Tasavallan presidentin esittely 8.1.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto  
Tiedote 6/2016
8.1.2016

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET
Tasavallan presidentti vahvisti 8.1.2016 seuraavat lait:

Laki esitutkintalain muuttamisesta, laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 51 ja 52 §:n muuttamisesta, laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta, laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta, laki vankeuslain 2 luvun 1 a §:n ja 19 luvun 4 §:n muuttamisesta, laki tutkintavankeuslain 2 luvun 2 §:n ja 16 luvun 1 §:n muuttamisesta, laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 16 luvun 2 §:n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain 7 ja 31 §:n muuttamisesta, laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 ja 24 §:n muuttamisesta (HE 66/2015 vp). Laeilla pannaan täytäntöön rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskeva direktiivi. Esitutkintalain säännöksiä täydennetään asianomistajalle tehtävien ilmoitusten osalta. Säännöksiä vangin tai tutkintavangin vapautumisesta ilmoittamisesta tarkistetaan. Esitutkintalakiin lisätään säännökset asianomistajalle tehtävästä henkilökohtaisesta arvioinnista. Asianomistajan oikeutta asiakirjojen käännöksiin laajennetaan. Lait tulevat voimaan 1.3.2016. (OM lainsäädäntöneuvos Kirsi M. Pulkkinen 0295 150 438)

Laki yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta, laki patenttilain muuttamisesta, laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 4 §:n muuttamisesta, laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 7 b §:n muuttamisesta, laki ulosottokaaren 1 luvun 2 §:n muuttamisesta ja laki rikoslain 15 luvun 12 §:n ja 49 luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 45/2015 vp). Yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehtyyn sopimukseen sitoutumalla päätetään Suomen mukanaolosta eurooppalaisessa patenttijärjestelmässä sekä siitä, että yhtenäisestä patenttisuojasta annettu asetus ja yhtenäisen patenttisuojan käännösjärjestelystä annettu asetus tulevat sovellettavaksi Suomessa. Lait tulevat voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kun sopimus tulee voimaan. (TEM neuvotteleva virkamies Liisa Huhtala 0295 047 062)

Laki mielenterveyslain muuttamisesta (HE 92/2015 vp). Mielenterveyslakia muutetaan siten, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on toimivaltainen päättämään tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon määrätyn oikeuspsykiatrisen potilaan hoidon jatkamisesta tai hoidon lopettamisesta tilanteissa, joissa mielenterveyslaissa säädetty hoidon jatkamista tai lopettamista koskeva yhden vuoden määräaika on jostain poikkeuksellisesta syystä ylittynyt eikä sairaala sen vuoksi ole enää toimivaltainen päättämään hoidon jatkamisesta tai lopettamisesta. Laki tulee voimaan 1.2.2016. (STM hallitusneuvos Pirjo Kainulainen 0295 163 092)

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 114/2015 vp). Maankäyttö- ja rakennuslakia muutetaan siten, että maakuntakaavoja ja kuntien yhteisiä yleiskaavoja ei tarvitse saattaa ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Vahvistamismenettelyn poistumisen johdosta tarkistetaan myös säännöksiä maakuntakaavoja koskevasta tiedottamisesta, muutoksenhausta ja täytäntöönpanosta. Laki tulee voimaan 1.2.2016. (YM ympäristöneuvos Susanna Wähä 0295 250 325)

KANSAINVÄLISET ASIAT
Tasavallan presidentti päätti 8.1.2016 seuraavat kansainväliset asiat:

Kansliapäällikkö, Saimaan kanavavaltuutettu Harri Pursiaisen tai hänen estyneenä ollessaan yksikön johtaja Risto Murron valtuuttaminen allekirjoittamaan pöytäkirja Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välillä 27.5.2010 tehtyyn sopimukseen Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä. Alustavaksi allekirjoitusajankohdaksi on sovittu 21.1.2016. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 0295 342 367)

MUUTA
Tasavallan presidentti päätti 8.1.2016 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti määräsi Ahvenanmaan maakunnan liikennerikoslain muuttamisesta annetun maakuntalain 4 §:n ja Ahvenanmaan ajokorttilain muuttamisesta annetun maakuntalain raukeamaan kokonaisuudessaan sekä maaseutuelinkeinojen rahoittamisesta annetun maakuntalain 2 §:n 3 momentin, 4 §:n 3 momentin ja 8 §:n sekä 12 §:n 4 momentin 3 kohdan ja 5 momentin raukeamaan. Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan Ahvenanmaan maakunnan elinkeinotukilain muuttamisesta annetun maakuntalain ja maakunnan varoista annetun tuen takaisinperinnästä annetun maakuntalain osalta eikä muilta osin edellä mainittujen maakuntalakin osalta. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle pääsystä korkeampaan koulutukseen Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä (HE 140/2015 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

NIMITYSASIAT
Tasavallan presidentti päätti 8.1.2016 seuraavat nimitysasiat:

Liman suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Mika Koskisen sivuakkreditointi Ecuadoriin. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Tasavallan presidentti nimitti lippueamiraali Timo Tapio Junttilan amiraalin virkaan 1.2.2016-31.3.2018, määräsi hänet erityistehtävään pääesikunnassa 1.2.2016 lukien ja määräsi hänet puolustusvoimien henkilöstöpäälliköksi 1.7.2016 lukien sekä määräsi maanpuolustuskurssien johtajan, prikaatikenraali Heikki Ilmari Välivehmaan erityistehtävään pääesikunnassa 1.2.2016 lukien. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

Tasavallan presidentti määräsi komentajakapteeni Jukka-Pekka Mustosen puolustusasiamieheksi Kazakstaniin 9.1.2016 lukien asemapaikkana Moskova. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)