Om kansliets uppgifter föreskrivs i lagen om republikens presidents kansli. Enligt lagen bistår kansliet republikens president i uppgifter som hör till presidentämbetet, sköter presidentens administrativa åligganden, vårdar och förvarar republikens presidents arkiv samt ordnar de personliga tjänster som republikens president och presidentens familj behöver. Kansliet svarar också för presidentens personliga säkerhet och för säkerheten i de lokaler som presidenten förfogar över.

Republikens presidents kabinett

Till republikens presidents kabinett hör kanslichefen, presidentens rådgivare och kommunikationschefen. Kabinettet följer med de frågor som hänför sig till republikens presidents uppgifter och befogenheter och rapporterar för republikens president samt bistår också annars republikens president vid utövandet av presidentämbetet enligt republikens presidents anvisningar.

Kanslichefen är också kabinettschef.

Kabinettsammanträde och programkabinett

Kabinettet sammanträder under ledning av republikens president för att behandla de viktigaste ärendena i anslutning till utövandet av presidentämbetet och under ledning av kanslichefen för att behandla andra ärenden och förbereda kabinettsammanträdena.

Därtill möter kabinettet och adjutanter under ledning av republikens president för att behandla ärendena i anslutning till presidentens program. Kabinettet och adjutanterna förbereder under ledning av kabinettchefen dessa sammanträden.

Republikens presidents adjutanter

Försvarsmakten ställer ett behövligt antal adjutanter till republikens presidents förfogande. Dessa tjänstgör vid republikens presidents kansli.

Adjutanterna under ledning av förste adjutanten svarar för fullföljandet av republikens presidents och presidentens makes program enligt programkabinettets anvisningar. En av adjutanterna bistår presidentens make. Dessutom bistår en adjutant de pensionerade presidenterna.

Seden härstammar från 19181919, då general C. G. E. Mannerheim var riksföreståndare (temporärt statsöverhuvud). Under den tiden tjänstgjorde bl.a. konstnären, löjtnant Akseli Gallen-Kallela som Mannerheims adjutant. Den som hittills har tjänstgjort den längsta tiden som republikens presidents adjutant är general Grönvall, som var adjutant åren 19441962.