Tasavallan presidentin esittely 29.4.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
29.4.2016
TIEDOTE 185/2016

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 29.4.2016 seuraavat lait:

Laki ulosottokaaren muuttamisesta, laki velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta ja laki kielilain 4 §:n muuttamisesta (HE 137/2015 vp). Ulosoton yleisiä menettelysäännöksiä muutetaan vastaamaan nykyaikaisen sähköisen asioinnin vaatimuksia. Asiakirjojen toimittaminen vastaanottajalle mahdollistetaan postiosoitteen sijasta kansalaisen tai yrityksen ja viranomaisen väliseen yhteydenpitoon tarkoitettuun valtakunnalliseen sähköiseen asiointijärjestelmään.  Myyntiä koskevissa säännöksissä otetaan huomioon sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. Ulosottomiehen toimittaman vapaan myynnin edellytyksiä lievennetään ja mahdollistetaan kolmas myyntiyritys. Kirjallista valvontamenettelyä nopeutetaan. Velan vanhentumisesta annettua lakia muutetaan sen selkeyttämiseksi, milloin oikeudellinen katkaisutoimi ei johda vanhentumisajan katkeamiseen. Lisäksi muutetaan kielilakia. Lait tulevat voimaan 1.6.2016. (OM lainsäädäntöneuvos Mari Aalto 0295 150 502)

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 2/2016 vp). Ulkomaalaislain kansainvälisen suojelun antamista koskevia säännöksiä muutetaan siten, että humanitaarisen suojelun perusteella myönnettävää oleskelulupaa koskevat säännökset kumotaan. Oleskelulupaa ei ole enää mahdollista myöntää tällä perusteella. Lailla tehostetaan myös kansainvälistä suojelua koskevan päätöksen tiedoksiantoa. Laki tulee voimaan 16.5.2016. (SM erityisasiantuntija Elina Immonen 0295 488 593)

Tullilaki, laki arvonlisäverolain muuttamisesta, laki autoverolain 63 §:n muuttamisesta, laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 2 ja 13 §:n muuttamisesta, laki rikostorjunnasta Tullissa annetun lain muuttamisesta, laki valmisteverotuslain muuttamisesta, laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta, laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta, laki Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta, laki poliisilain 2 luvun 21 §:n muuttamisesta, laki rajavartiolain muuttamisesta, laki rikoslain 16 luvun 4 b §:n ja 46 luvun 14 §:n muuttamisesta, laki kosmeettisista valmisteista annetun lain 5 §:n 4 momentin kumoamisesta ja laki Tullin hallinnosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 153/2015 vp). Tullilaki vastaa sisällöllisesti pääosin voimassa olevaa tullilakia, mutta siinä on otettu huomioon unionin tullikoodeksin 2013/952/EU sekä sen täytäntöönpano- ja delegoidun asetuksen uudistetut säännökset. Lisäksi Tullin hallinnollisia toimivaltuuksia koskevia säännöksiä täsmennetään sekä yhdenmukaistetaan tietyiltä osin rajavartiolain ja poliisilain vastaavien säännösten kanssa. Lakiin lisätään uusia, veronkantolain säännöksiä vastaavia säännöksiä tullivelan kantamisesta ja perinnästä. Eräitä säännöksiä yhdenmukaistetaan muiden kansallisten verolakien, kuten valmisteverotus- ja autoverolain säännösten kanssa. Lait tulevat voimaan 1.5.2016. (VM hallitusneuvos Ismo Mäenpää 0295 530 231)

Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta (HE 141/2015 vp). Lakiin kasvinterveyden suojelemisesta tehdään maa- ja metsäalaa koskevista uusista Euroopan unionin valtiontukisäännöksistä johtuvat muutokset. Laissa säädetään rajauksista, joilla tarvittavin osin suljetaan kasvintuhoojista maksettavien korvausten ulkopuolelle vaikeuksissa olevat yritykset sekä yritykset, joilta komission päätöksen nojalla peritään takaisin sääntöjenvastaista ja sisämarkkinoille soveltumatonta tukea sekä maatalousalalla toimivat muut kuin pk-yritykset. Lain mukaiset korvaukset maksetaan valtion talousarvion momentilta 30.20.20 Eläinlääkintä ja kasvintuhoojien korvaukset. Laki tulee voimaan 1.6.2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Pirjo Tomperi 0295 162 234)

Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (HE 142/2015 vp). Maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annettuun lakiin lisätään naudanliha-alan tuotteiden ja eräiden peltokasvialan tuotteiden tuottajaorganisaatioiden hyväksymistä koskevat säännökset. Euroopan unionin lainsäädännön mukaan jäsenvaltion hyväksymä eräiden naudanliha-alan tuotteiden tai eräiden peltokasvialan tuotteiden tuottajista koostuva tuottajaorganisaatio voi neuvotella jäsentensä puolesta tarjontaan liittyviä sopimuksia. Lailla mahdollistetaan näiden säännösten soveltaminen Suomessa. Kyseisten tuotealojen tuottajaorganisaatiot voivat lisäksi toteuttaa muita tuottajaorganisaatioille Euroopan unionin lainsäädännössä sallittuja toimia. Laki tulee voimaan 4.5.2016. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että alkutuotannon asemaa markkinoilla vahvistetaan kaikissa tuotantosuunnissa. (MMM lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen 0295 162 325)

Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 54 ja 87 §:n muuttamisesta (HE 25/2016 vp). Kotoutumisen edistämisestä annettua lakia muutetaan siten, että laskennalliset korvaukset kunnalle kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä voidaan maksaa automaattisesti ilman erillisistä hakemusta kehittämis- ja hallintokeskukselle. Laskennallisten korvausten automatisoinnin mahdollistamiseksi lakiin lisätään tiedonsaantiin oikeutetuksi Väestörekisterikeskus. Laki tulee voimaan 1.5.2016. (TEM ylitarkastaja Juha-Pekka Suomi 0295 047 122)

Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 150/2015 vp). Energiatodistusmenettely laajennetaan koskemaan eräitä rakennuksia ja rakennusten tiloja, jotka ovat olleet vapautettuja energiatodistuksia koskevista velvoitteista. Lainmuutos johtuu EU:n komission tietopyynnössä ilmoitetusta komission kannasta. Laki tulee voimaan 1.7.2016. (YM lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari 0295 250 127)

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja laki jätelain 89 ja 108 §:n muuttamisesta (HE 147/2015 vp). Ympäristönsuojelulakiin ja jätelakiin tehdään tarvittavat muutokset osallistumisoikeutta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin kansallisen täytäntöönpanon täydentämiseksi. Lisäksi ympäristönsuojelulakia muutetaan ympäristömelua koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin kansallisen täytäntöönpanon täydentämiseksi. Muutoksilla ilmansuojelusuunnitelmien, meluntorjunnan toimintasuunnitelmien, ympäristönsuojelua koskevien valtakunnallisten suunnitelmien ja ohjelmien sekä valtakunnallisten jätesuunnitelmien laatimista koskevaa sääntelyä täsmennetään sen selventämiseksi, että osallistumismahdollisuus koskee direktiiveihin sisältyvän yleisön määritelmän mukaisesti kaikkia. Jätelain jätteiden kansainvälisiä siirtoja koskevaa sääntelyä täydennetään viittauksella aluskierrätysasetukseen. Lait tulevat voimaan 5.5.2016. (YM hallitussihteeri Katariina Haavanlammi 0295 250 072)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 29.4.2016 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 18 §:n muuttamisesta. Asetuksella muutetaan Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen (747/1942) 18 §:ää siten, että ritarikunnan suurmestarin nimittämien rahastonhoitajan ja kahden sihteerin lisäksi ritarikunnalla on riittävä kansliahenkilökunta. Asetus tulee voimaan 16.5.2016. (VNK lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi 0295 160 030)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 29.4.2016 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen pysyvän edustajan Euroopan neuvostossa Satu Mattila-Budichin tai hänen estyneenä ollessaan pysyvän edustajan sijaisen Virpi Laukkasen valtuuttaminen allekirjoittamaan Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja. (UM oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta 0295 351 144)

Tasavallan presidentti päätti Suomen osallistumisen jatkamisesta ja vahvistamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa vuoden ajaksi 1.9.2016 alkaen. Osallistumisen kokonaisvahvuus on noin 100 sotilasta, käsittäen jatkamisen koulutustehtävissä 50 sotilaalla ja osallistumisen neuvonantotoimintaan noin 50 sotilaalla, mukaan lukien tarvittavat esikunta- ja tukiosat. (UM lähetystöneuvos Theresa Zitting 0295 351 330)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 29.4.2016 seuraavat nimitysasiat:

Ankaran suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Nina Vaskunlahden edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016 ja New Delhin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Aapo Pölhön edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Geneven pysyvän edustuston päällikkö, ulkoasiainneuvos Päivi Kairamo Ankarassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien ja ulkoasiainministeriön itäosaston osastopäällikkö, ulkoasiainneuvos Terhi Hakala Genevessä olevan pysyvän edustuston päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Laamanni Kenneth Göran Johannes Nygård Turun hovioikeuden presidentin virkaan 1.6.2016 lukien, hovioikeudenneuvos Mirja Tuulikki Räsänen Itä-Suomen hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.5.2016 lukien ja hovioikeudenneuvos Lasse Juhani Tamminen Itä-Suomen hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.5.2016 lukien. Määräaikainen hankejohtaja, käräjätuomari Marko Johannes Loisa Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2016 lukien, määräaikainen käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä Heli Marita Leinonen Etelä-Karjalan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2016 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Antti Veikko Petteri Ryynänen Etelä-Karjalan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2016 lukien. Käräjätuomari Tea Laura Heleena Ståhlberg Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2016 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä Tiina Susanna Pirinen Päijät-Hämeen käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2016 lukien ja määräaikainen käräjätuomari Tomi Petteri Mäkelä Päijät-Hämeen käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.7.2016 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Hovioikeudenneuvos Kimmo Heikki Suorsa Turun hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.5.2016 lukien ja hovioikeudenneuvos Rita Kaarina Melartin Turun hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.5.2016 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Camilla Christina Louise Mäkinen Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.5.2016 lukien ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Anne Kristiina Laine Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.5.2016 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Käräjätuomari Mika Ilmari Mäkinen Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2016 lukien, käräjätuomari Jyrki Olavi Jylhä Pirkanmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2016 lukien ja käräjätuomari Riikka Kristiina Meroma Pirkanmaan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.6.2016 lukien. Määräaikainen käräjätuomari, hovioikeudenneuvos Tuula Hannele Myllykangas Espoon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2016 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Päivi Anneli Saukonoja Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.5.2016 lukien, Senior Advisor Arna Silja Kristiina Harenko Helsingin hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.6.2016 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Johanna Sini Pia Jylhä Helsingin hovioikeuden kolmanneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.5.2016 lukien ja käräjätuomari Petri Johannes Voima Helsingin hovioikeuden neljänneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.8.2016 lukien. Määräaikainen käräjätuomari, viskaali Anna-Liisa Autio Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2016 lukien ja määräaikainen oikeussihteeri Annika Charlotta Aarnio Helsingin hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.5.2016 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Virkavapauden myöntäminen apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaiselle 1.6.-31.12.2016. (OM hallitussihteeri Ulla Westermarck 0295 150 460)

Apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipaleen nimittäminen valtioneuvoston apulaisoikeuskanslerin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajanjaksolle 1.6.-31.12.2016. (OM hallitussihteeri Ulla Westermarck 0295 150 460)