Tasavallan presidentin esittely 7.11.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 493/2014
7.11.2014

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 7.11.2014 seuraavat lait:

Laki sisäasioiden rahastoista (HE 112/2014 vp). Laki sisäasioiden rahastoista sisältää säännökset sisäasioiden rahastojen kansallisten ohjelmien ja niitä tarkentavien kansallisten toimeenpano-ohjelmien valmistelusta, hyväksymisestä, hallinnoinnista ja yhteensovittamisesta. Lisäksi laissa säädetään sisäasioiden rahastojen kansallisten ohjelmien hallinnointiin osallistuvista viranomaisista ja toimijoista sekä näiden välisestä yhteistyöstä ja tehtävistä. Laissa säädetään myös sisäasioiden rahastojen varoista myönnettävän tuen edellytyksistä, ehdoista, tukeen liittyvistä menettelyistä ja tuen valvonnasta. Laissa annetaan myös tarkempia säännöksiä toiminnalle asettavista kansallisista edellytyksistä ja annetaan tukimenettelyä koskevat tarvittavat säännökset. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (SM ylitarkastaja Päivi Pietarinen 0295 488 257)

Laki voimalaitosverolain ja verotililain 1 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 129/2014 vp). Voimalaitosverolaki ja verotililain 1 §:n muuttamisesta annettu laki kumotaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. (VM hallitusneuvos Merja Sandell 0295 530 191)

Laki kiinteistöverolain muuttamisesta (HE 158/2014 vp). Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja korotetaan siten, että yleisen kiinteistöveron veroprosenttien vaihteluväli nousee 0,60-1,35 prosentista 0,80-1,55 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,32-0,75 prosentista 0,37-0,80 prosenttiin. Veroprosenttien ylärajojen nousun johdosta tarkistetaan lisäksi muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää koskevaa säännöstä. Laki tulee voimaan 10.11.2014. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295 530 239)

Laki kiinteistöverolain 13 §:n muuttamisesta (HE 188/2014 vp). Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää koskevaa säännöstä muutetaan siten, että mainittu veroprosentti voi olla enemmän kuin 0,6 prosenttiyksikköä kunnanvaltuuston määräämää vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia korkeampi, jos se ei tällöin ylitä kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia. Laki tulee voimaan 10.11.2014. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295 530 239)

Laki elintarvikelain muuttamisesta (HE 98/2014 vp). Elintarvikelakiin lisätään maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja eräiden alkoholituotteiden nimisuojaa koskevat säännökset. Kyse on tuotteen maantieteelliseen alkuperään, ominaisuuksiin tai valmistusmenetelmiin liittyvälle nimelle myönnettävästä suojasta. Sääntelyä yhdenmukaistetaan siten, että täytäntöönpano perustuu jatkossa kaikilta osin elintarvikelakiin. Tuotteiden rekisteröintihakemusten käsittely siirretään maa- ja metsätalousministeriöltä Maaseutuvirastolle. Lisäksi otetaan käyttöön EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon edellyttämä nimisuojatuotteiden valmistajia koskeva ilmoitusmenettely. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (MMM lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen 0295 162 325)

Laki hyljetuotteiden kaupasta ja laki metsästyslain 43 §:n muuttamisesta (HE 28/2014 vp). Laissa hyljetuotteiden kaupasta on hyljetuotteiden kauppaa koskevaa Euroopan unionin parlamentin ja neuvoston antamaa asetusta täydentävä kansallinen sääntely. Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (MMM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 162 419)

Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta ja laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta (HE 99/2014 vp). Muutoksia tehdään alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain ilmoitusmenettelyjä koskeviin säännöksiin, jotka liittyvät aluksessa havaittaviin merkittäviin puutteisiin laivaväen asumis- ja työskentelyolosuhteissa. Laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain tiettyjä määritelmiä muutetaan. Lisäksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettuun lakiin ja aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annettuun lakiin tehdään muutoksia, joiden mukaan myös luokituslaitokset voivat antaa aluksen todistus- ja turvallisuuskirjoja. Lisäksi lait muutetaan niiden valitusmenettelyä koskevien säännösten osalta. Lait tulevat voimaan 21.11.2014. (LVM hallitusneuvos Anna Sotaniemi 0295 342 491)

Tietoyhteiskuntakaari, laki maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n muuttamisesta ja laki rikoslain 38 luvun 8 b §:n muuttamisesta (HE 221/2013 vp). Tietoyhteiskuntakaareen on koottu keskeiset sähköistä viestintää ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjontaa koskevat säännökset. Tietoyhteiskuntakaarella poistetaan sähköistä viestintää koskevan lainsäädännön päällekkäisyydet sekä selkeytetään, ajanmukaistetaan ja parannetaan sääntelyä. Lailla kumotaan viestintämarkkinalaki, sähköisen viestinnän tietosuojalaki, radiotaajuuksista ja telelaitteista annettu laki, televisio- ja radiotoiminnasta annettu laki, verkkotunnuslaki, eräiden suojauksen purkujärjestelmien kieltämisestä annettu laki, eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annettu laki sekä tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annettu laki. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että tietoyhteiskuntakaaren toimeenpanoa ja vaikutuksia seurataan tiiviisti ja mahdollisiin epäkohtiin tai ennakoimattomiin vaikutuksiin reagoidaan viivytyksettä myös mahdollisesti tarvittavin muutosehdotuksin. Erityisesti lain vaikutuksia tulee seurata verkkoneutraliteetin, alan investointien sekä yksityisyyden suojan toteutumisen näkökulmista. 2) Eduskunta edellyttää, että verkkoneutraliteetin toteutuminen ja säilyminen sekä internetyhteyspalvelujen käyttäjien mahdollisuudet hyödyntää haluamiaan internetin sisältöjä ja palveluja turvataan tietoyhteiskuntakaaren toimeenpanossa. 3) Eduskunta edellyttää, että viestintämarkkinoiden sääntelyssä ja tietoyhteiskuntakaaren toimeenpanossa pyritään keskeisinä lähtökohtina sääntelyn ja hallinnollisen taakan vähenemiseen, palvelukehityksen mahdollistamiseen sekä alan investointien edistämiseen. 4) Eduskunta edellyttää, että palvelujen käyttäjien oikeuksien, kuten yksityisyyden suojan ja luottamuksellisen viestin suojan säilymisestä sähköisissä palveluissa ja verkkoympäristössä huolehditaan kaikin keinoin ja mm. kyberturvallisuuden kehittämistyössä pyritään erityisesti ottamaan näiden oikeuksien toteutuminen huomioon. 5) Eduskunta edellyttää, että välitystietojen säilyttämistä viranomaistarpeisiin koskevan sääntelyn arviointia varten perustetaan laajapohjainen työryhmä, jonka tulee tehdä kattava selvitys viranomaisten tarpeista, tietojen säilyttämisestä sekä säilyttämisen yksityisyyden suojaan liittyvistä kysymyksistä. Työn pohjalta tulee tehdä arvio kyseisen sääntelyn mahdollisista muutostarpeista ja tarvittaessa laatia muutosehdotukset ilman tarpeetonta viivästystä. 6) Eduskunta edellyttää, että liikenne- ja viestintäministeriö antaa edellä kuvattujen verkkoneutraliteetin, sääntelyn vähenemisen ja alan investointien sekä luottamuksellisen viestin suojan toteutumisen näkökulmista liikenne- ja viestintävaliokunnalle selvityksen viimeistään 1.9.2017 mennessä. (LVM lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi 0295 342 150)

Ilmailulaki ja laki meripelastuslain 14 §:n muuttamisesta (HE 79/2014 vp). Ilmailulailla säännellään ilmailua Suomessa ja ilmailua suomalaisella ilma-aluksella Suomen ulkopuolella. Laissa säädetään muun muassa ilma-aluksia ja niiden henkilöstöä samoin kuin ilmailua palvelevaa maahenkilöstöä koskevista turvallisuus- ja kelpoisuusvaatimuksista, ilmailun luvista ja rekistereistä, lentopaikoista ja maalaitteista, lentoasemien maahuolinnasta, siviili-ilmailun turvaamisesta, lennonvarmistuksesta, ilmailuonnettomuuksien tutkinnasta, ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelusta sekä seuraamuskäytännöistä. Samalla muutetaan meripelastuslain 14 §. Lait tulevat voimaan 13.11.2014. (LVM neuvotteleva virkamies Risto Saari 0295 342 311)

Laki vuorotteluvapaalain 23 §:n muuttamisesta (HE 160/2014 vp). Vuorotteluvapaalakia muutetaan siten, että vuorottelukorvaukseen liittyvien asioiden osalta toimeenpanon johtaminen, ohjaaminen ja kehittäminen kuuluvat ylimpänä viranomaisena sosiaali- ja terveysministeriölle ja työvoimapoliittisten asioiden osalta työ- ja elinkeinoministeriölle. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (TEM hallitusneuvos Susanna Siitonen 0295 048 932)

Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 44 ja 46 §:n muuttamisesta (HE 100/2014 vp). Kotoutumisen edistämisestä annettua lakia muutetaan siten, että Ahvenanmaan maakunnan kunnat voivat saada lain 6 luvun mukaisia korvauksia kansainvälistä suojelua saaneiden ja eräiden muiden henkilöiden kuntaan osoittamisesta siltä osin kuin valtakunnan ja maakunnan lainsäädännön kesken asiassa ei ole päällekkäisyyttä. Laki tulee voimaan 1.12.2014. (TEM neuvotteleva virkamies Meri-Sisko Eskola 0295 047 104)

Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain 17 ja 22 §:n muuttamisesta, laki laivavarustelain 18 ja 19 §:n muuttamisesta, laki lelujen turvallisuudesta annetun lain 43 §:n muuttamisesta, laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain 5 §:n muuttamisesta, laki työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain 22 §:n muuttamisesta, laki lannoitevalmistelain muuttamisesta, laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain muuttamisesta, laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 6 a ja 13 e §:n muuttamisesta ja laki tupakkalain muuttamisesta (HE 163/2014 vp). Laeilla säädetään Mittatekniikan keskuksen FINAS-akkreditointipalvelun tehtävistä ja toimivallasta. Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikön nimi muutetaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksiköksi. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (TEM vanhempi hallitussihteeri Sari Rapinoja 0295 060 120)

Laki eläkkeiden ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2015 indeksitarkistuksista, laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta ja laki kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 153/2014 vp). Kansaneläke- sekä työeläkeindeksejä korotetaan pysyvästä lainsäädännöstä poiketen 0,4 prosentilla. Laki koskee työeläkkeitä sekä työeläkeindeksiin sidottuja muita etuuksia ja euromääriä. Muutos koskee myös kansaneläkkeitä, takuueläkettä ja muita sellaisia etuuksia ja muita rahamääriä, joita tarkistetaan kansaneläkeindeksin perusteella tai jotka ovat muuten sidottuja kansaneläkkeen määrään. Korotusta ei ole tarkoitettu koskemaan toimeentulotuen perusosaa, joten myös toimeentulotuen perusosan määrää korotetaan. Perusosan määrän korottamisella turvataan se, että toimeentulotuen perusosan taso nousee pysyvän lainsäädännön määräämän tasokorotuksen mukaisesti. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (STM neuvotteleva virkamies Pasi Pajula 0295 163 479)

Laki työsuojeluhenkilörekisteristä annetun lain muuttamisesta (HE 89/2014 vp). Työsuojeluhenkilörekisteristä annettua lakia muutetaan siten, että valtiotyönantajan palveluksessa olevia työsuojeluhenkilöitä ja muita laissa lueteltuja henkilöitä ei enää ilmoiteta rekisteröitäväksi Valtiokonttoriin. Ilmoitus tehdään jatkossa Työturvallisuuskeskukselle, jolle rekisterinpitäjänä toimiva sosiaali- ja terveysministeriö on rekisterin ylläpidon antanut. Lisäksi lakia muutetaan siten, että siihen lisätään viittaus sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettuun lakiin ja säännös, jonka mukaan työsuojeluviranomaiset valvoisivat lain noudattamista. Laki tulee voimaan 1.12.2014. (STM hallitussihteeri Tuula Andersin 0295 163 506)

Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki merimieseläkelain muuttamisesta, laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta ja laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 109/2014 vp). Lakeihin lisätään hallintolakia täydentävät säännökset päätöksen perustelemisesta. Lakeihin lisätään säännökset siitä, mitä etuuspäätöksen perustelujen tulee sisältää, jos päätös perustuu keskeisiltä osin lääketieteellisiin seikkoihin. Osittain tai kokonaan hylkäävän päätöksen perustelujen tulee sisältää asian arviointiin pääasiallisesti vaikuttaneet seikat ja näiden seikkojen pohjalta tehdyt johtopäätökset. Lisäksi lakeihin lisätään säännös asiantuntijalääkärin perustellusta arviosta. Säännös edellyttää, että etuusasian käsittelyyn osallistuva asiantuntijalääkäri laatii asian valmistelun aikana perustellun arvionsa, joka tulee kirjata asiakirjoihin. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 0295 163 187)

Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 26 §:n muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki merimieseläkelain muuttamisesta, laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta, laki merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 26 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 25 §:n muuttamisesta, laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta, laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta, laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki valtion eläkelain muuttamisesta, laki valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta, laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki kansaneläkelain 13 §:n muuttamisesta, laki kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki takuueläkkeestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 120/2014 vp). Työeläkelaitoksille säädetään velvollisuus antaa työkyvyttömyyseläkettä hakevalle henkilölle oma-aloitteisesti ennakkopäätös oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen niissä tilanteissa, jos ammatillisen kuntoutuksen myöntämisen edellytykset täyttyvät. Työeläkelakien säännöksiä leskeneläkkeen määräytymisestä täsmennetään. Työeläkelakien voimaanpanolakeja ja eräitä voimaantulosäännöksiä täsmennetään ensisijaisten etuuksien vähentämisen osalta, kun on kyse ennen vuotta 2005 voimassa olleiden säännösten mukaan määräytyneistä eläkkeistä. Säännöksiin liittyy suojasäännös, joka varmistaa sen, että eläkkeet eivät pienene muutoksen johdosta. Yksityisten alojen työeläkelakeja muutetaan siten, että eläke lasketaan päättyneen työkyvyttömyyseläkkeen ajalta tulevan ajan eläkkeen perusteena olevasta ansiosta 1,5 karttumisprosentin mukaan myös vuosilta 2006-2009. Lisäksi tehdään eräitä teknisluonteisia muutoksia. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (STM hallitussihteeri Hanna Tossavainen 0295 163 181)

Tasavallan presidentti hyväksyi yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Viron kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 156/2014 vp). Sopimuksen tarkoituksena on ensisijaisesti suojella ihmisiä ja ympäristöä sekä omaisuutta. Sopimuksessa on määräykset osapuolten toimivaltaisista viranomaisista ja yhteyspisteistä, onnettomuuksista ilmoittamisesta, keskinäisestä avunannosta sekä osapuolten yhteisistä toimenpiteistä. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (SM pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki 0295 488 419)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 7.11.2014 seuraavat kansainväliset asiat:

Osastopäällikkö Elina Kalkun tai hänen estyneenä ollessaan oikeuspäällikkö Päivi Kaukorannan valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Argentiinan tasavallan välinen sopimus niiden diplomaattisissa ja konsuliedustustoissa sekä kansainvälisten järjestöjen edustustoissa työskentelevän diplomaattisen, konsuli-, hallinnollisen ja teknillisen henkilökunnan perheenjäsenten vapaasta ansiotyön tekemisestä. Perhe- ja puolisosopimusten tekeminen on tehokas tapa edistää puolisoiden työllistymismahdollisuuksia asemamaassa ja tukea heidän työuraansa. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Suomen osallistumisen jatkaminen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon EUFOR RCA Keski-Afrikan tasavallassa enintään 30 sotilaalla. (UM lähetystöneuvos Minna Laajava 0295 351 194)

Puolustusministeri Carl Haglundin valtuuttaminen allekirjoittamaan yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä tehty sopimus. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa puolustusministerien tapaamisessa 12.-13. marraskuuta 2014. (PLM hallitussihteeri Tuomas Venho 0295 140 414)

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan COTIF-yleissopimuksen ja sen liitteiden D (CUV) ja E (CUI) muutosten hyväksyminen. Valtioiden välisen kansainvälisen rautatiekuljetusten järjestön OTIF revisiokomitea on 25. istunnossaan 25.-26.6.2014 päättänyt muuttaa COTIF-yleissopimuksen järjestön tilintarkastusta koskevaa 27 artiklaa sekä yleissopimuksen liitteitä D (CUV) ja E (CUI). Liitteen D (CUV) muutoksella koskevaa muutetaan erästä määritelmää ja liitteen E (CUI) muutoksella muutetaan viittaus Euroopan yhteisöön viittaukseksi Euroopan unioniin. Muutokset ovat merkitykseltään vähäisiä eivätkä ne kuulu lainsäädännön alaan. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 0295 342 470)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 7.11.2014 seuraavat asiat:

Eduskunnan kirjelmän Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2013 antaman kertomuksen johdosta sekä siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön määrääminen merkittäväksi pöytäkirjaan. (UM lähetystöneuvos Jonna Laurmaa 0295 350 32)

Hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 217/2014 vp) lähettäminen Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltäväksi. (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 7.11.2014 seuraavat nimitysasiat:

Suurlähettiläs Seija Toron sivuakkreditointi Swazimaahan. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)