Centrala dokument i planeringen av republikens presidents kanslis verksamhet och ekonomi är den verksamhets- och ekonomiplan för republikens presidents kansli som görs upp årligen för fyra år framåt samt ramarna för statsfinanserna och de budgetar och tilläggsbudgetar som riksdagen har godkänt.

Med tanke på uppföljningen är bokslutet för republikens presidents kansli det viktigaste dokumentet. I den verksamhetsberättelse som ingår i bokslutet rapporteras om resultat och om uppnåendet av resultatmål. Till uppföljningsuppgifterna kan även räknas de revisionsberättelser som Statens revisionsverk gör upp.

Förslag till anslagsramar för planeringsperioden 2023–2026

De anslagsramar som republikens presidents kansli har föreslagit för planeringsperioden 2023–2026 ligger i huvudsak på samma nivå som tidigare.

De största förändringarna gäller fortfarande anslagen för ombyggnader och renoveringar. Den grundläggande renoveringen av Gullranda inleds med byggnadsarbeten den 1 september 2022 och planeras bli färdig i slutet av 2024.

Hustekniken i presidentens ämbetsbostad Talludden i Helsingfors är i slutet av sin livscykel, och projektplaneringen för en ombyggnad av residenset har redan inletts. Den grundläggande renoveringen av Talludden genomförs under 2024–2026.

Republikens presidents kansli har förbundit sig att minska sitt koldioxidavtryck med två tredjedelar fram till år 2024, vilket också återspeglas i den föreslagna anslagsramen. Koldioxidavtrycket ska minskas bland annat i samband med renoveringen av byggnader. I enlighet med kansliets plan för att ersätta gamla fordon med nya anskaffas i första hand fordon som använder förnybar energi. Republikens presidents nuvarande tjänstebil kommer att bytas till en ny under planeringsperioden 2023–2026.