Republikens president Sauli Niinistös tal vid Finska Kulturfondens 75-årsjubileum 27.2.2014

Finska Kulturfonden når i dag milstolpen 75 år. Redan vid födelsen kom födelsedagsbarnet, tack vare sina målmedvetna faddrar, att locka en stor mängd medborgare med i sin verksamhet. Kulturfondens första stadiga steg rubbades inte ens av krigsåren.

Stiftelsen skapade möjligheter för kulturen, tog del i uppbyggnaden av vårt samhälle och agerade bland de främsta för ett mera jämställt samhälle. Med de stipendier som Kulturfonden delade ut främjade man inhemsk forskning och konst och värnade om dem. Och vår identitet tydliggjordes och stärktes. Under de senaste decennierna har man igen satsat på samhällelig påverkan. Vi kan vara stolta över de värdefulla resultat som hittills åstadkommits!

* * *

Enligt Finska Kulturfondens stadgar är dess syfte att värna om och utveckla den finsknationella andliga bildningen och ekonomiska utvecklingen. De stipendier som Kulturfonden beviljat har stor betydelse för att trygga det dagliga brödet för många konstnärer och forskare.

Bara ett fåtal bildkonstnärer kan leva enbart på försäljningsvinsten av sina verk och mellan forskarens olika genombrott kan det förflyta längre tider. Finska Kulturfonden ser för sin del till att aktörerna har möjlighet att skapa personliga verk och söka svar på sådana vetenskapliga frågor som engagerar just dem.

Finska Kulturfondens verksamhet stärker det flerstämmiga, pluralistiska och särpräglade Finland. Den stöder inhemskt arbete och medverkar till att skapa bilden av Finland ute i världen. Det är vår gemensamma uppgift att se till att vi inom forskning och konst ligger i framkanten, eftersom den som bara följer strömmen inte alltid har kraft att gå upp i täten.

Finska Kulturfondens egna projekt har inriktats på de grupper som av någon orsak inte själva kan sköta finansieringen av sin verksamhet. En sådan grupp är barn och unga. Sådan verksamhet som stöder barns och ungas uppväxt, hjälper dem att finna sin egen identitet och sina starka sidor och att klara sig i livet är den bästa satsningen på Finlands framtid.

Projektet Boktalko, som nyss flimrade förbi i dokumentären vi såg, gladde mig som en vän av böcker, litteratur och läsning när projektet för några år sedan genomfördes. Genom Boktalkot fick säkert många barns läsintresse en extra puff. Jag har också förstått att Finska Kulturfonden med anledning av 75-årsjubileumsåret igen håller på och utvecklar ett intressant och viktigt projekt, men om det får vi höra litet mera senare i dag.

* * *

Finska Kulturfonden är en folkrörelse när den är som bäst. 800 000 människor har bidragit med medel till stiftelsen under decenniernas lopp. Fortfarande får Kulturfonden betydelsefulla donationer av vanliga finländare. Donationerna uppgår årligen till i genomsnitt 10 miljoner euro och kommer ofta via testamenten. Förtroendet för stiftelsens verksamhet är starkt bland folket.

Finska Kulturfondens verksamhet flödar fram ur människorna, direkt ur oss finländare. En del donerar pengar, andra tid och så kan nyttan gå direkt till dem som behöver stöd.  Inom Kulturfondens verksamhet kombineras frivillighet med behovet och viljan att agera för en sak som man upplever som viktig. Det finns gott om denna vilja att hjälpa bland oss finländare, och den förefaller också att finnas även under litet sämre tider. Och det är just det draget i finländskheten som jag värdesätter och högaktar stort. Det visar på en vilja att ta ansvar. Någonstans där i bakgrunden stärks samtidigt nationalkänslan och även känslan av samhällelig enhet.

Kulturen tillhör alla. Det visar också Finska Kulturfondens forskning. Kulturen intresserar alla slags finländare oberoende av ålder, boningsort eller inkomstklass. Finska Kulturfondens 17 landskapsfonder garanterar att stiftelsen har ögon och öron överallt i Finland, så att inte en enda talang borde förbli oupptäckt. Landskapsfonderna ger också donatorerna en kanal för att bidra till utvecklingen av sin hemtrakt.

Vi har alla vårt eget och ofta ett mycket personligt förhållande till kulturen.  En del slår vakt om sitt kulturförhållande, andra nöjer sig med tillfälliga och kanske bara flyktiga möten med kulturen. Men konstens berikande effekt på den mänskliga tillvaron kan inte bestridas. Konstupplevelserna är ett värde i sig; de skapar mening i livet. Konsten får oss att stanna upp och hjälper oss att närma oss något ännu större i vårt inre. Konsten ger också många en mycket efterlängtad förströelse och uppiggning i vardagen. Konsten är en viktig källa till människans välbefinnande och också, som vi just hörde, till hälsan.

Den finländska forskningen och de finländska forskarna ligger i världstoppen. Förra veckan hade jag den stora äran att utnämna två nya akademiker inom vetenskapen i Finland. Med stor aktning lyssnade jag på deras skildringar om forskarnas vardag, långsiktigheten i forskningsarbetet och gemenskapen i forskarlagen. Forskningen avancerar snabbt och det är den farten Finland ska hållas med i. Forskningen är en av våra framgångsfaktorer.

Under Finska Kulturfondens 75-åriga bana har Finland blivit ett av världens mest framgångsrika länder. Grunden för vår framgång är utbildning och kultur, vårt folks bildning. De tillhör oss alla. Staten är emellertid inte ensam garant för dessa, utan också organisationer och frivilliga drar sitt strå till stacken.

Även av den privata förmögenheten kanaliseras en allt större del till allmännyttiga ändamål, och det sker ofta just via stiftelser. Stiftelsernas ändamål är inte att ersätta vare sig marknadsekonomin eller beskattningssystemet. De erbjuder ett begränsat alternativ, en tredje väg, att finansiera viktiga saker. Stiftelserna kan ofta bättre än staten bedriva långsiktig och anticyklisk politik i fråga om såväl placeringen av medel som utdelningen av dem.

* * *

Finska Kulturfonden har på 75 år vuxit till en jätte inom sitt område. Den tillhör de största stiftelserna i världen. Men denna jätte har inte nöjt sig med att blicka in i sina likars ögon utan ser sig också omkring och vänder sig mot sina minsta. Den är en internationell, samarbetsvillig och aktiv påverkare. Det är finländskhet när det är som bäst.

Jag vill hjärtligt gratulera Finska Kulturfonden med anledning av 75-årsdagen och framför allt önska – vi hörde just om trons viktighet när det gäller donationer – tilltro!