Renoveringen av parken och huvudbyggnaden på Gullranda

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli
Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Trädgården och parkområdet på Gullranda iståndsätts under de närmaste åren. I det första skedet har man förbättrat förbindelselederna ports- och parkeringsområden på området, byggt ett landningsområde för helikoptern och förnyat kommunaltekniken. Entreprenörer i den första fasen är bland andra VRJ Etelä-Suomi och Calto Oy. Tidsplanen för de övriga faserna i renoveringen av trädgården och huvudbyggnaden, det så kallade granitslottet, fastställs senare.

Trädgården och huvudbyggnaden färdigställdes på 1910–20-talen och de behöver nu rustas upp. Trädgården iståndsattes senast på 1960-talet och granitslottet genomgick en omfattande restaurering likaså på 1960-talet. Kommunaltekniken på Gullranda har kommit till slutet på sin livscykel och växterna i parken behöver förnyas. I huvudbyggnaden är man tvungen att bygga om vissa konstruktioner eftersom en bedömning av byggnadens skick visar att de samlar fukt.

Syftet med renoveringen

Syftet med renoveringsarbetet är att identifiera, bevara och i mån av möjlighet återställa det kulturhistoriska värdet hos parken på Gullranda. Konstruktionerna i parken restaureras och återställs i det skick de var i början av 1900-talet, men så att kulturhistoriskt viktiga lager från 1960-talet bevaras. Samtidigt förnyas grönområden och kommunalteknik. Renoveringen genomförs med beaktande av den nuvarande användningen och de krav som underhållet ställer.

Renoveringen går ut på att värna om byggnaden och kulturmiljön: såväl parken som byggnaderna och konstruktionerna på Gullranda är skyddade med stöd av antingen en detaljplan eller en förordning. Området är också en skyddad byggd kulturmiljö.

Projektets tidsplan

Iståndsättningen utförs 2017–2021 utanför sommarsäsongen. Under kommande somrar pågår verksamheten som vanligt på Gullranda. Projektets huvudfas inleds enligt nuvarande planer hösten 2022. Som det ser ut nu kommer huvudbyggnad och parken på Gullranda att vara ur bruk somrarna 2023–2024.

Vem genomför projektet?

Projektörerna har konkurrensutsatts genom offentliga anbudsförfaranden. Ett minimikrav eller urvalskriterium för alla valda entreprenörer är referenser från motsvarande projekt där man har renoverat en skyddad byggnad eller park.

Projektplaneringen består av tre delområden:

  • Planen för landskapsarkitekturen utförs av Sito Oy.
  • Planen för byggnadsarkitekturen utförs av en gruppering bestående av Trium Arkitehdit Oy, Arkitektbyrån Hanna Lyytinen Oy och Arkitekturbyrån Käpy och Simo Paavilainen Oy.
  • Ingenjörsplanering ingår i de båda ovan nämnda projekten. Undersökningar av byggnadens skick Ramboll Oy, VVSA-planering Granlund Oy, elplanering Rejlers Oy och konstruktionsplanering Ideastructura Oy

Vad kostar renoveringen?

Kostnadsberäkningarna för iståndsättningen preciseras i takt med att projekteringen framskrider. Undersökningen av byggnadernas skick och arkitekturplaneringen har redan kommit igång.

Gullranda egendom omfattar 54 hektar och på området finns ett stort antal byggnader, växthus och vidsträckta välskötta parkområden. Den centrala byggnaden på Gullranda är granitslottet som omges av parkerna. Egendomen har använts av republikens president som sommarresidens sedan 1921.

Artikeln uppdateras i takt med att projektet framskrider. Senaste uppdateringen den 20 februari 2018.