Tasavallan presidentin esittely 4.9.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 456/2015
4.9.2015

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 4.9.2015 seuraavat lait:

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta, laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta ja laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 26 §:n muuttamisesta (HE 307/2014 vp). Näyttötutkintojen järjestämisen laatua vahvistetaan säätämällä näyttötutkinnon järjestäjälle asetettavista edellytyksistä sekä näyttötutkinnon järjestäjän tehtävistä. Näyttötutkinnon järjestäjällä on oltava riittävät taloudelliset ja ammatilliset edellytykset näyttötutkintojen järjestämiseen sekä riittävä näyttötutkintojärjestelmän ja järjestämiensä tutkintojen asiantuntemus. Tutkintotoimikuntien tehtäviä muutetaan siten, että niissä korostuvat laadunvarmistus ja näyttötutkintojen ja näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. Tutkintotoimikuntia avustaa niille laissa säädettyjen tehtävien hoitamisessa Opetushallitukseen perustettava näyttötutkintosihteeristö. Näyttötutkintojärjestelmän työelämäläheisyyttä syvennetään myös säätämällä arvioinnista ja arvioijista. Arviointiin tyytymättömällä on mahdollisuus hakea oikaisua tutkintotoimikunnalta, joka voi tarvittaessa määrätä uuden arvioinnin. Lait tulevat voimaan 1.8.2016. (OKM hallitusneuvos Virpi Korhonen 0295 330 391)

Tasavallan presidentti hyväksyi lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 10/2015 vp). Sopimus on allekirjoitettu Ho Chi Minhissä 21.11.2014. Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoliikenteen harjoittajia käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Sopimuksen mukaisesti Suomen nimeämät lentoyhtiöt saavat oikeuden liikennöidä Helsinki-Vantaalta ja joltakin toiselta nimettävältä lentoasemalta Hanoihin ja Ho Chi Minhiin. Vastaavat liikenneoikeudet mainituilla reiteillä on Vietnamin nimeämillä lentoyhtiöillä. Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa. (LVM liikenneneuvos Risto Saari 0295 342 311)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 4.9.2015 seuraavat kansainväliset asiat:

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) B liitteen 6 artiklan 7 §:n muutoksen hyväksyminen. COTIF-yleissopimuksen B liitteen 6 artiklan 7 §:ssä sanat ”Euroopan yhteisö” on yleissopimuksessa määrättyä menettelyä noudattaen päätetty muuttaa sanoiksi ”Euroopan unioni”. Yleissopimuksen osapuolet voivat vastustaa muutosta 8.9.2015 päättyvässä määräajassa. Muutos tulee yleissopimuksen 35 artiklan 3 §:n nojalla voimaan 1.5.2016, paitsi jos vähintään neljäsosa sopimusvaltioista vastustaa muutosta. Muutos on täysin tekninen eikä Suomella ole sitä aihetta vastustaa. (OM lainsäädäntöjohtaja Antti Leinonen 0295 150 264)

Tieliikennettä koskevan yleissopimuksen 8 ja 39 artiklojen muutosten hyväksyminen. YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) alaisuudessa työskentelevä liikenneturvallisuustyöryhmä (WP 1) hyväksyi 68. istunnossaan 26.3.2014 ehdotuksen, jolla muutettaisiin tieliikennettä koskevan yleissopimuksen (SopS 30/1986; ns. Wienin kansainvälinen tieliikennesopimus) 8 ja 39 artikloja. Esitetyt muutokset ovat luonteeltaan teknisiä, eivätkä ne aiheuta muutoksia Suomen lainsäädäntöön. (LVM liikenneneuvos Kimmo Kiiski 0295 342 304)

Elinkeinoministeri Olli Rehnin tai hänen estyneenä ollessaan kansliapäällikkö Erkki Virtasen valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Suomen tasavallan hallituksen ja Saudi-Arabian kuningaskunnan hallituksen välillä. Neuvotteluissa aikaansaatu sopimusteksti koskee yhteistyötä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla. Sopimusosapuolet voivat tehdä yhteistyötä sopimuksessa määritellyillä aloilla, joita olisivat perus- ja soveltava tutkimus, ydinreaktorit ja niiden suunnittelu, rakentaminen ja käyttö energiantuotannossa, ydinpolttoainekierron ja radioaktiivisen jätteen hallinta, uuden sukupolven ydinreaktoreihin sekä niiden suunnitteluun ja maailmanlaajuiseen markkinoille saattamiseen liittyvä innovatiivinen teknologia, ydinturvallisuus, säteilysuojelu ja ympäristönsuojelu, radioaktiivisten isotooppien tuotantoon ja säteilyteknologiaan sekä niiden sovelluksiin liittyvä toiminta, ydinenergian käyttö lääketieteessä ja teollisuudessa, ydinalan turvajärjestelyt ja ydinmateriaalivalvonta, ydinenergiaan liittyvien henkilöresurssien kehittäminen, kuten koulutus, pätevöittäminen sekä asiantuntijoiden ja henkilöstön vaihto osapuolten kesken ja hätävalmius ja valmiussuunnitelmat radioaktiivisuuden ja säteilyn varalle sekä osallistuminen ydin- ja säteilyonnettomuuksiin liittyvään valmiustoimintaan. Lisäksi mukaan otettaisiin mahdollisuus sopia muista yhteistyöaloista osapuolten kesken. Suomi on lähiaikoina tehnyt samantyyppiset sopimukset yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla Etelä-Korean ja Venäjän kanssa. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, ja sen hyväksyminen ja voimaansaattaminen Suomessa edellyttää siten eduskunnan suostumusta. (TEM teollisuusneuvos Herkko Plit 0295 063 636)

Valtiosihteeri Paula Lehtomäen tai hänen estyneenä ollessaan kansliapäällikkö Päivi Sillanaukeen valtuuttaminen allekirjoittamaan sosiaaliturvasta Suomen tasavallan hallituksen ja Korean tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen. Suomen ja Korean välillä neuvoteltu sosiaaliturvasopimus on tarkoitus allekirjoittaa syyskuussa Soulissa. Sopimus vaikuttaisi Suomen ja Korean välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaan. Suomen osalta sopimus koskee työeläkejärjestelmää ja Korean osalta lakisääteistä työntekijöiden eläkejärjestelmää (National Pension). Kummankin maan osalta sopimus koskee myös työttömyysvakuutusta. Sopimuksessa on lähetettyjä työntekijöitä koskevia määräyksiä. Suomesta suomalaisen yrityksen Koreaan lähettämä työntekijä jää Suomen työeläkelainsäädännön ja työttömyysvakuutuksen alaisuuteen enintään viideksi vuodeksi. Tältä ajalta vakuutusmaksut maksetaan vain Suomeen eikä Koreassa peritä Korean lainsäädännön mukaisia pakollisia maksuja. Näin vältetään kaksinkertaiset sosiaalivakuutusmaksut, millä on merkitystä yritysten kilpailukyvylle. Sopimuksen mukaan myös sopimusvaltion lainsäädännön mukaan ansaitut eläkkeet maksetaan toisen sopimusvaltion alueella asuville henkilöille. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, jotka edellyttävät eduskunnan suostumusta. Sopimus tulee voimaan sitä kuukautta seuraavan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jolloin sopimusvaltiot ovat vastaanottaneet toisiltaan ilmoituksen sopimuksen voimaantuloa varten vaadittavien lainsäädännöllisten menettelyjensä loppuunsaattamisesta. (STM hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta 0295 163 170)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 4.9.2015 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavan maakuntalain osalta: maakuntalaki valtakunnan uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain soveltamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Tasavallan presidentti myönsi akateemikon arvonimen akatemiaprofessori Ilkka Hanskille ja akatemiaprofessori Sirpa Jalkaselle. (OKM opetusneuvos Mirja Vihma 0295 330 326)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 4.9.2015 seuraavat nimitysasiat:

Liman suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Mika Koskisen sivuakkreditointi Boliviaan, Mexicon suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Roy Erikssonin sivuakkreditointi Costa Ricaan, Hondurasiin ja Nicaraguaan, Rooman suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Janne Taalaksen sivuakkreditointi San Marinoon ja Hanoin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Ilkka-Pekka Similän sivuakkreditointi Laosiin 1.10.2015 lukien sekä Bangkokin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Kirsti Westphalenin sivuakkreditoinnin peruuttaminen Laosiin. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)