Öppningsord av republikens president Sauli Niinistö vid försvarsmaktens jubileumsseminarium den 16 januari 2018 

Det har idag gått precis hundra år sedan den finska försvarsmakten bildades. Försvarsmaktens roll har varit, och förblir, central i vårt lands självständighet, i att garantera Finlands säkerhet och överlevnad.

När vår säkerhetsmiljö hela tiden förändras och blir mer komplex ökar betydelsen av klara och tydliga egna principer. Det är svårt att föreställa sig en tydligare uppgift än att försvara sitt eget land och trygga medborgarnas existens. Trots att uppgiften är klar och tydlig är den inte enkel att utföra.

En nation som känner sin historia och värnar om sitt arv står på en fast grund även inför framtiden. Det hundraåriga självständiga Finland kan betrakta sin historia med stolthet. Våra årtionden av självständighet rymmer mycket framgång och lycka, men också mörka stunder och till och med kamp för vår existens.

Finlands försvar grundar sig på allmän värnplikt, på en stor utbildad reserv och professionell personal. Vi finländare har alltid upplevt att försvaret av vårt land är en gemensam angelägenhet. Över 70 procent av finländarna anser att Finland, om landet blir anfallet, ska försvara sig med vapenmakt i alla situationer. Också den allmänna värnplikten har ett starkt stöd bland finländarna. Fyra av fem finländare stöder det rådande värnpliktssystemet.

Försvarsviljan är en av vårt lands främsta resurser. Tack vare den kunde vi bevara får självständighet också i krigets virvlar. Försvarsviljan är också en viktig byggsten i den förebyggande försvarsverksamheten.

* * *

Ett av de centrala målen i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik är att undvika att bli indragen i en väpnad konflikt. Ett trovärdigt eget försvar är en väsentlig del av detta. Vår starka försvarskapacitet innebär att tröskeln för att angripa oss är hög. Samtidigt är vi en pålitlig partner för samarbete.

Det är vår plikt att upprätthålla försvarskapaciteten och beredskapen och vid behov försvara vårt land med vapenmakt. Beredskapen förutsätter att vi hela tiden förnyar våra metoder, utbildar personalen och gör ändamålsenliga och moderna materielanskaffningar. Både nu och i framtiden måste vi finländare sörja för vårt försvar i första hand själva. Det betyder inte att vi isolerar oss. Vårt aktiva internationella samarbete stöder försvaret här i hemlandet.

Vi är uppmärksamma på hur förändringens vindar blåser. Förändringar i omvärlden ställer krav på lagreformer som rör försvarsmaktens verksamhet och utveckling av försvarsmaktens beredskap för snabba insatser. Vårt stöd för försvarssamarbetet inom Europeiska unionen visar på vår förmåga att följa med vår tid.

Den internationella säkerhetsmiljön är i ständig förändring. I försvarssamarbetet och internationella krishanteringsinsatser har vi under de senaste decennierna visat vår förmåga och vilja att utveckla den internationella säkerhetsmiljön. Detta samarbete bör vi fortsätta med och fördjupa.

Som överbefälhavare uppskattar jag högt det arbete som utförts inom försvarsmakten. Mina varma gratulationer till försvarsmakten. Jag önskar alla deltagare i detta seminarium, som inleder jubileumsåret, en givande festdag.

Generalen av infanteriet Adolf Ehrnrooth har sagt: ”Finland är ett bra land, det bästa för oss finländare. Det är värt att försvara och dess enda försvarare är Finlands eget folk.”