Tasavallan presidentin esittely 8.9.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto  
8.9.2017
TIEDOTE 392/2017

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 8.9.2017 seuraavat lait:

Laki vesilain muuttamisesta, laki ympäristönsuojelulain 68 ja 69 §:n muuttamisesta ja laki eräistä vesien käyttämistä varten myönnettävistä oikeuksista annetun lain kumoamisesta (HE 262/2016 vp). Vesilain omaksi lunastamista ja käyttöoikeuden perustamista koskevat säännökset saatetaan sopusointuun perustuslain kanssa. Ympäristönsuojelulakiin tehdään vesilain muuttamisesta johtuvat teknisluonteiset tarkistukset. Vesilain mukaan luvanvaraisten hankkeiden piiriä rajataan siten, että johdon sijoittaminen valtaväylän ja tunnelin sijoittaminen valtaväylän tai kulkuväylän alitse ei enää kaikissa tapauksissa edellytä lupaa. Luvanvaraisuus määräytyy yksinomaan hankkeen vaikutusten perusteella. Lupaa edellyttämättömästä valtaväylän alittavasta johdosta on tehtävä ilmoitus vesilain mukaiselle valvontaviranomaiselle. Lait tulevat voimaan 1.1.2018. (OM lainsäädäntöneuvos Jari Salila 0295 150 584)

Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta, laki rajavartiolain muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 39 §:n muuttamisesta, laki poliisilain 9 luvun muuttamisesta ja laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta (HE 40/2017 vp). Rajavartiolaitoksen virkojen eroamisikäsäännökset muutetaan vastaamaan julkisten alojen eläkelaissa säädettyä eläkkeelle siirtymisen myöhentämistä. Rajavartiolaitoksen palvelussitoumuksia koskevaa sääntelyä täsmennetään virasta eroamisen määrittelyn ja lentävältä henkilöstöltä vaadittavan palvelussitoumuksen osalta. Rajavartiolakiin, henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annettuun lakiin ja ampuma-aselakiin tehdään Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta johtuvat lakitekniset muutokset. Rajavartiolakiin lisätään säännökset valtioneuvoston yleisistunnon päätöksenteosta ja Euroopan unionin nopeisiin rajainterventioryhmiin kuuluvien virkamiesten toimivaltuuksista tilanteessa, jossa Suomi on velvoitettu ottamaan Euroopan raja- ja merivartioviraston koordinoimaa tukea alueelleen ilman omaa pyyntöään. Poliisilakiin lisätään säännökset poliisin osallistumisesta Euroopan raja- ja merivartioviraston palautustoimenpiteisiin, operaatioihin ja muuhun toimintaan. Lait tulevat voimaan 1.10.2017. (SM lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen 0295 421 603)

Laki ampuma-aselain muuttamisesta, laki rikoslain 41 luvun 1 §:n muuttamisesta ja laki poliisilain 2 luvun muuttamisesta (HE 266/2016 vp). Lait uudistavat aselupamenettelyä aseturvallisuutta vaarantamatta. Hankkimis- ja hallussapitolupamenettely sekä yksityistä valmistamislupaa koskeva lupamenettely yhdistetään aselupamenettelyksi. Aselupaa voi hakea sähköisesti, mikä joustavoittaa ja nopeuttaa lupamenettelyä ja vähentää henkilökohtaisen asioinnin tarvetta. Sähköisen menettelyn rinnalla säilyy mahdollisuus hakea lupaa poliisilaitoksella asioiden. Aseluvan hakemista ei ole sidottu hakijan kotikuntaan tai kotipaikkaan, vaan lupahakemuksen voi jättää haluamalleen poliisilaitokselle. Lait tulevat voimaan 1.12.2017. (SM lainsäädäntöjohtaja Katriina Laitinen 0295 488 559)

Laki postilain muuttamisesta (HE 272/2016 vp). Laki tarjoaa mahdollisuuden tuottaa posti- ja jakelupalveluja hyvin erilaisilla tavoilla eikä sääntely estä uusien palvelujen syntymistä. Kokonaisuudistuksen jälkeen postiyritykset voivat toimia kannattavasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja samalla turvata laadukkaat ja kattavat jakelupalvelut koko maan alueella. Yleispalvelun tarjoamiseen asetettuja velvoitteita sopeutetaan muuttuvaan toimintaympäristöön, mahdollistetaan yleispalvelun tarjoajan toiminta ilman valtion tukea, avataan postinumero- ja osoiterekisteritietoja sekä poistetaan muuta alan toimintaa tai toimijoita haittaavaa tai vanhentunutta sääntelyä. Laki tulee voimaan 15.9.2017. Lain 17 § tulee kuitenkin voimaan 1.7.2018. (LVM yksikön johtaja Sabina Lindström 0295 342 576)

Laki jätelain muuttamisesta, laki ympäristönsuojelulain 221 a §:n muuttamisesta, laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta, laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta ja laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 69/2017 vp). Laeissa annetaan Euroopan unionin aluskierrätyksestä annetun asetuksen täytäntöönpanon kannalta tarpeelliset merenkulkua, jätehuoltoa, ympäristönsuojelua, työsuojelua ja rangaistuksia koskevat kansalliset säännökset. Laeilla nimetään aluskierrätysasetuksen mukaiset toimivaltaiset viranomaiset. Lait tulevat voimaan 15.9.2017. Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. (YM lainsäädäntöneuvos Tuomas Aarnio 0295 250 330)

Tasavallan presidentti hyväksyi lentoliikenteestä Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain lentoliikenteestä Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 66/2017 vp). Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä osapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (LVM neuvotteleva virkamies Timo Koskinen 0295 342 401)

Tasavallan presidentti hyväksyi lentoliikenteestä Mauritiuksen kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain lentoliikenteestä Mauritiuksen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 64/2017 vp). Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä osapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (LVM neuvotteleva virkamies Timo Koskinen 0295 342 401)

Tasavallan presidentti hyväksyi lentoliikenteestä Seychellien kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain lentoliikenteestä Seychellien tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 67/2017 vp). Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä osapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (LVM neuvotteleva virkamies Timo Koskinen 0295 342 401)

Tasavallan presidentti hyväksyi lentoliikenteestä Sri Lankan kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain lentoliikenteestä Sri Lankan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 65/2017 vp). Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä osapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (LVM neuvotteleva virkamies Timo Koskinen 0295 342 401)

Tasavallan presidentti hyväksyi jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjan sekä siihen vuosina 2009 ja 2013 tehdyt muutokset ja päätti ilmoituksen antamisesta ja vahvisti lain jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta, lain jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjaan vuonna 2009 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjaan vuonna 2013 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä lain Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 61/2017 vp). Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella, kuitenkin laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta tulee voimaan 15.9.2017. (YM hallitussihteeri Sara Viljanen 0295 250 315)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 8.9.2017 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen liitteen 1 muuttamisesta. Asetuksen liitettä 1 tarkistetaan muuttamalla ryhmässä 2 oleva arvonimi erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri muotoon erikoislähettiläs sekä lisäämällä ryhmään 8 kaksi uutta arvonimeä: korkeakouluneuvos ja taideneuvos. Asetus tulee voimaan 1.10.2017. (VNK hallinnollinen notaari Merja Saaritsa-Lantta 0295 160 270)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 8.9.2017 seuraavat asiat:

Ahvenanmaan maakunnan suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: hallituksen esitys eduskunnalle kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 87/2017 vp), hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välillä tehdyn strategisen kumppanuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 90/2017 vp) ja luonnos valtioneuvoston asetukseksi valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvään happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämistä koskevaan vuoden 1999 pöytäkirjaan tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 8.9.2017 seuraavat nimitysasiat:

Maputon suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Laura Torvisen sivuakkreditointi Madagaskarille. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviainen valtakunnansyyttäjän määräaikaiseen virkasuhteeseen 11.9.2017-28.2.2018, kuitenkin enintään viran vakituisen haltijan virantoimituksesta pidättämisen ajaksi. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)