Päivi Pietarinen

Född den 14 oktober 1970 i Esbo

Juris kandidat, Åbo universitet, 1995

Politices magister (internationell politik, internationell rätt), Åbo universitet, 1994

Juridisk rådgivare för republikens presidents kansli och medlem av kabinettet 2018–
Kanslichef, högsta förvaltningsdomstolen, 2009– (tjänstledig)
Förvaltningsrättsdomare, Helsingfors förvaltningsdomstol, 2017
Generalsekreterare, den parlamentariska kommittén för utvärdering av statsrådets strukturer, finansministeriet, 2014
Lagstiftningsråd, justitieministeriet, lagberedningsavdelningen, 2008
Jurist, sekretariatet för Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, Strasbourg, 2005–2007
Uppgifter som forskningschef, föredragande och informationssekreterare vid högsta förvaltningsdomstolen, 1998–2000, 2001–2004, 2007
Lagstiftningssekreterare, utrikesministeriet, rättsavdelningen, 1996–1998, 2000–2001
Överinspektör, social- och hälsovårdsministeriet, byrån för internationella ärenden, 1995