Suoraan sisältöön

Suomen tasavallan presidentti: Usein kysyttyä

Suomen tasavallan presidentti
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten presidenttiin voi ottaa yhteyttä?

Tasavallan presidentille tai presidentin puolisolle osoitetut kirjeet, kortit ja muut postilähetykset voi lähettää osoitteeseen: Tasavallan presidentin kanslia, Mariankatu 2, 00170 Helsinki. Presidentille voi myös lähettää sähköpostia osoitteeseen presidentti@tpk.fi tai faksilähetyksiä numeroon (09) 638 247.

Tasavallan presidentti saa vuosittain useita tuhansia kirjeitä ja viestejä, eikä hänellä ole mahdollisuutta vastata kaikkiin niihin henkilökohtaisesti. Tasavallan presidentin kanslia pyrkii mahdollisuuksien mukaan vastaamaan asiallisiin viesteihin, joista ilmenee lähettäjän yhteystiedot.

Miten voi esittää presidentille kutsun tai tapaamispyynnön?

Kaikki tasavallan presidentille tai presidentin puolisolle osoitetut kutsut sekä tapaamis-, haastattelu-, tervehdys- ja suojelupyynnöt pyydetään toimittamaan kirjallisena tasavallan presidentin kansliaan joko postitse, faksilla tai sähköpostilla. Kutsut ja pyynnöt voivat olla vapaamuotoisia, ja niistä tulee selvästi ilmetä lähettäjän yhteystiedot.

Yhteydenotto

Kutsun tai pyynnön esittäjälle ilmoitetaan vastauksesta, kun asia on käsitelty.

Miten voi anoa armahdusta presidentiltä?

Tasavallan presidentti voi yksittäisessä tapauksessa armahtaa tuomioistuimen määräämästä rangaistuksesta tai muusta rikosoikeudellisesta seuraamuksesta. Presidentti ei voi armahtaa tai vapauttaa julkis- tai yksityisoikeudellisesta velvoitteesta kuten verosta, elatusmaksusta tai velkasitoumuksista. Armonanomuksen voi tehdä kuka tahansa eikä armahtaminen edellytä armahdettavan suostumusta.

Armonanomukselle ei aseteta mitään erityisiä muotovaatimuksia. Oleellista on, että anomuksesta käyvät ilmi sen henkilön nimi ja henkilötunnus, jolle armoa anotaan ja seuraamus, josta anotaan armahtamista (mikä tuomioistuin on antanut tuomion ja milloin se annettiin).

Armonanomus lähetetään oikeusministeriöön osoitteeseen:

Oikeusministeriö
PL 25
00023 VALTIONEUVOSTO

Oikeusministeriö valmistelee armahdusasiat ja pyytää niistä tarvittavat lausunnot. Tasavallan presidentti tekee armahduspäätöksen oikeusministerin esittelystä. Presidentin päätöksestä toimitetaan tieto anojalle ja muille asianomaisille henkilöille tai viranomaisille.

Tasavallan presidentin kanslia ei käsittele armahdusasioita eikä voi vastata niitä koskeviin tiedusteluihin. Mahdolliset tiedustelut tulee osoittaa oikeusministeriöön armahdusasiain esittelijälle.

Lisää tasavallan presidentin armahdusoikeudesta

Lisätietoja armahduksesta myös oikeusministeriön verkkosivustolta

Voiko tasavallan presidentti myöntää oleskeluluvan tai vaikuttaa oleskelulupa-asioiden käsittelyyn?

Kansalaisuus- ja ulkomaalaisasiat eivät kuulu tasavallan presidentin tehtäviin eikä toimivaltaan. Kansalaisuusasiat ratkaisee Maahanmuuttovirasto sekä ulkomaalaisten maahantuloa ja maassa oleskelua koskevat asiat joko ulkoasiainministeriö, Maahanmuuttovirasto tai paikallinen poliisiviranomainen.

Maahanmuuttovirasto ja muut asianomaiset viranomaiset käyttävät itsenäistä päätösvaltaa, joka perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Tasavallan presidentti ei voi antaa maahanmuuttoviranomaisille toimintaohjeita eikä muuttaa heidän toimivaltansa puitteissa tekemiään päätöksiä.

Voiko tasavallan presidentti myöntää erivapauksia tai poikkeuksia laeista?

Tasavallan presidentillä ei ole toimivaltaa myöntää poikkeuksia lakien säännöksistä. Lainsäädäntöön aikaisemmin sisältyneet presidentin valtuudet erivapauden myöntämiseen on kumottu, mm. avioliiton solmimista koskevien erivapauksien myöntäminen on siirretty oikeusministeriölle. Tasavallan presidentin kanslia ei käsittele erivapausasioita eikä voi vastata niitä koskeviin tiedusteluihin. Tiedustelut tulee osoittaa oikeusministeriölle tai muulle toimivaltaiselle ministeriölle.

Miten tasavallan presidentiltä anotaan kunniamerkkiä tai arvonimeä?

Tasavallan presidentti päättää arvonimien, virka-ansiomerkkien, kunniamerkkien ja hengenpelastusmitalien myöntämisestä. Tasavallan presidentin kanslia ei hoida näihin asioihin liittyviä tehtäviä eikä voi vastata niitä koskeviin tiedusteluihin. Anomukset, esitykset ja tiedustelut tulee osoittaa kussakin tapauksessa toimivaltaiselle taholle:

Arvonimiasiat valmistelee valtioneuvoston kanslian yhteydessä toimiva arvonimilautakunta. Mahdolliset tiedustelut tulee osoittaa arvonimilautakunnan sihteerille.

Kunniamerkkiesitykset valmistelee ritarikuntien hallitus, ja kunniamerkkejä koskevat tiedustelut tulee osoittaa ritarikuntien kansliaan.

Lisää tietoa kunniamerkeistä ja niiden myöntämisestä.

Ansioituneille äideille myönnettävästä kunniamerkistä voi tehdä esityksen aluehallintovirastolle, joka puolestaan lähettää ne sosiaali- ja terveysministeriöön käsiteltäviksi. Kunniamerkit luovuttaa sosiaali- ja terveysministeri äitienpäivänä järjestettävässä valtakunnallisessa juhlassa. Tilaisuuden käytännön järjestelyistä ja kunniamerkkien saajien julkistamisesta vastaa Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Hengenpelastusmitalin myöntämistä koskevat asiat valmistelee sisäasiainministeriö. Yksityishenkilöille myönnettävästä mitalista voi tehdä ehdotuksen aluehallintovirastolle, joka toimittaa asian edelleen sisäministeriöön käsiteltäväksi. Ministeriö tiedottaa mitalin saajista.

Virka-ansiomerkkiä haetaan valtion virka-ansiomerkkitoimikunnalta. Virka-ansiomerkki voidaan myöntää virkamiehelle, joka on ollut vähintään 30 vuotta päätoimisesti valtion palveluksessa.

Pääseekö Presidentinlinnaan tutustumaan?

Tutustumiskierroksia Presidentinlinnaan ei toistaiseksi järjestetä. Kultarannan puutarhaa pääsee ihailemaan Naantalin matkailuyhdistyksen kautta. Mäntyniemeen ei järjestetä tutustumiskierroksia. Näillä verkkosivuilla voi lukea lisätietoa virka-asunnoista ja tehdä virtuaalivierailun Mäntyniemeen.

Miten voin ottaa yhteyttä edellisiin presidentteihin?

Presidentti Mauno Koivistolle, ja presidentti Martti Ahtisaarelle ja presidentti Tarja Haloselle osoitetut lähetykset voi toimittaa tasavallan presidentin kansliaan.

Presidentti Tarja Halosen toimiston yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta www.presidenthalonen.fi. Halosen presidenttikauden 2000-2012 aikaiset verkkosivut löytyvät arkistoituna osoitteessa www.presidentti.fi/halonen. Sivuilta löytyvät mm. Halosen presidenttikauden aikana pitämät puheet, kuvamateriaalia sekä tietoa matkoista ja vierailuista.

Presidentti Martti Ahtisaaren nykyisen toimiston Crisis Management Initiativen yhteystiedot löytyvät toimiston verkkosivuilta www.cmi.fi. Ahtisaaren presidenttikauden 1994-2000 aikaiset sivut ovat arkistointuna osoitteessa www.presidentti.fi/ahtisaari.

Tasavallan presidentin kolmas adjutantti toimii tarvittaessa edellisten presidenttien adjutanttina.

Tulosta
Bookmark and Share
Tämä dokumentti

Päivitetty 14.1.2015

© 2012 Tasavallan presidentin kanslia Mariankatu 2, 00170 Helsinki, puh: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Tietoa verkkopalvelusta   webmaster[at]tpk.fi