, kehittää vakaita ja ennustettavia markkinoita, parantaa menettelyiden läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa kestävää kehitystä ja yhteistyötä. Sopimuksen läpileikkaavana teemana on kansainvälisen kaupan edistäminen kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM ulkoasiainneuvos Kim Luotonen 0295 351 396)

Tasavallan presidentti hyväksyi keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Azerbaidzhanin kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Azerbaidzhanin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (HE 1/2014 vp). Sopimuksen päätarkoitus on antaa toiselle osapuolelle tietoja tullirikollisuuden torjumiseksi ja tutkimiseksi. Sopimus vastaa pitkälti muita viime vuosina Suomen itäisen Euroopan maiden kanssa tekemiä kahdenvälisiä tulliyhteistyösopimuksia. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Jere Lumme 0295 530 041)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 28.3.2014 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen osallistuminen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon EUFOR RCA Keski-Afrikan tasavallassa enintään 30 sotilaalla enintään 6 kuukauden määräajaksi siitä, kun operaatio saavuttaa täyden toimintakyvyn. (UM ulkoasiainneuvos Mikko Kinnunen 0295 351 820)

Kansallisen turvallisuusviranomaisen päällikön, ulkoasiainneuvos Tarja Laitiaisen tai hänen estyneenä ollessaan oikeuspäällikön, ulkoasiainneuvos Päivi Kaukorannan valtuuttaminen sopimaan noottienvaihdolla Suomen ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (UK) välillä tehdyn turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen muuttaminen. Sopimus allekirjoitettiin 7.6.2012 ja se tuli voimaan 11.6.2013. UK esittää sopimukseen noottienvaihdolla tehtävällä sopimuksella muutoksia, joiden tarve on noussut esiin sen johdosta, että UK:n kansalliseen turvallisuusluokitusjärjestelmään tehtävät uudistukset tulevat voimaan 2.4.2014. UK siirtyy tällöin nykyisestä neliportaisesta turvallisuusluokittelusta kolmiportaiseen turvallisuusluokitteluun. Esitettävät muutokset eivät sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, vaan kyse on pitkälti teknisistä muutoksista, jotka johtuvat UK:n turvallisuusluokituksen muutoksesta. Sopimusmuutokset on tarkoitus saattaa voimaan noottienvaihdolla siten, että muutossopimus tulee voimaan Suomen vastausnootin päivänmääränä ja muutoksia sovelletaan 2.4.2014 lukien. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Suomen osallistumisen jatkaminen Syyrian kemiallisen aseen hävittämiseksi perustetun OPCW-YK -yhteismission tukena toimivaan Tanskan ja Norjan merikuljetusoperaatioon enintään 20 sotilaalla enintään 30.6.2014 asti. (UM lähetystöneuvos Minna Laajava 0295 351 194)

Kaupallinen neuvos Arto Kosken tai hänen estyneenä ollessaan neuvotteleva virkamies Jari Takasen valtuuttaminen allekirjoittamaan muutos ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä tehtyyn pöytäkirjaan ja sanotun muutoksen hyväksyminen. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan kaikkien osapuolten allekirjoitettua sen ja pysyä voimassa saman ajan kuin COALWNW-pöytäkirja eli kymmenen vuotta pöytäkirjan voimaantulosta. Tehtävät muutokset ovat luonteeltaan teknisiä, eikä muutos sisällä eduskunnan toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. (PLM hallitussihteeri Juha Sepponen 0295 140 414)

Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteen kansainvälisen öljystä aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemistä koskevan todistuskirjan (IOPP-todistuskirjan) kaavoihin A ja B tehtyjen muutosten hyväksyminen. Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ja yleiseltä merkitykseltään vähäisiä. Päätöslauselmien muutokset eivät kuulu lainsäädännön alaan, eivätkä ne muutoinkaan vaadi eduskunnan suostumusta. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 0295 342 367)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 28.3.2014 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan kunnallisverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, maakuntalaki kunnallisverotuksen veronhuojennuksista verovuosille 2013-2015 annetun maakuntalain muuttamisesta sekä maakuntalaki pääomatulojen verotuksessa saamatta jääneiden tulojen hyvityksestä annetun maakuntalain 1 §:n muuttamisesta. (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 28.3.2014 seuraavat nimitysasiat:

Prahan suurlähetystön päällikkö, ulkoasiainneuvos Päivi Hiltunen-Toivio Jakartassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 15.8.2014 lukien ja ulkoasiainneuvos Helena Tuuri Prahassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 15.8.2014 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Käräjätuomari Jorma Tapani Väyrynen Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.4.2014 lukien, määräaikainen hovioikeudenlaamanni, hovioikeudenneuvos Pekka Martti Juhani Pärnänen Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenlaamannin virkaan 1.4.2014 lukien, hovioikeudenneuvos Pertti Olavi Mäkilaurila Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2014 lukien, käräjätuomari Jarmo Tapio Uhlbäck Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.8.2014 lukien, määräaikainen viskaali, hallinto-oikeussihteeri Saija Mari Helena Huttunen Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2014 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja Eeva-Leena Hyötylä Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2014 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Käräjätuomari Anna Haapakoski Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2014 lukien, käräjätuomari Katri Maija-Stiina Nenonen Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2014 lukien, johtava lakimies Pasi Juha Kettula Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2014 lukien ja käräjätuomari Kari Tapani Laine Varsinais-Suomen käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.7.2014 lukien, määräaikainen käräjätuomari Sanna Johanna Sallinen Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2014 lukien, määräaikainen käräjätuomari, asessori Hilppa-Liisa Piirtola Espoon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2014 lukien ja Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkoihin hallinto-oikeustuomari Toni Kristian Sarivirta 1.4.2014 lukien ja hallinto-oikeustuomari Kati Hannele Korsman 1.4.2014 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Puolustusvoimien sotatalouspäällikön, kenraaliluutnantti Jarmo Ilmari Lindbergin nimittäminen kenraalin virkaan määräajaksi 1.7.2014-31.7.2014 ja määrääminen hänet erityistehtävään Pääesikuntaan määräajaksi 1.7.2014-31.7.2014. Itä-Suomen sotilasläänin komentajan, kenraalimajuri Veli-Pekka Juhani Parkatin nimittäminen kenraalin virkaan määräajaksi 1.8.2014-31.12.2014, Pohjois-Suomen sotilasläänin komentajan, kenraalimajuri Jorma Heikki Tapio Ala-Sankilan nimittäminen kenraalin virkaan 1.1.2015 lukien ja määrääminen hänet maavoimien esikuntapäälliköksi 1.1.2015 lukien, puolustusministeriön osastopäällikön, prikaatikenraali Esa Ilmari Pulkkisen nimittäminen kenraalin virkaan määräajaksi 1.7.2014-31.12.2014, Etelä-Suomen sotilasläänin komentajan, prikaatikenraali Pertti Olavi Laatikaisen nimittäminen kenraalin määräaikaiseen virkasuhteeseen määräajaksi 1.7.2014-31.12.2014, kuitenkin enintään siksi ajaksi kun viran määräaikainen haltija on virkavapaalla, maavoimien komentajan, kenraaliluutnantti Raimo Kalervo Jyväsjärven määrääminen puolustusvoimien sotatalouspäälliköksi 1.7.2014 lukien, kenraalimajuri Seppo Risto Juhani Toivosen määrääminen maavoimien komentajaksi 1.7.2014 lukien, maavoimien materiaalilaitoksen johtajan, kenraalimajuri Kyösti Juhani Halosen määrääminen pääesikunnan logistiikkapäälliköksi 1.1.2015 lukien, Karjalan prikaatin komentajan, prikaatikenraali Timo Pekka Kivisen määrääminen erityistehtävään Pääesikuntaan 1.7.2014 lukien, puolustusvoimien logistiikkapäällikön, prikaatikenraali Timo Tapani Rotosen määrääminen Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtajaksi 1.1.2015 lukien ja maavoimien operaatiopäällikön, prikaatikenraali Petri Jussi Mikael Hulkon määrääminen maavoimien esikuntapäälliköksi määräajaksi 1.9.2014-31.12.2014. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)
Tiedote

Insinöörieversti Kari Juhani Rengon nimittäminen puolustusvoimien pääinsinöörin virkaan 1.6.2014 lukien viiden vuoden määräajaksi sekä hänen määrääminen sotavarustepäälliköksi määräajaksi 1.6.2014-31.12.2014 ja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtajaksi 1.1.2015 lukien. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)

Everstiluutnantti Esa Juhani Vanoselle Suomen pysyvän YK-edustuston sotilasedustajan tehtävään New Yorkissa annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2014 lukien ja everstiluutnantti Matti Esko Juhani Lampisen määrääminen tähän tehtävään 1.8.2014 lukien asemapaikkana New York. Eversti Kari-Pekka Rannikolle apulaissotilasedustajaksi Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan unionissa (EUE) Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2014 lukien ja komentaja Juhani Karjomaan määrääminen tähän tehtävään 1.8.2014 lukien asemapaikkana Bryssel. Kommodori Tapio Johannes Maijalalle Suomen edustustossa Pohjois-Atlantin liitossa (NAE) apulaissotilasedustajaksi Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2014 lukien ja everstiluutnantti Tuomo Väinö Petter Revon määrääminen tähän tehtävään 1.8.2014 lukien asemapaikkana Bryssel. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)

Everstiluutnantti Hannu Teittinen vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.5.2014 lukien kolmen vuoden määräajaksi. (PLM erityisasiantuntija Sanna Poutiainen 0295 140 418)