Tasavallan presidentin esittely 14.10.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 14.10.2016 
Tiedote 441/2016

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 14.10.2016 seuraavat lait:

Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta, laki asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä, laki eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä, laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain 5 ja 45 §:n muuttamisesta, laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta, laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 ja 31 §:n muuttamisesta ja laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 77/2016 vp). Kuluttajansuojalakiin lisätään asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja koskeva uusi luku. Lisäksi kaikkia kuluttajaluottoja koskeviin säännöksiin tehdään eräitä muutoksia muun muassa kytkykaupan kieltämiseksi ja koron ja maksujen muuttamista koskevien säännösten selkeyttämiseksi.  Asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen ja vertaislainojen välitys säädetään rekisteröintiä edellyttäväksi elinkeinoksi. Asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjien osalta rekisteri- ja valvontaviranomaisena toimii Finanssivalvonta ja vertaislainanvälittäjien osalta Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (OM lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen 0295 150 266)
Tiedote

Tasavallan presidentti hyväksyi hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, päätti ilmoituksen antamisesta ja vahvisti lain hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain merilain muuttamisesta, lain alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja lain alusrekisterilain 30 §:n muuttamisesta (HE 96/2016 vp). Hylkyjen poistamista koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittymisen yhteydessä annettava ilmoitus: Hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti Suomi ilmoittaa, että se soveltaa yleissopimusta hylkyihin, jotka sijaitsevat sen alueella, mukaan luettuna aluemeri. Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Laki merilain muuttamisesta 1 luvun 1 ja 1 a §:n ja laki alusrekisterilain 30 §:n muuttamisesta tulevat kuitenkin voimaan 15.11.2016. (LVM hallitusneuvos Tiina Ranne 0295 342 004)

Tasavallan presidentti hyväksyi Korean tasavallan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain sosiaaliturvasta Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 106/2016 vp). Sopimuksessa määrätään työskentelyyn perustuvien eläkkeiden maksamisesta toisessa sopimusvaltiossa asuville henkilöille sekä eläke- ja työttömyysvakuutukseen sovellettavasta lainsäädännöstä. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (STM hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta 0295 163 170)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 14.10.2016 seuraavat kansainväliset asiat:

Tasavallan presidentti määräsi pääministeri Juha Sipilän, ministeri Timo Soinin, ministeri Kai Mykkäsen, ministeri Jari Lindströmin, ministeri Sanni Grahn-Laasosen, ministeri Kimmo Tiilikaisen, ministeri Anne Bernerin ja ministeri Juha Rehulan hallituksen edustajiksi Pohjoismaiden neuvoston 68. istuntoon Kööpenhaminassa 31.10.-3.11.2016. (UM ulkoasiainneuvos Kari Kahiluoto 0295 351 556)

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs, pysyvä edustaja Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuven valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välinen laaja-alainen talous- ja kauppasopimus. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa 27.10.2016 Brysselissä järjestettävän EU:n ja Kanadan välisen huippukokouksen yhteydessä. Samalla osapuolet antaisivat yhteisjulistuksen, joka sisältää osapuolten yhteisen tulkinnan sopimuksen tietyistä kohdista. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, joten sen hyväksyminen edellyttää eduskunnan suostumusta. Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti unionin toimivaltaan kuuluvilta osin unionin ja Kanadan välillä sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin hyväksyntä on saatu. (UM lähetystöneuvos Jukka Pesola 0295 351 029)

Ulkoasiainministeri Timo Soinin tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs, pysyvä edustaja Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuven valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välillä tehty strateginen kumppanuussopimus. Sopimuksen tavoitteena on edistää EU:n ja Kanadan yhteistyötä laaja-alaisesti ja siinä käsitellään useita yhteistyösektoreita suhteellisen yleisellä tasolla. Sopimus heijastelee EU:n ja Kanadan yhteisiä arvoja ja pyrkii luomaan raamit yhteistyölle mm. ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämistä, kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta, kestävää kehitystä, oikeudellista yhteistyötä ja poliittista vuoropuhelua koskien. Sopimus mahdollistaa entistä laajemman dialogin Kanadan kanssa. Sopimus sisältää vastaavissa EU:n kumppanuussopimuksissa olevat vakiolausekkeet. Sopimus vahvistaa EU:n ja Kanadan olevan strategisia kumppaneita, jotka kehittävät määrätietoisesti suhteitaan vuoropuhelun pohjalta yhteisten etujen ja arvojen edistämiseksi. Vuoropuhelua tullaan käymään olemassa olevien kanavien kuten huippukokousten, ulkoministerikokousten, virkamiesneuvottelujen ja valtuuskuntavaihdon kautta sekä perustamalla ministeritason sekakomitea ja virkamiestason yhteistyösekakomitea. Sisällöltään sopimus vastaa pitkälti EU:n aiemmin tekemiä kumppanuussopimuksia. Sopimus muodostaa pohjan kaikille alakohtaisille sopimuksille ja luo pohjan EU:n ja Kanadan suhteille vakaan oikeudellisen pohjan, jota ei tähän mennessä ole ollut. Sopimus on sekasopimus eli sen osapuolina ovat sekä unioni että jäsenvaltiot. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, joten sen kansallinen hyväksyminen edellyttää eduskunnan suostumusta. Sopimukselle tarvitaan EU:n jäsenvaltioiden hyväksynnän lisäksi Euroopan parlamentin hyväksyntä. Sopimusta on tarkoitus soveltaa väliaikaisesti unionin toimivaltaan kuuluvilta osilta unionin ja Kanadan välillä. (UM lähetystöneuvos Soili Kangaskorpi 0295 350 008)

Tasavallan presidentti päätti, että Suomi laajentaa osallistumistaan YK:n UNIFIL-operaatiossa Libanonissa 1.4.2017-31.8.2018 noin 160 sotilaan jääkärikomppanialla operaation ranskalaisessa reservipataljoonassa. (UM lähetystöneuvos Theresa Zitting 0295 351 330)

Valtiosihteeri Samuli Virtasen tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainneuvos Ari Mäen valtuuttaminen allekirjoittamaan EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian välillä tehty sopimus. Sopimuksessa määritellään säätiön tavoitteet ja vahvistetaan yleiset säännöt ja suuntaviivat, joilla säännellään sen tehtäviä, rakennetta ja toimintaa. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa Santo Domingossa, Dominikaanisessa tasavallassa 25.-26.10.2016 järjestettävän EU-CELAC ulkoministerikokouksen yhteydessä. (UM lähetystöneuvos Liisa Maunula 0295 351 760)

Valtiosihteeri Samuli Virtasen tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainneuvos Ari Mäen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen ja Dominikaanisen tasavallan välinen lentoliikennesopimus. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa Santo Domingossa 26.10.2016. Suomi on neuvotellut Dominikaanisen tasavallan kanssa lentoliikennesopimuksesta Antalyassa, Turkissa 21.10.2015. Sopimusteksti parafoitiin neuvottelujen päätteeksi. Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan miten ja millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Lisäksi sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista niiden harjoittaessa liikenneoikeuksia. Sopimus sisältää kansainvälisen käytännön mukaisesti myös määräykset koskien vapautuksia tietyistä veroista, tulleista ja muista maksuista kansainvälisen lentoliikenteen osalta. Sopimuksella pyritään vapauttamaan markkinoiden toimintaa. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja näin ollen sopimuksen hyväksyminen edellyttää eduskunnan myötävaikutusta. Hallituksen esitys sopimuksen hyväksymisestä ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetaan eduskunnalle sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. (LVM neuvotteleva virkamies Timo Koskinen 0295 342 401)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 14.10.2016 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toiminnasta vuonna 2015 antaman kertomuksen johdosta sekä siihen liittyvän ulkoasianvaliokunnan mietinnön merkittäväksi pöytäkirjaan. (UM ulkoasiainneuvos Kari Kahiluoto 0295 351 556)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: luonnos valtioneuvoston asetukseksi valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan vuoden 1998 pöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta sekä luonnos valtioneuvoston asetukseksi valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän raskasmetalleja koskevan vuoden 1998 pöytäkirjan muutoksen voimaansaattamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 14.10.2016 seuraavat nimitysasiat:

Pietarin pääkonsulaatin päällikön, ulkoasiainneuvos Marja Liivalan edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.10.2016. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, ulkoasiainneuvos Jukka Pietikäisen valtuutus toimia myös Dominicassa sekä Trinidad ja Tobagossa. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Buenos Airesin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Teemu Turusen sivuakkreditointi Paraguayhin ja Canberran suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Lars Backströmin sivuakkreditointi Uuteen-Seelantiin ja Vanuatuun. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Määräaikainen hallinto-oikeustuomari, oikeussihteeri Laura Pirita Pesonen Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2017 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Minna Pauliina Ruuskanen Helsingin hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2017 lukien ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Mervi Anitta Hietanen Helsingin hallinto-oikeuden kolmanneksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2017 lukien. Määräaikainen käräjätuomari Minna Kristiina Immonen Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.11.2016 lukien ja asianvalvoja Jouni Juhani Pakarinen Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2017 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Hallinto-oikeustuomari Jari Juhani Kostilainen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.11.2016 lukien, hallinto-oikeustuomari Pirjo Elina Joutsenlahti Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.11.2016 lukien ja hallinto-oikeustuomari Monica Helena Gullans Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2017 lukien, hallinto-oikeustuomari Jaana Maija Hemminki Helsingin hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2017 lukien ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, esittelijäneuvos Outi Siimes Helsingin hallinto-oikeuden kolmanneksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2017 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)