Republikens president Sauli Niinistös tal vid befordringen och utnämningen av kadetter den 28 augusti 2020

Ärade kadetter!

Jag vill gratulera er till er avlagda kandidatexamen i militärvetenskaper. Jag befordrar de kadetter som har fänriks och underlöjtnants grad till löjtnanter och utnämner kadetterna till officerstjänst eller till visstidstjänst som yngre officer.

Er utbildning vid Försvarshögskolan är nu över. Ni är redo för Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets uppdrag på olika håll i vårt land. I era kommande uppgifter kan ni visa era kunskaper och färdigheter i praktiken. Samtidigt samlar ni erfarenheter för allt mer krävande uppgifter.

Stärk aktivt er kompetens och bevaka er omvärld. Också som nation måste vi vara beredda på olika förändringar och hotbilder. De kriser och störningar som drabbar våra samhällen har blivit allt mer skiftande. Förändringarna i vår omvärld har accentuerat betydelsen av snabb beredskap och internationellt samarbete. För Försvarsmakten innebär det att vi upprätthåller en aktuell lägesbild och våra truppers kapacitet. Vi måste också upprätthålla vår förmåga att delta i internationella övningar och krishanteringsinsatser. I era kommande uppdrag är ni en viktig del av Finlands beredskap.

En pandemi är ett hot som vi varit medvetna om, men ändå överraskade coronaviruset världen. Dess konsekvenser har påverkat oss alla på ett aldrig tidigare skådat sätt. Och den situationen är inte över. Men vi är bättre förberedda inför en eventuell ny våg.

Under coronapandemin har de anställda vid Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet behövts i många viktiga uppgifter. Gränsbevakningsväsendet har genomfört skärpta gränskontroller vid alla våra gränser. Specialarrangemangen fortsätter. I våras begärde man och fick handräckning av Försvarsmakten. Beredskapen och förmågan att ge hjälp var god. Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet ändrade också sin egen verksamhet för att förhindra coronasmitta. Anpassningen till den nya situationen gick snabbt. De viktigaste uppgifterna var aldrig hotade.

I synnerhet i tider som dessa framhävs chefens ansvar för sina underordnades välbefinnande. Som ledare förväntas ni ha god omsorg om era underlydande, och det gäller såväl deras kompetens och lärande som hälsa och välbefinnande. Som utbildare och ledare för beväringar och reservister har ni en central betydelse för våra truppers kompetens och förmåga att agera i alla situationer. Det klarar ni utan tvekan.

Ärade rektor, lärare och personal vid Försvarshögskolan!

Jag vill tacka er för ett väl utfört arbete. Ni har skapat en stark grund för att de unga officerarna ska klara av sitt krävande yrke. I och med den högklassiga utbildningen kommer kompetensen hos de anställda vid Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet att vara hög även i framtiden.

Unga officerare!

Jag gratulerar er och era närmaste på denna högtidliga festdag och önskar er all framgång i era kommande uppgifter.