Tasavallan presidentin esittely 6.4.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto
6.4.2018
Tiedote 176/2018 

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 6.4.2018 seuraavat lait:

Laki konsulipalvelulain muuttamisesta (HE 168/2017 vp). Lain muutoksella pannaan täytäntöön edustusta vailla oleville Euroopan unionin kansalaisille kolmansissa maissa annettavaa konsuliviranomaisten suojelua koskevan direktiivin (EU) 2015/637 velvoitteet. Direktiivin täytäntöönpano Euroopan unionin jäsenvaltioissa tehostaa suomalaisten mahdollisuuksia saada konsulipalveluja niissä valtioissa, joissa Suomella ei ole omaa edustustoa. Edustusta vailla olevat Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaiset voivat kääntyä aikaisempaa useammin Suomen edustustojen puoleen. Laki tulee voimaan 1.5.2018. (UM lähetystöneuvos Juha Savolainen 0295 351 508)

Laki verotusmenettelystä annetun lain 14 d §:n muuttamisesta (HE 191/2017 vp). Lain sanamuotoja yhdenmukaistetaan hallinnollista yhteistyötä verotuksen alalla koskevan direktiivin pakollista automaattista tietojenvaihtoa koskevien säännösten sanamuotojen kanssa. Laki tulee voimaan 12.4.2018. (VM hallitusneuvos Antero Toivainen 0295 530 098)

Laki kirkkolain muuttamisesta (HE 1/2018 vp). Lain mukaan seurakuntavaaleissa ehdokkaaksi asettuva henkilö tai hänen läheisensä ei voi toimia vaalilautakunnan jäsenenä. Samalla kirkkoherran jäsenyyden pakollisuudesta vaalilautakunnassa luovutaan. Lisäksi äänioikeutettujen luetteloa koskeviin säännöksiin tehdään tarkennuksia. Laki tulee voimaan 16.4.2018. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

Laki kirkkolain 6 luvun muuttamisesta (HE 174/2017 vp). Lakiin lisätään säännös pitkäaikaistyöttömän ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen. Työnantajalla on mahdollisuus pidentää koeaikaa tapauksissa, joissa viranhaltija on koeaikana ollut työkyvyttömänä tai perhevapaalla. Lomautusilmoituksen tiedoksi antamista koskevaa säännöstä tarkistetaan työsopimuslakiin ja kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin tehtyjä muutoksia vastaavasti. Työllistymisvapaata sekä työllistymisvapaaseen liittyvien korvausvaatimusten käsittelyjärjestystä koskevia säännöksiä muutetaan ja täydennetään työsopimuslakiin tehtyjä muutoksia vastaavasti. Virkasuhteen päättämismenettelyä koskevaa säännöstä täydennetään siten, että virkaehtosopimukseen perustuva yhteistoimintamenettely voi korvata hallintolain mukaisen kuulemisen. Lisäksi irtisanotun viranhaltijan takaisinottamista koskevaa määräaikaa lyhennetään. Laki tulee voimaan 16.4.2018. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

Laki Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta (HE 2/2018 vp). Laissa Suomen Akatemia määritellään hallinnollisesti tieteen ja tutkimuksen asiantuntijaorganisaatioksi. Akatemian tehtävät määritellään nykyistä selkeämmäksi kolmen kohdan kokonaisuudeksi. Tieteellisten toimikuntien jäsenten toimikausia rajataan lähtökohtaisesti yhteen, jotta luottamustoimen houkuttelevuus ja toiminnan uudistumiskyky voidaan varmistaa jatkossakin. Lisäksi toimikuntien nimitysprosessia muutetaan avoimemmaksi ja läpinäkyvämmäksi. Hallintovirastoa ja valtuutussäännöksiä koskeviin pykäliin tehdään vähäisiä, teknisluonteisia tarkennuksia. Laki tulee voimaan 1.5.2018. (OKM opetusneuvos Eeva Kaunismaa 0295 330 226)

Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (HE 3/2018 vp). Lain hedelmä- ja vihannesalaa, sokerialaa, ruhonluokitusta ja eräitä hintaselvityksiä koskevat säännökset ja erityisesti niissä tehdyt viittaukset muutetaan vastaamaan uudistettua Euroopan unionin lainsäädäntöä. Muutokset ovat luonteeltaan pääosin teknisiä. Laki tulee voimaan 11.7.2018. (MMM lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen 0295 162 325)

Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 24 §:n muuttamisesta ja laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 4/2018 vp). Lakia Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle muutetaan nuoren viljelijän tuen osalta. Nuoren viljelijän tukea voidaan myöntää jatkossakin enintään viideltä tukivuodelta, mutta tuen myöntämisen viiden vuoden enimmäisajanjaksosta ei enää vähennetä niiden vuosien määrää, jotka ovat tilanpidon aloittamisen tai tilanpidon aloittamista seuraavan tukivuoden ja ensimmäisen nuoren viljelijän tukea koskevan hakemuksen jättämisen välillä. Muutos koskee myös vuoden 2013 jälkeen tilanpidon aloittaneita nuoria viljelijöitä. Ennen vuotta 2014 tilanpidon aloittaneisiin nuoriin viljelijöihin sovelletaan aiemmin voimassa ollutta Euroopan unionin lainsäädäntöä tuen myöntämisen enimmäisajanjaksosta. Muutos perustuu Euroopan unionin lainsäädännön muutokseen. Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettua lakia muutetaan asiallisesti vastaavalla tavalla kuin Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annettua lakia. Lait tulevat voimaan 9.4.2018. (MMM lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka 0295 162 235)

Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 204/2017 vp). Lailla pannaan täytäntöön yhteistä kalastuspolitiikkaa koskeviin Euroopan unionin säädöksiin tehdyt muutokset. Lisäksi lakiin tehdään eräitä muita muutoksia, joita on muun muassa saaliin maihintuontia koskevan ennakkoilmoitusvelvoitteen käyttöönotto lohenkalastuksessa. Laki tulee voimaan 1.5.2018. (MMM neuvotteleva virkamies Harri Kukka 0295 162 377)

Laki Ilmatieteen laitoksesta (HE 6/2018 vp). Lailla ajanmukaistetaan Ilmatieteen laitosta koskevat säännökset ottaen huomioon perustuslain, muun lainsäädännön ja toimintaympäristön kehitys. Laki tulee voimaan 1.5.2018. (LVM erityisasiantuntija Tommi Nieppola 0295 342 546)

Laki yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen hyväksymisestä työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston (Eures) jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi (HE 196/2017 vp). Eures-verkosto avataan yksityisille toimijoille. Eures-jäseniä voivat olla myös kaikki yksityiset tai kolmannen sektorin organisaatiot, jotka haluavat hakeutua ja hyväksytään mukaan Eures-verkostoon. Laki tulee voimaan 1.5.2018. (TEM hallitusneuvos Olli Sorainen 0295 048 022)

Laki työntekijöiden ja ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksista (HE 177/2017 vp). Lailla pannaan täytäntöön jäsenvaltioiden välisen työntekijöiden liikkuvuuden edistämistä lisäeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä parantamalla koskevista vähimmäisvaatimuksista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Lisäksi täydennetään yhteisön alueella liikkuvien palkattujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksien suojaamisesta annetun neuvoston direktiivin täytäntöönpanoa. Lain soveltamisalaan kuuluvat työsuhteeseen ja ammatinharjoittamiseen perustuvat lakisääteistä eläkettä täydentävät lisäeläkkeet henkivakuutusyhtiöissä, eläkesäätiöissä ja -kassoissa sekä työnantajan lisäeläkesitoumus eli suora lisäeläkejärjestely. Lakia ei sovelleta lakisääteisiin eläkkeisiin. Lakia työntekijöiden ja ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksista sovelletaan ETA-valtiosta toiseen siirtyvän työntekijän ja ammatinharjoittajan lisäeläkeoikeuksiin. Laissa säädetään sallitusta odotusajasta ennen lisäeläkejärjestelmään liittämistä ja oikeuden saamista lisäeläkkeeseen, lisäeläkeoikeuksien säilymisestä tai maksujen palauttamisesta, vakuutetun sallitusta vähimmäisikärajasta, vakuutetun tiedonsaantioikeuksista ja lisäeläkkeen maksamisesta toiseen ETA-valtioon. Lähetettyjen työntekijöiden osalta säädetään oikeudesta suorittaa maksuja siihen lisäeläkejärjestelmään, johon työntekijä lähetettäessä kuului. Työntekijää tai ammatinharjoittajaa ei voi sopimuksella tai lisäeläkejärjestelmän säännöillä asettaa laissa säädettyä heikompaan asemaan. Laki tulee voimaan 1.5.2018. (STM neuvotteleva virkamies Riitta Kokko-Herrala 0295 163 345)

Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta, laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 50 ja 51 §:n muuttamisesta, laki rikoslain muuttamisesta, laki kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista ja laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 194/2017 vp). Lakimuutosten taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset henkilönsuojaimista ja köysiratalaitteistoista, jotka korvaavat aiemmat direktiivit. Kansallisessa lainsäädännössä säädetään edelleen ohjeiden ja muiden vastaavien tietojen kielestä, valvontaviranomaisista sekä seuraamuksista. Rikoslain muutos selkeyttää ja yhdenmukaistaa tuotteita koskevaa rikoslakitasoista sääntelyä. Lait tulevat voimaan 21.4.2018. (STM hallitusneuvos Hanna-Mari Pekuri 0295 163 459)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 6.4.2018 seuraavat kansainväliset asiat:

Pääkonsuli Jari Sinkarin valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi sekä siihen liittyvä pöytäkirja Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen hallituksen välillä. Verosopimus ja siihen liittyvän pöytäkirja on tarkoitus allekirjoittaa kevään 2018 aikana. (VM neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi 0295 530 105)

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Mikael Antellin valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopimuksen muuttamisesta. Muutossopimus on tarkoitus allekirjoittaa opetusministerikokouksessa Tukholmassa 25.4.2018. (OKM ylijohtaja Tapio Kosunen 0295 330 440)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 6.4.2018 seuraavat nimitysasiat:

Brysselin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Timo Rannan edustuston päällikön tehtävän päättyminen, Jakartan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Päivi Hiltunen-Toivion edustuston päällikön tehtävän päättyminen, Riadin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Pekka Voutilaisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen, Riikan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Olli Kantasen edustuston päällikön tehtävän päättyminen, Santiago de Chilen suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Mika-Markus Leinosen edustuston päällikön tehtävän päättyminen ja Varsovan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Hanna Lehtisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2018 sekä Wienin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Hannu Kyröläisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.12.2018. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoasiainneuvos Riitta Resch Brysselissä olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, Hongkongin pääkonsulaatin päällikkö, ulkoasiainneuvos Jari Sinkari Jakartassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Johanna Karanko Hongkongissa olevan pääkonsulaatin päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Antti Rytövuori Riadissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Riitta Korpivaara Riikassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, Amerikan ja Aasian osaston apulaisosastopäällikkö ja ulkoasiainneuvos Eija Rotinen Santiago de Chilessä olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2018 lukien, Eurooppa-osaston osastopäällikkö, ulkoasiainneuvos Liisa Talonpoika Tukholmassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 16.5.2018 lukien, Eurooppa-osaston apulaisosastopäällikkö, ulkoasiainneuvos Juha Ottman Varsovassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2018 lukien sekä alivaltiosihteeri, ulkoasiainneuvos Pirkko Hämäläinen Wienissä olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.1.2019 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Zagrebin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Risto Piipposen sivuakkreditointi Bosnia ja Hertsegovinaan. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Kristian Erik Hellman Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan, määräaikainen vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeuden esittelijä Anna Maria Pitkänen vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari Kaisa Maaret Teivaanmäki Kainuun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan ja määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Kalle Henrik Kalliokoski Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2018 lukien sekä määräaikainen käräjätuomari Harri Juhani Tuhkanen Etelä-Savon käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.6.2018 lukien ja määräaikainen käräjätuomari Niko Ilari Kiviluoto Etelä-Savon käräjäoikeuden toiseksi täytettävään virkaan 1.5.2018 lukien. (OM hallitussihteeri Jennimari Huovinen 0295 150 394)

Käräjätuomari Seppo Martti Olavi Isometsä Itä-Suomen hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan ja hovioikeudenneuvos Tanja Eva Eudokia Makkonen Itä-Suomen hovioikeuden toiseksi täytettävään virkaan, hovioikeudenneuvos Liisa Johanna Rintala Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan, hallinto-oikeustuomari Anne-Mari Keskitalo Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan ja hallinto-oikeustuomari Seija Kaarina Kaijanen Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.5.2018 lukien. (OM erityisasiantuntija Anu Koivuluoma 0295 150 228)