Tasavallan presidentin esittely 8.5.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
8.5.2015
Tiedote 234/2015 

Tasavallan presidentti myönsi 8. toukokuuta 66 arvonimeä. Ministerin arvonimen sai valtiotieteiden maisteri Jan-Erik Enestam, liikuntaneuvoksen arvonimen toimitusjohtaja Auvo Niiniketo, kamarineuvoksen arvonimen yrittäjä Kaarina Suonperä sekä sosiaalineuvoksen arvonimen yhteiskuntatieteiden maisteri Terttu Huttu-Juntunen.

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET
Tasavallan presidentti vahvisti 8.5.2015 seuraavat lait:

Laki vaalilain muuttamisesta (HE 290/2014 vp). Kunnallisvaalien nimi muutetaan kuntavaaleiksi ja kuntavaalien vaalipäivä siirretään vaalivuoden huhtikuun kolmanteen sunnuntaihin. Seuraavat kuntavaalit toimitetaan uuden aikataulun mukaisesti vuonna 2017. Vaalilain vaalipiirejä koskeva pykälä tarkistetaan vastaamaan vuoden 2015 alussa voimaan tulleita kuntajaon muutoksia. Laki tulee voimaan 1.6.2015. (OM vaalijohtaja Arto Jääskeläinen 0295 150 128)

Laki rikoslain muuttamisesta (HE 263/2014 vp). Rikoslakia muutetaan yhtenäistämällä järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevia säännöksiä. Säännöksissä on kysymys rikoksen tekemisestä osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Laki tulee voimaan 1.10.2015. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa yhtenäistettyjen järjestäytynyttä rikollisuutta koskevien rikoslain säännösten soveltamista ja toimivuutta, ja jos aihetta ilmenee, ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan ja rikosvastuun toteutumisen tehostamiseksi. (OM lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala 0295 150 486)

Laki tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä, laki valtion virkamieslain muuttamisesta, laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta, laki hovioikeuslain muuttamisesta, laki vakuutusoikeuslain muuttamisesta, laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta, laki markkinaoikeudesta annetun lain muuttamisesta, laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta, laki Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annetun lain muuttamisesta ja laki sotilasoikeudenkäyntilain 12 §:n muuttamisesta (HE 224/2014 vp). Tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteriin merkitään tuomareiden sidonnaisuuksia koskevat tiedot, myönnetyt sivutoimiluvat sekä sivutoimista maksetut tietyn määrän ylittävät palkkiot. Julkiset tiedot ovat kansalaisten saatavilla yleisessä tietoverkossa. Lisäksi tuomareiden sidonnaisuuksia ja sivutoimia koskevaa sääntelyä täsmennetään erityisesti välimiehenä toimimisen osalta. Tuomareiden lisäksi myös tuomioistuinten asiantuntijajäsenten on ilmoitettava ja rekisteröitävä sidonnaisuutensa. Hovioikeuden ja vakuutusoikeuden välijohdon tehtävät muutetaan määräaikaisiksi. Hovioikeuden presidentti ja vakuutusoikeuden ylituomari määräävät tuomarin osaston johtajan tehtävään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lisäksi päätösvalta työtuomioistuimen hallinto- ja talousasioissa keskitetään työtuomioistuimen presidentille. Lait tulevat voimaan 1.10.2015. Tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä annetun lain voimaantulosta säädetään kuitenkin erikseen lailla. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee tarvittavat säännökset sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden ulottamisesta tuomioistuinten lautamiehiin. (OM ylitarkastaja Jennimari Huovinen 0295 150 394)

Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain muuttamisesta, laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta ja laki voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä tehdyn yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain nimikkeen muuttamisesta (HE 297/2014 vp). Sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain soveltamisalaa muutetaan siten, että lakia voidaan jatkossa soveltaa sotilaallisen kriisinhallinnan lisäksi sotilaiden lähettämiseen sotilastehtävään muuhun kansainväliseen kriisinhallintaan. Puolustusministeriö voi ulkoasiainministeriötä kuultuaan päättää myös yksittäisten sotilaiden lähettämisestä. Sotilaallisesta kriisinhallinnasta annettuun lakiin lisätään säännös, joka mahdollistaa Yhdistyneiden Kansakuntien sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin osallistumista koskevien yhteistyöpöytäkirjojen kansallisen käsittelyn ja voimaansaattamisen valtioneuvoston asetuksella. Lait tulevat voimaan 1.6.2015.  Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että ministeriöiden väliselle viranomaisyhteistyölle luodaan kriisinhallinnassa selkeä toimintamalli ja että valtioneuvosto antaa ulkoasiainvaliokunnalle selvityksen tällaisen toimintamallin perustamisesta ja toimintatavasta vuoden 2015 loppuun mennessä. (PLM esittelijä Kosti Honkanen 0295 140 607)

Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta (HE 309/2014 vp). Eräitä vapaasta sivistystyöstä annetun lain koulutuksen järjestämistä ja valtionosuutta koskevia säännöksiä muutetaan ja selkeytetään. Kansanopiston ylläpitäjän, jonka ylläpitämisluvassa määritellyn pääasiallisen koulutustehtävän muodostaa vaikeasti vammaisille järjestettävä koulutus, korkeammasta valtionosuusprosentista luovutaan. Kansanopiston korottamaton yksikköhinta on oppilaitoksen ulkopuolella asuvan opiskelijan yksikköhinta. Opintokeskusten opintokerhoja varten myönnettävästä erillisestä valtionosuudesta luovutaan. Opintokerhotuntien kustannukset otetaan huomioon opintokeskusten yksikköhintoja laskettaessa. Lakiin otetaan säännökset kansanopistojen ja valtakunnallisen liikunnan koulutuskeskusten koulutukseen sisältyvästä käytännön työtehtävissä järjestettävästä koulutuksesta. Kansanopistoilta ja valtakunnallisilta liikunnan koulutuskeskuksilta edellytetään opetussuunnitelman laatimista koulutuksista, jotka kestävät vähintään kahdeksan viikkoa tai sisältävät etäopetusta taikka työssä oppimista. Lakiin otetaan säännökset vapaan sivistystyön oppilaitosten keskimääräiseen yksikköhintaan tehtävästä euromääräisestä vähennyksestä. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (OKM hallitussihteeri Aino Still 0295 330 396)

Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta, laki opetushallituksesta annetun lain muuttamisesta ja laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta (HE 341/2014 vp).  Lasten päivähoidosta annettua lakia muutetaan ja samalla lain nimike muutetaan varhaiskasvatuslaiksi. Varhaiskasvatuksen käsite otetaan käyttöön ja tavoitteet uudistetaan. Opetushallituksesta tulee varhaiskasvatuksen asiantuntijavirasto. Varhaiskasvatus sisällytetään Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimialaan. Lait tulevat voimaan 1.8.2015. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa uuden varhaiskasvatuslain kokonaisvaikutuksia sekä vaikutuksia laatuun ja ryhmäkokoihin ja ryhtyy varhaiskasvatuslain toisen vaiheen uudistamisen yhteydessä toimenpiteisiin laista puuttuvien keskeisten määritelmien täsmentämiseksi, jotta turvataan lasten kokonaisvaltainen hoiva, kasvu ja kehitys. Hallituksen tulee antaa asiasta sivistysvaliokunnalle selvitys vuoden 2017 keväällä. (OKM hallitusneuvos Kirsti Kotaniemi 0295 330 408)

Laki metsästyslain 33 §:n muuttamisesta (HE 312/2014 vp). Metsästyslain pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä koskevaa sääntelyä muutetaan siten, että karhun metsästys millä tahansa ihmisen luomalla ravintohoukuttimella voidaan tulkita metsästysrikokseksi. Jos karhun metsästykseen on myönnetty poikkeuslupa, karhua ei saa nurmipeltoa lukuun ottamatta ampua pellolta, jolta satoa ei ole korjattu. Laki tulee voimaan 1.8.2015. (MMM hallitusneuvos Vilppu Talvitie 0295 162 417)

Laki laiva-apteekista (HE 325/2014 vp). Lakia laiva-apteekista sovelletaan eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikkiin suomalaisiin aluksiin, joilla työskentelee laivaväkeä. Laki sisältää säännökset muun muassa laiva-apteekkia koskevista laivanisännän ja aluksen päällikön velvollisuuksista, laiva-apteekin sisällöstä, säilytyksestä, käytöstä ja tarkastuksesta sekä pelastusveneiden ja -lauttojen lääkkeistä ja hoitotarvikkeista ja niiden tarkastuksesta. Laki tulee voimaan 15.5.2015. (STM hallitusneuvos Liisa Katajamäki 0295 163 329)

KANSAINVÄLISET ASIAT
Tasavallan presidentti päätti 8.5.2015 seuraavat kansainväliset asiat:

Lontoon suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Pekka Huhtaniemen ja Lontoon suurlähetystön päälliköksi 1.9.2015 alkaen määrätyn, ulkoasiainneuvos Päivi Luostarisen valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (International Maritime Organization, IMO) Isossa-Britanniassa seuraavasti: ulkoasiainneuvos Pekka Huhtaniemi 31.8.2015 saakka sekä ulkoasiainneuvos Päivi Luostarinen 1.9.2015 alkaen. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

MUUTA
Tasavallan presidentti päätti 8.5.2015 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti myönsi 66 arvonimeä. (VNK valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen 0295 160 280)

NIMITYSASIAT
Tasavallan presidentti päätti 8.5.2015 seuraavat nimitysasiat:

Pekingin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Jari Gustafssonin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2015. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Suurlähettiläs Matti Lassilan (Beirut) sivuakkreditointi Irakiin. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Ulkoasiainneuvos Tarja Fernández Nairobissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2015 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)