Tasavallan presidentin esittely 9.10.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto 9.10.2015
Tiedote 534/2015 

Tasavallan presidentti päätti Suomen osallistumisesta YK:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Malissa (MINUSMA). Suomi osallistuu YK:n MINUSMA-operaatioon Malissa siten, että Suomella voi jatkossa olla operaatiossa enintään 20 sotilasta. Tällä hetkellä Suomella on operaatiossa viisi esikuntaupseeria. Tarkoituksena on lisätä osallistumista yksittäisillä sotilailla ensisijaisesti sotilastarkkailijatehtäviin.

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

KANSAINVÄLISET ASIAT
Tasavallan presidentti päätti 9.10.2015 seuraavat kansainväliset asiat:

Tasavallan presidentti määräsi pääministeri Juha Sipilän, ministeri Timo Soinin, ministeri Lenita Toivakan, ministeri Sanni Grahn-Laasosen, ministeri Kimmo Tiilikaisen ja ministeri Anne Bernerin hallituksen edustajiksi Pohjoismaiden neuvoston 67. istuntoon Reykjavikissa 26.-29.10.2015. (UM osastopäällikkö Liisa Talonpoika 0295 351 805)

Suomen osallistuminen YK:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Malissa (MINUSMA). Suomi osallistuu YK:n MINUSMA-operaatioon Malissa siten, että Suomella voi jatkossa olla operaatiossa enintään 20 sotilasta. Tällä hetkellä Suomella on operaatiossa viisi esikuntaupseeria. Tarkoituksena on lisätä osallistumista yksittäisillä sotilailla ensisijaisesti sotilastarkkailijatehtäviin. (UM lähetystöneuvos Theresa Zitting 0295 351 330)

Hallitusneuvos Maija Ahokkaan tai hänen estyneenä ollessaan erityisasiantuntija Päivä Jämsän valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen ja Gambian välisen lentoliikennesopimuksen. Suomi on neuvotellut Gambian kanssa lentoliikennesopimuksesta Durbanissa, Etelä-Afrikassa 11.12.2013. Sopimusteksti parafoitiin neuvottelujen päätteeksi. Sopimus on luonteeltaan tavanomainen kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan miten ja millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Lisäksi sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista niiden harjoittaessa liikenneoikeuksia. Sopimus sisältää kansainvälisen käytännön mukaisesti myös määräykset koskien vapautuksia tietyistä veroista, tulleista ja muista maksuista kansainvälisen lentoliikenteen osalta. Sopimus on Suomen mallisopimuksen mukainen. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja näin ollen sopimuksen hyväksyminen edellyttää eduskunnan myötävaikutusta. Hallituksen esitys sopimuksen hyväksymisestä ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetaan eduskunnalle sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. (LVM ylitarkastaja Timo Koskinen 0295 342 401)

Suurlähettiläs Jarmo Viinasen tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Mikael Antellin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen sopimuksen Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä. Suomi sitoutuu sopimuksessa hankkimaan Pohjoiskalotin koulutussäätiöltä vuosina 2016 – 2019 vuosittain 80 työvoimakoulutuksen opiskelijapaikkaa. (TEM vanhempi hallitussihteeri Timo Meling 0295 049 084)

MUUTA
Tasavallan presidentti päätti 9.10.2015 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti määrätä maakuntalain sähkömarkkinoista annettujen valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 4 §:n 8 kohdan ja 7 §:n 2 momentin raukeamaan ja muilta osin olla käyttämättä veto-oikeuttaan kyseisen maakuntalain sekä seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki Ålands energimyndighet -nimisestä viranomaisesta, maakuntalaki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain soveltamisesta maakunnassa annetun maakuntalain 2 §:n muuttamisesta, maakuntalaki päästökaupoista annettujen valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 3 §.n muuttamisesta, maakuntalaki energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuuspalveluista annetun lain soveltamisesta annetun maakuntalain 4 §:n muuttamisesta, maakuntalaki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annettujen säännösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa, maakuntalaki ahvenanmaalaisesta kotiseutuoikeudesta sekä maakuntalaki kotiseutuoikeusmenettelyistä. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

NIMITYSASIAT
Tasavallan presidentti päätti 9.10.2015 seuraavat nimitysasiat:

Belgradin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Pertti Ikosen sivuakkreditointi Montenegroon, Mexicon suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Roy Erikssonin sivuakkreditointi Kuubaan ja Panamaan, Pekingin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Marja Rislakin sivuakkreditointi Mongoliaan sekä Zagrebin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Timo Rajakankaan sivuakkreditointi Bosnia ja Hertsegovinaan. (UM lähetystöneuvos Jyri Pekka Järviaho 0295 351 449)

Puolustusvoimien strategiapäällikön, kenraalimajuri Timo Pekka Kivisen nimittäminen kenraalin virkaan 1.1.2016-31.12.2019 väliseksi ajaksi. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan eversti Risto Kolstela 1.11.2015-31.10.2018 väliseksi ajaksi. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)