Tasavallan presidentin esittely 3.10.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 425/2014
3.10.2014

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 3.10.2014 seuraavat lait:

Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta ja laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 204/2013 vp). Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia muutetaan siten, että jokaisella on oikeus saada Verohallinnon ylläpitämästä verovelkarekisteristä siihen talletettu tieto yritys- ja yhteisötietojärjestelmään rekisteröidyn muun yrityksen kuin luonnollisen henkilön tai kuolinpesän verovelasta. Rekisteristä ilmenee tieto siitä, onko yrityksellä vähintään 10 000 euroa sellaisia erääntyneitä ja suorittamatta olevia Verohallinnon kantamia veroja, joista ei ole Verohallinnon tekemää maksujärjestelyä tai muutoksenhakuviranomaisen täytäntöönpanon keskeytystä koskevaa määräystä. Verovelkarekisteriin merkitään lisäksi tieto siitä, onko yritys laiminlyönyt arvonlisäveroa tai työnantajasuorituksia koskevan ilmoittamisvelvollisuuden. Tieto verovelasta on poistettava rekisteristä viivytyksettä sen jälkeen, kun tieto suorituksesta on saapunut sähköisesti Verohallinnolle, maksujärjestely on tehty tai Verohallinto on saanut tiedon muutoksenhakuviranomaisen täytäntöönpanon keskeytystä koskevasta päätöksestä. Verovelkarekisterin julkiset tiedot luovutetaan yritys- ja yhteisötietojärjestelmän sähköisen verkkopalvelun välityksellä tiedon hakijan yksilöimästä yrityksestä. Verohallinto voi lisäksi antaa tilaajalle tilaajavastuulaissa tarkoitetun selvittämisvelvollisuuden täyttämiseksi verovelkarekisterissä olevat tiedot sellaisesta yritys- ja yhteisötietojärjestelmään rekisteröidystä luonnollisesta henkilöstä ja kuolinpesästä, joka on merkitty kaupparekisteriin tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Tiedonhaku edellyttää tietoa hakevan luotettavaa tunnistautumista. Vastaavat tiedot voidaan antaa hankintayksikölle hankintalaissa tarkoitetusta tarjoajasta tarjouskilpailusta poissulkemisperusteen selvittämiseksi. Tietoja voidaan antaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla. Tilavastuulakia muutetaan siten, että tilaaja voi pääosin täyttää lain edellyttämän sopimuspuolen verovelkatilannetta koskevan selvitysvelvoitteen selvittämällä tämän verovelkaa koskevat tiedot verovelkarekisteristä. Lait tulevat voimaan 1.12.2014. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295 530 239)

Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta, laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta, laki opintotukilain 5 a §:n muuttamisesta, laki työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:n muuttamisesta, laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain 13 ja 24 §:n muuttamisesta ja laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 12/2014 vp). Ammatillisesta koulutuksesta annettuun lainsäädäntöön tehdään ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämiseen liittyviä muutoksia. Muutoksilla luodaan puitteet selkeämmälle ja paremmin työelämän vaatimuksia vastaavalle tutkintorakenteelle sekä tutkintojen perusteiden uudistamiselle. Tavoitteena on myös vahvistaa ammatillisten tutkintojen osaamisperusteista määrittelyä ja tutkinnon osiin perustuvaa rakennetta, mikä tukee joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen rakentamista ja edistää aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoa. Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavien ammatillisten perustutkintojen mitoitusperusteena otetaan käyttöön ECVET-suositukseen perustuvat osaamispisteet, jotka korvaavat opintoviikot. Ammatillisiin perustutkintoihin kuuluvia yhteisiä tutkinnon osia selkeytetään ryhmittelemällä ne aiempaa laajemmiksi osaamisperusteisiksi tutkinnon osiksi. Lait tulevat voimaan 1.8.2015. (OKM hallitusneuvos Piritta Sirvio 0295 330 336)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 3.10.2014 seuraavat kansainväliset asiat:

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan tai hänen estyneenä ollessaan osastopäällikkö Kirsti Kaupin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Serbian tasavallan hallituksen välinen sopimus niiden diplomaattisissa edustustoissa ja konsuliedustustoissa tai kansainvälisissä järjestöissä työskentelevän työntekijän perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä. Perhe- ja puolisosopimuksilla sallitaan diplomaattisen edustuston ja konsuliedustuston henkilöstön perheenjäsenen työskentely vastaanottajavaltiossa ilman, että henkilö menettää diplomaattistatuksensa ja vapautuksen vastaanottajavaltion lainkäyttövallasta diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen (SopS 4/1970) asettamissa rajoissa. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, joten sen hyväksyminen tulee edellyttämään eduskunnan suostumusta. Tarkoituksena on, että sopimus allekirjoitettaisiin 9.10.2014 Serbian ulkoministerin Suomen vierailun yhteydessä. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 531 159)

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Kimmo Lähdevirran valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välinen lentoliikennesopimus. Konsolidoitu sopimus on luonteeltaan tavanomainen kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan miten ja millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Lisäksi sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista niiden harjoittaessa liikenneoikeuksia. Sopimus sisältää kansainvälisen käytännön mukaisesti myös määräykset koskien vapautuksia tietyistä veroista, tulleista ja muista maksuista kansainvälisen lentoliikenteen osalta. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja näin ollen sopimuksen hyväksyminen edellyttää eduskunnan myötävaikutusta. Hallituksen esitys sopimuksen hyväksymisestä ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetaan eduskunnalle sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Kun molemmat sopimusosapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen ja kummankin sopimuspuolen sisäiset oikeudelliset vaatimukset on täytetty, sopimusosapuolet ilmoittavat toisilleen tällaisten vaatimusten täyttymisestä diplomaattinootteja vaihtamalla. Sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä päivästä lukien, jolloin viimeinen ilmoitus on vastaanotettu. (LVM neuvotteleva virkamies Risto Saari 0295 342 311)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 3.10.2014 seuraavat nimitysasiat:

Bernin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Jari Luodon sivuakkreditointi Vatikaaniin sekä Riadin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Pekka Voutilaisen sivuakkreditointi Jemeniin. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Kenraalimajuri Timo Pekka Kivisen määrääminen puolustusvoimien strategiapäälliköksi 1.1.2015 lukien sekä Länsi-Suomen sotilasläänin komentajan, prikaatikenraali Pekka Juhani Toverin määrääminen Kaartin jääkärirykmentin komentajaksi 1.1.2015 lukien. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)