Inledningsanförande av Republikens President Sauli Niinistö vid Boao Forum den 7 april 2013

Det är en stor ära att få delta i öppnandet av detta viktiga möte. Boao Forum har under de senaste tolv åren rönt stort anseende och blivit det viktigaste ekonomiska forumet i Asien. Jag ser med intresse fram emot våra diskussioner.

I dagens värld är utmaningar, beslut och möjligheter gemensamma. Vi ställs alla inför samma utmaningar när det gäller miljö, näringsliv och säkerhet. Stater och regionala organisationer påverkar varandra i betydande utsträckning genom sina beslut. På motsvarande sätt erbjuder globaliseringen möjligheter som inte funnits förr.

Europa och Asien är inte längre världsdelar som är främmande eller avlägsna för varandra, utan nära och värdefulla partner. Våra ekonomier är i hög grad beroende av varandra. Handeln mellan Kina och Europeiska unionen är livlig. På tjugo år har denna handelsrelation blivit en av de mest betydande i världen: dess värde överstiger en biljon euro per dag.

Varuhandeln är dessutom endast en del av de nära ekonomiska relationerna mellan Asien och Europa. Investeringar, tjänster och idéer förenar oss också. Slutresultatet är uppenbart: det är omöjligt att mera föreställa sig den europeiska ekonomin vara avskild från den asiatiska.

Europa figurerar ständigt i internationella nyheter där ordet ”kris” vanligen också nämns. De senaste åren har varit ytterst svåra för Europa och euroområdet.

Jag vill inte försköna situationen. En av de grundläggande orsakerna till problemen i Europa är den slapphänta ekonomiska politiken. I många stater har obalansen i ekonomin ökat genom för stor skuldsättning och genom ohållbara ekonomiska beslut. Till följd av detta har grundvalarna för vår ekonomi försvagats och vår konkurrenskraft har försämrats.

Europeiska unionen har kunnat avtala om långtgående reformer. En stramare budgetdisciplin verkar nu vinna överhanden. En strängare banktillsyn skapas också. Krisekonomierna har inlett strukturella reformer. Många nyckeltal indikerar att situationen håller på att förbättras. Ekonomiernas återhämtning sker långsamt, men den har börjat.

Det är likaså klart att européerna måste arbeta hårt för att behålla sin levnadsstandard. Endast 7 procent av världens befolkning är européer, men Europas andel av världens sammanräknade bruttonationalprodukt är 25 procent medan andelen av de sociala utgifterna är 50 procent.

Europa har sina svaga sidor, men också många starka sidor. Europeiska unionen är världens största gemensamma marknadsområde. Europeiska företag är stora innovatörer. De europeiska länderna kännetecknas av ett högklassigt utbildningssystem och offentlig förvaltning, vårt samhällssystem bygger på öppenhet och korruptionen är minimal. Med tanke på ekonomin blir dessa egenskaper allt viktigare i och med att innovationer har blivit den främsta drivkraften bakom ekonomisk tillväxt.

Vi måste alla blicka tillbaka på vår historia. Europa var en gång en ledande världsmakt, men vi förstår att världen har förändrats. Den globala ekonomin har utvecklats och nya ekonomiska makter har vuxit fram. Den globaliserade världen ska vara en sammanslutning mellan likvärda partner.

Detta möte ger oss en utmärkt möjlighet att sträva efter en gemensam syn på den ekonomiska utvecklingen och stabiliteten samt att skapa ett verkligt partnerskap i fråga om välstånd.

Tack.