Tasavallan presidentin esittely 9.12.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 9.12.2016
Tiedote 540/2016

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 9.12.2016 seuraavat lait:

Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta (HE 165/2016 vp). Valtion virastot ja laitokset ovat valtion taloushallinnon hoitamiseksi organisoitu kirjanpitoyksiköiksi. Valtion talousarviosta annettua lakia muutetaan siten, että Valtiokonttori määrää ne kirjanpitoyksiköiden sekä talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen maksuliikettä, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä palkanlaskentaa ja matkakustannusten korvausten tarkastamista koskevat tehtävät, jotka hoidetaan valtiolla keskitetysti. Keskitetyistä tehtävistä vastaa keskitettyjä taloushallintotehtäviä hoitava virasto tai laitos. Keskitettyjen tehtävien hoitaminen osoitetaan Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle. Tästä säädetään erikseen palvelukeskusta koskevassa valtioneuvoston asetuksessa. Muista kuin Valtiokonttorin keskitettäviksi määräämistä tehtävistä vastaa edelleen kirjanpitoyksikkö tai rahasto. Palvelukeskuksen lakisääteiset ja sopimusperusteiset tehtävät rahoitetaan kirjanpitoyksiköiltä ja rahastoilta perittävillä omakustannushintaisilla palvelumaksuilla kuten nykyisinkin. Lakiin sisältyy keskitettyjen taloushallintotehtävien hoitamista koskeva poikkeusmahdollisuus. Valtiokonttori voi taloushallintotehtävän tarkoituksenmukaisen hoidon niin vaatiessa antaa kirjanpitoyksikölle tai rahastolle erityisestä syystä luvan hoitaa taloushallintotehtävä itse. Laissa säädetään myös palvelukeskuksen ja kirjanpitoyksiköiden tietojensaantioikeuksista sekä eräistä palvelukeskuksen tietojensaannin rajoituksista. Laki tulee voimaan 1.10.2017. (VM budjettineuvos Niko Ijäs 0295 530 170)

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki maksulaitoslain muuttamisesta, laki maksupalvelulain muuttamisesta ja laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 12 §:n muuttamisesta (HE 123/2016 vp). Laeilla pannaan täytäntöön maksutileihin liittyvien maksujen vertailukelpoisuudesta, maksutilien siirtämisestä ja mahdollisuudesta käyttää perusmaksutiliä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2014/92/EU). Luottolaitostoiminnasta annettu laki muutetaan peruspankkipalveluiden ja maksutilien avoimuuden ja vertailukelpoisuuden edistämiseksi. Laissa säädetään nykyistä kattavammin asiakkaan oikeudesta peruspankkipalveluihin, perusmaksutilin ominaisuuksista ja siitä perittävistä maksuista sekä perusmaksutiliä koskevasta sopimuksesta ja sen irtisanomisesta. Luottolaitosten on raportoitava Finanssivalvonnalle tietoja perusmaksutileistä. Finanssivalvonta toimii direktiivin mukaisena toimivaltaisena viranomaisena ja yhteysviranomaisena. Finanssivalvonnasta annetun lain säännöstä rikemaksusta muutetaan vastaamaan direktiivin vaatimuksia. Maksulaitoslakia täydennetään tilinsiirtopalvelua koskevilla säännöksillä. Maksupalvelulain säännöksiä palveluntarjoajan tiedonantovelvollisuudesta laajennetaan koskemaan maksuja koskevaa tietoasiakirjaa, sanastoa ja maksuerittelyä. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (VM finanssineuvos Risto Koponen 0295 530 355)

Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta (HE 138/2016 vp). Tupakkaverosta annettua lakia muutetaan siten, että sähkösavukkeissa käytettäväksi tarkoitetut nesteet tulevat veron piiriin. Vero kohdistuu sekä nikotiinipitoisiin että nikotiinittomiin sähkösavukenesteisiin ja vero määrätään kiinteänä yksikköverona. Veron määrä on 0,30 euroa millilitraa kohden. Tupakkaverosta annettuun lakiin tehdään myös muita teknisluonteisia tarkistuksia. Laki tulee voimaan 1.1.2017. Tuloverolain muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa. (VM neuvotteleva virkamies Pia Kivimies 0295 530 183)

Laki valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta (HE 141/2016 vp). Valtiokonttorista annettua lakia muutetaan siten, että Valtiokonttori voi siirtää sille säädettyihin tehtäviin liittyviä avustavia tehtäviä yksityiselle toimijalle. Tehtävät olisivat rutiiniluonteisia avustavia tukitehtäviä, joissa ei käytetä merkittävää julkista valtaa. Avustavia tehtäviä hoitava taho toimii säännöksen tehtäviä suorittaessaan rikosoikeudellisella virkavastuulla. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (VM neuvotteleva virkamies Kirsi Kuuttiniemi 0295 530 207)

Laki valtion virkamieslain muuttamisesta (HE 90/2016 vp). Valtion virkamieslakia muutetaan siten, että valtion virkamies voidaan siirtää määräajaksi työskentelemään myös osittain toisen viraston toimivaltaan kuuluvissa tehtävissä tai muun työnantajan kuin valtion palveluksessa. Lakiin lisätään säännös karenssisopimuksesta ja palvelussuhteen jälkeiseen aikaan sijoittuvasta erityisestä rajoitusajasta sekä sen ajalta maksettavasta korvauksesta. Myös valtion virkamiehen muutoksenhakua koskeviin säännöksiin tehdään muutoksia. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (VM neuvotteleva virkamies Miska Lautiainen 0295 530 212)

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta ja laki verotusmenettelystä annetun lain 15 c §:n muuttamisesta (HE 110/2016 vp). Käyttöön otetaan neuvoston uusi täytäntöönpanoasetuksen mukainen kiinteistön määrittely. Muutokset vaikuttavat kiinteistön luovutusten verovapauden ja rakentamispalvelujen oman käytön verotuksen soveltamisalan laajuuteen, kiinteistöinvestointien tarkistusjärjestelmään sekä kiinteistöön kohdistuvien palvelujen verotuspaikkaan. Arvonlisäverolakiin tehdään lisäksi eräitä muita muutoksia. Verotusmenettelystä annetun lain 15 c §:ään tehdään arvonlisäverolain muuttamisesta aiheutuva tarkistus. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (VM neuvotteleva virkamies Risto Sakki 0295 530 294)

Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta ja laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta (HE 103/2016 vp). Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta antaa puitteet Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan tehokkaalle kansalliselle täytäntöönpanolle ja se sisältää säännökset kalavarojen käytön ohjauksen, markkinajärjestelyiden, sisävesillä kaupalliseen kalastukseen käytettävien kalastusalusten rekisteröinnin ja Euroopan unionin kalatalousalan tietojen keruun järjestämiseksi mahdollisimman kustannustehokkaasti. Kaupallisen kalastuksen järjestämiseksi taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla lailla luodaan uusi kalastuskiintiöiden hallinnointijärjestelmä. Yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain kalastuksen säätelyä koskevat pykälät kumotaan. Lait tulevat voimaan 12.12.2016. (MMM kalatalousneuvos Risto Lampinen 0295 162 458)

Laki taimiaineistolain muuttamisesta (HE 126/2016 vp). Lakiin lisätään perussäännökset markkinoitavien puutarhakasvien taimiaineiston lajikeluettelosta ja luetteloon hyväksymisen edellytyksistä sekä taimiaineiston näytteiden tutkimuksia tekevistä laboratorioista. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (MMM lainsäädäntöneuvos Pirjo Tomperi 0295 162 234)

Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (HE 144/2016 vp). Maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annettuun lakiin lisätään tuottajaorganisaatioiden hyväksymistä koskevat säännökset niiden tuotealojen osalta, joilla hyväksyminen ei ole nykyisin mahdollista. Tuottajaorganisaatiot ovat tuottajien aloitteesta perustettuja organisaatioita, jotka toteuttavat maataloustuotteiden tuotantoon ja markkinoille saattamiseen liittyviä, Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvia tehtäviä. Samalla niiden hyväksymistä koskevien vaatimuksia lievennetään. Lakiin lisätään myös Euroopan unionin lainsäädännön mukaisten maatalousalan toimialaorganisaatioiden hyväksymisen mahdollistavat säännökset.

Toimialaorganisaatiossa voivat olla edustettuina tuotanto, jalostus ja kauppa. Niiden tehtävänä voi olla muun muassa tuotantoa ja markkinoita koskevien tilastotietojen julkaiseminen ja vakiosopimusten laatiminen. Organisaatioiden toiminnan kilpailuoikeudellinen arviointi perustuu voimassa olevaan kilpailulainsäädäntöön. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (MMM lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen 0295 162 325)

Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta ja laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta (HE 194/2016 vp). Luopumistuen ehdot säilyvät nykyistä vastaavina vuoden 2017 alusta voimaan tulevista työeläkelainsäädännön muutoksista huolimatta luopumistukijärjestelmän soveltamisen loppuun. Maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain voimassa olevien säännösten mukaan luopumistukea ei myönnetä vuoden 2018 jälkeen tapahtuvien maatalouden harjoittamisesta luopumisten johdosta. Luopumistuen perusmäärä muuttuu jatkossakin maatalousyrittäjän eläkelain mukaiseksi vanhuuseläkkeeksi tuensaajan täyttäessä 63 vuotta. Lisäksi säädetään, että osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen saaminen estää luopumistuen saamisen ja että luopumistuen saajalle myönnettävä työuraeläke lakkauttaa luopumistuen täydennysosan. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jarno Virta 0295 162 105)

Laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista ja laki kilpailulain muuttamisesta (HE 83/2016 vp). Laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin. Lakia sovelletaan kilpailuoikeuden rikkomisesta aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen. Lakia sovelletaan siten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklan ja kansallisen kilpailulain 5 ja 7 §:n rikkomisesta aiheutuneen vahingon korvaamiseen. Kaikilla vahinkoa kärsineillä on oikeus täyteen korvaukseen. Lailla säädetään muun muassa kartelleja koskevasta vahinko-olettamasta, ylihinnan siirtämiseen liittyvistä todistustaakkasäännöistä sekä seuraamusmaksusta vapautetun yrityksen yhteisvastuun ja takautumisoikeuden rajauksesta. Lisäksi säädetään rikkomuksen toteavan päätöksen vaikutuksesta vahingonkorvaustuomioon, korosta, todisteiden esittämisestä, vanhentumisesta sekä sovintoneuvottelun ja sovintoratkaisun vaikutuksista. Samassa yhteydessä kilpailulakia muutetaan siten, että kilpailulain käsitteet ovat yhdenmukaisia direktiivin kanssa. Lait tulevat voimaan 26.12.2016. (TEM neuvotteleva virkamies Virve Haapajärvi 0295 047 027)

Laki sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta (HE 148/2016 vp). Sähkö- ja maakaasuverkkomaksuja korotetaan vastaamaan Energiaviraston kasvavaa työmäärää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnassa sekä vastaamaan viraston maksuosuutta keskitetyn tietopisteen kustannuksista. Samalla lain määritelmät tarkistetaan vastaamaan voimassa olevaa sähkömarkkinalakia. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

Laki kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 198/2016 vp). Kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä muutetaan niin, että vuoden 2005 alusta aloitettu kotihoidon kokeilu voi jatkua vuoden 2018 loppuun. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 0295 163 384)
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 113/2016 vp). Lailla lyhennetään työttömyyspäivärahan kestoa, pidennetään omavastuuaikaa, lakkautetaan pitkän työuran jälkeen 90 päivältä maksettava korotusosa ja korotettu ansio-osa sekä alennetaan työllistymistä edistävien toimenpiteiden ajalta maksettavan korotetun ansio-osan määrää. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (STM hallitusneuvos Esko Salo 0295 163 422)

Laki kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2017 indeksitarkistuksista, laki kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta (HE 149/2016 vp). Kansaneläkeindeksi jäädytetään pysyvästä lainsäädännöstä poiketen vuoden 2016 tasolle ja tämän lisäksi kansaneläkeindeksiä alennetaan 0,85 prosentilla. Muutos koskee kansaneläkkeitä, takuueläkettä ja muita sellaisia etuuksia, joita tarkistetaan kansaneläkeindeksin perusteella tai jotka ovat muuten sidottuja kansaneläkkeen määrään. Rintamalisä, ylimääräinen rintamalisä sekä veteraanilisä jätetään 0,85 prosentin indeksin alennuksen ulkopuolelle. Muutos koskee myös kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksien määräytymisperusteita sekä rahamääriä. Muutetaan toimeentulotuesta annettua lakia, jonka mukaisesti toimeentulotuen perusosan määrän korottamisella turvataan se, että toimeentulotuen perusosan taso nousee pysyvän lainsäädännön määräämän tasokorotuksen mukaisesti. Indeksitarkistuksia koskeva muutos on tarkoitettu pysyväksi eikä sitä kompensoida muutosta seuraavissa kansaneläkeindeksin tarkistuksissa. Laki kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2017 indeksitarkistuksista ja laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta tulevat voimaan 1.1.2017 sekä laki kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2018. (STM neuvotteleva virkamies Pasi Pajula 0295 163 479)

Laki työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä annetun lain muuttamisesta (HE 183/2016 vp). Työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä annettuun lakiin tehdään teknisluonteisia muutoksia. Muutokset aiheutuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston henkilönsuojaimia ja köysiratalaitteistoja koskevien asetusten vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten ilmoittamista koskevista säännöksistä. Kyseiset asetukset korvaavat henkilönsuojaimia ja köysiratalaitteistoja koskevat direktiivit. Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyy edelleen henkilönsuojainten tai köysiratalaitteistojen vaatimustenmukaisuuden arviointipalveluja suorittavan arviointielimen toimimaan ilmoitettuna laitoksena, ilmoittaa hyväksymistään laitoksista Euroopan unionin komissiolle ja muille jäsenvaltioille sekä valvoo hyväksymiään laitoksia. Laki tulee voimaan 15.12.2016. (STM neuvotteleva virkamies Hanna-Mari Pekuri 0295 163 459)

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, laki lääkelain 57 b ja 102 §:n muuttamisesta ja laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 22 ja 23 §:n muuttamisesta (HE 184/2016 vp). Tavoitteena on täydentää vuonna 2016 tehtyjä lääkekorvaussäästöjä 134 miljoonalla eurolla siten, että hallitusohjelmassa vaaditut yhteensä 150 miljoonan euron lääkekorvaussäästöt vuodesta 2017 lukien saavutetaan. Lääkekorvaussäästöt toteutetaan keinoin, joilla edistetään lääkeyritysten välistä hintakilpailua, vähennetään lääkejätettä, edistetään rationaalista lääkehoitoa sekä tarkistetaan erityiskorvausjärjestelmää. Sairausvakuutuslaissa säädetään ensimmäisen lääkekorvausjärjestelmään tulevan biosimilaarin tukkuhinnan määräytymisestä sekä vastaavien biologisten alkuperäisvalmisteiden tukkuhinnan kohtuullisuuden uudelleen arvioinnista. Vastaavasti tarkistetaan säännöksiä alkuperäisvalmisteiden tukkuhinnan uudelleen arvioinnista, kun korvausjärjestelmään tulee uusi rinnakkaisvalmiste. Hintakilpailun lisäämiseksi viitehintajärjestelmää laajennetaan rinnakkaistuonti- ja rinnakkaisjakeluvalmisteisiin säilyttäen valmisteet kuitenkin hinnanvahvistuksen piirissä sekä kavennettavaksi lääkelaissa säädettyä hintaputkea. Lääkejätteen vähentämiseksi ja rationaalisen lääkehoidon edistämiseksi tehdään muutoksia sairausvakuutuslain mukaisesti korvattavien valmisteiden toimitusväleihin. Kalliiden lääkkeiden kerralla korvattava määrä rajataan yhden kuukauden tarvetta vastaavaksi. Peruskorvattavien lääkkeiden osalta edellytetään, että edellinen lääke-erä on lähes kokonaan käytetty ennen kuin uusi lääke-erä voidaan toimittaa korvattuna. Tältä osin käyttöön otettava menettely vastaa erityiskorvattavien lääkkeiden korvaamisessa sovellettua käytäntöä. Erityiskorvausjärjestelmää tarkistetaan siirtämällä diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet alempaan erityiskorvausluokkaan. Insuliinihoito vaikutustavaltaan korvaavana hoitona säilyy edelleen ylemmässä erityiskorvausluokassa kaikille diabetespotilaille. Lisäksi otetaan käyttöön uusi riskinjakomenettely, jolla mahdollistetaan uusien lääkkeiden hallittu käyttöönotto. Riskinjakomallista säädetään sairausvakuutuslaissa ja menettely tulee osaksi korvattavuus- ja hinnanvahvistusmenettelyä. Menettelyä koskevat säännökset ovat voimassa määräajan. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa välittömästi lainsäädännön voimaantultua diabeteslääkkeiden erityskorvausluokan muutoksen vaikutuksia diabeteslääkkeiden ja toimeentulotuen käyttöön ja ryhtyy seurannan perusteella mahdollisesti tarvittaviin toimenpiteisiin. (STM neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo 0295 163 195)

Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta (HE 151/2016 vp). Lapsilisän suuruutta koskevaa pykälää muutetaan. Lapsilisän yksinhuoltajakorotus jätetään lapsilisän tason alentamisen ulkopuolelle. Muiden lapsilisien tasoja alennetaan 0,91 prosentilla. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (STM hallitussihteeri Annika Juurikko 0295 163 242)
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta (HE 152/2016 vp). Eläkkeensaajan asumistuesta annettua lakia muutetaan siten, että samoin kuin vuonna 2016, edelleen vuonna 2017 sovelletaan niitä euromääriä, jotka on säädetty valtioneuvoston asetuksessa vuodelle 2015 lämmitys-, vesi- ja kunnossapitokustannuksiksi, keskimääräisiksi asumismenoiksi sekä asumismenojen enimmäismääriksi. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (STM hallitussihteeri Pia Nissinen 0295 163 186)

Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta, laki Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta ja laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 153/2016 vp). Aikuiskoulutustuen kestoa ja tasoa muutetaan. Tukikauden enimmäiskesto lyhennetään 19 kuukaudesta 15 kuukauteen ja tuen tasoa lasketaan siten, että tuen perusosaa pienennetään 15 prosentilla. Tuen rahoitusta muutetaan siten, että valtion rahoitusosuus palkansaajan aikuiskoulutustuessa poistuu ja tuki rahoitetaan kokonaisuudessaan työttömyysvakuutusrahaston varoista. Valtio rahoittaa kuitenkin edelleen yrittäjän aikuiskoulutustuen. Aikuiskoulutustukeen ja ammattitutkintostipendiin oikeuttavaan työssäoloaikaan lasketaan Suomessa tehdyn työn lisäksi Euroopan unionin jäsenvaltiossa, Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai Sveitsissä tehty työ. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (STM hallitussihteeri Pekka Paaermaa 0295 163 180)

Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta, laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 5 a §:n ja voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta, laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta, laki lastensuojelulain 25 §:n muuttamisesta ja laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 12 §:n muuttamisesta (HE 217/2016 vp). Muutokset täydentävät aiemmin hyväksyttyä lainsäädäntöä, jonka perusteella perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kansaneläkelaitoksen vastuulle vuoden 2017 alusta. Lailla tarkennetaan Kansaneläkelaitoksen ja kunnan välistä työnjakoa toimeentulotuen hakemiseen ja hakemuksen siirtämiseen liittyen. Lisäksi säännellään aiempaa tarkemmin salassa pidettävien tietojen luovuttamista Kansaneläkelaitoksen ja kunnan välillä. Samalla lisätään myös siirtymävaiheen ratkaisutilanteita koskevaa sääntelyä. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (STM hallitussihteeri Susanna Rahkonen 0295 163 215)

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 173/2016 vp). Ympäristönsuojelulakiin tehdään tarvittavat muutokset ilmanlaatua koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin kansallisen täytäntöönpanon täydentämiseksi. Lakiin lisätään direktiivissä edellytetyt säännökset valtioiden rajat ylittävästä ilman pilaantumisesta sekä säännökset useita ilman epäpuhtauksia koskevien yhtenäisten ilmansuojelusuunnitelmien laatimisesta. Samalla ilmanlaatua koskevaan sääntelyyn tehdään eräitä muitakin muutoksia. Laki tulee voimaan 15.12.2016. (YM hallitussihteeri Katariina Haavanlammi 0295 250 072)

Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta, laki aravalain muuttamisesta ja laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 4 ja 7 §:n muuttamisesta (HE 155/2016 vp). Vaatimuksesta, jonka mukaan 40 vuoden korkotukilainaa vuokra-asuntojen rakentamiseen voivat saada vain yleishyödyllisiksi nimetyt asuntoyhteisöt luovutaan. Jatkossa yleishyödyllisyysvaatimus toteutetaan hankekohtaisesti. Muutoksen tarkoituksena on lisätä toimijoiden kiinnostusta valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon. Olemassa olevien korkotuki- ja aravalainansaajien osalta yleishyödyllisyysvaatimus säilytetään yhteisökohtaisena, ja halutessaan ne voivat jatkossakin tuottaa valtion tukemia asuntoja yleishyödyllisyyden piirissä. Samalla korkotuki- ja aravalainansaajia koskevia rajoituksia kiristetään korostaen näin valtion tukeman asuntotuotannon sosiaalista ja pitkäjänteistä luonnetta. Yleishyödyllisten yhteisöjen valvontaa koskevia säännöksiä tarkennetaan, ja asetustasolla olevaa säännöstä muutetaan siten, että omistajan lainansaajayhteisöön sijoittamille varoille laskettu kohtuullinen tuotto alennetaan nykyisestä kahdeksasta neljään prosenttiin. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (YM hallitussihteeri Ville Koponen 0295 250 132)

Laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista (HE 156/2016 vp). Laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista säädetään. Samalla asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annettu laki kumotaan. Lain mukaisilla avustuksilla parannetaan iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia kotona asumiseen sekä edistetään asuinrakennuskannan esteettömyyttä. Valtionapuviranomaisena avustuksissa toimii Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (YM hallitussihteeri Meri Pensamo 0295 250 055)

Tasavallan presidentti hyväksyi veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 166/2016 vp). Sopimus mahdollistaa veroja koskevien tietojen vaihtamisen kansainvälisesti hyväksytyn standardin mukaisesti. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle mallisopimukselle. Sopimuksen muiden määräysten voimaansaattamisesta ja lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)

Tasavallan presidentti hyväksyi merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2014 tehdyt muutokset, vahvisti lain merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lain merityösopimuslain 2 ja 13 luvun muuttamisesta (HE 167/2016 vp). Kansainvälinen työjärjestö hyväksyi vuoden 2014 vuoden työkonferenssissa kolmikantaisen erityiskomitean valmistelemat muutokset merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon. Muutokset koskevat laivanvarustajan vastuuseen liittyviä vakuusvaatimuksia miehistön hylkäämisen ja työntekijöiden kuoleman tai pitkäaikaisen työkyvyttömyyden varalta. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Laki merityösopimuslain 2 ja 13 luvun muuttamisesta tulee voimaan 18.1.2017. (TEM hallitusneuvos Susanna Siitonen 0295 048 932)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 9.12.2016 seuraavat kansainväliset asiat:

Ulkoasiainministeri Timo Soinin tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs, pysyvä edustaja Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuven valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välinen sopimus poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä. Sopimuksen tavoitteena on edistää EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban vuoropuhelua ja yhteistyötä laaja-alaisesti. Vuoropuhelulla pyritään löytämään yhteisiä kantoja sekä kahdenvälistä yhteistyötä että monenkeskisiä foorumeita silmällä pitäen, ja sen puitteissa käsitellään mm. ihmisoikeuksia, aseiden salakuljetusta, terrorisminvastaista taistelua, kansainvälistä rikollisuutta, ihmissalakuljetusta sekä kestävää kehitystä. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa 12.12.2016 Brysselissä ulkoasiainneuvoston kokouksen yhteydessä. (UM ulkoasiainneuvos Ari Mäki 0295 350 595)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 9.12.2016 seuraavat nimitysasiat:

Beirutin suurlähetystön va. asiainhoitaja, ulkoasiainneuvos Matti Lassila Beirutissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 12.12.2016 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoasiainneuvos Päivi Laine ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään 12.12.2016 lukien toimialueenaan Irak samalla peruuttaen suurlähettiläs Matti Lassilan sivuakkreditoinnin Irakiin. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)
Ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, ulkoasiainneuvos Jukka Pietikäisen valtuutus toimia myös Saint Luciassa. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Rabatin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Anne Vasaran sivuakkreditointi Mauritaniaan. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Määräaikainen hallintoneuvos, valiokuntaneuvos, OTK, VT Petri Tuomas Helander korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisen oikeusneuvoksen virkaan ajalle 1.1.2017 − 30.6.2017, määräaikainen hallintoneuvos, apulaisoikeuskansleri, OTL, OTK, LL.M., VT Mikko Ilari Puumalainen korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisen oikeusneuvoksen virkaan ajalle 1.1.2017 − 30.6.2017, määräaikainen hallintoneuvos, esittelijäneuvos, OTK, OTL, OTT, VT Anne Johanna Nenonen korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisen oikeusneuvoksen virkaan ajalle 1.1.2017 − 30.6.2017, määräaikaisen hallintoneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Kari Vesa Tornikoski korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisen oikeusneuvoksen virkaan ajalle 1.1.2017 − 30.6.2017, määräaikainen hallintoneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Antti Nestori Pekkala korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisen oikeusneuvoksen virkaan ajalle 1.1.2017 − 30.6.2017, määräaikainen hallintoneuvos, neuvotteleva virkamies, OTK, OTL, OTT, VT Timo Tuomas Kuokkanen korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisen oikeusneuvoksen virkaan ajalle 1.1.2017 − 30.6.2017, määräaikainen hallintoneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTK, VT, LL.M Maarit Leila Elina Lindroos korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisen oikeusneuvoksen virkaan ajalle 1.1.2017 − 30.6.2017 ja hallinto-oikeustuomari, OTK Taina Tuulikki Pyysaari korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisen oikeusneuvoksen virkaan ajalle 1.1.2017 − 30.6.2017. (OM osastopäällikkö Sami Manninen 0295 150 318)

Käräjätuomari, osaston johtaja Timo Riku Petteri Heikkinen Vantaan käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.1.2017 lukien, hovioikeudenneuvos Eva Åsa Vilhelmiina Nordlund Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2017 lukien, käräjätuomari Merja Anneli Tuovinen Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2017 lukien, käräjätuomari Kari Tapani Puukka Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2017 lukien ja määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, hallinto-oikeustuomari Paula Mirjami Paso Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2017 lukien, toiseksi täytettävään virkaan käräjätuomari Karl Wilhelm Norrman 1.2.2017 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvos, oikeussihteeri Kati Maaria Lavi-Waltari 1.1.2017 lukien ja neljänneksi täytettävään virkaan määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Kristina Anita Isaksson 1.1.2017 lukien. (OM apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Hallinto-oikeustuomari Anna-Kaisa Marski Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2017 lukien, hallinto-oikeustuomari Tom Erik Almenoksa Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2017 lukien, kihlakunnansyyttäjä Åsa Maria Gripenberg Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2017 lukien ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Jan-Erik Mathias Salo Vaasan hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2017 lukien ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Hanna Pauliina Nieminen-Finne toiseksi täytettävään virkaan 1.1.2017 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Käräjätuomari Eija Irmeli Tiukuvaara Tuusulan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2017 lukien, käräjätuomari Raija Hellevi Sertti Hyvinkään käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2017 lukien ja käräjätuomari Nina Julia Henriksdotter Immonen Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.1.2017 lukien, käräjätuomari Petra Johanna Spring toiseksi täytettävään virkaan 1.1.2017 lukien ja käräjätuomari Minna Mari Ihonen kolmanneksi täytettävään virkaan 1.1.2017 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Majuri Jussi Ylimartimo puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.1.2017-31.12.2019 väliseksi ajaksi. (PLM erityisasiantuntija Petri Laurila 0295 140 437)

Eversti Petteri Jouko puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.2.2017-31.1.2020 väliseksi ajaksi. (PLM erityisasiantuntija Petri Laurila 0295 140 437)