Tasavallan presidentin esittely 7.3.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 89/2014
7.3.2014

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 7.3.2014 seuraavat lait:

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista, laki sijoitusrahastolain muuttamisesta, laki kiinteistörahastolain muuttamisesta, laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta, laki sijoituspalvelulain muuttamisesta, laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta, laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 16 ja 26 §:n muuttamisesta, laki arvo-osuustileistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta, laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta, laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta, laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta, laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 19 b §:n muuttamisesta, laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta, laki maksupalvelulain 3 §:n muuttamisesta, laki maksulaitoslain 3 §:n muuttamisesta, laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta, laki varainsiirtoverolain 16 §:n muuttamisesta, laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, laki holhoustoimesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta, laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 5 ja 12 §:n muuttamisesta, laki merimieseläkelain 205 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain 124 §:n muuttamisesta, laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta, laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 15 ja 22 b §:n muuttamisesta, laki vakuutusyhdistyslain 1 luvun 5 §:n muuttamisesta, laki kirjanpitolain 1 luvun 1 §:n ja 8 luvun 1 §:n muuttamisesta ja laki yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta (HE 94/2013 vp). Lailla vaihtoehtorahastojen hoitajista pannaan täytäntöön direktiivi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista. Lisäksi tehdään muutoksia 30 muuhun lakiin. Rahoitusmarkkinasääntely laajennetaan koskemaan omaisuudenhoitoon rinnastettavaa kommandiittiyhtiömuotoista pääomasijoittamista ja kiinteistösijoittamista. Vaihtoehtorahastojen hoitajilta edellytetään toimilupaa tai rekisteröitymistä Finanssivalvontaan. Arvopaperimarkkinalaissa säädettyjä keskeisiä yleissäännöksiä arvopaperimarkkinoilla toimimisesta sovelletaan myös vaihtoehtorahastojen hoitajiin. Myös arvopaperimarkkinalain mukainen Finanssivalvonnan käytössä oleva hallinnollinen seuraamusjärjestelmä otetaan käyttöön. Lait tulevat voimaan 15.3.2014. (VM lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju 0295 530 215)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 7.3.2014 seuraavat kansainväliset asiat:

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Norjan kuningaskunnan välisen satelliittinavigointia koskevan yhteistyösopimuksen hyväksyminen. Yhteistyösopimus allekirjoitettiin Brysselissä 22.9.2010. Sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa yhteistyön yleiset periaatteet ja Norjan oikeudet ja velvoitteet erityisesti sellaisten kysymysten osalta, joita voimassa olevaan Galileo-sääntelyyn ei sisälly. Yhteistyösopimus täydentää ETA-sopimuksen satelliittinavigointia koskevia määräyksiä. Yhteistyösopimukseen sisältyy radiotaajuuksia, eurooppalaisten siviilisatelliittijärjestelmien (GNSS) maa-asemia, turvallisuutta, turvaluokiteltujen tietojen vaihtoa, viennin valvontaa, julkisesti säänneltyjä palveluja sekä kansainvälistä yhteistyötä koskevia määräyksiä. Turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihto ja suojaaminen tapahtuu EU:n ja Norjan välisen turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon sovellettavista turvallisuusmenettelyistä koskevan sopimuksen mukaisesti. Lisäksi Norja voi vaihtaa turvallisuusluokiteltuja tietoja niiden jäsenvaltioiden kanssa, joiden kanssa se on tehnyt kahdenvälisen sopimuksen. Sopimus ei koske suomalaisen turvallisuusluokitellun tiedon käsittelyä, eikä sillä ole muutoinkaan vaikutusta Suomen kansalliseen lainsäädäntöön eikä Suomen kansainvälisiin velvoitteisiin. Sopimus ei sisällä eduskunnan suostumusta vaativia määräyksiä. Sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet kansallisten voimaansaattamistoimien loppuunsaattamisesta. Siltä osin kuin asia kuuluu EU:n ja Norjan toimivaltaan, sopimusta sovelletaan väliaikaisesti, kun ne ovat ilmoittaneet toisilleen tarvittavien toimien loppuunsaattamisesta. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue 0295 342 563)

Liikenneministeri Merja Kyllösen tai hänen estyneenä ollessaan kansliapäällikkö Harri Pursiaisen valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus jäänmurtoavustusta koskevasta yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta Itämerellä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä. Sopimuksen kohteena on osapuolten välisen yhteistyön järjestäminen jäänmurrossa Itämerellä. Kahdenvälinen valtiosopimus mahdollistaa jäänmurtoavustuksen pyytämisen toiselta sopimusosapuolelta silloin, kun osapuolen oma jäänmurtokapasiteetti ei riitä. Valtiosopimus on tarkoitus allekirjoittaa kevään 2014 kuluessa, mahdollisesti Suomen ja Venäjän liikenneministereiden tapaamisessa Pietarissa 18.3.2014. Sopimus hyväksytään ja saatetaan voimaan Suomessa perustuslain (731/1999) 8 luvussa säädetyn valtiosopimusmenettelyn mukaisesti. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja sen hyväksyminen Suomen osalta edellyttää näin ollen eduskunnan suostumusta. Sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun sopimusosapuolet ovat ilmoittaneet kansallisten voimaansaattamistoimien loppuunsaattamisesta. (LVM neuvotteleva virkamies Laura Aho 0295 342 009)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 7.3.2014 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti myönsi Suomen Punaisen Ristin kultaisen ansiomitalin 57 henkilölle, hopeisen ansiomitalin 53 henkilölle ja pronssisen ansiomitalin 180 henkilölle. (SM pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki 0295 488 419)

Tasavallan presidentti vahvisti Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2012 verohyvitystä koskevan päätöksen ja määräsi valtiovarainministeriön ryhtymään päätöksestä johtuviin toimenpiteisiin. Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti päätöksessään 17.12.2013 vahvistanut Ahvenanmaan maakunnalle kuuluvan vuoden 2012 verohyvityksen. Itsehallintolain mukaan tasavallan presidentin on vahvistettava valtuuskunnan päätös sitä muuttamatta tai jätettävä se vahvistamatta. (VM valtiosihteeri Martti Hetemäki 0295 530 292)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 7.3.2014 seuraavat nimitysasiat:

Oslon suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Maimo Henrikssonin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2014. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Ulkoasiainneuvos Erik Lundberg Oslossa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2014 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö, kenraaliluutnantti Jarmo Ilmari Lindberg puolustusvoimain komentajan virkaan 1.8.2014 lukien viiden vuoden määräajaksi. (PLM osastopäällikkö Jukka Juusti 0295 140 400)