Tasavallan presidentin esittely 29.1.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 34/2016
29.1.2016

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 29.1.2016 seuraavat lait:

Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 §:n muuttamisesta (HE 18/2015 vp). Lain 40 §:n muutoksella korjataan tietojen käsittelyä koskeva pykälä siten, että lainkohta koskee Prümin sopimuksen lisäksi rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen, eli niin sanotun Prüm-päätöksen, mukaista tietojen käsittelyä. Laki tulee voimaan 15.2.2016. (SM ylitarkastaja Tiina Nuutinen 0295 488 563)

Laki maksulaitoslain muuttamisesta, laki maksupalvelulain muuttamisesta ja laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 115/2015 vp). Laeilla pannaan täytäntöön korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista siirtohinnoista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus. Maksulaitoslakiin ja maksupalvelulakiin lisätään selventävät viittaussäännökset asetuksen soveltamisesta korttipohjaisiin maksutapahtumiin. Finanssivalvonnasta annettuun lakiin lisätään säännökset asetuksen rikkomiseen sovellettavista hallinnollisista seuraamuksista. Finanssivalvonta nimetään asetuksessa tarkoitetuksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi, jonka tehtävänä on valvoa asetuksen noudattamista. Maksupalvelulakiin lisätään informatiivinen säännös mahdollisuudesta saattaa asetuksen soveltamiseen perustuva maksunsaajan ja maksupalveluntarjoajan välinen riita tuomioistuimen ulkopuolisen riidanratkaisuelimen ratkaistavaksi. Lisäksi lakiin lisätään säännökset tuomioistuinten ulkopuolisista valitus- ja muutoksenhakumenettelyistä asetusta sovellettaessa esiintyvien riitojen ratkaisemiseksi. Lait tulevat voimaan 1.2.2016. (VM osastopäällikkö Pentti Pikkarainen 0295 530 269)

Laki Kevasta, laki valtion eläketurvan rahoituksesta ja laki evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta (HE 21/2015 vp). Lakiin Kevasta kootaan Kevan hallintoa, rahoitusta ja valvontaa koskevat säännökset. Lakiin lisätään säännökset hallituksen ja sen jäsenten sekä eläkelaitoksen johdon kelpoisuusvaatimuksista. Lakiin otetaan myös riskien hallintaa, sisäistä tarkastusta ja sisäistä valvontaa koskevat säännökset. Laki valtion eläketurvan rahoituksesta korvaa valtion eläkelain rahoitusta koskevat säännökset. Muut voimassa olevan valtion eläkelain säännökset sisältyvät jatkossa julkisten alojen eläkelakiin. Evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta annettu laki korvaa evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain rahoitusta koskevat säännökset. Muut evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain säännökset sisältyvät julkisten alojen eläkelakiin. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (VM lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki 0295 530 414)

Laki varhaiskasvatuslain muuttamisesta ja laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 80/2015 vp). Subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta muutetaan siten, että jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Lapsella ei ole oikeutta esiopetuksen ja perusopetuksen lisäksi järjestettävään osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Lapsella on kuitenkin oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen, mikäli lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti taikka päätoimisesti opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä. Lapsella on lisäksi oikeus tarpeen mukaan 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen vanhemman osa-aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen, kuntoutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Varhaiskasvatus on kuitenkin aina järjestettävä nykyisen laajuisena, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista. Lapsella, jonka oikeus varhaiskasvatukseen on laajempi kuin 20 tuntia, on myös ennen oppivelvollisuusikää oikeus esiopetuksen ja perusopetuksen lisäksi järjestettävään osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Vastaavat muutokset tehdään myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain yksityisen hoidon tukea koskevaan sääntelyyn. Lait tulevat voimaan 1.8.2016. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto laatii kokonaisarvioinnin eri uudistusten aiheuttamista vaikutuksista sekä lapsiin että perheen ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja että tämä arviointi huomioidaan varhaiskasvatuslain uudistuksessa. 2) Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto osana varhaiskasvatuslain uudistusta tekee varhaiskasvatuslain asetuksenantovaltuuksia koskevan kokonaistarkastelun, jonka yhteydessä harkitaan myös päiväkodissa ja perhepäiväkodissa hoito- ja kasvatustehtävissä olevan henkilöstön sekä lasten välisen henkilöstömitoituksen kirjaamista lakiin. (OKM hallitussihteeri Matti Sillanmäki 0295 330 193)

Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (HE 27/2015 vp). Metsätietojärjestelmän julkisia tietoja voidaan teknisen käyttöyhteyden avulla luovuttaa metsätalouteen liittyvää kaupallista tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten, jos maanomistaja on siihen antanut suostumuksen. Lakia muutetaan siten, ettei suostumusta edellytetä, jos tiedot luovutetaan luoton myöntämistä tai valvontaa varten. Lisäksi lakiin lisätään säännös luovutettujen tietojen käytöstä. Laki tulee voimaan 15.2.2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale 0295 162 451)

Laki ilmailulain muuttamisesta (HE 69/2015 vp). Poikkeamien ilmoittamisesta, analysoinnista ja seurannasta siviili-ilmailun alalla sekä tasapainoisen lähestymistavan mukaisten meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamisesta annettujen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten mukaiset viranomaisvelvoitteet ja kansallista sääntelyä edellyttävät järjestelyt pannaan kansallisesti täytäntöön. Liikenteen turvallisuusvirasto on molempien EU-asetusten mukainen toimivaltainen viranomainen. Asetusten johdosta voimassa olevan ilmailulain täytäntöönpanosäännöksiä karsitaan. Laki tulee voimaan 1.2.2016. Lain 129 § tulee voimaan kuitenkin 13.6.2016. (LVM liikenneneuvos Risto Saari 0295 342 311)

Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta, työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolaki, laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta, yrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolaki, laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta, maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolaki, laki merimieseläkelain muuttamisesta, laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta, merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolaki, julkisten alojen eläkelaki, julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki, laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta, laki kansaneläkelain muuttamisesta, laki takuueläkkeestä annetun lain muuttamisesta, laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta, laki vammaisetuuksista annetun lain 9 ja 33 §:n muuttamisesta, laki työttömyysturvalain 3 luvun 4 §:n ja 4 luvun 7 §:n muuttamisesta, laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 34 ja 38 §:n muuttamisesta, laki työtapaturma- ja ammattitautilain 2 ja 74 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 4 ja 62 §:n muuttamisesta, laki potilasvahinkolain 8 ja 9 a §:n muuttamisesta, laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta, laki vakuutuskassalain muuttamisesta, laki eläkesäätiölain 10 §:n muuttamisesta, laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain muuttamisesta, laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen eräiden säännösten kumoamisesta, laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta, laki työsopimuslain 6 luvun 1 a §:n muuttamisesta, laki merityösopimuslain 7 luvun 2 §:n muuttamisesta, laki työaikalain 15 §:n muuttamisesta, laki merityöaikalain 5 a §:n muuttamisesta ja laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 6 a §:n muuttamisesta (HE 16/2015 vp). Laeilla toteutetaan työeläkeuudistusta koskevat muutokset. Työeläkejärjestelmässä noudatettavaa alinta vanhuuseläkeikää nostetaan asteittain vuonna 1955 syntyneistä alkaen. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden alin vanhuuseläkeikä sidotaan elinajanodotteen muutokseen siten, että eläkeajan ja työssäoloajan välinen suhde pysyy samalla tasolla kuin se on vuonna 2025. Eläkettä karttuu koko työuran ajan 1,5 prosenttia vuodessa työntekijän kunakin vuonna saamien työansioiden perusteella. Eläkkeen karttuma lasketaan nykyistä suuremmista ansioista, koska työntekijän työeläkevakuutusmaksua ei enää vähennetä työansioista eläkettä laskettaessa. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (STM johtaja Heli Backman 0295 163 179)

Tasavallan presidentti hyväksyi kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian välillä tehdyn puitesopimuksen ja vahvisti lain kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian välillä tehdyn puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 61/2015 vp). Mongolian kanssa tehty puitesopimus on laaja-alainen kumppanuus- ja yhteistyösopimus, joka sisältää määrittelyt poliittisen, taloudellisen ja sektorikohtaisen yhteistyön sekä vuoropuhelun muodoista. Sopimuksessa sovitaan yhteistyöstä muun muassa ympäristön ja ilmastonmuutoksen, energian, tieteen ja teknologian sekä liikenteen aloilla, mutta se sisältää myös Euroopan unionin ulkopolitiikan kannalta keskeisiä velvoitteita, kuten yleisiä sitoumuksia ihmisoikeuksista, demokratiaperiaatteista ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisesta, joukkotuhoaseiden leviämisen estämisestä ja terrorismin torjunnasta. Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan. (UM lähetystöneuvos Petri Kruuti 0295 350 114)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 29.1.2016 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Suomen Brysselissä sijaitsevan erityisedustuston Pohjois-Atlantin liitossa lisätään 2 §:ään 1.2.2016 lukien. Asetus tulee voimaan 1.2.2016. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 0295 350 679)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 29.1.2016 seuraavat kansainväliset asiat:

Kroatian tasavallan osallistumisesta Euroopan talousalueeseen koskevan sopimuksen ratifiointi. (UM lähetystöneuvos Tuomas Tapio 0295 351 343)

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäen tai hänen estyneenä ollessa osastopäällikkö Terhi Järvikareen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Saksan liittotasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehty sopimus. (VM neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi 0295 530 105)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 29.1.2016 seuraavat nimitysasiat:

New Yorkin pääkonsulaatin päällikön, ulkoasiainneuvos Jukka Pietikäisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016, Pariisissa Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä (OECD) olevan pysyvän edustuston päällikön, ulkoasiainneuvos Okko Pekka Salmimiehen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016 ja Vilnan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Harri Mäki-Reinikan edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Ulkoasiainneuvos Petri Puhakan määrääminen Kuala Lumpurissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.5.2016 lukien, ulkoasiainneuvos Manu Virtamon määrääminen New Yorkissa olevan pääkonsulaatin päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien, ulkoasiainneuvos Pekka Puustisen määrääminen Pariisissa Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä olevan pysyvän edustuston päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien sekä ulkoasiainneuvos Christer Michelssonin määrääminen Vilnassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Nairobin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Tarja Fernándezin sivuakkreditointi Ugandaan. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Laamanni Antti Sakari Savela Oulun käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.3.2016 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Käräjätuomari Tiina Päivikki Isokääntä Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2016 lukien, käräjätuomari Anna Katriina Rapo Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2016 lukien, määräaikainen käräjätuomari Ritva Helena Eerola Pirkanmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.2.2016 lukien ja määräaikainen käräjätuomari Ida-Sofia Katriina Mäki Pirkanmaan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.2.2016 lukien. Määräaikainen käräjätuomari, viskaali Hannele Päivikki Pyy-Ahonen Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2016 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Käräjätuomari Juha Martti Fredriksson Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.2.2016 lukien, käräjätuomari Timo Markus Niemi Helsingin käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.2.2016 lukien ja käräjätuomari Gisela McPherson Helsingin käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.2.2016 lukien. Käräjätuomari Petra Johanna Spring-Reiman Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.3.2016 lukien, käräjätuomari Erja Johanna Kalske-Haikonen Espoon käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.3.2016 lukien ja määräaikainen käräjätuomari Suvi-Marja Kaarina Lahtinen Espoon käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.3.2016 lukien. Määräaikainen käräjätuomari, viskaali Juuso Matias Lehtinen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.2.2016 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Jarmo Petteri Hannikainen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.2.2016 lukien. Määräaikainen markkinaoikeustuomari, markkinaoikeussihteeri Hannamaria Nurminen markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin virkaan 1.3.2016 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Prikaatikenraali Heikki Välivehmas puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.2.2016 – 31.1.2019 väliseksi ajaksi. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)

Komentajakapteeni Jarmo Säkkinen puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.3.2016 – 28.2.2019 väliseksi ajaksi. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)