Tasavallan presidentin esittely 9.5.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 188/2014
9.5.2014

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 9.5.2014 seuraavat lait:

Laki hallintolain muuttamisesta (HE 50/2013 vp). Hallintolakiin lisätään hallintokantelua koskeva luku, joka sisältää hallintokantelun tekemistä ja käsittelyä sekä kantelun johdosta annettavaa hallinnollista ohjausta koskevat säännökset. Lakia lisäksi täydennetään säännöksillä viranomaisen velvollisuudesta määritellä odotettavissa oleva käsittelyaika tietyille asianosaisen oikeusasemaa koskeville hallintoasioille.  Laki tulee voimaan 1.9.2014. (OM lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen 0295 150 396)

Laki taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta (HE 7/2014 vp). Taksinkuljettajan ajoluvan yläikäraja poistetaan ja lakiin tehdään sen johdosta kuljettajan vaatimuksia, ajoluvan voimassaoloa ja taksinkuljettajan valmiuksien kehittämistä koskevia muutoksia. Laki tulee voimaan 1.6.2014. (LVM hallitusneuvos Eija Maunu 0295 342 571)

Tasavallan presidentti hyväksyi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen sekä vahvisti lain Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välillä tehdyn vapaakauppasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 211/2013 vp). Sopimus on luonteeltaan sekasopimus, jonka määräykset kuuluvat osittain jäsenvaltioiden ja osittain Euroopan unionin toimivaltaan. Vapaakauppasopimus liittyy Korean tasavallan kanssa neuvoteltuun puitesopimukseen ja ne muodostavat yhteisen institutionaalisen kokonaisuuden. Sopimuksen tavoitteena on asteittainen ja vastavuoroinen sekä täysin Maailman kauppajärjestön säännösten ja velvoitteiden mukainen kaupan vapauttaminen olennaisilta osin kaiken tavara- ja palvelukaupan osalta. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM kaupallinen neuvos Heli Honkapää 0295 351 836)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 9.5.2014 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Päivi Kairamon tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Juha Niemen valtuuttaminen tekemään kirjeenvaihdolla sopimukset Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian liittovaltion, Brasilian liittotasavallan, Kanadan, Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueen Hongkongin, Intian tasavallan ja Japanin välillä vuoden 1994 palvelukaupan yleissopimuksen (GATS) XXI artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian sitoumusluetteloissa mainittujen sitoumusten muuttamisesta maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi. Päätös sopimusten allekirjoittamisesta unionin puolesta tehtiin neuvostossa 16.12.2013. Sopimukset sisälsivät neuvoston mukaan myös jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan kuuluvia kysymyksiä, mistä johtuen sopimukset tulee allekirjoittaa myös jäsenvaltioiden toimesta. Sopimukset eivät sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia kysymyksiä. Sopimusten allekirjoittamisajankohtaa ei ole vielä määritelty. Ajankohta määritetään myöhemmin, kun kaikki Euroopan unionin jäsenmaat ovat antaneet edustajilleen allekirjoitusvaltuudet. Sopimukset on tarkoitus allekirjoittaa kevään 2014 aikana. Sopimuksen velvoitteet tulevat voimaan WTO:ssa 45 päivän kuluttua siitä, kun sopimusten sisältö on saatettu WTO-jäsenistön tietoon, tai myöhempänä, Euroopan unionin ilmoittamana ajankohtana, jos yksikään WTO-jäsen ei vastusta sopimusten sisältöä. Sopimuksen velvoitteet saatetaan voimaan valtioneuvoston asetuksella, kun ne tulevat voimaan suhteessa kaikkiin WTO:n jäsenmaihin.(UM lähetystöneuvos Jukka Pesola 0295 351 029)

Ylijohtaja Minna Kivimäen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Päivi Luostarisen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Uuden-Seelannin välinen lentoliikennesopimus. Suomi on neuvotellut Uuden-Seelannin kanssa lentoliikennesopimuksesta kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön lentoliikennesopimuskonferenssissa Durbanissa 9.12.2013. Sopimusteksti parafoitiin neuvottelujen päätteeksi. Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan miten ja millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Lisäksi sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista niiden harjoittaessa liikenneoikeuksia. Sopimus sisältää kansainvälisen käytännön mukaisesti myös määräykset koskien vapautuksia tietyistä veroista, tulleista ja muista maksuista kansainvälisen lentoliikenteen osalta. Sopimuksen pyrkimyksenä on vapauttaa markkinoiden toimintaa. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja näin ollen sopimuksen hyväksyminen edellyttää eduskunnan myötävaikutusta. Hallituksen esitys sopimuksen hyväksymisestä ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetaan eduskunnalle sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen ja kummankin sopimuspuolen sisäiset oikeudelliset vaatimukset on täytetty, sopimusosapuolet ilmoittavat toisilleen diplomaattiteitse tällaisten vaatimusten täyttymisestä. Sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä päivästä lukien, jolloin viimeinen ilmoitus on vastaanotettu. (LVM erityisasiantuntija Tero Jokilehto 0295 342 568)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 9.5.2014 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki Ahvenanmaan poliisilain muuttamisesta, maakuntalaki rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaalla, maakuntalaki terveydenhuollosta annetun maakuntalain 22 §:n kumoamisesta, maakuntalaki Ålands hälso- och sjukvård -nimisen viranomaisen maksujen perusteista annetun maakuntalain 2 ja 12 §:n muuttamisesta, maakuntalaki lukio-opetuksesta annetun maakuntalain muuttamisesta sekä maakuntalaki eräiden kemikaaleja koskevien valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta. (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle vaarallisten aineiden kuljetuksista suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 41/2014 vp). (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 9.5.2014 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Pekka Voutilainen Riadissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.6.2014 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Lissabonin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Outi Holopaisen sivuakkreditointi Kap Verdeen. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Apulaisosastopäällikkö, eversti Jari Teppo Juhani Kallio kenraalin virkaan 1.8.2014 lukien viiden vuoden määräajaksi, Ilmasotakoulun johtaja, eversti Petri Johannes Tolla kenraalin virkaan ajalle 1.7.2014-31.7.2017 sekä Kainuun prikaatin komentaja, eversti Jukka Tapio Sonninen kenraalin virkaan 1.7.2014 lukien viiden vuoden määräajaksi. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)