Tasavallan presidentin esittely 6.6.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 235/2014
6.6.2014

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

MUUTOS VALTIONEUVOSTOSSA

Tasavallan presidentti vapautti 6.6.2014 luokanopettaja, kasvatustieteiden maisteri, kansanedustaja Jutta Pauliina Urpilaisen valtioneuvoston jäsenyydestä ja valtiovarainministerin tehtävästä sekä nimitti ja määräsi puolueen puheenjohtaja, oikeustieteen kandidaatti Antti Juhani Rinteen valtioneuvoston jäseneksi ja valtiovarainministeriksi. (VNK valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen 0295 160 280)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 6.6.2014 seuraavat lait:

Laki julkisesta notaarista ja laki konsulipalvelulain 34 §:n muuttamisesta (HE 11/2014 vp). Lakiin julkisesta notaarista otetaan säännökset julkisena notaarina toimivista virkamiehistä, julkisen notaarin tehtävistä, alueellisesta toimivallasta, julkisen notaarin todistuksen vahvistamisesta ja pöytäkirjan pitämisestä sekä asiakirjojen laillistamisesta. Konsulipalvelulain viittaukset julkisesta notaarista annettuun lakiin muutetaan viittauksiksi uuteen lakiin. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (OM lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen 0295 150 318)

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 9/2014 vp). Ulkomaalaislain kansainvälistä suojelua koskevia säännöksiä täsmennetään ja vallitseva soveltamiskäytäntö nostetaan lain tasolle. Laki tulee voimaan 1.7.2014. (SM neuvotteleva virkamies Sanna Sutter 0295 488 633)

Laki valtion talousarviosta annetun lain 7 ja 10 §:n muuttamisesta (HE 10/2014 vp). Laki muutetaan siten, että siirtomäärärahan enimmäiskäyttöaika voi valtion monivuotisissa rakennus- ja muissa investointihankkeissa olla viisi vuotta. Lisäksi kumotaan talousarviolain valtion rakennushankkeita koskeva, monivuotiseen valtuuteen liittyvä säännös. Laki tulee voimaan 1.7.2014. (VM budjettineuvos Outi Luoma-Aho 0295 530 086)

Laki kirkkolain muuttamisesta (HE 13/2014 vp). Kirkkolaissa säädetään kootusti kirkollisista vaaleista sekä kirkon luottamushenkilöistä ja luottamustoimesta. Tuomiokapitulin maallikkojäsentä koskevan vaalikelpoisuusrajoitus poistetaan ja pappisvirkaan perustuvan äänioikeuden rajoituksia supistetaan. Kirkkoherran oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin äänioikeutettujen luettelosta korvataan vaalilautakunnan mahdollisuudella oikaista itse äänioikeutettujen luettelossa havaittuja virheitä. Laki tulee voimaan 1.7.2014. (OKM hallitusneuvos Merja Leinonen 0295 330 191)

Laki vesikulkuneuvorekisteristä, laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta, laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 §:n muuttamisesta, laki öljyvahinkojen torjuntalain 31 §:n muuttamisesta, laki meripelastuslain 14 §:n muuttamisesta, laki tullilain 28 §:n muuttamisesta, laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta, laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta ja laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 39 ja 40 §:n muuttamisesta (HE 14/2014 vp). Vesikulkuneuvorekisterin ylläpitäminen siirretään maistraateilta Liikenteen turvallisuusvirastolle sekä säädetään niistä menettelytavoista, joilla vesikulkuneuvo ja sen moottori rekisteröidään vesikulkuneuvorekisteriin. Muihin lakeihin tehdään vesikulkuneuvorekisteristä annetusta laista johtuvat tekniset muutokset. Lait tulevat voimaan 1.8.2014. Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta ja laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 39 ja 40 §:n muuttamisesta tulevat voimaan samana päivänä kuin rikesakkorikkomuksista annettu laki (756/2010). (LVM neuvotteleva virkamies Laura Aho 0295 342 009)

Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta (HE 15/2014 vp). Lakia muutetaan siten, että merituulivoimalan kokeiluhanke voidaan hyväksyä syöttötariffijärjestelmään, vaikka hankkeelle on investointia varten myönnetty valtiontukea. Sähkön tuottajalle säädetään mahdollisuus ennakkoon varmistaa etuoikeus saada tuulivoimala hyväksytyksi syöttötariffijärjestelmän tuulivoimaloiden 2 500 megavolttiampeerin kokonaiskapasiteettiin. Lisäksi oikaisuvaatimusjärjestelmän soveltamista laajennetaan ja valituslupa otetaan käyttöön. Laki tulee voimaan 30.6.2014. Lain 9 §:n 2 momentin ja 15 §:n 3 momentin 2 kohdan voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (TEM hallitusneuvos Anja Liukko 0295 062 078)

Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 12 §:n muuttamisesta ja laki Maaseutuvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 42/2014 vp). Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annettuun lakiin lisätään säännökset vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston hallinto- ja todentamisviranomaisesta, toimenpideohjelman valmistelusta sekä rahaston teknisen avun hyväksyttävyydestä. Lisäksi Maaseutuvirastosta annettua lakia muutetaan niin, että Maaseutuviraston tehtäviin lisätään vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston hallintoviranomaistehtävät. Lait tulevat voimaan 1.7.2014. (TEM hallitusneuvos Tuula Manelius 0295 064 909)

Laki mielenterveyslain muuttamisesta (HE 199/2013 vp). Mielenterveyslakia muutetaan niin, että myös muu kuin virkasuhteinen julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa toimiva laillistettu lääkäri voi laatia tarkkailulähetteen laissa säädetyillä edellytyksillä. Muu kuin virkasuhteinen lääkäri voi ilmoittaa terveyskeskukselle tai muulle kunnalliselle päivystävälle terveydenhuollon yksikölle todennäköisesti tahdosta riippumattoman hoidon tarpeessa olevasta henkilöstä tutkimuksiin noutamista tai virka-apupyynnön tekemistä varten. Tahdosta riippumattomassa hoidossa olevalle potilaalle on varattava mahdollisuus saada hoitavan sairaalan ulkopuolisen, riippumattoman lääkärin arvio hoidon tarpeesta ennen kuin hoidon jatkamisesta tehdään päätös. Sairaalan on huolehdittava siitä, että ulkopuolinen lääkäri kutsutaan paikalle potilaan tutkimista ja lausunnon antamista varten. Potilaalle tulee lisäksi antaa mahdollisuus saada hoitonsa jatkamisen edellytykset arvioitaviksi hoidon kestäessä. Laki tulee voimaan 1.8.2014. (STM hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki 0295 163 383)

Laki jätelain muuttamisesta (HE 16/2014 vp). Sähkö- ja elektroniikkalaitteen jakelijan velvollisuutta ottaa vastaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromua täsmennetään. Lakiin lisätään säännökset, joiden mukaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden etämyyjän on nimettävä valtuutettu edustaja, joka vastaa myyjän sijasta tämän tuottajavastuuta koskevista velvollisuuksista maassa, johon laitteet myydään. Myös toiseen maahan sijoittautunut toimija voi nimetä valtuutetun edustajan vastaamaan kotimaisen tuottajan sijasta tämän velvollisuuksista. Lakiin lisätään säännökset käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden siirtoja toiseen maahan koskevista menettelyistä ja valvontatoimista. Tuottajavastuuta koskeviin säännöksiin tehdään myös vähäisiä teknisluonteisia tarkistuksia. Säännöksiä eräiden asumisessa syntyvien yhdyskuntajätteiden omatoimisesta käsittelystä, toissijaisesta siivoamisvelvollisuudesta roskaamistapauksissa, ilmoittamisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin, siirtoasiakirjasta, tarkastuksista ja laiminlyöntimaksusta sekä rangaistussäännöksiä muutetaan. Laki tulee voimaan 15.7.2014. (YM ympäristöneuvos Klaus Pfister 040 014 3908)

Tasavallan presidentti hyväksyi Helsingissä toimivan Palestiinan edustuston asemasta Palestiinan kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Helsingissä toimivan Palestiinan edustuston asemasta Palestiinan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 3/2014 vp). Palestiinan edustuston asemaa koskeva sopimus allekirjoitettiin Helsingissä 4.9.2013. Sopimuksella Suomi myöntää edustustolle saman kohtelun kuin täysivaltaiselle suurlähetystölle ja edustuston nimi muuttuu Palestiinan edustustoksi. Sopimuksen tekeminen ei merkitse Palestiinan valtion tunnustamista. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Tasavallan presidentti päätti liittymisestä ELIXIR- konsortiosopimukseen, jolla perustetaan eurooppalainen luonnontieteiden tutkimusinfrastruktuuri biologiselle tiedolle (ELIXIR), valtuutti opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurun tai hänen estyneenä ollessaan kansliapäällikkö Anita Lehikoisen allekirjoittamaan konsortiosopimuksen ja vahvisti lain Eurooppalaisen luonnontieteiden tutkimusinfrastruktuurin biologiselle tiedolle (ELIXIR) perustavan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 32/2014 vp). ELIXIR -tutkimusinfrastruktuurin tehtävänä on koota siihen osallistuvien maiden kansalliset keskukset ja osaaminen yhteen edistämään tutkijoiden työtä ja kasvavan tutkimustiedon hallintaa. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (OKM opetusneuvos Marja-Liisa Niemi 0295 330 228)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 6.6.2014 seuraavat kansainväliset asiat:

Ministeri Jouko Leinosen tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Pekka Kososen valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Arabiemiraattien liiton hallituksen välillä veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille mallisopimuksille. Sopimus mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihdon, jota voidaan tehokkaasti hyödyntää taistelussa kansainvälistä veropakoa vastaan. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa samanaikaisesti muiden Pohjoismaiden kanssa Pariisissa kesäkuun viimeisellä viikolla. (VM neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi 0295 530 105)

Suurlähettiläs Päivi Kairamon tai hänen estyneenä ollessaan johtaja Jukka Liedeksen opetus- ja kulttuuriministeriöstä valtuuttaminen allekirjoittamaan julkaistujen aineistojen saatavuuden helpottamiseksi sokeille, näkövammaisille ja muulla tavoin lukemisesteisille henkilöille tehty Marrakeshin sopimus. Sopimus on eräänlainen uuden polven kansainvälinen tekijänoikeussopimus. Siinä ei käsitellä perinteisten sopimusten tapaan tekijänoikeuden perusnormien asettamista ja soveltamisalan märittelyä vaan sitä, millaisia rajoituksia tekijänoikeusjärjestelmään voidaan ja pitää tehdä näkövammaisten hyväksi. Tärkeä osa sopimuksen sisällöstä käsittelee sitä, millaisilla järjestelyillä suojattua aineistoa voidaan saattaa näkövammaisten saataville yli valtioiden rajojen. Tarkoitus on, että sekä Euroopan unioni että kaikki sen jäsenvaltiot saattavat sopimuksen osaltaan voimaan. Sopimus on 30.4.2014 allekirjoitettu unionin puolesta. (OKM hallitusneuvos Anna Vuopala 0295 330 331)

Turvallisista konteista vuonna 1972 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtävien muutosten hyväksyminen. Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitea (MSC) hyväksyi 92. istunnossaan 21.6.2013 päätöslauselman MSC.355(92), jolla tehtiin muutoksia Genevessä 2.12.1972 turvallisista konteista tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 111/1999) I─III liitteeseen. Muutokset koskevat muun muassa turvallisuuskilpeä, konttien hyväksymisen edellytyksiä ja konttien testausmenetelmiä. Muutokset ovat teknisiä ja saatetaan voimaan valtioneuvoston asetuksella. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 0295 342 367)

Suurlähettiläs Ann-Marie Nyroosin tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Tito Gronowin valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan viestintätoimiston (ECO) perustamista koskevan yleissopimuksen liitteeseen A tehdyt muutokset sellaisina kuin ne sisältyvät kyseisen sopimuksen 23.11.2011 konsolidoituun toisintoon ja edellä mainittujen sopimusmuutosten hyväksyminen. Liitteessä määrätään sopimuspuolina olevien valtioiden rahoitusosuuksien ja samalla äänestyksessä käytettävien äänten painotuksen perustana käytettävistä maksuyksiköistä. (LVM viestintäneuvos Kreetta Simola 0295 342 609)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 6.6.2014 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan hallituksen yleisestä hallinnosta annetun maakuntalain 3 ja 4 §:n muuttamisesta, maakuntalaki ajoneuvotoimistosta annetun maakuntalain 5 §:n muuttamisesta, maakuntalaki yksityisistä teistä Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 49 §:n muuttamisesta, maakuntalaki rakennusten energiailmoituksesta ja maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan rakennus- ja kaavoituslain muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 0295 150 160)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 44/2014 vp) ja hallituksen esitys eduskunnalle kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 54/2014 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 0295 150 160)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 6.6.2014 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Olli Kantanen Riiassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 4.8.2014 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Käräjätuomari Asko Erik Nurmi Turun hovioikeuden hovioikeudenlaamannin virkaan, hovioikeudenneuvos Sakari Juhani Laukkanen Rovaniemen hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenlaamannin virkaan ja hovioikeudenneuvos Teija Hannele Unkila toiseksi täytettävään virkaan, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Hagar Gabriela Nordström Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan ja hovioikeudenneuvos Kai Johannes Kokko Turun hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.7.2014 lukien, hovioikeudenneuvos Kari-Matti Kauppila toiseksi täytettävään virkaan 1.8.2014 lukien ja hovioikeudenneuvos Juha Pekka Laaksonen kolmanneksi täytettävään virkaan 1.7.2014 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Hovioikeudenneuvos Jukka Tapio Soininen Itä-Suomen hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan sekä määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Eero Antero Antikainen toiseksi täytettävään virkaan 1.7.2014 lukien ja käräjätuomari Eija Liisa Pitkänen kolmanneksi täytettävään virkaan 1.9.2014 lukien, määräaikainen rikostuomari, hovioikeudenneuvos Timo Pekka Vilhelm Vuojolahti Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan, hovioikeudenneuvos Ellen Birgitta Lemström toiseksi täytettävään virkaan ja hovioikeudenneuvos Leena Maria Järvilahti kolmanneksi täytettävään virkaan 1.7.2014 lukien, hallinto-oikeustuomari Merja Elina Velakoski-Kovalainen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.7.2014 lukien, ympäristölakimies Sinikka Eeva-Liisa Pärnänen Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.9.2014 lukien ja hallinto-oikeustuomari Paula Mirjami Paso Itä-Suomen hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan, hallinto-oikeustuomari Timo Juhani Tervonen toiseksi täytettävään virkaan ja hallinto-oikeustuomari Jukka Antero Hartikainen kolmanneksi täytettävään virkaan 1.7.2014 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Kari Matti Lahdenperä Turun hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan, määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Erkki Juhani Reijonen toiseksi täytettävään virkaan ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Soile Eeva Hannele Satopää kolmanneksi täytettävään virkaan, määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Mirja Tuulikki Räsänen Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Arja Anita Mäki Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan, määräaikainen hovioikeudenneuvos, vanhempi oikeussihteeri Pekka Johannes Haapaniemi toiseksi täytettävään virkaan, määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Ari Juhani Siltama kolmanneksi täytettävään virkaan ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Terhi Outi Onerva Mattila neljänneksi täytettävään virkaan 1.7.2014 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Käräjätuomari Timo Antero Lehtonen Kanta-Hämeen käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.8.2014 lukien ja käräjätuomari Atte Kalevi Andersson toiseksi täytettävään virkaan 1.7.2014 lukien, käräjätuomari Airi Hannele Lappi Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan sekä esittelijäneuvos Kaarlo Emil Hakamies Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2014 lukien, määräaikainen käräjätuomari, asessori Minna Sari Kangasmäki Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.7.2014 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Maria Sinikka Sofia Takki Etelä-Karjalan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan ja määräaikainen hanketoimiston johtaja, kansliapäällikkö Marko Johannes Loisa toiseksi täytettävään virkaan 1.8.2014 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Komentaja Juha Matti Pallaspurolle puolustusasiamiehen tehtävään Saksan Liittotasavallassa, Itävallassa ja Unkarissa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2014 lukien asemapaikkana Berliini ja komentaja Arvi Ilkka Juhani Tavailan määrääminen puolustusasiamieheksi Saksan Liittotasavaltaan ja Itävaltaan 1.8.2014 lukien asemapaikkana Berliini, eversti Lars Anders Jacob Gardbergille puolustusasiamiehen tehtävään Ruotsissa annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2014 lukien asemapaikkana Tukholma ja eversti Manu Petteri Tuomisen määrääminen puolustusasiamieheksi Ruotsiin 1.8.2014 lukien asemapaikkana Tukholma, komentaja Jan Patrik Engströmille puolustusasiamiehen tehtävään Ranskassa, Espanjassa, Sveitsissä ja Italiassa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2014 lukien asemapaikkana Pariisi, everstiluutnantti Pekka Antti Juhani Sviilille puolustusasiamiehen tehtävään Virossa, Latviassa ja Liettuassa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2014 lukien asemapaikkana Tallinna ja komentaja Jussi Pärttyli Voutilaisen määrääminen puolustusasiamieheksi Viroon, Latviaan ja Liettuaan 1.8.2014 lukien asemapaikkana Tallinna ja everstiluutnantti Ilmo Markku Tapio Sulkinojalle puolustusasiamiehen tehtävään Syyriassa ja Libanonissa ja apulaispuolustusasiamiehen tehtävään Turkissa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2014 lukien asemapaikkana Ankara ja komentajakapteeni Anssi Henrik Hatakan määrääminen puolustusasiamieheksi Libanoniin ja apulaispuolustusasiamieheksi Turkkiin 1.8.2014 lukien asemapaikkana Ankara. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)