President Niinistö tog emot en festskrift tillägnad Reservofficersskolans 100-årsjubileum

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö tog fredagen den 29 maj 2020 emot festskriften Reserviupseerikoulutus 100 vuotta maalla, merellä ja ilmassa. Vid det virtuella evenemanget fick presidenten ett exemplar av festskriften som hedrar 100 år av reservofficersutbildning på land, till sjöss och i luften.

Boken överlämnades av chefen för Reservofficersskolan, överstelöjtnant Vesa Helminen, ordföranden för bokens redaktionsgrupp, överste i avsked Markku Hutka, samt styrelseordföranden för understödsföreningen för Reservofficersskolans elevkår, överste i reserven Eero Lauri. Vid ceremonin berättade överstelöjtnant Helminen också om aktuella ärenden vid Reservofficersskolan. President Niinistö genomförde själv en reservofficerskurs vid kustartilleriet vid Sjökrigsskolan 1969.

”Reservofficersutbildningen utgör tillsammans med värnplikten en helt central del av tryggandet av vår säkerhet”, konstaterade president Niinistö under ceremonin. Enligt presidenten erbjuder Reservofficersskolan de unga en värdefull möjlighet att leda sina gelikar. Denna erfarenhet är till nytta också i det civila livet.

Festskriften presenterar reservofficersutbildningen i Finland på olika orter, vid olika truppförband och krigsskolor vid Armén, Marinen och Flygvapnet sedan 1917. Materialet baserar sig i stor utsträckning på krigsskolornas arkiv, historiker och material från RUK-museo, museet vid Reservofficersskolan. Boken publiceras på försvarets fanfest den 4 juni 2020.