Totalrenoveringen av Presidentens slott inleds i slutet av året

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 6.6.2012

Förberedelserna för Slottets totalrenovering fortsätter på sommaren. Arbetet märks bl.a. på Slottets förgård, där man förbereder en förstärkning av grunden. Den egentliga renoveringen inleds i december efter självständighetsdagen, och den väntas pågå i cirka två år.

Presidentens slott iståndsätts vid totalrenoveringen i ett sådant skick som användningssyftet förutsätter och med respekt för de byggnads- och kulturhistoriska värdena. Det största renoveringsbehovet föranleds av förstärkningen av grunden, som är i dåligt skick. Dessutom förnyas hustekniken och repareras ytorna. Samtidigt förbättras förbindelselederna och byggnadens säkerhet. Presidentens slott totalrenoverades senast i början av 1970-talet.

Under renoveringsarbetet är Slottet inte i bruk. Tillfälliga arbetsutrymmen ordnas för republikens president i Helsingfors stadsdirektörs tjänstebostad vid Alexandersgatan. Ekonomibyggnaden vid Mariegatan 1 och Högvaktens utrymmen och kontorsutrymmen i Govinius hus vid Katrinegatan blir tillfälliga arbetsutrymmen för kansliets arbetstagare.

Planeringen av projektet leds av LPR-arkkitehdit Oy. Entreprenadanbuden konkurrensutsätts under sommaren och entreprenören utses på hösten, då även kostnadsberäkningarna preciseras.

Beredningen av renoveringsprojektet inleddes år 2007. I planeringsskedet utredde man bl.a. byggnadens skick och byggnadskonstruktionerna och undersökte byggnadens historia och lösöre. Under renoveringen har publiken tillfälle att se konstverk från Presidentens slott i en utställning på Ateneum våren 2013.

I Slottet finns republikens presidents arbets- och representationslokaler samt lokaler där republikens presidents kansli arbetar. Slottet byggdes ursprungligen som köpmansgård år 1820. Byggnaden, som ritades av Pehr Granstedt, byggdes om till ett kejserligt palats utifrån bl.a. arkitekt Carl Ludvig Engels ritningar åren 1840-45. Byggnaden har använts i sitt nuvarande syfte sedan år 1921.