Tasavallan presidentin esittely 30.12.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 691/2015

30.12.2015

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 30.12.2015 seuraavat lait:

Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain ja rikoslain 2 a luvun muuttamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 62/2015 vp). Sakon muuntorangaistuksen käytön laajentamista koskeva lainsäädäntö kumotaan. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (OM hallitusneuvos Anne Hartoneva 0295 150 344)

Laki ylikuormamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 117/2015 vp). Ylikuormamaksu määrätään ajoneuvon sallitun kokonaismassan ylittävästä massasta niin, että maksu on jokaiselta ylityksen täydeltä sadalta kilolta 30 euroa. Jokaiselta 2 000 kiloa ylittävältä sadalta kilolta maksu on kuitenkin 90 euroa ja jokaiselta 4 000 kiloa ylittävältä sadalta kilolta 120 euroa. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (OM lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio 0295 150 500)

Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta ja laki turvatoimista eduskunnassa annetun lain 3 §:n muuttamisesta (PNE 1/2015 vp). Eduskunta on puhemiesneuvoston tekemän ehdotuksen perusteella hyväksynyt lain eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta. Eduskunta on hyväksynyt perustuslakivaliokunnan mietinnön perusteella myös lain turvatoimista eduskunnassa annetun lain 3 §:n muuttamisesta. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee kiireellisesti esityksen valtion virkamieslain muuttamiseksi siten, että valituskielto virkaan ja virkasuhteeseen nimittämistä koskevasta päätöksestä poistetaan. Samassa yhteydessä tulee valmistella ehdotukset myös eduskunnan virkamiehistä annetun lain ja muiden tarvittavien lakien muuttamiseksi niin, että perustuslain 21 §:n 1 momentissa jokaiselle taattu oikeus toteutuu kaikkia julkishallinnon virkoja ja virkasuhteita koskevissa nimityspäätöksissä. (OM lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala 0295 150 282)

Laki perintökaaren muuttamisesta, laki isyyslain muuttamisesta, laki oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 17 §:n muuttamisesta ja laki kuolleeksi julistamisesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta (HE 72/2015 vp). Perintökaareen lisätään perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta koskeva luku. Sääntelyä sovelletaan tilanteissa, joissa perillisen tai yleistestamentin saajan oikeus perintöön on aiemmin toimitetussa perinnönjaossa sivuutettu tai lapsen ja vanhemman välinen suhde vahvistetaan vasta perinnönjaon jälkeen. Lähtökohtana on, että kuolinpesästä omaisuutta saaneet palauttavat aiemmin toimitetussa perinnönjaossa saamansa omaisuuden perinnönjaon oikaisua varten. Lisäksi tehdään vähäisiä muutoksia isyyslakiin, oikeudenkäymiskaareen ja kuolleeksi julistamisesta annettuun lakiin. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (OM lainsäädäntöneuvos Salla Silvola 0295 150 314)

Laki rikoslain 48 luvun muuttamisesta, laki luonnonsuojelulain 58 §:n muuttamisesta, laki valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 11 §:n muuttamisesta ja laki Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta (HE 55/2015 vp). Rikoslakiin lisätään törkeää luonnonsuojelurikosta koskeva rangaistussäännös. Törkeää ympäristön turmelemista koskevaan rangaistussäännökseen lisätään kaksi ankaroittamisperustetta. Ympäristön turmelemista koskevia tunnusmerkistöjä selvennetään. Luonnonsuojelulakiin, valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusta annettuun lakiin, Suomen talousvyöhykkeestä annettuun lakiin ja Metsähallituksen erävalvonnasta annettuun lakiin tehdään tarvittavat muutokset viittaussäännöksiin. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (OM lainsäädäntöneuvos Ville Hinkkanen 0295 150 165)

Laki puoluelain muuttamisesta ja laki ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 73/2015 vp). Puoluelain nojalla maksettavan valtionavustuksen käytön valvontaa siirretään oikeusministeriöltä Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Oikeusministeriö valvoo tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista siltä osin kuin valvonta ei kuulu valtiontalouden tarkastusviraston tehtäviin.  Puoluetukea voi jatkossa saada eduskuntapuolueiden lisäksi puolue, joka saa vähintään kahden prosentin valtakunnallisen kannatuksen eduskuntavaaleissa. Puoluetukea saavaa puoluetta ei myöskään poisteta puoluerekisteristä, vaikka se ei saa kansanedustajapaikkaa kaksissa peräkkäisissä eduskuntavaaleissa. Puoluelaista poistetaan säännös, jonka mukaan puoluetuen jakoperustetta tarkistetaan, jos vähintään puolet puolueen kansanedustajista luopuu edustamasta puoluetta eduskunnassa. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusoikeus laajennetaan presidentinvaalissa tukiyhdistyksiin. Ilmoitusvelvollisuus vaalirahoituksesta europarlamenttivaaleissa laajennetaan koskemaan myös toista varaedustajaa. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (OM ylitarkastaja Heini Huotarinen 0295 150 127)

Laki muussa kuin viranomaisessa tapahtuvasta kuluttajariitojen ratkaisemisesta, laki kuluttajariitalautakunnasta annetun lain muuttamisesta, laki liikennevahinkolautakunnasta annetun lain muuttamisesta, laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta ja laki velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta (HE 74/2015 vp). Yksityisiä riidanratkaisuelimiä koskevassa laissa säädetään elinten kokoonpanosta sekä riidanratkaisusta vastaavien henkilöiden kelpoisuudesta, riippumattomuudesta ja puolueettomuudesta. Lisäksi laki sisältää eräitä elimessä noudatettavaan menettelyyn liittyviä säännöksiä. Näistä merkittävin on ratkaisusuosituksen antamista koskeva 90 päivän määräaika. Kuluttajariitalautakunnasta ja liikennevahinkolautakunnasta annettuihin lakeihin tehdään tarpeelliset menettelyä koskevat muutokset muun muassa käsittelyaikojen osalta. Kuluttajariitalautakunnan toiminnan tehostamiseksi säädetään lisäksi, että lautakunta voi jättää sille tehdyn hakemuksen käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Lait tulevat voimaan 9.1.2016. (OM erityisasiantuntija Riitta Haapasaari 0295 150 139)

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 37/2015 vp). Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosenttia korotetaan siten, että kuntien valtionosuusprosentti olisi 25,47 vuonna 2016 ja kuntien omarahoitusosuus olisi 74,53 prosenttia. Veroperustemuutoksista johtuvaa kunnallisverojen 262 miljoonan euron nettomääräistä vähennystä vastaavasti lisätään kunnan peruspalvelujen valtionosuutta 48,14 eurolla asukasta kohden. Vuosina 2016-2019 toteutetaan kunnan peruspalvelujen valtionosuuden indeksikorotusten jäädytys. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki 0295 530 414)

Laki yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 58/2015 vp). Yleisradioveron pienin maksuunpantava määrä korotetaan 51 eurosta 70 euroon. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen 0295 530 372)

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta (HE 130/2015 vp). Ammattimaiseen kalastukseen käytettyjen alusten polttoaineiden verokohtelua koskeviin säännöksiin tehdään vuoden 2016 alusta voimaan tulevan kalastuslain edellyttämät muutokset. Ammattimaisen kalastuksen määritelmä muutetaan kaupallisen kalastuksen määritelmäksi. Kalastusaluksen polttoaineet ovat edelleen verottomia edellyttäen, että kalastusalus on rekisteröity kaupalliseksi kalastusalukseksi ja kaupallisen kalastuksen harjoittaja on rekisteröity kaupallisten kalastajien ryhmään I kalastuslaissa säädetyn mukaisesti. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen 0295 530 372)

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 9 §:n ja liitteen muuttamisesta, laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta ja lain liitteen väliaikaisesta muuttamisesta, laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ja laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 34/2015 vp). Lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden hiilidioksidiveroa korotetaan siten, että kevyen ja raskaan polttoöljyn sekä kivihiilen ja maakaasun hiilidioksidiveron laskentaperusteena oleva hiilidioksiditonnin arvo nostetaan 54 euroon, mikä merkitsee keskimäärin 14 prosentin suuruista korotusta kokonaisverotasoihin. Vuoden 2016 alusta voimaantulevaa nestekaasun veroa korotetaan vastaavasti. Bioperäisten nestemäisten lämmityspolttoaineiden verotuksen rakenne säilyy ennallaan. Mäntyöljyn veroa korotetaan saman verran kuin raskaan polttoöljyn. Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia muutetaan myös siten, että kaivostoiminnassa ja louhinnassa kulutettu sähkö siirretään alennettuun teollisuuden sähköveroluokkaan II. Kaivostoiminta palautetaan myös energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautukseen piiriin. Lisäksi lakiin tehdään eräitä lakiteknisiä muutoksia. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta annetun lain muuttamisesta tulee voimaan samaan aikaan kuin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta annettu laki (513/2015). (VM lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen 0295 530 372)

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta (HE 59/2015 vp). Yhteisöjen saamien osinkotulojen verovapautta koskevaan sääntelyyn tehdään muutoksia. Osinkotulon verovapautta rajoitetaan siten, että osinko on veronalaista tuloa siltä osin kuin suoritus on verotuksessa vähennyskelpoinen osingon maksajalle. Jos suoritus on maksajalle vain osittain vähennyskelpoinen, osinko on veronalaista vain vähennyskelpoista määrää vastaavalta osin. Elinkeinoverolain osinkoverotusta koskevaan sääntelyyn lisätään myös yleinen osinkoveroetujen väärinkäyttöä estävä säännös. Säännöstä sovelletaan yhteisöjen verotuksessa järjestelyihin, jotka eivät ole aitoja ja joilla pyritään perusteettomasti hyödyntämään osinkotulon verovapautta koskevia säännöksiä. Säännöksen soveltamisedellytysten täyttyessä osinko on veronalainen. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen 0295 530 372)

Laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta, laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 13 §:n muuttamisesta ja laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta (HE 129/2015 vp). Laeilla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivi 2014/107/EU direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)

Laki yliopistolain 49 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja laki ammattikorkeakoululain 43 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 38/2015 vp). Yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutetaan väliaikaisesti siten, että vuosina 2016-2019 yliopistoille ja ammattikorkeakouluille osoitettavaa talousarvion määrärahaa ei koroteta yliopistoindeksin ja ammattikorkeakouluindeksin mukaista vuotuista kustannustason nousua vastaavasti. Lait tulevat voimaan 1.1.2016 ja ne ovat voimassa 31.12.2019 saakka. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus kattavasti seuraa korkeakoulujen rahoituksen riittävyyttä suhteessa korkeakouluille osoitettuihin tehtäviin. Erityisesti tulee seurata yliopiston perusrahoituksen vaalikaudella 2011-2015 toteutettujen ja tällä vaalikaudella toteutuvien leikkausten tosiasiallisia vaikutuksia yliopistojen toimintaan ja sitä, miten perusrahoituksen merkittävä väheneminen vaikuttaa tutkimuksen laatuun ja toteuttamisedellytyksiin sekä tutkimukseen perustuvan opetuksen tasoon ja saatavuuteen. Hallituksen tulee antaa asiasta selvitys sivistysvaliokunnalle vuoden 2018 keväällä. (OKM hallitussihteeri Laura Hansén 0295 330 098)

Laki yliopistolain 75 §:n 3 momentin ja 92 a §:n kumoamisesta (HE 76/2015 vp). Yliopistolain säännökset, jotka koskevat Helsingin yliopistolle ja Itä-Suomen yliopistolle vuosittain maksettavaa korvausta, jonka määrä vastaa niiden apteekkiliikkeen harjoittamisesta saadun tulon perusteella maksettua yhteisöveroa ja apteekkimaksua, kumotaan. Laki tulee voimaan 1.1.2017. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto, eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunnossaan PeVL 14/2015 vp (HE 76/2015 vp) esittämän kannan mukaisesti, harkitsee valtion vuoden 2017 talousarvioehdotuksen laatimisen yhteydessä apteekkimaksun korvauksen poistumisesta aiheutuvan tulonmenetyksen korvaamista asianomaisille yliopistoille kuitenkin siten, että tähän mahdollisesti varattava erillisrahoitus ei vaaranna muiden yliopistojen tai muun opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan julkisen talouden suunnitelman mukaista rahoitusosuutta vuodelle 2017. (OKM hallitussihteeri Laura Hansén 0295 330 098)

Laki yliopistolain muuttamisesta ja laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta (HE 77/2015 vp). Yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin lisätään säännökset Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisilta opiskelijoilta perittävistä lukuvuosimaksuista alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa vieraskielisessä koulutuksessa. Lukuvuosimaksun määrä on vähintään 1 500 euroa lukuvuodessa. Korkeakouluilla tulee olla apurahajärjestelmä, jolla tuetaan maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden opiskelua. Lisäksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain tilauskoulutusta koskevia säännöksiä täsmennetään. Yliopistolain ja ammattikorkeakoululain säännökset, jotka koskevat koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa, kumotaan. Yliopistolain oikaisumenettelyä koskevaa säännöstä lisäksi täsmennetään. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. Lukuvuosimaksuja koskevia säännöksiä sovelletaan korkeakouluja velvoittavina vasta 1.8.2017 tai sen jälkeen opintonsa aloittaviin opiskelijoihin. (OKM hallitussihteeri Laura Hansén 0295 330 098)

Laki kirkkolain muuttamisesta, laki evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta annetun lain kumoamisesta, laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta ja laki evankelis-luterilaisen kirkon työehtosopimuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 75/2015 vp). Kirkon keskushallintoa koskeviin säännöksiin tehdään muutoksia. Evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta annettu laki kumotaan. Työmarkkinalaitosta koskevat säännökset otetaan tarpeellisilta osin kirkkolakiin. Kirkon työmarkkinalaitoksen ja kirkkohallituksen suhdetta selkeytetään yhdistämällä työmarkkinalaitos lähemmäksi kirkkohallitusta samalla turvaten työmarkkinalaitoksen päätöksenteon riippumattomuus. Kirkon ulkoasiain neuvosto lakkautetaan ja sen tehtävät siirretään piispainkokoukselle ja kirkkohallitukselle. Piispainkokouksen kokoonpanoa muutetaan siten, että sen jäseniä ovat vain piispat. Kenttäpiispalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kirkkoneuvosten valinta kansliapäällikköä lukuun ottamatta siirtyy kirkolliskokoukselta kirkkohallitukselle. Kirkon eläkerahasto eriytetään kirkon keskusrahastosta säätämällä kirkon eläkerahastosta kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. Muutos on lainsäädäntötekninen eikä vaikuta eläketoimintaan. Kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoituksen uudistuksen johdosta kirkkolakiin lisätään säännös perusteista, joiden mukaan kirkon keskusrahastolle maksettava rahoitus jaetaan edelleen seurakunnille ja seurakuntayhtymille. Kirkkolain tilintarkastusta koskevia säännöksiä muutetaan siten, että niissä otetaan huomioon vuoden 2016 alussa voimaan tuleva tilintarkastusta koskeva lainsäädäntö. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta (HE 79/2015 vp). Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ja vapaasta sivistystyöstä annettua lakia muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonalan vuosien 2016-2019 valtionosuuksien indeksikorotusten jäädyttämisen toteuttamiseksi. Indeksikorotusta ei tehdä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa säädettyä kunnan omarahoitusosuuteen lisättävää euromäärää laskettaessa eikä ammatillisten erikoisoppilaitosten yksikköhintaan tehdä arvioidusta kustannustason muutoksesta johtuvaa tarkistusta vuosien 2016-2019 osalta. Lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja taiteen perusopetuksen vuoden 2016 indeksikorotus tehdään laskennallisesti, mutta vastaavan suuruinen säästö huomioidaan koulutusmuotokohtaisissa euromäärissä, jotka vähentävät lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja taiteen perusopetuksen keskimääräisiä yksikköhintoja indeksikorotusta vastaavalla määrällä. Lisäksi museoiden, teattereiden ja orkesterien vuoden 2016 indeksikorotus tehdään laskennallisesti, mutta vastaavan suuruinen säästö huomioidaan kunkin taide- ja kulttuurilaitosmuodon osalta euromääräisesti yksikköhinnoissa. Vastaavalla tavalla vapaasta sivistystyöstä annettua lakia muutetaan siten, että vapaan sivistystyön oppilaitosten yksikköhintoihin määrättäviin ja kansalaisopistojen osalta säädettäviin keskimääräisiin yksikköhintoihin tehdään vuoden 2016 indeksikorotusta vastaavat vähennykset. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää pikaisesti mahdollisuuden poistaa ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen järjestäjien valtiolta saatujen kiinteistöjen luovutusrajoitukset ja valmistelee tarvittavat säädösmuutokset. (OKM hallitussihteeri Matti Sillanmäki 0295 330 193)

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 12 ja 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 120/2015 vp). Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia muutetaan siten, että perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoitusta myönnetään oppilaista, jotka eivät ole läsnä laissa säädettynä laskentapäivänä, mutta joille järjestetään perusopetukseen valmistavaa opetusta yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Laki tulee voimaan 1.1.2016 ja se on voimassa vuoden 2016 loppuun. Lakia sovelletaan kuitenkin jo 20.9.2015 jälkeen aloitettuihin opintoihin. (OKM hallitussihteeri Matti Sillanmäki 0295 330 193)

Laki Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta (HE 108/2015 vp). Suomen metsäkeskuksesta annetun lain siirtymäsäännöstä muutetaan siten, että Suomen metsäkeskuksen liiketoiminnan eriyttäminen myöhennetään vuoden 2015 lopusta vuoden 2016 loppuun. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (MMM metsäneuvos Marja Kokkonen 0295 162 444)

Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain muuttamisesta, laki kolttalain muuttamisesta, laki maatalouden rakennetuista annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 81/2015 vp). Lakien muutoksissa on pääosin kysymys kahden ensiksi mainitun lain sopeuttamisesta EU:n rahastokauden 2014-2020 maaseuturahastoa koskevaan lainsäädäntöön ja valtiontukisääntöihin. Samalla yhdenmukaistetaan laeissa käytettyjä käsitteitä ja täsmennetään lakien soveltamisaloja siten, että tukitoimia rahoitetaan pääosin yhden rakennetukilainsäännön nojalla. Lisäksi kahteen ensiksi mainittuun lakiin lisätään sähköistä hakua ja tukimenettelyä koskevat säännökset. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa 0295 162 252)

Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta, laki luonnonsuojelulain muuttamisesta ja laki metsästyslain 42 ja 75 §:n muuttamisesta (HE 82/2015 vp). Lailla vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta pannaan toimeen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta. Asetusta sovelletaan EU:n tasolla määriteltäviin haitallisiin vieraslajeihin. Lailla säädetään myös eräistä muista toimenpiteistä vieraslajiriskien hallinnan parantamiseksi. Vieraslajilailla korvataan luonnonsuojelulain säännökset vierasperäisten lajien leviämisen rajoittamisesta sekä metsästyslain säännökset muiden kuin riistaeläimiin kuuluvien vierasperäisten lintu- ja nisäkäslajien maahantuonnista ja luontoon laskemisesta. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin, mitkä lajit tai mihin lajiryhmiin kuuluvat lajit ovat kansallisesti merkityksellisiä haitallisia vieraslajeja. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. Vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain 4 ja 5 § tulevat voimaan kuitenkin vasta 1.1.2017.  (MMM lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen 0295 162 456)

Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta, laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta ja laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 41/2015 vp). Kasvinsuojeluaineiden täydentävien ehtojen noudattamisen valvontaan liittyvät ohjaus- ja valvontatehtävät siirretään Elintarviketurvallisuusvirastolta Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hoidettaviksi vuoden 2016 alusta. Lakia muutetaan lisäksi siten, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämiin tukiin liittyviä tehtäviä voidaan keskittää jonkin keskuksen tai joidenkin keskusten tehtäväksi. Lakiin lisätään säännökset maitorekisteristä, jotka ovat tarpeen maidontuotannon perusteella myönnettävän tuen suunnittelua, hallinnointia, myöntämistä ja valvontaa varten. Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettua lakia täsmennetään nuorille viljelijöille myönnettävän tuen osalta. Lisäksi luovutaan mahdollisuudesta poiketa kotieläintalouden tukien myöntämisen edellytyksenä olevasta vähimmäispinta-alasta. Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annettua lakia täsmennetään siten, että suorina tukina maksettavassa tukimäärässä otetaan huomioon Euroopan unionin lainsäädännön rahoituskuria koskevat säännökset. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka 0295 162 235)

Laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista (HE 109/2015 vp). Lailla varmistetaan huviveneiden, vesiskoottereiden, niiden varusteiden ja moottoreiden vaatimustenmukaisuus ihmisten turvallisuuden, terveyden, omaisuuden ja ympäristön suojelemiseksi. Lain soveltamisalaan kuuluville tuotteille asetetaan vaatimustenmukaisuutta ja markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Laki mahdollistaa edelleen tuotteiden innovatiivisen kehittämisen sekä historiallisten veneiden valmistuksen ja käytön. Laki tulee voimaan 18.1.2016. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 0295 342 367)

Laki ajoneuvolain muuttamisesta, laki tieliikennelain muuttamisesta ja laki rikoslain 23 luvun 9 ja 12 §:n muuttamisesta (HE 24/2015 vp). Lakien muutoksilla poistetaan päällekkäinen kansallinen sääntely Euroopan unionin asetusten kanssa, jotka koskevat kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä niin sanottujen nelipyörien ja maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen tyyppihyväksyntää ja markkinavalvontaa. Kansallisen liikkumavaran puitteissa sallitaan tieliikenteessä käytettäväksi erilaisia jalankulkijoiden käyttämiä ja polkupyöräilyyn rinnastettavia liikkumisvälineitä, sekä säädetään näitä koskevista liikennesäännöistä. Uutena ajoneuvoluokkana tulee käyttöön nopeammat tieliikenteessä sallittavat kevyet ajoneuvot ja erilaiset senioriskootterit, joissa saa olla sähkömoottori. Rikoslakiin sisältyvä moottorikäyttöisen ajoneuvon määritelmä päivitetään vastaamaan ajoneuvolakia. Liikennejuopumusta moottorittomalla ajoneuvolla koskevan rangaistussäännöksen soveltamisalaa laajennetaan lisäämällä siihen moottorilla varustetut polkupyörät ja kevyet sähköajoneuvot. Säännöstä sovelletaan myös jalankulkua avustavaan tai korvaavaan liikkumisvälineeseen, jota kuljetetaan kävelynopeutta nopeammin. Liikenteen turvallisuusvirasto vahvistetaan kansalliseksi yhteyspisteeksi osana uusien ajoneuvojen katsastuksista ja teknisistä tienvarsitarkastuksista annettujen direktiivien täytäntöönpanoa. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa jalankulkua avustavan tai korvaavan liikkumisvälineen sekä kevyen sähköajoneuvon käyttöä koskevien joko jalankulkijaa tai polkupyöräilijää koskevien säännösten rajanvedon toimivuutta ja vaikutusta liikenneturvallisuuteen sekä, että hallitus tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin liikenneturvallisuuden turvaamiseksi. (LVM yli-insinööri Maria Rautavirta 0295 342 564)

Laki ajokorttilain muuttamisesta, laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta ja laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 84/2015 vp). Lakiin sisältyvät traktoreiden kuljettamisen ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimukset traktoreiden ajoneuvosäännöksiin tehtyjen muutosten johdosta. Lisäksi muutetaan alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 4 §:ä ja ajokorttilain säännöstä väliaikaiseen ajokieltoon määräämisestä. Traktorin kuljettamisen vaatimukset tiukkenevat asteittain kuljetettavan kaluston mukaan. Vähimmäisiän lasku ja ammattipätevyysvaatimuksen poistuminen väliluokassa ( LT) mahdollistavat aiemman työllistymisen ja poistaisivat ammattipätevyyden hankkimisesta ja ylläpitämisestä aiheutuvat kustannukset. Nopeimpien traktoreiden ja kuorma-autojen kuljettajien yhdenmukaisilla vaatimuksilla kohdellaan kuljettajia tasapuolisesti ja otetaan kilpailuneutraliteetin vaatimukset huomioon traktori- ja kuorma-autokuljetuksissa. Alkolukkolain toimivaltasäännökset vastaavat viranomaisten toimivallassa tapahtuvia muutoksia ja uuden kuljettajan ehtoa rikottaessa ajokielto saadaan alkamaan välittömästi väliaikaiseen ajokieltoon määräämällä. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (LVM yli-insinööri Maria Rautavirta 0295 342 564)

Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain kumoamisesta ja laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta (HE 88/2015 vp). Vähittäiskauppojen sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloajat vapautetaan ja poistetaan tarve aukioloja koskeviin poikkeuslupiin sekä säilytetään kauppakeskuksessa tai vastaavassa myymäläkeskittymässä toimivan pienyrittäjän oikeus yhteen vapaapäivään viikossa. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (TEM kaupallinen neuvos Tomi Lounema 0295 062 697)

Laki kirjanpitolain muuttamisesta, laki kaivannaisteollisuutta ja puunkorjuuta aarniometsissä harjoittavien yritysten viranomaisille suorittamien maksujen julkistamisesta, laki osakeyhtiölain muuttamisesta, laki osuuskuntalain 8 luvun 9 §:n ja 16 luvun 6 §:n muuttamisesta ja laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta (HE 89/2015 vp). Kirjanpitolaissa muutetaan lukuisia kohtia. Muutokset perustuvat keskeisesti vuoden 2013 tilinpäätösdirektiivin täytäntöönpanoon. Muutoksilla kevennetään tilinpäätössääntelystä etenkin pienyrityksille aiheutuvaa hallinnollista rasitetta. Laki mahdollistaa kirjanpidon tietoteknisen välineistön kehityksen huomioimisen. Samalla säädetään laki erityisestä tiedonantovelvoitteesta kaivannaisteollisuutta ja puunkorjuuta aarniometsissä harjoittaville yrityksille. Näiden yritysten tulee raportoida maakohtaisesti eri maiden hallituksille ja niiden alaisille tahoille maksamansa rahasummat. Lisäksi osakeyhtiö- ja osuuskuntalakiin sekä luottolaitos- ja säästöpankkilakiin tehdään kirjanpitolain uudistamisesta johtuvia tarkistuksia. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että tilintarkastuslain muuttamista koskevassa hallituksen esityksessä tehdään tarvittavat muutokset lainsäädäntöön siten, että varsinaisen tilintarkastuksen kohteena voi olla yksinomaan tilinpäätös ja toimintakertomukseen kohdistetaan vain direktiivien edellyttämät toimet. (TEM neuvotteleva virkamies Mika Björklund 0295 063 586)

Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta, laki yksityisistä teistä annetun lain 97 ja 98 a §:n muuttamisesta, laki maantielain 79 §:n muuttamisesta, laki ratalain 69 §:n muuttamisesta, laki saariston kehityksen edistämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta, laki rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta, laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntööpanosta annetun lain muuttamisesta, laki kalastuslain 60 §:n muuttamisesta ja laki siviilipalveluslain 7 §:n muuttamisesta (HE 90/2015 vp). Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annettua lakia muutetaan siten, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus päättää ELY-keskusten myöntämän valtionavustuksen maksamista ja takaisinperintää koskevista asioista ja valvoo ELY-keskusten lisäksi valtionavustuksen käyttöä. Lisäksi kehittämis- ja hallintokeskukselle siirretään eräiden maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan valtionavustusten maksamista ja takaisinperintää koskevia tehtäviä. Siviilipalveluslaissa tarkoitetun Siviilipalveluskeskuksen valtakunnalliset tehtävät siirretään hallinnollisesti kehittämis- ja hallintokeskuksen hoidettaviksi. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (TEM neuvotteleva virkamies Elina Isoksela 0295 063 719)

Laki Vankiterveydenhuollon yksiköstä, laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta, laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, laki Rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki vankeuslain muuttamisesta, laki tutkintavankeuslain muuttamisesta, laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 77 §:n muuttamisesta, laki valvotusta koevapaudesta annetun lain muuttamisesta ja laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain muuttamisesta (HE 49/2015 vp). Vankien terveydenhuollon järjestämisvastuu siirretään oikeusministeriön hallinnonalalta Rikosseuraamuslaitokselta sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Vankiterveydenhuollosta vastaa perustettava Vankiterveydenhuollon yksikkö, joka toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisuudessa. Vankiterveydenhuollon organisaatiovalvonta säädetään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ja aluehallintoviraston tehtäväksi samalla tavoin kuin muussa julkisessa terveydenhuollossa. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta tulee kuitenkin voimaan 1.3.2016. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 0295 163 384)

Laki perhehoitolain 20 §:n muuttamisesta, laki omaishoidon tuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 23 §:n muuttamisesta, laki sosiaalihuoltolain 27 e §:n muuttamisesta, laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta, laki työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta ja laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta (HE 93/2015). Lakeihin lisätään säännökset perhehoitajien, omaishoitajien, kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien sekä vammaisten ja vajaakuntoisten työtoimintaan osallistuvien tapaturma- ja ammattitautiturvasta. Lakeihin otetaan viittaussäännös, jonka mukaan mainittuihin erityisryhmiin kuuluvat tulee vakuuttaa työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisella vakuutuksella. Tapaturma- ja ammattitautiturva ulotetaan samalla kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain nojalla järjestettävään työtoimintaan osallistuviin. Lisäksi työtapaturma- ja ammattitautilakiin, urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annettuun lakiin sekä maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilakiin tehdään joukko lähinnä teknisluonteisia muutoksia. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (STM hallitusneuvos Mika Mänttäri 0295 163 125)

Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja laki työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 94/2015 vp). Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa säädetään työttömyysvakuutusmaksujen soveltamisalasta. Maksuvelvollisuuden uudesta määrittelystä johtuen työttömyysturvalakiin tehdään vähäisiä muutoksia, joista merkittävin on yrittäjämääritelmän muuttaminen. Samoin työttömyysetuuksien rahoituksesta annettuun lakiin tehdään vähäisiä, lain toimeenpanoa helpottavia muutoksia. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että TE-toimistojen osaamista, ohjeistusta ja toimintakäytäntöjä pikaisesti tarkennetaan omassa työssä työllistyvien ja yrittäjien työttömyysturvan osalta ja työvoimahallinnon ratkaisukäytäntöä seurataan yhdenmukaisen ratkaisukäytännön ja työttömyysturvaa hakevien oikeusturvan varmistamiseksi. Tarkennukset tulee tehdä erityisesti toiminnan sivu- ja päätoimisuuden sekä toiminnan lopettamisen osalta. 2) Eduskunta edellyttää, että epätyypillisissä työsuhteissa ja toimeksiantosuhteissa työskentelevien sosiaaliturvan kehittämistarpeet selvitetään ja selvityksen perusteella tarvittaessa valmistellaan lainsäädännön muutosehdotukset.  (STM hallitusneuvos Esko Salo 0295 163 422)

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, laki sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ja laki apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 106/2015 vp  ja HE 128/2015 vp). 25 miljoonan euron lääkekorvaussäästö toteutetaan siten, että toimenpiteiden vaikutukset kohdistuvat sekä vakuutettuihin että lääkealan toimijoihin. Lakeja muutetaan siten, että vakuutetun alkuomavastuu muutetaan 50 euroon, ylemmän erityiskorvausluokan lääkekohtainen omavastuu muutetaan 4,50 euroon ja vuosiomavastuun ylityksen jälkeinen lääkekohtainen omavastuu muutetaan 2,5 euroon. Lääkealan toimijoille säästöstä kohdennetaan yhteensä 12,5 miljoonaa euroa ja säästö toteutetaan vuonna 2016 kertaluontoisella palautusmaksulla ja apteekkimaksun väliaikaisella korotuksella. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (STM neuvotteleva virkamies Pekka Humalto 0295 163 193)

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta (HE 105/2015 vp). Sairauspäivärahan määräytymisessä käytettävän vuosittain palkkakertoimella tarkistettavan 70 prosentin korvaustasoon oikeuttavan vuosityötulon yläraja alennetaan 30 000 euroon. Tulorajan ylittävältä osalta sairauspäivärahaa karttuu 35 prosenttia 56 032 euroon saakka ja sen ylittävältä osalta 25 prosenttia. Myös vanhempainpäivärahakaudelta maksettava 30 päivän korotettu korvausaste alennetaan 70 prosenttiin. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (STM neuvotteleva virkamies Pekka Humalto 0295 163 193)

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (HE 107/2015 vp). Laissa säädetään muun muassa eurooppalaisen ammattikortin käyttöön otosta eräissä terveydenhuollon ammateissa komission täytäntöönpanosäädösten mukaisesti sekä hälytysmekanismista, jonka avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat vaihtaa keskenään tietoja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattitoimintaa koskevista kielloista ja rajoituksista. Ammattihenkilön kielitaitoon liittyvää sääntelyä tarkennetaan. Laki tulee voimaan 1.1.2016. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että kielitaitovaatimuksen toteutumista lain toimeenpanossa seurataan ja tarkastellaan tarvetta laajentaa EU- ja ETA-maiden ammattihenkilöiden kielitaidon osoittamisvelvollisuutta. Seurannan yhteydessä tulee selvittää direktiivin toimeenpanoa muissa jäsenmaissa. (STM neuvotteleva virkamies Eila Mustonen 0295 163 460)

Laki vuorotteluvapaalain muuttamisesta (HE 51/2015 vp). Vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys korotetaan 20 vuoteen, vapaan enimmäiskesto lyhennetään 180 kalenteripäivään ja pitkän työuran tehneiden korkeampi vuorottelukorvaus poistetaan siten, että vuorottelukorvauksen taso on 70 prosenttia työttömyyspäivärahasta kaikilla vuorottelijoilla. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (STM hallitussihteeri Pekka Paaermaa 0295 163 180)

Laki lapsilisälain muuttamisesta ja laki elatustukilain 4 §:n muuttamisesta (HE 70/2015 vp). Lapsilisän indeksisidonnaisuus poistetaan 1.1.2016 alkaen. Lapsilisälakia ja elatustukilakia muutetaan myös siten, että Kansaneläkelaitokselle asetettua määräaikaa toimittaa lapsilisää ja elatustukia koskeva veloituslaskelma sosiaali- ja terveysministeriöön ennen etuuden maksupäivää pidennetään. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (STM hallitussihteeri Annika Parsons 0295 163 569)

Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta ja laki turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 112/2015 vp). Lakeja muutetaan siten, että lomituspalvelun kustannukset korvataan palvelun tarjoajalle, kotieläinyksikkörajaa nostetaan 6 kotieläinyksikköön ja palvelumaksuja nostetaan. Lisäksi maatalousyrittäjien joukkoa rajataan, lomituksen saamisen edellytyksiä ja sijaisapuoikeutta rajoitetaan sekä yrittäjän omavastuuta lisätään maksujen korotuksilla. Laki turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2016. Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että osana kokonaisuudistusta työnsuojelun valvontaan liittyvät toimivaltakysymykset selvitetään ja lomittajien työturvallisuutta ja sen valvomista koskevat säännökset saatetaan työsuojelulainsäädännön edellyttämälle tasolle. Lisäksi yrittäjän tarpeiden ja lomittajan työajan yhteensovittamista tulee tarkastella kokonaisuudistuksen yhteydessä siten, että lomittajan työn osa-aikaisuutta pystytään vähentämään.  2) Eduskunta edellyttää, että nyt säädettävän varallaolon maksullisuuden vaikutuksia lomituspalveluiden käyttöön ja käytänteisiin seurataan ja lomituksen kokonaisuudistuksen yhteydessä tarkastellaan sen muutostarpeita. 3) Eduskunta edellyttää, että tuetun maksullisen lomituksen enimmäistuntimäärän riittävyyttä ja rajauksen vaikutuksia maatalousyrittäjien jaksamiseen seurataan ja tuntimäärän muutostarpeita tarkastellaan kokonaisuudistuksen yhteydessä. (STM hallitussihteeri Annika Parsons 0295 163 596)

Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta, laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki merimieseläkelain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain 126 ja 127 §:n muuttamisesta, laiki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta, laki eläkesäätiölain muuttamisesta ja laki vakuutuskassalain muuttamisesta (HE 98/2015 vp). Lakien muutokset perustuvat pääosin lakiin kirjanpitolain muuttamisesta. Kirjanpitosäännösten osalta muutokset ovat pääosin sisällöltään teknisiä tarkistuksia, jotka johtuvat siitä, että kirjanpitolakia sovelletaan taustalakina vakuutustoimialan yrityksiin. Vakuutusyhtiölain, eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain viittaussystematiikkaa muutetaan siten, että sovellettavia kirjanpitolain säännösten kanssa samansisältöisiä säännöksiä ei enää kirjoiteta auki näihin lakeihin, vaan kirjanpitolain säännöksiä sovelletaan viittaamalla niihin. Vastaavasti menetellään osakeyhtiölain kanssa samansisältöisten säännösten soveltamisessa vakuutusyhtiöihin. Vakuutustoiminnan erityisluonteesta johtuva sääntely säilytetään vakuutustoimialan yrityksiä ja eläkelaitoksia koskevissa yhteisöoikeudellisissa laeissa. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (STM vakuutusylitarkastaja Tom Strandström 0295 163 430)

Laki yleisestä asumistuesta annetun lain 16 ja 51 §:n muuttamisesta ja laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 127/2015 vp). Yleisestä asumistuesta annettua lakia muutetaan siten, että enimmäisasumismenoja tarkistetaan ensimmäisen kerran asumismenojen muutosta vastaavasti vuoden 2017 alusta. Lisäksi yleisen asumistuen perusomavastuun tulosidonnaisuutta kiristetään. Eläkkeensaajan asumistuesta annettua lakia muutetaan siten, että vuonna 2016 sovelletaan samoja lämmitys-, vesi- ja kunnossapitokustannuksia, keskimääräisiä asumismenoja sekä asumismenojen enimmäismääriä kuin vuonna 2015. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (STM erikoistutkija Keijo Tanner 0295 163 304)

Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta, laki aravarajoituslain muuttamisesta, laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta ja laki asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta (HE 99/2015 vp). Valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen vuokrien ja käyttövastikkeiden määräytymisessä noudatettavaa omakustannusperiaatetta koskevia säännöksiä tarkennetaan muun muassa siten, että varautuminen tuleviin korjauksiin saisi olla enintään kohtuullista. Lisäksi eräitä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle kuuluvia korkotukilainojen maksuohjelmiin liittyviä tehtäviä siirretään Valtiokonttorille. Korkotuki- ja aravalainajärjestelmiin liittyviä muutoksenhakusäännöksiä muutetaan siten, että muutoksenhaku hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää pääsääntöisesti valituslupaa. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (YM hallitussihteeri Ville Koponen 0295 250 132)

Tasavallan presidentti ratifioi Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön vuonna 2010 Kampalan tarkistuskonferenssissa tehdyt muutokset ja vahvisti lain Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön vuonna 2010 hyväksyttyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain rikoslain muuttamisesta sekä lain pakkokeinolain 10 luvun 3 ja 17 §:n muuttamisesta (HE 289/2014 vp). Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM lähetystöneuvos Satu Suikkari-Kleven 0295 351 241)

KANSAINVÄLISET ASIAT
Tasavallan presidentti päätti 30.12.2015 seuraavat kansainväliset asiat:

Tasavallan presidentti hyväksyi Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteiden muutokset vuodelle 2016. (OKM kulttuuriasiainneuvos Satu Heikkinen 0295 330 102)

MUUTA
Tasavallan presidentti päätti 30.12.2015 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: Maakuntalaki kunnallisesti yhteensovitetuista sosiaalipalveluista, maakuntalaki kunnallisesti yhteen sovitetuista sosiaalipalveluista annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki sosiaalihuollon suunnittelusta ja maakuntaosuudesta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki kuntien maakuntaosuuksista annetun maakuntalain 6 §:n muuttamisesta, maakuntalaki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain soveltamisesta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki valtakunnan sosiaalihuollon säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki toimeentulotukilain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 6 §:n muuttamisesta, maakuntalaki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki lastensuojelulain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta sekä maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan kuntalain 78 §:n muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisestä tieliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (HE 85/2015 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

NIMITYSASIAT
Tasavallan presidentti päätti 30.12.2015 seuraavat nimitysasiat:

Määräaikainen hovioikeudenneuvos, esittelijäneuvos Kari Veikko Juhani Vesanen Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2016 lukien, hovioikeudenneuvos Pirjo Pauliina Aaltonen Helsingin hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2016 lukien, hovioikeudenneuvos Mikko Yrjänä Saleva Helsingin hovioikeuden kolmanneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2016 lukien, hovioikeudenneuvos Ari Veikko Kyllönen Helsingin hovioikeuden neljänneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2016 lukien ja hovioikeudenneuvos Timo Jussi Ojala Helsingin hovioikeuden viidenneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.3.2016 lukien. Määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Liisa Katriina Lehikoinen Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2016 lukien ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, vanhempi oikeussihteeri Risto Henrikki Niemiluoto Helsingin hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2016 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)