Tasavallan presidentin esittely 8.4.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 145/2016
8.4.2016

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 8.4.2016 seuraavat lait:

Laki avioliittolain muuttamisesta, laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muuttamisesta, laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 13 §:n muuttamisesta, laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta, laki uskonnonvapauslain 3 §:n muuttamisesta ja laki hedelmöityshoidoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 65/2015 vp). Lakien muutokset ovat seurausta avioliittolain säännöksien muuttamisesta sukupuolineutraaliin muotoon. Rekisteröidyn parisuhteen voi muuttaa ilmoituksella avioliitoksi ja uusien parisuhteiden rekisteröinnistä luovutaan. Transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetusta laista poistetaan edellytys, jonka mukaan sukupuolen vahvistamista pyytävä henkilö ei saa olla avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Lait tulevat voimaan 1.3.2017. (OM lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen 0295 150 260)

Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta (HE 6/2016 vp). Suomalaiset finanssilaitokset velvoitetaan selvittämään nykyistä laajemmin asiakkaittensa verotuksellinen asuinvaltio kansainvälisesti hyväksytyllä huolellisuusmenettelyllä ja toimittamaan näiden verotusta koskevia tulo- ja varallisuustietoja Verohallinnolle. Lain muutoksella varmistetaan, että Suomi voi osallistua finanssitilitietojen automaattiseen tietojenvaihtoon OECD:n valmisteleman yhteisen raportointistandardin mukaisesti. Finanssitilitietojen automaattisen tietojenvaihdon avulla Suomi saa Suomessa asuvien henkilöiden verotukseen vaikuttavia tietoja näiden ulkomailla olevista varoista ja niiden tuotoista. Laki tulee voimaan 15.4.2016. (VM neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi 0295 530 105)

Laki Metsähallituksesta, laki valtion metsätalousosakeyhtiöstä, laki kalastuslain 45 §:n muuttamisesta, laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki valtion talousarviosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki kaupparekisterilain 3 §:n muuttamisesta, laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta, laki maantielain 84 §:n muuttamisesta, lain ratalain 74 §:n muuttamisesta, laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki julkisista hankinnoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta (HE 132/2015 vp). Metsähallituksen yleistehtävänä on hoitaa, käyttää ja suojella hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi. Metsähallituksen liiketoiminnan toimialana on sen hallintaan uskotun tuottovaateen alaisen valtion maa- ja vesiomaisuuden taloudellinen hyödyntäminen. Metsähallitus hoitaa sille uskotut julkiset hallintotehtävät liikelaitoksesta eriytetyssä julkisia hallintotehtäviä hoitavassa yksikössä. Julkisten hallintotehtävien hoidosta aiheutuvat menot rahoitetaan valtion talousarvioon otettavalla määrärahalla ja julkisten hallintotehtävien hoidosta kertyvillä tuloilla. Metsähallituksen metsätalousliiketoiminta siirretään perustettavalle osakeyhtiölle. Laki Metsähallituksesta ja laki valtion metsätalousosakeyhtiöstä julkaistaan säädöskokoelmassa myös pohjoissaamenkielisenä käännöksenä. Lait tulevat voimaan 15.4.2016. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarpeellisiin toimiin perustettavan yhtiön kotipaikan sijoittamiseksi Rovaniemelle. 2) Eduskunta edellyttää, että maa- ja metsätalousvaliokunnalle toimitetaan vuoden 2017 loppuun mennessä selvitys nyt säädettävän lainsäädännön vaikutuksista. (MMM hallitusneuvos Vilppu Talvitie 0295 162 417)

Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta, laki metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja laki riistavahinkolain 21 §:n muuttamisesta (HE 133/2015 vp). Kestävän metsätalouden määräaikaista rahoituslakia muutetaan siten, että juurikäävän torjunnasta luovutaan, terveyslannoituksen tukea rajataan ja nuoren metsän hoidon tuen myöntämisen edellytyksiä täsmennetään. Lakiin sisällytetään säännös tukien käsittelyn ja myöntämisen keskeyttämisestä, kun myöntämisvaltuutta ei ole enää käytettävissä hakemusten vireillepanovuonna. Tukipäätökset hyväksytään vuosittain käytettävissä olevan myöntämisvaltuuden puitteissa. Taimikon varhaishoito, nuoren metsän hoito ja suometsän hoitoon sisältyvä piennartien tekeminen voidaan aloittaa jatkossakin ennen niitä koskevan tukihakemuksen hyväksymistä. Tukijärjestelmää osin yksinkertaistetaan ja selkeytetään. Metsätuhojen torjunnasta annettua lakia muutetaan siten, että juurikäävän torjunnasta tulee velvoittavaa. Riistavahinkolaista poistetaan viittaus kestävän metsätalouden rahoituslainsäädäntöön. Lait tulevat voimaan 18.4.2016. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 0295 162 447)

Laki julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain muuttamisesta, laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n muuttamisesta ja laki valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 144/2015 vp). Suomen Vientiluotto Oy:n vienti- ja alusluottojen enimmäisvaltuutta korotetaan 13 miljardiin euroon ja korontasausvaltuutta 13 miljardiin euroon. Lisäksi muutetaan enimmäispääomamäärän laskemistapaa. Valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettua lakia muutetaan siten, että yhtiöllä saa olla valtion takaamien lainojen pääomaa takaisin maksamatta ja lainaohjelmia euromääräiseltä vasta-arvoltaan enintään 15 miljardia euroa. Lisäksi muutetaan valtion vientitakuista annettua lakia siten, että Finnvera Oyj:n myöntämien vientitakuiden ja suojautumisjärjestelyiden yhteenlaskettu vastuu nostetaan 19 miljardiin euroon. Lait tulevat voimaan 15.4.2016. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 0295 064 938)

Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta ja laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjälle annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 152/2015 vp). Urheilijan vanhuuseläkkeen alaikäraja seuraa henkilön työeläkelakien mukaista vanhuuseläkkeen alaikärajaa. Ennen vuotta 1965 syntyneillä urheilijoilla vanhuuseläkkeen alaikäraja säilyy kuitenkin 65 ikävuodessa. Vakuuttamisyläikäraja muutetaan 43 vuodesta 65 vuoteen. Vakuutusturvan toteutumisen turvaamiseksi vakuutusta tarjoavalle vakuutusyhtiölle säädetään velvollisuus määräaikaan mennessä ilmoittaa sosiaali- ja terveysministeriölle, jos se ei aio enää jatkossa tarjota laissa tarkoitettua vakuutusta. Lakiin lisätään säännös urheilijalain mukaisten korvausten ensisijaisuudesta sekä korvausten suhteesta muihin lakisääteisiin etuuksiin. Lisäksi lakia täsmennetään muun muassa vakuuttamisvelvollisuutta ja tapaturmaeläkkeen maksamista koskien sekä tehdään joukko teknisiä muutoksia. Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjälle annettua lakia muutetaan siten, että maatalousyrittäjällä ei ole oikeutta mainitun lain mukaiseen päivärahaan, jos hänellä on oikeus samalta ajalta ja saman työkyvyttömyyden perusteella saada maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista ansionmenetyskorvausta työtapaturman tai ammattitaudin perusteella. Lait tulevat voimaan 1.5.2016. Vanhuuseläkkeen alaikärajaa koskeva muutos tulee voimaan kuitenkin vasta 1.1.2017. (STM hallitusneuvos Mika Mänttäri 0295 163 125)

Tasavallan presidentti hyväksyi tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Espanjan kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan ja vahvisti lain tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Espanjan kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 5/2016 vp). Suomesta Espanjaan maksettavia yksityisen sektorin eläkkeitä voidaan sopimuksen perusteella verottaa nykyistä laajemmin sopimuksen soveltamisen alkamisesta laskettavan kolmen vuoden ajan kuluttua. Suomen verottamisoikeus laajenee myös Suomessa sijaitsevien osakehuoneistojen tuottaman vuokratulon ja luovutusvoiton osalta. Lain voimaan tulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)

Tasavallan presidentti päätti esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisesta ja ilmoituksen antamisesta sekä päätti WIPOn esitys- ja äänitesopimukseen liittymisen yhteydessä annetun ilmoituksen muuttamisesta (HE 119/2015 vp). Rooman sopimuksen mukaisesti tehty varauma peruutetaan ja annetaan ilmoitus: ”Viitaten yleissopimuksen 5 artiklan 3 kappaleeseen yleissopimuksen 5 artiklan yhteydessä ei sovelleta julkaisukriteeriä.” WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen mukaisesti annettu ilmoitus muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Suomen tasavalta käyttää hyväkseen Rooman sopimuksen 5 artiklan 3 kappaleen mukaista mahdollisuutta ja viittaa Rooman sopimuksen yhteydessä antamaansa ilmoitukseen, jossa se totesi, että sanotun sopimuksen 5 artiklan yhteydessä ei sovelleta julkaisukriteeriä”. (OKM johtaja Jorma Waldén 0295 330 338)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 8.4.2016 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Hannu Himasen tai hänen estyneenä ollessaan ministeri Päivi Laineen valtuuttaminen tekemään noottienvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä 11.3.1994 Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista tehdyn sopimuksen muuttamisesta. (UM apulaisosastopäällikkö Vesa Vasara 0295 351 723)

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Kai Sauerin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen puolesta ilmastonmuutosta koskevaan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimukseen liittyvä Pariisin sopimus. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa 22.4.2016 Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa New Yorkissa. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 8.4.2016 seuraavat asiat:

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Asetus biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta (78/1994). (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Tasavallan presidentti vahvisti Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2014 verohyvitystä koskevan päätöksen ja määräsi valtiovarainministeriön ryhtymään päätöksestä johtuviin toimenpiteisiin. (VM valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki 0295 530 292)

Tasavallan presidentti antoi Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun suuren ansioristin Kalervo Juhani Kummolalle. Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun suuri ansioristi annetaan tunnustukseksi erityisen ansiokkaasta Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun hyväksi tehdystä työstä. Sen voi saada vain Suomen kansalainen ja se voi olla samanaikaisesti enintään 12 elossa olevalla henkilöllä. Kalervo Kummola on pitkään vaikuttanut suomalaisessa urheilussa erityisesti jääkiekon parissa. (OKM kansliapäällikkö Anita Lehikoinen 0295 330 182)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 8.4.2016 seuraavat nimitysasiat:

Bangkokin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Kirsti Westphalenin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016, Pretorian suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Petri Salon edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016 sekä Pietarin pääkonsulaatin päällikön, ulkoasiainneuvos Pirjo Tulokkaan edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Ulkoasiainneuvos Satu Suikkari-Kleven Bangkokissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien, ulkoasiainministeriön Afrikan ja Lähi-idän osaston apulaisosastopäällikkö, ulkoasiainneuvos Kari Alanko Pretoriassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien sekä ulkoasiainneuvos Marja Liivala Pietarissa olevan pääkonsulaatin päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan majuri Janne Jortama 1.7.2016 – 30.6.2019 väliseksi ajaksi. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)