Tasavallan presidentin esittely 8.8.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
8.8.2014 11.26

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset

EDUSKUNNAN VASTAUKSET
Tasavallan presidentti vahvisti 8.8.2014 seuraavat lait:

Tasavallan presidentti hyväksyi sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen ja Sveitsin liittoneuvoston välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vahvisti lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan saattamisesta (HE 67/2014). Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa salassa pidettävän turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen Suomen ja Sveitsin välillä osapuolten välisessä yhteistyössä erityisesti ulko-, puolustus-, turvallisuus-, tiede- tai yritysasioissa sekä teknisissä asioissa. Kysymys on arkaluonteisista tietoaineistoista, jotka lähettävässä sopimusvaltiossa on erikseen luokiteltu korkean tietoturvallisuuden tason toteuttamista edellyttäviksi. Sopimus ei velvoita turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamiseen. Sopimus tulee voimaan, kun jälkimmäinen ilmoitus siitä, että sopimuksen voimaan saattamiseksi tarvittavat kansalliset toimenpiteet on saatettu loppuun, on otettu vastaan. Sopimuksen muiden määräysten voimaansaattamisesta ja lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM ulkoasiainneuvos Tarja Laitiainen 0295 351 211)

Lait räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä sekä henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 21/2014 vp). Lailla säädetään räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä. Laissa annetaan räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta täydentävät kansalliset säännökset. Suomessa otetaan käyttöön lupajärjestelmä EU-asetuksessa tarkoitettujen räjähteiden lähtöaineiden osalta. Lupaviranomaisena toimii Poliisihallitus. EU-asetuksen mukaan jäsenvaltioiden tulee nimetä yhteyspiste epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamista varten. Yhteyspisteenä toimii keskusrikospoliisi. Laki sisältää säännökset toimivaltaisista viranomaisista, muutoksenhausta sekä räjähteiden lähtöainerikkomuksesta. Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin lisätään säännös oikeudesta tallentaa poliisin hallintoasiaintietojärjestelmään lähtöainelupaa koskevat tiedot. Lait tulevat voimaan 2.9.2014 (SM Kansainvälisten asioiden johtaja Erkki Hämäläinen 0295 488 570)

Laki rahankeräyslain muuttamisesta (HE 6/2014 vp). Rahankeräyslakia muutetaan siten, että luvansaajayhteisön tarkoituksen yleishyödyllisyyden yksinomaisuusvaatimuksesta luovutaan. Sen varmistamiseksi, että rahankeräyksellä hankittuja varoja ei käytetä yksityisen edun edistämiseen, lakia muutetaan siten, että rahankeräyksellä hankitut varat tulee käyttää yksinomaan yleishyödylliseen tarkoitukseen. Lisäksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon hiippakunnalla on oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä kirkollisen hyväntekeväisyystyön eli diakoniatyön rahoittamiseksi ja yliopistoilla oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä varojen hankkimiseksi yliopistolain mukaisen toiminnan tukemiseen sekä vuosina 2014-2017 yliopiston pääomittamiseksi. Rahankeräystoiminnan joustavoittamiseksi rahankeräysten sallittu enimmäistoimenpanoaika pidennetään kahdesta vuodesta viiteen vuoteen. Tähän liittyen lupaviranomaiselle lisätään mahdollisuus peruuttaa lupa, jos tuottojen käyttö luvassa määrättyyn tarkoitukseen ei ole enää mahdollista. Tämän lisäksi rahankeräyksellä saatujen varojen käyttöä selkeytetään siten, että keräysvaroja saa käyttää keräyksen toimeenpanon välittömiin kustannuksiin, jotka ovat keräyksen toimeenpanon kannalta välttämättömiä. Rahankeräyslakiin tehdään myös eräitä täsmennyksiä ja teknisiä muutoksia. Lisäksi toimivalta kiinteistön käyttö- ja omistusoikeuden muutosta koskevissa lupa-asioissa siirretään sisäministeriöltä Poliisihallitukselle. Laki tulee voimaan 1.9.2014. Eduskunnan lausuma: Eduskunta edellyttää, että rahankeräyslainsäädännön muutostarpeita koskevaa selvitystyötä kiirehditään ja että selvitystyössä arvioidaan eri vaihtoehtoja rahankeräystoiminnan järjestämiseksi, mukaan lukien mahdollisuudet ilmoitusperusteisen järjestelmän käyttöönottoon, ja tarkastellaan lain uudistamista myös joukkorahoituksen kehittämis- ja sääntelytarpeiden näkökulmasta. Arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota myös rahankeräysten tehokkaaseen valvontaan ja siihen, miten rahankeräysten luotettavuus ja kohdentuminen lailliseen toimintaan varmistetaan. (SM ylitarkastaja Jukka Tukia 0295 488 573)

Laki luottolaitostoiminnasta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki maksulaitoslain muuttamisesta, laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta, laki säästöpankkilain muuttamisesta, laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta, laki talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain muuttamisesta, laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain 1 ja 16 §:n muuttamisesta, laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta, laki Suomen Pankista annetun lain 26 §:n muuttamisesta, laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain 1 ja 26 §:n muuttamisesta, laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki sijoituspalvelulain muuttamisesta, laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n ja 2 luvun 12 §:n muuttamisesta, laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 18 §:n ja 8 luvun 4 §:n muuttamisesta, laki sijoitusrahastolain muuttamisesta, laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta, laki vakuutusyhtiölain 26 luvun 6 §:n muuttamisesta, laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 5 ja 12 §:n muuttamisesta, laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, laki maksupalvelulain 37 §:n muuttamisesta, laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta, laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta, laki panttilainauslaitoksista annetun lain 33 §:n muuttamisesta, laki kilpailulain 22 §:n muuttamisesta, laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 33 §:n muuttamisesta, laki Suomen Vientiluotto Oy – nimisestä yhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta, laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta, laki rahankeräyslain 28 §:n muuttamisesta, laki maatalouden rakennetuista annetun lain 52 §:n muuttamisesta, laki merimieseläkelain 205 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain 124 §:n muuttamisesta, laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta, laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, laki arvonlisäverolain 13 a §:n muuttamisesta, laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki kiinteistörahastolain 18 e §:n muuttamisesta (HE 39/2014 vp). Lailla luottolaitostoiminnasta pannaan täytäntöön kansainväliseen pankkisääntelyn kokonaisuudistukseen perustuva Euroopan unionin luottolaitoksia koskeva direktiivi. Laissa ei enää säädetä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuudelle asetettavista vaatimuksista siltä osin kuin nämä vaatimukset sisältyvät luottolaitosten vakavaraisuusvaatimuksia koskevaan EU-asetukseen. Lakiin lisätään direktiivissä edellytetyt säännökset kiinteästä ja muuttuvasta lisäpääomavaatimuksesta sekä direktiivin mukaiset säännökset rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäviin luottolaitoksiin sovellettavista lisäpääomavaatimuksista. Luottolaitoksen hallinto- ja ohjausjärjestelmiä, riskienhallintaa sekä niiden viranomaisvalvontaa koskevia säännöksiä muutetaan yksityiskohtaisemmiksi. Lisäksi laissa rajoitetaan myös asiakkaalle asunnon hankkimiseksi myönnettävän luoton määrää suhteessa luoton vakuuden arvoon. Finanssivalvonnasta annettuun lakiin ja luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin lisätään direktiivissä edellytetyt säännökset hallinnollisista seuraamuksista. Finanssivalvonnan käytössä olevan seuraamusmaksun enimmäismääriä korotetaan huomattavasti. Lisäksi 37 muuhun lakiin tehdään luottolaitostoiminnasta annetun lain rakenteen muuttumisesta johtuvat välttämättömät lakitekniset muutokset. Lait tulevat voimaan 15.8.2014. (VM vanhempi hallitussihteeri Miki Kuusinen 0295 530 339)

Tasavallan presidentti hyväksyi Maailman postiliiton yleissopimuksen, päätti varauman tekemisestä sekä vahvisti lait yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja postilain muuttamisesta (HE 29/2014 vp). Postilakia muutetaan siten, että näkövammaisilla on oikeus lähettää pistekirjoitusta sisältäviä lähetyksiä postimaksutta lentolisämaksua lukuun ottamatta. Laki vastaa nykyistä käytäntöä. Velvollisuus tarjota näkövammaiselle mahdollisuus lähettää pistekirjoitustuotteita ilman postimaksua kohdistuu postiyritykseen, jolle on toimiluvassa asetettu velvollisuus toimia Maailman postiliiton yleissopimuksen mukaisena nimettynä operaattorina. Varauma: Yleissopimuksen 39 artiklan mukaisesti Suomi tekee 7 artiklaan varauman, jonka mukaan Suomi, joka ei myönnä kotimaan liikenteessään sokeainlähetyksille vapautusta postimaksuista kongressin hyväksymien 7 artiklan määritelmien mukaisesti, voi periä kansallisia maksuja toisiin valtioihin osoitetuista sokeainlähetyksistä. Yleissopimus tuli kansainvälisesti voimaan 1.1.2014. Yleissopimuksen muiden määräysten voimaansaattamisesta ja lain Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Laki postilain muuttamisesta tulee voimaan 1.9.2014. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Thorström 0295 342 393)

Lait sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain, Energiavirastosta annetun lain 1 ja 4 §:n sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta (HE 50/2014 vp). Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annettua lakia, Energiavirastosta annettua lakia sekä Finanssivalvonnasta annettua lakia muutetaan. Laeilla säädetään energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen edellyttämistä viranomaisten tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuuksista, jotka liittyvät sähkön ja maakaasun tukkumarkkinoilla tehtyjen väärinkäytösten tutkintaan sekä näiden väärinkäytösten johdosta määrättävistä seuraamuksista. Energian tukkumarkkinoilla tehtyjä väärinkäytöksiä ovat sisäpiirintiedon väärinkäyttö ja sisäpiirintiedon julkistamisen laiminlyönti sekä markkinoiden manipulointi ja sen yritys. Seuraamus voidaan määrätä myös eräistä vähäisemmistä rikkomuksista. Seuraamuksia ovat julkinen varoitus, rikemaksu ja seuraamusmaksu. Energiaviraston tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuuksia täsmennetään asetuksen vaatimusten mukaisiksi. Finanssivalvonnan mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä energia-alan valvontaviranomaisten kanssa lisätään. Lait tulevat voimaan 1.9.2014. Eduskunnan lausuma: Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy valmistelemaan tarvittavia lainsäädännön muutoksia, jotta energiamarkkinoiden manipulaatiota koskevat rangaistussäännökset saadaan vastaamaan finanssimarkkinoiden vastaavia säännöksiä. (TEM hallitusneuvos Arto Rajala 0295 064 828)

Laki vuorotteluvapaalain muuttamisesta (HE 36/2014 vp). Vuorotteluvapaalakia muutetaan työhistoriaedellytystä, vuorotteluvapaan kestoa, vuorottelijan yläikärajaa, vuorotteluvapaan jaksottamista, vuorottelukorvauksen maksamista sekä sijaiselle säädettyjä edellytyksiä koskevilta osin. Laki tulee voimaan 1.9.2014. Lain mukaista vuorottelijan yläikärajaa ei sovelleta ennen vuotta 1957 syntyneisiin. (TEM hallitussihteeri Susanna Siitonen 0295 048 932)

Laki merimiesten vuosilomalain 9 §:n muuttamisesta (HE 51/2014 vp). Lailla muutetaan merimiesten vuosilomalain säännöstä työntekijän oikeudesta saada vuosilomansa tai sen osa siirretyksi vuosiloman aikaan sijoittuvan työkyvyttömyysjakson vuoksi siten, että siirto-oikeus koskisi jo ensimmäistä sairauspäivää. Laki tulee voimaan 1.9.2014. (TEM hallitussihteeri Susanna Siitonen 0295 048 932)

Laki Etelä-Konneveden kansallispuistosta (HE 37/2014 vp). Kansallispuistoon kuuluu noin 1 544 hehtaaria valtion omistamia alueita Konneveden ja Rautalammin kunnissa. Kansallispuiston perustamisella toteutetaan valtakunnallisten suojeluohjelmien ja Natura 2000 -verkoston suojelutavoitteita ja edistetään yleistä luonnonharrastusta sekä alueiden ulkoilu- ja virkistyskäyttöä. Puiston perustaminen edistää myös matkailuelinkeinon kehittämismahdollisuuksia seudun kunnissa. Laki tulee voimaan 1.9.2014. (YM lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen 050 374 0247)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 8.8.2014 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainministeriön itäosaston apulaisosastopäällikkö, ulkoasiainneuvos Hanna Lehtinen Varsovassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 8.9.2014 lukien. (UM ulkoasiainneuvos Kirsti Narinen 0295 350 714)

Everstiluutnantti Karri Juhana Heikinheimo puolustusasiamieheksi Ranskaan, Espanjaan, Sveitsiin, Italiaan ja Algeriaan 9.8.2014 lukien asemapaikkana Pariisi. Komentaja Arvi Ilkka Juhani Tavaila puolustusasiamieheksi Unkariin 23.8.2014 lukien asemapaikkana Berliini. (UM ylitarkastaja Janne Torvinen 0295 140 433)