Tasavallan presidentin esittely 4.5.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto  4.5.2018
Tiedote 
231/2018

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 4.5.2018 seuraavat lait:

Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta, laki ilmailulain muuttamisesta, laki rautatielain muuttamisesta, laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta, laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta, laki sähkömarkkinalain muuttamisesta, laki maakaasumarkkinalain muuttamisesta, laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 27 ja 28 §:n muuttamisesta, laki vesihuoltolain muuttamisesta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 192/2017 vp). Tietyillä yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisten palveluiden tarjoajilla sekä eräiden digitaalisten palveluiden tarjoajilla on velvollisuus huolehtia viestintäverkkoihin ja tietojärjestelmiin kohdistuvien riskien hallinnasta sekä ilmoittaa merkittävästä tietoturvallisuuteen liittyvästä häiriöstä valvovalle viranomaiselle ja yleisölle. Laeissa säädetään näiden velvoitteiden valvonnasta, viranomaisten välisestä tietojen vaihdosta sekä yleisestä tietoturvallisuuteen liittyvästä viranomaistoiminnasta. Lait tulevat voimaan 9.5.2018. (LVM osastopäällikkö Laura Vilkkonen 0295 342 391)

Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta, laki ajokorttilain muuttamisesta, laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain muuttamisesta, laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, laki ajoneuvolain muuttamisesta, laki ajoneuvoverolain muuttamisesta, laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 70 ja 77 §:n muuttamisesta, laki aluskiinnityslain muuttamisesta, laki alusrekisterilain muuttamisesta, laki arvonlisäverolain 73 §:n muuttamisesta, laki asevelvollisuuslain 96 §:n muuttamisesta, laki autoverolain 1 ja 34 e §:n muuttamisesta, laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta, laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 45 §:n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 ja 28 §:n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 13 ja 17 §:n muuttamisesta, laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 19 ja 20 §:n muuttamisesta, laki ilmailulain muuttamisesta, laki jätelain 59 §:n muuttamisesta, laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta, laki kalastuslain 95 §:n muuttamisesta, laki katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta, laki kaupunkiraideliikenteestä annetun lain muuttamisesta, laki kiinnityksestä ilma-aluksiin annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta, laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain 3 b ja 12 §:n muuttamisesta, laki laivanisännistöyhtiön ja laivanisännän verottamisesta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta, laki laivavarustelain 11 §:n muuttamisesta, laki laivaväen luetteloinnista annetun lain muuttamisesta, laki laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain muuttamisesta, laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta, laki liikennevakuutuslain 2 §:n muuttamisesta, laki Liikenteen turvallisuusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun lain 10 §:n muuttamisesta, laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 23 ja 24 §:n muuttamisesta, laki merilain muuttamisesta, laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta, laki merimieseläkelain 139 §:n muuttamisesta, laki meripelastuslain 14 §:n muuttamisesta, laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, laki pelastuslain 89 ja 90 §:n muuttamisesta, laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta, laki rautatiekuljetuslain 8 a §:n muuttamisesta, laki rautatielain muuttamisesta, laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta, laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain 42 ja 91 §:n muuttamisesta, laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n muuttamisesta, laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, laki tieliikennelain muuttamisesta, laki ulosottomaksuista annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki valmiuslain 71 ja 79 §:n muuttamisesta, laki verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta, laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain muuttamisesta, laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 69 §:n muuttamisesta, laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta, laki ylikuormamaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja laki öljyvahinkojen torjuntalain 31 §:n muuttamisesta (HE 145/2017 vp). Liikenteen palveluista annettuun lakiin kootaan tieliikenteen lisäksi lento-, meri- ja raideliikenteen markkinoille pääsyä koskevat säännöt. Lakiin sisällytetään myös kuljetustoimintaa harjoittavien henkilöiden pätevyysvaatimukset ja heitä koskevat koulutusvaatimukset kaikkien liikennemuotojen osalta. Nykytilaa, jossa liikenteen markkinasääntely on jakautunut useaan eri säädökseen, muutetaan. Kokoamalla sääntely yhteen lakiin voidaan liikenteen palvelumarkkinoita helpommin tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Lain tavoitteiden toteuttamista varten tarvitaan tietojen avaamista ja avointen rajapintojen kautta tapahtuvaa asiointia. Lait tulevat voimaan 1.7.2018. Liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta annettavan lain II osan 7 luvun 6 ja 8 § sekä III osan 2 luvun 2 a ja 4 § tulevat voimaan 1.1.2019. Eduskunnan lausumat: 1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto pyrkii kehittämään järjestelmän, joka helpottaa toimimista raskaan liikenteen tehtävissä Puolustusvoimien nopeutetun ammattipätevyys-koulutuksen pohjalta. 2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee hankkeen kolmannen vaiheen hallituksen esityksessä laista juoksevaan pykälänumerointiin perustuvan, kieliasultaan selkeän ja järkevästi jäsennellyn kokonaisuuden. (LVM yksikön johtaja Laura Eiro 0295 342 668)

Laki työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muuttamisesta, laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta ja laki valtion virkamieslain 32 §:n muuttamisesta (HE 189/2017 vp). Työsopimuslakia ja kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia muutetaan siten, että työnantaja voi jatkossa tehdä opiskelijan kanssa ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun oppisopimuksen työnantajalle laissa säädetyn lisätyön tarjoamisvelvollisuuden ja takaisinottovelvollisuuden estämättä. Lisäksi valtion virkamieslakia muutetaan siten, että työnantajan voi jatkossa tehdä opiskelijan kanssa ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun oppisopimuksen valtion virkamieslaissa säädetyn työntarjoamisvelvollisuuden estämättä. Lait tulevat voimaan 1.7.2018. (TEM erityisasiantuntija Elli Nieminen 0295 048 247)

Tasavallan presidentti hyväksyi lentoliikenteestä Kuuban kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain lentoliikenteestä Kuuban kanssa tehdystä sopimuksesta (HE 187/2017 vp). Suomen ja Kuuban kahdenvälisellä lentoliikennesopimuksella mahdollistetaan lentoliikennesuhteiden ja -markkinoiden kehittäminen maiden välillä. Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä osapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Sopimus on Suomen lentoliikennepolitiikan tavoitteiden mukaisesti liberaali sopimus. Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella. (LVM johtava erityisasiantuntija Päivi Jämsä 0295 342 138)

Tasavallan presidentti hyväksyi lentoliikenteestä Bahrainin kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain lentoliikenteestä Bahrainin kanssa tehdystä sopimuksesta (HE 186/2017 vp). Suomen ja Bahrainin kahdenvälisellä lentoliikennesopimuksella mahdollistetaan lentoliikennesuhteiden ja -markkinoiden kehittäminen maiden välillä. Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä osapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Sopimus on Suomen lentoliikennepolitiikan tavoitteiden mukaisesti liberaali sopimus. Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella. (LVM johtava erityisasiantuntija Päivi Jämsä 0295 342 138)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 4.5.2018 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Mikko Kivikosken tai hänen estyneenä ollessaan va. asiainhoitaja Katja Karppisen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen ja Kazakstanin välinen lentoliikennesopimus. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa Astanassa, Kazakstanissa 14.-31.5.2018. Sopimuksella pyritään vapauttamaan lentoliikennemarkkinoiden toimintaa. Sopimuksessa Suomen nimeämät lentoyhtiöt saavat rahti- ja matkustajaliikenteen osalta oikeuden liikennöidä Suomesta Kazakstaniin sen mukaan kuin ilmailuviranomaisten välillä sovitaan tarkemmin reiteistä. Vastaavat oikeudet myönnetään Kazakstanin nimeämille lentoyhtiöille. (LVM johtava erityisasiantuntija Päivi Jämsä 0295 342 138)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 4.5.2018 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki Ålands polismyndighet-nimisestä viranomaisesta annetun maakuntalain 9 §:n muuttamisesta ja maakuntalaki työntekijöiden eläkettä koskevien eräiden valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 3 §:n kumoamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Tasavallan presidentti ratkaisi 14 armonanomusasiaa. (OM hallitussihteeri Johanna Nyberg 0295 150 068)

Tasavallan presidentti määräsi valtion virka-ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtajaksi oikeuskansleri Tuomas Pöystin ja hänen varajäsenekseen apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen. (VM hallitusneuvos Kirsi Äijälä 0295 530 172)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 4.5.2018 seuraavat nimitysasiat:

Beirutin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Matti Lassilan edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2018. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoasiainneuvos Tarja Fernández Beirutissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Erik Lundberg Nairobissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään sekä ulkoasiainneuvos Mikael Antell Oslossa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2018 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)