Republikens pres?ident Sauli Niinistös tal vid Helsingin työväenopistos och Helsingfors Arbis 100-årsjubileum 11.9.2014

För hundra år sedan hade det första världskriget brutit ut i Europa. Även i Helsingfors låg hotet om krig som en skugga över stadsborna, man förberedde sig på anfall, staden mörklagdes av rädsla för luftanfall − många lämnade också staden. Trots allt detta inledde Helsingfors tvåspråkiga arbetarinstitut sin verksamhet just denna höst.

Zachris Castrén, som hade en central roll i lotsandet av Helsingfors arbetarinstitut under den första tiden, sammanfattade det fria bildningsarbetets karaktär på ett bra sätt. Han menade att ”arbetarinstituten enligt den humanistiska människosynen skall koncentrera sig på att ge allmänbildning och att utveckla människans totala personlighet. Studierna grundar sig på frivillighet. Individen definierar själv vad som är viktigt för honom, vad han vill studera, vad som är viktigt för honom i just detta livsskede. Studierna skall fylla lärandets kriterium.”  

Helsingfors tvåspråkiga arbetarinstitut grundades för hundra år sedan eftersom man enträget önskade, och också innerligt behövde, ett sådant. Stadsborna törstade efter information och nya färdigheter, de hade ett behov av att diskutera samhälleliga frågor och hade en passion för konst och motion. Den unga nationen å sin sida behövde kunniga och bildade medborgare för att bygga det finländska samhället, demokratin, jämlikheten och välfärden. 

I dag är Finland känt ute i världen för sin kunniga och motiverade arbetskraft. Den är också en av våra viktigaste konkurrensfördelar. Vår kompetens bygger på vårt goda grundskolesystem. Men när det gäller att upprätthålla vår kompetens är möjligheten att hos oss få utbildning i alla åldrar, också efter den grundläggande utbildningen, en viktig faktor. 

Modellen för livslångt lärande har omfattats av arbetarinstituten redan från början. Behovet av livslångt lärande är minst lika stort i dag. Vi talar om behovet av förlängda arbetskarriärer. Det är dock möjligt endast om vi samtidigt sörjer för att bevara och utveckla i synnerhet de äldre generationernas färdigheter och kunskaper. Arbetarinstitutens roll som samhällsbyggare är fortfarande obestridlig. 

Arbetarinstitutens kurs- och föreläsningsutbud motsvarar dagens efterfrågan och behov. Vid institutet kan man finna en långvarig hobby eller få nya impulser i vardagen. På kurserna kan man lära sig teckenspråk eller renovera sin gamla länstol. Mången seniormedborgare har också äntligen blivit du med pekplattan. Det är lätt att uppdatera sina medborgarfärdigheter vid arbetarinstituten. Denna uppdatering är också mycket viktig när det gäller att upprätthålla ett aktivt medborgarskap.

Fritidsintressen ger energi och hjälper oss att orka i vardagen. Arbetarinstituten har en stor betydelse för många människors sociala liv. Olika generationer och människor med olika bakgrund träffas och delar samma intresse. Instituten är viktiga också när det gäller att värna om tvåspråkigheten och erbjuda språkstudier för invandrare.

Finländarna värdesätter kultur, konst, lärande och att uttrycka sig själva. Allt detta kan man uppleva och pröva på vid arbetar- och medborgarinstituten över hela landet. Verksamheten vid instituten är vår egen, unika verksamhetsmodell, också i ett internationellt perspektiv. 

Jag vill gratulera er till er hundraåriga verksamhet och historia och tacka er för det oersättliga arbete ni gjort för bildningen, utbildningen och välfärden i Finland. Jag önskar er – och genom er, alla institut i Finland och alla studerande vid dem − en god start på terminen och den bästa framgång!