Tasavallan presidentin esittely 6.3.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 122/2015
6.3.2015

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 6.3.2015 seuraavat lait:

Ryhmärakennuttamislaki, laki asuntokauppalain 2 ja 7 luvun muuttamisesta ja laki kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 228/2014 vp). Ryhmärakennuttamista edistetään turvaamalla ryhmärakennuttamishankkeisiin osallistuvien oikeudellinen asema ja edesautetaan sen myötä rahoituksen saamista hankkeille. Ryhmärakennuttamislaki koskee hankkeita, joissa rakennuttamisen pääasiallisena tarkoituksena on hankkia ryhmään kuuluville luonnollisille henkilöille tai heidän perheenjäsenilleen asunto. Laissa säädetään ryhmärakennuttamishankkeiden markkinoinnista ja markkinointivaiheessa perittävien osallistumismaksujen enimmäismäärästä. Lisäksi säädetään ryhmärakennuttajakonsultin palvelusta, konsultin suorituksessa olevasta virheestä ja suorituksen viivästymisestä sekä näiden seuraamuksista sekä konsultilta edellytettävästä pakollisesta vastuuvakuutuksesta. Laissa on niin ikään säännöksiä ryhmärakennuttamishankkeen toteuttamiseksi tehtävistä sopimuksista. Lait tulevat voimaan 1.9.2015. (OM lainsäädäntöjohtaja Katri Kummonen 0295 150 266)

Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta (HE 265/2014 vp).  Lain tavoitteena on edistää väestön turvallisuutta turvaamalla hätäkeskustoimintaa entistä paremmin. Lailla mahdollistetaan hätäilmoitusten vastaanottamisessa ohjaustoiminto hätäilmoituksen tullessa liittymästä tai laitteesta, jota ei voida tunnistaa tai paikantaa. Ohjaustoiminto mahdollistetaan myös, jos on perusteltua epäillä ilmoituksen olevan hätäkeskustoiminnasta annetun lain 13 §:ssä tarkoitettua hätäkeskuspalvelun häirintää tai väärinkäyttöä. Tällöin Hätäkeskuslaitoksella on oikeus siirtää vastaanottamansa hätäilmoitus erilliseen jonoon odottamaan vastausta. Lisäksi lakiin lisätään säännökset ennakkorekisteröitymisestä hätäilmoituksen tekemiseksi tekstiviestillä hätänumeroon 112. Laki tulee voimaan 1.5.2015. (SM neuvotteleva virkamies Johanna Hakala 0295 488 452)

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 169/2014 vp). Lain tavoitteena on selkeyttää ulkomaalaisvalvonnan periaatteita ja täsmentää ulkomaalaisvalvonnan toimivaltuuksia. Ulkomaalaislakiin lisätään säännökset sisämaassa tapahtuvasta ulkomaalaislain säännösten noudattamisen valvonnasta eli ulkomaalaisvalvonnasta ja ulkomaalaisvalvonnan toteuttamiseksi tarvittavista erityisistä toimivaltuuksista sekä niiden käyttöön liittyvistä menettelyistä. Lakiin lisätään säännökset poliisin ja Rajavartiolaitoksen tarkastusoikeudesta. Laki tulee voimaan 1.5.2015. (SM lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola 0295 488 603)

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 218/2014 vp). Lailla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä. Samalla ulkomaalaislakia tarkistetaan siten, että se on yhdenmukainen kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen kanssa. Ulkomaalaislain turvapaikkamenettelyä koskevia säännöksiä täsmennetään ja vallitseva soveltamiskäytäntö nostetaan lain tasolle. Laki tulee voimaan 1.7.2015. (SM lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola 0295 488 603)

Laki aluevalvontalain muuttamisesta (HE 296/2014 vp). Aluevalvontalakiin lisätään nykyistä täsmällisemmät säännökset tilanteista, joissa kiireellisen aluevalvontatehtävän hoitaminen edellyttää ilmatilan nopeaa käyttöön saamista ja vastaavasti ilmaliikennepalvelujen tarjoajan tehtävistä erityisesti näissä tilanteissa. Laissa säädetään myös ilmatilan hallintayksikön ja Liikenteen turvallisuusviraston aluevalvontatehtävistä sekä teknisestä valvonnasta ilmatilassa. Lakiin tehdään täsmennyksiä vieraan valtion valtionilma-aluksen ja valtionaluksen maahantuloa koskevaa lupamenettelyä, ilma-aluksesta tapahtuvaa tutkimustoimintaa, lupaehtoja, muutoksenhakua ja viranomaisten välistä tietojen antamista koskevaan sääntelyyn sekä uutta sääntelyä aluevalvonnan tilannekuvasta ja henkilötietojen käsittelemisestä. Lakiin lisätään myös säännökset tietojen antamisesta vieraan valtion viranomaiselle ja kansainväliselle toimielimelle. Laki tulee voimaan 1.4.2015. (PLM hallitusneuvos Timo Turkki 0295 140 601)

Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta, laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta ja laki Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta (HE 340/2014 vp). Kunnallista eläkelakia ja valtion eläkerahastosta annettua lakia muutetaan siten, että lakeihin lisätään säännökset omistajaohjauksen periaatteista, velvollisuudesta pitää luottamustehtäviä koskevaa luetteloa, eturistiriitoja koskevista toimintaperiaatteista sekä johdon ja sen lähipiiriin kuuluvien liiketoimista. Lakeihin lisätään myös säännökset kunnallisen eläkelaitoksen Kevan ja valtion eläkerahaston sisäpiiristä sekä sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden arvopaperiomistuksia koskevasta julkisesta rekisteristä. Lisäksi Finanssivalvonnasta annettua lakia muutetaan siten, että Finanssivalvonnan toimivaltuuksia laajennetaan kattamaan näiden säännösten noudattamisen valvonta. Lait tulevat voimaan 1.4.2015. (VM lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki 0295 530 414)

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 304/2014 vp). Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle päätetyt opetustoimen valtionosuusindeksiä ja yksikköhintaa koskevat väliaikaisina toteutetut säästöt muutetaan pysyviksi. Säästö toteutetaan lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja taiteen perusopetuksen keskimääräiseen yksikköhintaan tehtävällä vähennyksellä, joka on vähintään vuoden 2015 tasossa. Laki tulee voimaan 1.1.2016. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että vaalikaudella 2015-2018 hallitus arvioi kokonaisuudessaan uudelleen opetuksen ja tutkimuksen merkityksen sille yhteiskunnalliselle kehitykselle, jota muun muassa hallitusohjelmissa on tavoiteltu, ja laatii selkeän opetuksen ja tutkimuksen rahoituksen kehittämissuunnitelman, jolla rahoitustaso kytketään realistisella tavalla opetuksen ja tutkimuksen keskeisiin tavoiteasetteluihin. (OKM hallitusneuvos Merja Leinonen 0295 330 191)

Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain muuttamisesta, laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain 19 ja 20 §:n muuttamisesta, laki kalastuslain 37 b §:n muuttamisesta, laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 353/2014 vp). Lakien teknisluonteiset muutokset liittyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetulla valtioneuvoston asetuksella toteutettuun kalataloushallinnon uudelleen organisointiin, jossa kalataloustehtävien hoito keskitettiin Varsinais-Suomen, Pohjois-Savon ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin. Lisäksi laeissa huomioidaan merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetussa laissa maa- ja metsätalousministeriölle säädettyjen toimeenpanotehtävien siirto Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. Yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muutoksella mahdollistetaan valvonnan ohjaus- ja koordinaatiotehtävien siirtäminen maa- ja metsätalousministeriöstä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle valtioneuvoston asetuksella. Lait tulevat voimaan 1.4.2015. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että kalataloushallinnon organisaatiouudistuksen vaikutuksia seurataan sekä asiakkaan että hallinnon näkökulmasta ja seurannan tuloksista toimitetaan maa- ja metsätalousvaliokunnalle selvitys 1.11.2016 mennessä. (MMM lainsäädäntöneuvos Heidi Aliranta 0295 162 410)

Laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta ja laki ajoneuvolain muuttamisesta (HE 252/2014 vp). Mahdollisuutta käyttää sähköisiä palveluita laajennetaan ajoneuvojen rekisteröintitoiminnassa. Ajoneuvon rekisteröinnin voi hoitaa muutamaa poikkeuksellista tilannetta lukuun ottamatta kokonaan sähköisesti. Samalla tarkennetaan säännöksiä siitä, mitä rekisteröintitehtäviä Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa ulkopuolisille palveluntuottajille ja millä edellytyksillä. Lait tulevat voimaan 16.11.2015. Ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain 2 §:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin vasta 1.12.2015. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 0295 342 367)

Laki joukkoliikennelain muuttamisesta, laki tieliikennelain 88 c §:n muuttamisesta ja laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta (HE 315/2014 vp). Reittiliikenneluvan saamista helpotetaan sekä poistetaan liikennöinnin vähimmäisajat. Joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten työtä helpotetaan selkeyttämällä lupahallintoon ja liikennelupien ehtoihin liittyviä säännöksiä. Lisäksi tehdään lakiteknisiä muutoksia. Joukkoliikennelakia ja kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annettua lakia muutetaan niin, että kuolinpesä saa määrätyin edellytyksin jatkaa liikennettä kuusi kuukautta luvanhaltijan kuoleman jälkeen. Harmaata taloutta linja-autoliikenteessä torjutaan lisäämällä joukkoliikennelupaan konkurssien ketjuttamisen estämistä koskeva ehto ja lisäämällä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tiedonsaantioikeuksia muiden viranomaisten rekistereistä. Lait tulevat voimaan 15.3.2015. (LVM ylitarkastaja Iida Huhtanen 0295 342 613)

Laki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta ja laki rikoslain 44 luvun 11 §:n muuttamisesta (HE 319/2014 vp). Lailla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattamista koskeva direktiivi. Lakiin otetaan myös pyroteknisten tuotteiden jäljitettävyyttä koskevia säännöksiä, joilla pannaan täytäntöön komission direktiivi pyroteknisten tuotteiden jäljitettävyysjärjestelmän perustamisesta. Rikoslain räjähderikosta koskevaa pykälää muutetaan siten, että lain vastainen pyroteknisten tuotteiden maahantuonti, markkinoille saattaminen ja jakelu säädetään rangaistavaksi.  Lait tulevat voimaan 1.7.2015. (TEM teollisuusneuvos Tapani Koivumäki 0295 063 722)

Laki suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta ja laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta (HE 276/2014 vp). Työnantajan on turvattava maksukyvyttömyytensä varalta vähintään puolet suoraan lisäeläkejärjestelyyn perustuvasta eläkevastuun määrästä. Työnantaja voi toteuttaa turvaamisvelvoitteen ottamalla vakuutuksen, asettamalla vakuuden tai muulla näihin rinnastettavalla tavalla. Turvaamisvelvoite katsotaan täyttyneeksi myös tilanteessa, jossa vähintään puolet työnantajan lisäeläkelupauksesta on järjestetty henkivakuutusyhtiön, eläkesäätiön tai -kassan kautta. Laissa säädetään lisäksi työnantajan tiedonantovelvollisuudesta, viranomaisvalvonnasta ja laiminlyöntitilanteista. Työsuojeluviranomaisella on oikeus antaa kehotuksia, jos työnantaja rikkoo laista johtuvia velvollisuuksiaan. Lait tulevat voimaan 1.4.2015. (TEM vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner 0295 049 001)

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 334/2014 vp). Kilpailun toimivuuden edistämisen näkökulma sisällytetään alueidenkäytön suunnittelun tavoitteisiin sekä asemakaavan laatimisharkintaa koskevaan säännökseen. Lakiin lisätään kunnan maapolitiikan harjoittamista koskeva toimivaltasäännös toimialan lainsäännöllisen aseman selventämiseksi. Kaavoituksen sujuvoittamiseksi ja resurssien käytön tehostamiseksi kaavan laatimiseen liittyviä selvityksiä ja vaikutusten arviointeja täsmennetään. Rakennusvalvontaviranomaisen käytössä olevan hallintopakkomenettelyn jouduttamiseksi sitä koskevaan muutoksenhakuun otetaan käyttöön valituslupa korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Paljon tilaa vaativa erikoistavaran kauppa on tulossa vähittäiskaupan suuryksikköjä koskevan sääntelyn piiriin 15.4.2015 päättyvän siirtymäajan jälkeen. Siirtymäaikaa pidennetään kahdella vuodella 15.4.2017 saakka, jotta maakunnan liitoille ja kunnille jää riittävästi aikaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan sijoittumisen mahdollistavien kaavojen laatimiseen.  Lait tulevat voimaan 1.4.2015. (YM hallitusneuvos Jyrki Hurmeranta 0295 250 091)

Tasavallan presidentti hyväksyi turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Kroatian välillä tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Kroatian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 283/2014 vp). Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa salassa pidettävän turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen Suomen ja Kroatian välillä osapuolten välisessä yhteistyössä erityisesti ulko-, puolustus-, turvallisuus- ja poliisiasioissa sekä tiede-, elinkeino- ja teknologia-asioissa. Kysymys on arkaluonteisista tietoaineistoista, jotka lähettävässä sopimusvaltiossa on erikseen luokiteltu korkean tietoturvallisuuden tason toteuttamista edellyttäviksi. Sopimus ei velvoita turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamiseen. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM ulkoasiainneuvos Maarit Jalava 0295 351 843)

Tasavallan presidentti hyväksyi Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välisen sopimuksen yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla ja vahvisti lain yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla Venäjän federaation kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (HE 338/2014 vp). Sopimuksen tavoitteena on edistää ja säännellä ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevaa yhteistyötä Suomen ja Venäjän välillä. Yhteistyön piiriin kuuluvat ydinenergian käyttöön liittyvä tutkimus, ydinaineiden ja ydinenergian käyttöön liittyvien aineiden ja teknologian siirto sekä ydin- ja säteilyturvallisuuden edistäminen. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (TEM neuvotteleva virkamies Liisa Huhtala 0295 047 062)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 6.3.2015 seuraavat kansainväliset asiat:

Osastopäällikkö Jarno Syrjälän tai hänen estyneenä ollessaan apulaisosastopäällikkö Kari Alangon valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen puolesta Suomen tasavallan hallituksen ja Israelin valtion hallituksen välinen sopimus diplomaattisen tai konsuliedustuston jäsenen perheenjäsenten ansiotyöstä. Perhe- ja puolisosopimuksilla sallitaan diplomaattisen edustuston ja konsuliedustuston henkilöstön perheenjäsenen työskentely vastaanottajavaltiossa ilman, että henkilö menettää diplomaattistatuksensa ja vapautuksen vastaanottajavaltion lainkäyttövallasta diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen asettamissa rajoissa. Perhe- ja puolisosopimusten tekeminen on tehokas tapa edistää puolisoiden työllistymismahdollisuuksia asemamaassa ja tukea heidän työuraansa. Perhe- ja puolisosopimuksilla ei vaikuteta esim. yleisiin ammattiin mahdollisesti liittyviin pätevyysvaatimuksiin. Israelin kanssa tehty sopimus noudattaa pääpiirteissään aiempia Suomen tekemiä kahdenvälisiä perhe- ja puolisosopimuksia. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, joten sen hyväksyminen tulee edellyttämään eduskunnan suostumusta. Tarkoituksena on, että sopimus allekirjoitettaisiin Helsingissä 11.3.2015. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Suurlähettiläs Petri Salon tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Anu Saxénin valtuuttaminen allekirjoittamaan Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnan (UNCITRAL) sijoittajan ja valtion välistä riitojenratkaisua koskevien avoimuussääntöjen soveltamisesta voimassa oleviin investointisuojasopimuksiin koskeva yleissopimus. Yleissopimuksen myötä Suomi sitoutuu soveltamaan 1.4.2014 voimaan tulleita kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnan sijoittajan ja valtion välistä riitojenratkaisua koskevia avoimuussääntöjä kaikkiin Suomen voimassa oleviin investointisuojasopimuksiin tapauksissa joissa Suomi on vastaaja. Voimaantullakseen sopimus edellyttää vielä sen hyväksymisen sekä alustavan arvion mukaan eduskunnan suostumuksen. Tarkoituksena on, että Suomi allekirjoittaa yleissopimuksen kun se avataan allekirjoituksille Mauritiuksen Port Luisissa 17.3.2015. (UM lähetystöneuvos Jukka Pesola 0295 351 029)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 6.3.2015 seuraavat asiat:

Päätös olla käyttämättä veto-oikeutta seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki perhehoitajalain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa, maakuntalaki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 3 §:n muuttamisesta, maakuntalaki sosiaalihuollosta annettujen valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 2 §:n muuttamisesta, maakuntalaki lastensuojelusta annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 5 §:n muuttamisesta, maakuntalaki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun maakuntalain 2 ja 5 §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan kunnallisverolain muuttamisesta, maakuntalaki kunnille maksettavista maakunnanosuuksista annetun maakuntalain väliaikaisesta muuttamisesta, maakuntalaki kunnille sairauskuluvähennyksestä vuosille 2014 ja 2015 suoritettavasta hyvityksestä sekä maakuntalaki maakuntapäivien edustajien palkkioista ja kulukorvauksista. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutosten ja Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 366/2014 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2013 verohyvitystä koskevan päätöksen vahvistaminen. Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti päätöksessään 17.12.2014 vahvistanut Ahvenanmaan maakunnalle kuuluvan vuoden 2013 verohyvityksen. Itsehallintolain 49 §:n mukaan verohyvitys on suoritettava, kun maakunnassa maksuunpantu tulo- ja varallisuusvero ylittää 0,5 % vastaavasta verosta koko maassa, jolloin ylimenevä osa (verohyvitys) on valtion varoista suoritettava Ahvenanmaan maakunnalle. Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen mukaan Ahvenanmaan maakunnalle kuuluvan vuoden 2013 verohyvityksen määrä on 6 987 664 euroa. Ahvenanmaan valtuuskunnan päätös perustuu verohallinnon laskelmiin. Verohyvitys maksetaan momentilta 28.80.31 (verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle). Vuoden 2015 lisätalousarvioesityksessä on huomioitu ehdotetun päätöksen maksaminen ehdottamalla määrärahan alentamista 7 milj. euroon. (VM valtiosihteeri Martti Hetemäki 029 553 0292)

Hengenpelastusmitalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten sekä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrääminen toimikaudeksi 25.5.2015–24.5.2019. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): kansliapäällikkö Päivi Nerg, puheenjohtaja ja poliisitarkastaja Jari Pajunen, varapuheenjohtaja, sisäministeriö. Jäsenet: kansliapäällikkö Päivi Nerg (pelastusylijohtaja Esko Koskinen) sisäministeriö, poliisitarkastaja Jari Pajunen (poliisiylitarkastaja Stefan Gerkman) sisäministeriö, pääkäyttäjä Sirpa Forma (neuvotteleva virkamies Pirjo Lillsunde) sosiaali- ja terveysministeriö, toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry (valmiuspäällikkö Jori Nordström Suomen Meripelastusseura ry), valmiuspäällikkö Jarmo Hollstein (yksikönpäällikkö Henna Korte) Suomen Punainen Risti. (SM pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki 0295 488 419)

Tasavallan presidentti myönsi Suomen Punaisen Ristin kultaisen ansiomitalin 39 henkilölle, hopeisen ansiomitalin 52 henkilölle ja pronssisen ansiomitalin 145 henkilölle. (SM pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki 0295 488 419)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 6.3.2015 seuraavat nimitysasiat:

Belgradin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Pekka Orpanan edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2015, Kabulin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Ari Mäen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2015, Kiovan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Arja Makkosen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2015, Lontoon suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Pekka Huhtaniemen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2015, Méxicon suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Anne Lammilan edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2015, Rabatin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Christina Harttilan edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2015 sekä Shanghain pääkonsulaatin päällikön, ulkoasiainneuvos Marja Joenusvan edustuston päällikön tehtävän päättyminen 30.6.2015. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Ulkoasiainneuvos Pertti Ikonen Belgradissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2015, ulkoasiainneuvos Ritva Koukku-Ronde Berliinissä olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2015, ulkoasiainneuvos Anne Meskanen Kabulissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2015, ulkoasiainneuvos Juha Virtanen Kiovassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2015, ulkoasiainneuvos Mika Koskinen Limassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2015, ulkoasiainneuvos Päivi Luostarinen Lontoossa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2015, ulkoasiainneuvos Roy Eriksson Méxicossa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2015, ulkoasiainneuvos Anne Huhtamäki Pristinassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2015 samalla peruuttaen suurlähettiläs Harri Salmen sivuakkreditoinnin Kosovoon, ulkoasiainneuvos Anne Vasara Rabatissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2015, ulkoasiainneuvos Kirsti Kauppi Washingtonissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2015 sekä ulkoasiainneuvos Jan Wahlberg Shanghaissa olevan pääkonsulaatin päällikön tehtävään 1.7.2015. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Asianajaja, OTK, OTL, OTT Mikko Lasse Sakari Pikkujämsä korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvoksen virkaan 1.8.2015 lukien. (OM osastopäällikkö Kari Kiesiläinen 0295 150 138)

Komentaja Petri Olavi Ilvesarolle Suomen pysyvään ETYJ-edustustoon sotilasedustajaksi Wienissä annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2015 lukien ja everstiluutnantti Ville-Pentti Poutun määrääminen tähän tehtävään 1.8.2015 lukien asemapaikkana Wien. Everstiluutnantti Torsti Aarne Heikki Astrénille Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan Unionissa (EUE) apulaissotilasedustajaksi Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2015 lukien ja komentajakapteeni Anssi Juhani Olavi Munkin määrääminen tähän tehtävään 1.8.2015 lukien asemapaikkana Bryssel sekä everstiluutnantti Arto Petteri Vaaralalle Suomen erityisedustustossa Pohjois-Atlantin liitossa (NAE) apulaissotilasedustajaksi Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2015 lukien ja everstiluutnantti Mikael Salon määrääminen tähän tehtävään 1.8.2015 lukien asemapaikkana Bryssel. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)

Varatuomari Peter Lindbäck Ahvenanmaan valtionviraston maaherran virkaan 1.4.2015 lukien 31.3.2023 päättyväksi määräajaksi. (VM alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo 0295 530 350)