Tasavallan presidentin esittely 3.6.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 243/2016
3.6.2016

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 3.6.2016 seuraavat lait:

Laki maakaaren muuttamisesta (HE 8/2016 vp). Maakaarta muutetaan siten, että uusista kiinnityksistä annetaan vain sähköisiä panttikirjoja. Myös kiinnityksiä muutettaessa kirjaamisviranomainen muuttaa vanhat kirjalliset panttikirjat sähköiseen muotoon. Vanhoja kirjallisia panttikirjoja ei voi enää siirtymäkauden jälkeen käyttää uuden panttioikeuden perustamiseen. Maakaareen tehdään myös muita muutoksia, jotka muun muassa helpottavat vanhojen kirjallisten panttikirjojen niin sanottua massamuuntamista sähköisiksi. Laki tulee voimaan 1.6.2017. Ennen lain voimaantuloa tehtyihin kiinnityksen vahvistamista ja muuttamista sekä panttikirjan muodon muuttamista koskeviin hakemuksiin sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Panttioikeuteen, joka perustetaan ennen 1.1.2020 luovuttamalla lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla annettu kirjallinen panttikirja velkojalle saamisen vakuudeksi, sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. (OM lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen 0295 150 224)

Laki kirkkolain 6 luvun muuttamisesta (HE 47/2016 vp). Kirkkolakia muutetaan siten, että nimikirjan pitäminen tulee työnantajalle vapaaehtoiseksi. Viranhaltijan oikeus saada vapaata työstään kunnallisen luottamustoimen hoitamista varten muutetaan vastaamaan uuden kuntalain säännöksiä. Kirkkolakiin lisätään myös uusi säännös työllistymisvapaasta. Laki tulee voimaan 1.8.2016. Lain 6 luvun 40 §:n 2 momenttia sovelletaan vuonna 2017 kunnassa valittavan valtuuston toimikauden alusta lukien. Tätä ennen luottamushenkilöihin sovelletaan, mitä lain voimaan tullessa voimassa olleessa 6 luvun 40 §:n 2 momentissa säädetään. (OKM vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola 0295 330 108)

Laki yliopistolain 8 §:n muuttamisesta ja laki ammattikorkeakoululain 12 §:n muuttamisesta (HE 36/2016 vp). Yliopistolain ja ammattikorkeakoululain opetuksen maksuttomuutta koskevia säännöksiä muutetaan siten, että hakemuksen käsittelymaksusta luovutaan EU-ETA -alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukuvuosimaksujen käyttöönoton yhteydessä. Hakemuksen käsittelymaksua ei peritä enää otettaessa opiskelijoita 1.8.2017 tai sen jälkeen alkavaan koulutukseen. Lait tulevat voimaan 1.8.2016. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hakemusten käsittelymaksujen poistamisen ja lukuvuosimaksujen käyttöönoton vaikutuksia korkeakoulujen hakijamääriin, hakijoiden keskimääräiseen koulutus- ja osaamistasoon ja korkeakoulujen kansainvälistymiseen seurataan ja arvioidaan huolella. Hakemusten käsittelymaksujen poistumisen vuoksi opetushallitukselle on turvattava riittävä lisärahoitus korkeakoulujen haku- ja valintapalvelujen kehittämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulee antaa asiasta selvitys sivistysvaliokunnalle viimeistään syksyllä 2018. (OKM hallitussihteeri Laura Hansén 0295 330 098)

Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta (HE 37/2016 vp). Yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetusta laista kumotaan säännös, jonka mukaan kokonaispituudeltaan alle kymmenen metriä pitkän kalastusaluksen lisenssinhaltija tai tämän valtuuttama aluksen päällikkö on velvollinen antamaan saalisilmoituksen myös niiltä kuukausilta, joiden aikana kalastusaluksella ei ole kalastettu. Laki tulee voimaan 1.7.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Maija Mela 0295 162 249)

Laki metsästyslain 33 ja 34 §:n muuttamisesta (HE 48/2016 vp). Metsästyslakia muutetaan afrikkalaisen sikaruton estämiseksi siten, että kiinteää keinovaloa voidaan käyttää villisian ja supikoiran metsästyksessä villisian ruokintapaikalla. Lisäksi laissa olevia asetuksenantovaltuuksia täydennetään siten, että valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin aitauksen ominaisuuksista ja käyttämisestä pyyntivälineenä. Laki tulee voimaan 15.6.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Marja-Leena Härkönen 0295 162 328)

Laki postilain muuttamisesta (HE 18/2016 vp). Postilakia muutetaan siten, että valtioneuvoston myöntämistä postiluvista luovutaan ja siirrytään ilmoituksenvaraiseen postitoimintaan. Laki tulee voimaan 9.6.2016. Postitoiminnan harjoittajan, jolla on lain voimaan tullessa voimassa oleva toimilupa postipalvelun tarjoamiseen, ei tarvitse tehdä 4 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta voimassa olevan toimilupansa mukaisesta toiminnasta. Lain voimaan tullessa voimassa oleva velvollisuus toimia Maailman postiliiton nimettynä operaattorina on voimassa siihen saakka, kunnes Viestintävirasto tekee päätöksen 24 a §:n mukaisen velvollisuuden asettamisesta. Lain voimaan tullessa voimassa oleva velvollisuus ylläpitää postinumerojärjestelmää on voimassa siihen saakka, kunnes Viestintävirasto tekee päätöksen 37 §:n mukaisen velvollisuuden asettamisesta. (LVM neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm 0295 342 021)

Laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 50/2016 vp). Laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta kumotaan. Suomi on hyväksynyt yleissopimuksen ja se on tullut voimaan 1.9.2013. Yleissopimuksessa on sovittu maksutelevisiotoiminnassa käytettävien ehdollisen pääsyn järjestelmien oikeudellisesta suojasta. Euroopan unionin tuomioistuin on ratkaisussaan 2.10.2013 katsonut, että yleissopimus kuuluu Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Koska Suomella ei ollut toimivaltaa hyväksyä kyseistä yleissopimusta, valtioneuvosto päätti irtisanoa yleissopimuksen 22.10.2015 ja irtisanominen tuli voimaan 1.3.2016. Kumottava voimaansaattamislaki ei aiheuta sisällöllisiä muutoksia ehdollista pääsyä koskevaan lainsäädäntöön, koska yleissopimukseen liittymisellä ei ollut lainsäädäntövaikutuksia ja Suomen voimassa oleva sääntely on yhteensopiva EU:n ehdollisen pääsyn direktiivin kanssa. Laki tulee voimaan 3.6.2016. (LVM ylitarkastaja Suvi Nevalainen 0295 342 017)

Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta ja laki tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 7 §:n muuttamisesta (HE 55/2016 vp). Huoltovarmuuden turvaamisesta annettuun lakiin lisätään raakaöljyn ja öljytuotteiden varmuusvarastojen saatavuutta ja käytettävyyttä koskevat säännökset. Tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annettuun lakiin tehdään tarkennus, jonka mukaan maahantuoja on velvollinen varastoimaan raakaöljyä ja öljytuotteita siten, että ne ovat käytettävissä. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä varastojen käytettävyydestä. Lait tulevat voimaan 8.6.2016. (TEM hallitusneuvos Eeva Vahtera 0295 049 009)

Laki taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (HE 22/2016 vp). Lailla säädetään taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä. Samalla voimassa oleva valtiontukia sääntelevä yritystuen yleisistä ehdoista annettu laki kumotaan. Lain tavoitteena on yhdenmukaistaa ja tehostaa tukien käyttöä sekä varmistaa tukien Euroopan unionin valtiontukilainsäädännön mukaisuuden kansallinen ennakkoarviointi. Niin sanotut hyvän tuen edellytykset lisätään lainsäädäntöön. Edellytysten täyttyminen on arvioitava ennen tukiohjelman tai yksittäisen tuen käyttöön ottoa. Laki tulee voimaan 1.7.2016. (TEM neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 0295 063 532)

Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta, laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki merimieseläkelain muuttamisesta, laki eläkesäätiölain muuttamisesta ja laki vakuutuskassalain muuttamisesta (HE 31/2016 vp). Työeläkevakuutusyhtiöiltä, eläkesäätiöiltä, eläkekassoilta sekä Merimieseläkekassalta edellytetään jatkossa riski- ja vakavaraisuusarvion tekemistä. Riski- ja vakavaraisuusarviossa eläkelaitoksen tulee arvioida osana strategista päätöksentekoa oleellisten riskien vaikutusta yhtiön toimintaan sekä niitä toimenpiteitä, jotka ovat aiheellisia arvioinnissa esiin nousseiden riskien hallitsemiseksi. Lisäksi jatketaan määräaikaista lakia, jolla on sallittu työeläkevakuutusyhtiöiden tytäryhteisönä olevalle asunto-osakeyhtiöille vieraan pääoman käyttö tietyin edellytyksin. Nykyistä lain voimassaoloaikaa jatketaan siten, että laki on voimassa vuoden 2022 loppuun. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 0295 163 187)

Panostajalaki (HE 134/2015 vp). Panostajalaki sisältää räjäytystyötä tekevää henkilöä eli panostajaa koskevat olennaiset säännökset. Laissa säädetään panostajan pätevyyskirjojen myöntämisen, uusimisen ja peruuttamisen edellytyksistä. Lisäksi säädetään pätevyyskirjojen voimassaolosta, panostajan pätevyyskirjojen rekisteristä ja tietyistä ilmoitusoikeuksista ja -velvollisuuksista. Lailla kumotaan nykyinen panostajalaki. Lain tavoitteena on ajantasaistaa panostajia koskeva sääntely kokonaisuudessaan ja parantaa räjäytystyöhön liittyvää turvallisuutta. Laki tulee voimaan 1.9.2016. Henkilö, jolla on lain voimaan tullessa pätevyyskirja, saa jatkaa pätevyyskirjan mukaista räjäytystyötä pätevyyskirjan voimassa olon ajan, enintään kuitenkin viisi vuotta lain voimaantulosta. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä lain voimaan tullessa voimassa olevien pätevyyksien muuttamisesta lain mukaisiksi pätevyyksiksi. (STM neuvotteleva virkamies Marianne Kivistö 0295 163 284)

Tasavallan presidentti ratifioi suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (HE 149/2015 vp). Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä allekirjoitettiin Pietarissa 28.4.2015. Sopimuksen kohteena on Suomen ja Venäjän välinen suora kansainvälinen matkustaja- ja tavaraliikenne. Sopimuksen määräykset on sopeutettu EU-lainsäädännön vaatimusten mukaisiksi. Sopimuksella avataan Suomen ja Venäjän välinen rautatieliikenne kilpailulle siltä osin kuin liikennettä harjoitetaan Suomen rataverkolla. Sopimuksella ei kuitenkaan avata kilpailua vastavuoroisesti Venäjän osapuolen kanssa. Sopimuksen muiden määräysten voimaansaattamisesta ja lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 0295 342 367)

Tasavallan presidentti hyväksyi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen Euro-Välimeri-ilmailusopimuksen ja vahvisti lain Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen Euro-Välimeri-ilmailusopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (HE 52/2016 vp). Sopimuksella avataan lentoliikennemarkkinat Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Jordanian välillä ja liityntälennot edelleen kolmansiin maihin. Sopimuksen nojalla kummankin osapuolen lentoliikenteen harjoittajat voivat tarjota palvelujaan kaupallisten periaatteiden mukaisesti sekä kilpailla tasapuolisilla edellytyksillä yhdenmukaistettua sääntelyä noudattaen. Liikenneoikeudet vapautetaan vaiheittain. Lentoyhtiöiden väliset sopimukset yhteistunnusten käytöstä ja leasingista sallitaan. Kahdenvälisiä liikenneoikeusjärjestelyjä, joita sopimus ei kata, voidaan edelleen hyödyntää. Sopimuksessa vahvistetaan uusia järjestelyjä Euroopan unionin ja Jordanian väliselle yhteistyölle koskien lentoliikenteen turvallisuutta, ilmailun turvaamista, ilmaliikenteenhallintaa ja ympäristökysymyksiä. Lisäksi varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset. Sopimuksella perustetaan sekakomitea, joka tarkastelee sopimuksen täytäntöönpanoon ja tarvittaessa sopimuksen tulkintaan ja soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Sopimuksen muiden määräysten voimaansaattamisesta ja lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että tätä lakia sovelletaan ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa. (LVM ylitarkastaja Suvi Nevalainen 0295 342 017)

Tasavallan presidentti hyväksyi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen ja vahvisti lain Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (HE 51/2016 vp). Sopimuksella avataan lentoliikennemarkkinat Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Moldovan välillä ja liityntälennot edelleen kolmansiin maihin. Sopimuksen nojalla kummankin osapuolen lentoliikenteen harjoittajat voivat tarjota palvelujaan kaupallisten periaatteiden mukaisesti sekä kilpailla tasapuolisilla edellytyksillä yhdenmukaistettua sääntelyä noudattaen. Liikenneoikeudet vapautetaan vaiheittain. Lentoyhtiöiden väliset sopimukset yhteistunnusten käytöstä ja leasingista sallitaan. Kahdenvälisiä liikenneoikeusjärjestelyjä, joita sopimus ei kata, voidaan edelleen hyödyntää. Sopimuksessa vahvistetaan uusia järjestelyjä Euroopan unionin ja Moldovan väliselle yhteistyölle koskien lentoliikenteen turvallisuutta, ilmailun turvaamista, ilmaliikenteenhallintaa ja ympäristökysymyksiä. Lisäksi varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset. Sopimuksella perustetaan sekakomitea, joka tarkastelee sopimuksen täytäntöönpanoon ja tarvittaessa sopimuksen tulkintaan ja soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Sopimuksen muiden määräysten voimaansaattamisesta ja lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että lakia sovelletaan ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa. (LVM ylitarkastaja Suvi Nevalainen 0295 342 017)

Tasavallan presidentti hyväksyi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion hallituksen välisen Euro-Välimeri-ilmailusopimuksen ja vahvisti lain Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion hallituksen välisen Euro-Välimeri-ilmailusopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (HE 53/2016 vp). Sopimuksella avataan lentoliikennemarkkinat Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Israelin välillä ja liityntälennot edelleen kolmansiin maihin. Sopimuksen nojalla kummankin osapuolen lentoliikenteen harjoittajat voivat tarjota palvelujaan kaupallisten periaatteiden mukaisesti sekä kilpailla tasapuolisilla edellytyksillä yhdenmukaistettua sääntelyä noudattaen. Liikenneoikeudet vapautetaan vaiheittain. Lentoyhtiöiden väliset sopimukset yhteistunnusten käytöstä ja leasingista sallitaan. Kahdenvälisiä liikenneoikeusjärjestelyjä, joita sopimus ei kata, voidaan edelleen hyödyntää. Sopimuksessa vahvistetaan uusia järjestelyjä Euroopan unionin ja Israelin väliselle yhteistyölle koskien lentoliikenteen turvallisuutta, ilmailun turvaamista, ilmaliikenteenhallintaa ja ympäristökysymyksiä. Lisäksi varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset. Sopimuksella perustetaan sekakomitea, joka tarkastelee sopimuksen täytäntöönpanoon ja tarvittaessa sopimuksen tulkintaan ja soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Sopimuksen muiden määräysten voimaansaattamisesta ja tämän voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että tätä lakia sovelletaan ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa. (LVM ylitarkastaja Suvi Nevalainen 0295 342 017)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 3.6.2016 seuraavat kansainväliset asiat:

Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Ison-Britannian, Irlannin, Latvian, Liettuan, Ruotsin ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.–31.12.2016. Suomi asettaa sotilasosaston korkeaan valmiuteen osana Ison-Britannian johtaman EU:n taisteluosaston (European Union Battle Group, EUBG) valmiusvuoroa 1.7.–31.12.2016. Korkea valmius koskee noin 50 sotilaan osastoa, joka sisältää tiedustelujoukkueen, ilmatulenjohtoryhmän, esikuntaupseereita ja tarvittavat tukielementit. Taisteluosastoon osallistuvat Ison-Britannian ja Suomen lisäksi Irlanti, Latvia, Liettua ja Ruotsi. (UM ulkoasiainneuvos Mikko Kinnunen 0295 351 820)

Suomen osallistuminen YK:n UNDOF-operaatioon. Suomi osallistuu YK:n UNDOF-operaatioon Golanilla 5.6.2016 alkaen yhden vuoden ajaksi enintään kolmella sotilaalla. (UM lähetystöneuvos Theresa Zitting 0295 351 330)

Suurlähettiläs Riitta Swanin tai hänen estyneenä ollessaan lähetystösihteeri Eveliina Saarisen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen ja Bahrainin välinen lentoliikennesopimus. Sopimus on luonteeltaan tavanomainen kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan miten ja millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Lisäksi sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista niiden harjoittaessa liikenneoikeuksia. Sopimus sisältää kansainvälisen käytännön mukaisesti myös määräykset koskien vapautuksia tietyistä veroista, tulleista ja muista maksuista kansainvälisen lentoliikenteen osalta. Sopimus on Suomen mallisopimuksen mukainen. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja näin ollen sopimuksen hyväksyminen edellyttää eduskunnan myötävaikutusta. Hallituksen esitys sopimuksen hyväksymisestä ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetaan eduskunnalle sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. (LVM ylitarkastaja Timo Koskinen 0295 342 401)

Suurlähettiläs Petri Salon tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Anu Saxénin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen ja Mauritiuksen välinen lentoliikennesopimus. Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan miten ja millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Lisäksi sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista niiden harjoittaessa liikenneoikeuksia. Sopimus sisältää kansainvälisen käytännön mukaisesti myös määräykset koskien vapautuksia tietyistä veroista, tulleista ja muista maksuista kansainvälisen lentoliikenteen osalta. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja näin ollen sopimuksen hyväksyminen edellyttää eduskunnan myötävaikutusta. Hallituksen esitys sopimuksen hyväksymisestä ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetaan eduskunnalle sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. (LVM ylitarkastaja Timo Koskinen 0295 342 401)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 3.6.2016 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki terveydensuojelulain soveltamisesta Ahvenanmaalla, maakuntalaki yleisestä vesi- ja viemärilaitoksesta annetun maakuntalain 6 ja 13 §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan kaava- ja rakennuslain 3 §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan vesilain 5 luvun 10 §:n ja 11 luvun 1 §:n muuttamisesta, maakuntalaki valtakunnan uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain soveltamisesta annetun maakuntalain kumoamisesta sekä maakuntalaki Ålands skogsvårdsförening- nimisestä metsänhoitoyhdistyksestä. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Tasavallan presidentti ratkaisi 21 armonanomusasiaa. (OM neuvotteleva virkamies Eva Tams 0295 150 556)

Tasavallan presidentti antoi 13 hengenpelastusmitalia ja hylkäsi 82 ehdotusta. Hengenpelastusmitali annetaan tunnustukseksi erittäin rohkeasta tai neuvokkaasta taikka oman hengenvaaran uhalla suoritetusta teosta, jolla toisen ihmisen henki on pelastettu uhkaavasta vaarasta. (SM pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki 0295 488 419)

Valtion virka-ansiomerkkitoimikunnan kokoonpanon muutos. Kenraaliluutnantin virasta eläkkeelle siirtyvälle Sakari Honkamaalle myönnetään ero jäsenen tehtävästä 1.7.2016 lukien ja hänen tilalleen jäseneksi määrätään lippueamiraali Timo Junttila. Lippueamiraali Junttilan henkilökohtaiseksi varajäseneksi määrätään 1.7.2016 lukien prikaatikenraali Kim Mattsson. (VM hallitusneuvos Kirsi Äijälä 0295 530 172)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 3.6.2016 seuraavat nimitysasiat:

Kuala Lumpurin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Petri Puhakan sivuakkreditointi Filippiineille. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Valtionsyyttäjä Raija Toiviainen Valtakunnansyyttäjänviraston apulaisvaltakunnansyyttäjän virkaan 1.7.2016 lukien. (OM osastopäällikkö Arto Kujala 0295 150 408)

Eversti Vesa Juhani Virtasen nimittäminen kenraalin virkaan 1.7.2016-30.6.2021 väliseksi ajaksi sekä kommodori Timo Jussi Hirvosen nimittäminen amiraalin virkaan 1.9.2016-31.8.2021 väliseksi ajaksi. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

Kommodori Timo Uuri Ståhlhammarille puolustusasiamiehen tehtävään Yhdysvalloissa ja Kanadassa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2016 lukien asemapaikkana Washington D.C. ja prikaatikenraali Pekka Juhani Toverin määrääminen puolustusasiamieheksi Yhdysvaltoihin ja Kanadaan 1.8.2016 lukien asemapaikkana Washington D.C. Everstiluutnantti Matti Juhani Pihlajamaalle puolustusasiamiehen tehtävään Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2016 lukien asemapaikkana Moskova ja everstiluutnantti Aki Kalervo Alhon määrääminen puolustusasiamieheksi Venäjälle 1.8.2016 lukien asemapaikkana Moskova. Everstiluutnantti Jussi Uolevi Anttilalle puolustusasiamiehen tehtävään Puolassa annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2016 lukien asemapaikkana Varsova. Majuri Vladimir Panschinille puolustusasiamiehen tehtävään Armeniassa ja Azerbaidzhanissa sekä apulaispuolustusasiamiehen tehtävään Venäjällä ja Valko-Venäjällä annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2016 lukien asemapaikkana Moskova ja majuri Jukka Lauri Viitaniemen määrääminen puolustusasiamieheksi Armeniaan ja Azerbaidzhaniin sekä apulaispuolustusasiamieheksi Venäjälle 1.8.2016 lukien asemapaikkana Moskova. Insinöörieverstiluutnantti Jaakko Tuomas Jurvelinille apulaispuolustusasiamiehen tehtävään Yhdysvalloissa ja Kanadassa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2016 lukien asemapaikkana Washington D.C. ja insinöörieverstiluutnantti Janne Mika Sakari Jokisen määrääminen apulaispuolustusasiamieheksi Yhdysvaltoihin ja Kanadaan 1.8.2016 lukien asemapaikkana Washington D.C. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

Everstiluutnantti Jukka Esa Taneli Honkasen määrääminen suomalaisen kriisinhallintajoukon (SKJI) komentajaksi Irakissa OIR-operaatiossa 28.8.2016 lukien. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

Komentaja Pasi Rantakari puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.8.2016-31.7.2019 väliseksi ajaksi. (PLM erityisasiantuntija Petri Laurila 0295 140 437)