Renoveringen av parken och huvudbyggnaden på Gullranda – päivitettävä artikkeli

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Arbetet med att iståndsätta trädgården och parkområdet på Gullranda har inletts. I den första etappen åtgärdas bland annat gångar och port- och parkeringsområdet. Resten av totalrenoveringen av trädgården och huvudbyggnaden, det så kallade granitslottet, genomförs enligt en tidtabell som fastställs senare.

Trädgården och huvudbyggnaden färdigställdes på 1910–20-talen och de är nu i behov av renovering. Trädgården iståndsattes senast på 1960-talet och granitslottet också är senast restaurerat på 1960-talet. De tekniska systemen på Gullranda har kommit till slutet på sin livscykel och växterna i parken behöver förnyas. I huvudbyggnaden är man tvungen att bygga om vissa konstruktioner eftersom en bedömning av byggnadens skick visar att de samlar fukt.

Syftet med renoveringen

Syftet med renoveringsarbetet är att identifiera, bevara och i mån av möjlighet återställa det kulturhistoriska värdet hos parken på Gullranda. Konstruktionerna i parken restaureras och återställs i det skick de var i början av 1900-talet, men så att också kulturhistoriskt viktiga lager från 1960-talet bevaras. Samtidigt förnyas grönområden och infrastruktur. Renoveringen genomförs med beaktande av den nuvarande användningen och de krav som underhållet ställer.

Renoveringen utgår från skyddsvärden: såväl parken som byggnaderna och konstruktionerna på Gullranda är skyddade med stöd av antingen en detaljplan eller en förordning. Området är också en skyddad byggd kulturmiljö.

Projektets tidsplan

Projektet genomförs etappvis främst utanför sommarsäsongen. Sommaren 2018 pågår verksamheten som normalt på Gullranda. Under huvudetappen av renoveringsprojektet som infaller senare kommer både huvudbyggnaden och parken på Gullranda troligtvis att vara stängda en hel sommar.

Vem genomför projektet?

De entreprenörer som genomför projektet har valts på grundval av ett offentligt anbudsförfarande i enlighet med upphandlingslagen. Ett minimikrav eller urvalskriterium som gäller alla valda entreprenörer är referenser från motsvarande projekt där föremålet för renoveringen har varit en skyddad byggnad eller park.

Planerarna för projektet har valts på basis av en konkurrensutsättning för varje delområde.

Projektplaneringen består av tre delområden:

  • Planen för landskapsarkitekturen utförs av Sito Oy.
  • Valet av entreprenör för arkitektplaneringen av byggnaderna är ännu inte klar.
  • De båda ovan nämnda projekten omfattar också ingenjörsplanering enligt följande: undersökningar av byggnadens skick (Ramboll Oy), VVSA-planering (Granlund Oy), elplanering (Rejlers Oy) och konstruktionsplanering (Ideastructura Oy).
  • Till entreprenör för den första etappen av markbyggnads- och grönarbetena har valts VRJ Etelä-Suomi.
  • Till entreprenör för hustekniken har valts Calto Oy.
  • Entreprenören för huvudetappen av renoveringen väljs under 2018.

Vad kostar renoveringen?

Projektet genomförs i etapper och det kommer att räcka minst fem år. Också kostnadsberäkningen görs etappvis. Riksdagen har för 2018 beviljat 2 miljoner euro för den första etappens parkarbeten.

Gullranda egendom omfattar 54 hektar och på området finns ett stort antal byggnader, växthus och vidsträckta välskötta parkområden. Den centrala byggnaden på Gullranda är granitslottet som omges av parkerna. Egendomen har använts av republikens president som sommarresidens sedan 1921.

Artikeln uppdateras i takt med att projektet framskrider. Senast uppdaterad den 20 februari 2018.